Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

η Α-μερική 3

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Η ΑΜΕΡΙΚΗ-η πόρνη Βαβυλώνα:
ΑΠΟΚ:ΙΗ-4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε· 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω, 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.......... 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος.......19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων· οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

Αμερική=7γρ= -7
Αμερική=61=7=-7

Βαβυλών=7 γρ= -7
Βαβυλών=73=10=1= -1

-7=ανταπόδοση κακού
+7=ανταπόδοση καλού

-3= αρνητκό πνεύμα κακού
+3=θετικό πνεύμα καλού

-1=μη ον, (μειον) αρνητική ύπαρξη
+1=το ον, θετική ύπαρξη (συν-ολική)

γιατί η Αμερική λαμβάνει το μείον= -  ;
γιατί η Αμερική ταυτίζεται με την πόρνη βαβυλώνα ;

μα απο τι άλλο εκτός απο τα έργα της !

ποια είναι τα έργα της;

ας δούμε την Αμερική μέσα απο τους 4 κόσμους της Σοφίας :
υλη=ΕΠΙΣΤΗΜΗ
διάνοια=ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ψυχή=ΘΡΗΣΚΕΙΑ
πνεύμα=ΜΥΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

Επιστημονικά η Αμερική λόγω του πλούτου και της δύναμης-εξουσίας που έχει, μαζεύει- συγκεντρώνει όλους τους επιστήμονες του κόσμου (γιατρούς, χημικούς, φυσικούς, πυρηνικούς φυσικούς, μαθηματικούς, ηλεκτρονικούς κλπ.) τους οποίους χρησιμοποιεί προς όφελος της,(και γενικά μαζεύει όλη την υπάρχουσα χρήσιμη γνώση- πληροφορία- ιδέα κλπ) κερδοσκοπώντας και αυξάνοντας την δύναμη επιρροής της έναντι των υπολοίπων εθνών και εκβιάζοντας-απειλώντας όλα τα έθνη με πόλεμο ασθένειες υποδούλωση κλπ εαν δεν υποταχθούν και δεν εξ-υπηρετούν αυτή και τους σκοπούς-στόχους της, που είναι ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. 

Φιλοσοφικά η Αμερική φροντίζει να μαζεύει όλους τους διανοητές-διανοούμενους-σοφούς, συγραφείς, καλλιτέχνες, φιλοσόφους κλπ. τους οποίους χρυσοπληρώνει με σκοπό να συγράφουν- ομιλούν- προωθούν- διαφημίζουν προς τά έξω (προς τα άλλα έθνη- λαούς) ότι το κράτος αυτό, με την δημοκρατία αυτή, είναι η χώρα αυτή και μόνη, των λεγόμενων ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους-πολίτες και ιδιαιτέρως καλούνται άνθρωποι απο άλλες χώρες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προσόντα, δήθεν προς απόκτηση πλούτου και της ανάδειξης τους ως ιδιαίτερων προσωπικοτήτων, συγραφέων, ηθοποιων, καλλιτέχνών, επιστημόνων, κλπ. εαν φυσικά όλοι αυτοί προσφέρουν τα προσόντα και υπηρεσίες τους προς το κράτος αυτό την Αμερική (το σύστημα αυτό φυσικά λειτουργεί πολύ καλά καθώς απομυζά απολες τις τρίτες χώρες κάθε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι ικανό και ταλαντούχο σε όλους τους τομείς της επιστήμης των τεχνών κλπ.

Θρησκευτικά η Αμερική είναι η χώρα της ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ αν και το βασικό θρήσκευμα είναι χριστιανοί (προτεστάντες, ρωμαιοκαθολικοί, ευαγγελικοί και άπειρες χριστιανικές εκκλησίες κλπ) σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90% . Συνεπώς είναι μια χριστιανική χώρα η οποία δήθεν υπηρετεί το βασικό αξίωμα- εντολή του χριστού: "αγαπάτε αλλήλους" και την ίδια στιγμή δείχνει απόλυτο σεβασμό στην θρησκεία- πίστη- ιδεολογία- πεποιθήσεις κλπ όλων των αμερικανών πολιτών. Μέσω όμως αυτής της "συνειδητής θρησκευτικής πολιτικής" του δήθεν χριστιανισμού και της δήθεν ανεξιθρησκείας, εξαπατά τόσο τους Αμερικανούς όσο και τα υπόλοιπα έθνη και τούτο διότι είναι βιωματικά και γνωστικά αντιληπτο και κατανοητό σε Αμερικανούς και μη ότι ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Η-Π-Α) ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και όχι η αγάπη και αλληλεγγύη προς όλους τους πολίτες ή άλλους ανθρώπους, είναι η δήθεν προστασία των Αμερικανών πολιτών και όχι η ισότητα-δικαιοσύνη και αδελφοσύνη και ελευθερία όλων. (σημ: εαν ήταν του χριστού θα είχαν υπέρτατο νόμο την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ και εαν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τα σύμβολα εμβλήματα σημαία νόμισμα τους θα παρατηρήσει 3 πραγματα-εικόνες: α) όλα τα συνθήματα τους είναι θετικά αλλά ουδέποτε τα τηρούν και συνεπώς είναι ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ β) όλα τα σχήματα και εικόνες απεικονίζουν τον ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ και τα σύμβολα του και όχι τον χριστιανισμό και τα σύμβολα του, συνεπώς πάλι ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ αφού η μειοψηφία της Αμερικής, οι εβραίοι, το 1% προβάλλουν την υποτιθέμενη θρησκεία τους σε ένα χριστιανικό κράτος ! και γ) η όλη υπόλοιπη συμβολική τους αποκαλύπτει και την πραγματική τους ιδεολογία αφού δια μέσου αυτής προβάλλονται τα όπλα και η δύναμη επικράτησης-κυριαρχίας και η απόκρυφη γνώση την οποία αυτοί ως εκλεκτοί και μονον έχουν και κατέχουν και δύνανται να χρησιμοποιούν δήθεν προς το καλό όλων, κυριολεκτικά η όλη παράσταση τους αποκαλύπτει ένα διαχρονικό ΚΡΑΤΟΣ- ΧΙΤΛΕΡ) .

μυητικά-εσωτερικά (πνευματικά) η Αμερική αποκαλύπτεται απο την εξωτερική της εμφάνιση και δημιουργικότητα- που είναι η εικόνα της αφανούς εσωτερικότητας τους, ως ένα κράτος-έθνος-λαός(ποιός λαός;) κατειλημμένων του κακού ανθρώπων, είναι η χώρα των ανθρώπων- ειδώλων (που τους παράγει το ιουδαϊκό σύστημα που διοικεί ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ) όταν ο νόμος του θεού λέγει :"ου ποιήσεις σεαυτω είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανω άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς, ότι εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου...", είναι η χώρα με τους περισσότερους εκατομυριούχους (ποια ισότητα- δικαιοσύνη ή αγάπη αλληλεγγύη να λειτουργήσει εδώ) είναι η ισχυρότερη χώρα σε δύναμη πολεμικών όπλων και καταστροφικών μέσων-υλικών-επιστημομικών και τεχνολογικών μέσων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αφανισμό ανθρώπων-λαών, και ήδη χρησιμοποιούνται αφανώς και παρανόμως, είναι η χώρα με την μεγαλείτερη επιρροή σε όλα τα έθνη και ο υπαριθμον ένα φόβος και τρόμος και τρομοκράτης των εθνών καθώς διαθέτει παντού πολεμικές βάσεις, ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, ρυθμίζει όποτε θέλει την τύχη-μοίρα όλων των λαών και γενικά η Αμερική κατήντησε απο τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και μετά ο νέος Δυνάστης- Τύραννος- Χίτλερ της ανθρωπότητος . ο Αμερικάνικος λαός ! (ποιός λαός ; ) είναι οι απόγονοι μεταναστών, κατάδικων, τυχοδιωκτών, χρυσοθήρων, απαταιώνων και δουλεμπόρων και αδίσκακτων εβραίων εμπόρων, είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δολοφόνησαν πριν το τέλος του 19ου αιώνα 100 και πλεον εκατομμύρια ινδιάνων και ποιο πριν απο αυτούς οι εγκλέζοι και οι ισπανοί (άγκλοι γάλλοι πορτογάλλοι και ρωμαίοι), είναι ακριβώς φωτοτυπία των τούρκων εγκλέζων και γερμανών και ποιο πριν των ρωμαίων στους οποίους ένας τίτλος ταιριάζει "ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" όπως και οι εβραίοι, το πάλαι ποτέ αυτό έδοξο γένος του ισραήλ, είναι "ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ-ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" οι οποίοι ως μόνο θεό έχουν τον ΜΑΜΜΩΝΑ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ-ΣΥΜΦΕΡΟΝ-ΠΡΟΒΟΛΗ (της φυλής τους και μονον). Η πνευματική κατάσταση ενός λαού διοράται- βλέπεται- συλλαμβάνεται μονον πνευματικά και απο έναν πνευματικό άνθρωπο, γίνεται όμως αντιληπτή και απο την εξωτερικότητα απο ανθρώπους αγνούς άδολους δίκαιους και εν γένει καλούς, όταν αυτοί δεν παρασύρονται απο τον υλικο-διανοητικό ποταμό της παραπλάνησης και και των ψεύτικων εικόνων της ευμάρειας του πλούτου και του δήθεν τεχνικού πολιτισμού. 

(ιωαν: Γ-5 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι. 7μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. 8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος). 

για την Αμερική και τους (εβραιο-)Αμερικανούς (δυστυχώς σήμερα για όλη την Ευρώπη και τους περισσότερους ανθρώπους στον Κόσμο) ισχύει : ιωάν: Γ- 19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. 20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

η Αμερική (όπως διεθνώς είναι γνωστή και λέγεται) είναι οι Η-Π-Α δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (επικράτησε το τρίτο απο τα συνθετικά της) και είναι πράγματι καταπληκτικό ότι τα αρχικά συνθετικά του ονόματος τους αποτελούν μια ΑΥΤΟ-ΕΚΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (ενω θα μπορούσε να είναι καλού αν έκαναν άλλες επιλογές οι κυβερνώντες και ο λαός στο σύνολο του).

ΗΠΑ=7+16+1=24=Ω= τέλος
τέλος καλό=πέρας του ενός κύκλου=Ω και έναρξη ενός άλλου=Α
τέλος κακό=Ω=ολοκληρωτική καταστροφή-θάνατος-κλείσιμο οριστικά του κύκλου αυτού και ποτέ επανάληψη του.

Η=τα αρχικά της Ηθικής=κατάσταση της αγάπης
Π=τα αρχικά του Πνεύματος=κατάσταση της σοφίας
Α=τα αρχικά της Αλήθειας=εκφράζει την αγάπη+σοφία οι οποίες εκδηλώνουν- δημιουργούν στον άνθρωπο τις καταστάσεις της Ηθικής Τελειώσεως και Πνευματικής Τελειώσεως.

ανταυτού οι Η_Π_Α και το έθνος αυτό (ποιός λαός;) επέλεξαν να εκφράζουν και εκδηλώνουν και δημιουργούν:

Η=ΗΔΟΝΗ_ΗΔΟΝΙΚΗ-ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Π=ΠΛΑΝΗ_ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Α=ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ_ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

η ηδονική-ευΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ζωή αρνείται την αγάπη θεού και οδηγεί στην βία-αδικία και εν τέλει στον εκΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟ αφού ο ευδαιμονισμός ισούται με τον ΥΛΗσμό και την ΑΘΕΪΑ.

η πλάνη-παραπλάνηση αρνείται την σοφία θεού και την ορθή γνώση και οδηγεί στην λάθος γνώση δηλαδή την αγνωσία ή στον φανατισμό, την ταραχή και εν τέλει στον τρομο-φόβο και την λάθος ζωή, την αμετανόητη ζωή-συμπεριφορά.

η αναλήθεια- αντίθεση προς την αλήθεια αρνείται-εναντιώνεται προς την αλήθεια (που είναι η πίστις και λατρεία του θεού, η αγάπη-αλληλεγγύη προς όλους τους ανθρώπους και η κατα θεόν σοφία και γνώση και εξυπηρέτηση του έργου και του σκοπού της δημιουργίας και του θεού) και οδηγεί στην άγνοια της αλήθειας και ως εξ αυτής στην άσωτη-άσκοπη-άκοπη ζωή ή την τρομοκρατία και δολοφονία και φαρμακεία των υπολοίπων ανθρώπων .

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ και το σύνολο των ΗΠΑ, ενός πλασματικού έθνους, στην υπηρεσία του κακού και του Μαμμωνά, το οποίον οσονούπω θα εκλείψει όπως εξέλειπαν όλες οι αυτοκρατορίες του κακού πριν απο αυτήν-εξαιρουμένης της βυζαντινής η οποία καταστράφηκε απο την ρώμη και το βατικανό σε συνέργεια με όλη την τότε ευρώπη και τους βαλκανικούς λαούς, οι οποίοι ήθελαν συμμετοχή στην διαδοχή της βυζαντινής κληρονομιάς: ΑΠΟΚ.ΙΖ-9 ῟Ωδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν, 10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. (1ρωμαίοι- 2βυζαντινοί- 3άραβες- 4τούρκοι-5εγκλέζοι και 6αμερικάνοι και εν τέλει 7κινέζοι).

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

η Α-μερική 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και : η Α-μερική)
Αποκ.ΙΗ´\ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ, 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου· 3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε· 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω, 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου

οι τρείς γυναίκες της αποκάλυψης:
α) η Σωφία του Πνεύματος (η εκλεκτή-ουρανός)
β) η Πόρνη Βαβυλών (γη-κάθε άνθρωπος ατελής)
γ) η Νύμφη του Αρνίου (η πνευματοποιημένη ανθρωπότητα-θεός)

Η ΣΩΦΙΑ :ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 

Η ΒΑΒΥΛΩΝ:ΙΖ: 3 καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς, 5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. 6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.

Η ΝΥΜΦΗ: ΚΑ´\ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 4 καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον.

Σωφία=73 (+)
Βαβυλών=73 (-)
Νύμφη=73 (+)

οι τρείς Πόλεις-Χώρες της αποκάλυψης:
α) η Σωφία του Πνεύματος (Ελλάδα)
β) η Πόρνη Βαβυλών (Αμερική)
γ) η Νύμφη του Αρνίου (ας την ονομάσουμε: Ουράνια Ιωνία)

σημ: αν και η Γερμανία είναι η χώρα που προκάλεσε και διεξήγαγε 2 Παγκόσμιους Πολέμους και τώρα ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντούτοις δεν είναι αυτή αύτη η πόρνη Βαβυλώνα- που είναι η Αμερική και τούτο διότι η Αμερική και ο τραβεστί αυτός λαός είναι που διέφθειρε όλα τα έθνη με τα συμφέροντα τα χρήματα και τις φιλοδοξίες του πλούτου και της άσωτης ζωής-του άμετρου βίου (χρήμα- σπατάλη- ναρκωτικά- καταχρήσεις- αδιάλειπτη διασκέδαση, διαφθορά και ανηθικότητα-διαστροφή της φύσης του ανθρώπου- της ψυχής του και παραποίηση-διαστροφή της αλήθειας- αγάπης- σοφίας του θεού, με την εξύψωση- λατρεία ειδώλων ανθρώπων στην θέση του θεού κλπ. Η Αμερική έμαθε, διέδωσε, εκπαίδευσε όλα τα έθνη με τον δικό της τρόπο ζωής- τον Αμερικάνικο, ότι το παν είναι το χρήμα, η ανθρώπινη αυτοπροβολή-δόξα και πως ανώτερο όλων των ιδανικών είναι το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΣΟΤΙΜΑ).

Η ΣΩΦΙΑ-ΕΛΛΑΣ= 126

ΥΔΡΟΧΟΟΣ=126 (υδροχοϊκή=Γ' παρακλητική εποχή)
ΑΓΑΠΗ + ΣΩΦΙΑ=101 + Α+Ω=25=126

1=ΘΕΟΣ-αλήθεια
2=ΘΕΟΣ-αγάπη+σοφία (1+2=3)
6=ΠΝΕΥΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
9=εννεαδικον (μυητικόν) πνεύμα-αρετές (3χ3)

Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝ=148

-1=ΠΝΕΥΜΑ=ΜΗ ΟΝ-άρνητική ύπαρξη
-4=ΥΛΗ=υλισμός-αθεϊα (θεοποίηση της ύλης-υλισμού)
-8=ΨΥΧΗ=ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ-εναντίωση
13=4=ύλη-αθεϊα (ευδαιμονισμός-εκδαιμονισμός)

Η ΝΥΜΦΗ ΑΡΝΙΟΥ=155

1=ΕΝΟΤΗΣ-μονάς-αλήθεια (ουρανός)
50=άνθρωπος-θήλυ-αγάπη (5Α αστήρ-σελήνη)
5=άνθρωπος-αρρεν-σοφία (5Α αστήρ-ήλιος)
11=2=Διπολική Μονάς-Δυάς αγάπη-σοφία θεού

ΣΩΦΙΑ=φως + ιά-σω
δια του Πύρινου Φωτός μου θα σας ΙΑ-σω=θεραπεύσω-υγειάνω

ΒΑΒΥΛΩΝ= βάβ(έλ) + υλών=υλικών πραγμάτων-καταστάσεων
βαβέλ και βαβυλών σημαίνει σύγχυσις-ακατανοησία (ΒΕΒΥΛΩΝει)

ΝΥΜΦΗ=υμνή Φ=το φως= αυτή που δοξάζει-υμνολογεί το Φ-ως

Η ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ΒΑΒΥΛΩΝ:ΙΖ:

καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον

ΓΥΝΗ=Η ΑΜΕΡΙΚΗ (η χώρα-δημοκρατία του τρόμου).
ΕΡΗΜΟΣ: καμία πνευματικότητα, έρημος συνειδήσεως της αλήθειας
ΘΗΡΙΟΝ: το πνεύμα του κακού- ο καθολικισμός και οι άπειρες εκδοχές και εκκλησίες του οι οποίες ευδοκιμούν στην Αμερική (ανιμισμός- σεξισμός- φετίχ- μαύρη μαγεία και φόνοι- δολοφονίες στο όνομα του θεού, λατρεία της πλάνης- αναλήθειας-του σατανά).
ΚΟΚΚΙΝΟΝ=το αίμα όλων όσων η πόρνη θύει και πίνει και προσφέρει στον Μαμωνά του χρήματος και της ειδολωλατρείας κατειλημμένων του κακού ανθρώπων οι οποίοι θεοποίησαν εαυτούς και τον πλούτο .

γέμον ὀνόματα βλασφημίας: πλεονεξία, αδικία, συμφέρον, φιλοδοξία, χρημα-τισμός, ονόματα λατρείας του χρήματος-μαμωνά, ονόματα ειδωλολατρείας ανθρώπων αντικειμένων θεωριών αθεϊας κλπ

ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα

7 βασικά ελαττώματα ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΩΪΣΜΟΥ
Β-ΕΒΗΛΟΣ-βλάσφημος (βδελυκτός)
Α-ΣΕΒΗΣ-άθεος
Β-ΙΑΙΟΣ-βιαστής-βασανιστής
Υ-ΛΙΣΤΗΣ-υλοκρατούμενος
Λ-ΗΣΤΗΣ-λαμβάνων (και ουδέποτε δίδων)
Ω-ΦΕΛΗΜΙΣΤΗΣ
Ν-ΟΗΣΙΑΡΧΟΥΜΕΝΟΣ 

και τα 10 κέρατα- δευτερογενή ελαττώματα-πάθη, αφορούν : το μισος-εκδίκηση, την αδικία, την αδιαφορία, την υποκρισία, την φλυαρία, την αλαζονεία, ανοησία-απροσεξία, την αμετρία, την έλλειψη εγκράτειας και την πολυπλοκότητα της ζωής-συμπεριφοράς-διανοίας.

4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς:

η ΓΥΝΗ_ΑΜΕΡΙΚΗ ντυμένη μεσα στην χλιδή τον πλούτο την υπερβολή την αυτοπροβολή την σπατάλη την διαφθορά την ανομία κλπ.

ΠΟΡΦΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΝ= ντύνεται ως Βασίλισσα ενώ είναι Πόρνη, Φοράει χρυσά και πολύτιμους λίθους προς επίδειξη του πλούτου της ενώ είναι και ψεύτρα και κλέφτρα .

ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΧΡΥΣΟΥΝ= κρατάει στο χέρι χρυσό ποτήρι με κρασί το οποίο είναι το κρασί της θανατηφόρου ανθρώπινης κακοποιού διανοίας, που ουσιαστικά είναι το αίμα αθώων ανθρώπων, αγίων ανθρώπων, αδικημένων ανθρώπων, δολοφονημένων ανθρώπων δηλαδή το ποτήριον περιέχει όλα τα αμαρτήματα της όλα τα βδελύγματα της και όλα τα ακάθαρτα της πορνίας όλων των κακών της γής-κόσμου.

5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς:

ΜΕΤΩΠΟΝ: ομφαλός που συνδέει διάνοια-ψυχή-πνεύμα-ύλη, τις σκέψεις τα συναισθήματα και δεχεται και δίνει κάθε καλή ή κακή επήρεια εσωτερικά και εξωτερικά,
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ: ειναι μυστήριον μέγα αφού ο άνθρωπος βλέπει ακούει βιώνει ακολουθεί την βαβυλώνα ψευδαίσθηση πλανη αναλήθεια αντί τον θεό την αλήθεια αγάπη σοφία.
ΒΑΒΥΛΩΝ: η υλοποιημένη έκφραση του κακού-της κακίας-πονηρίας-πλάνης-αναλήθειας διαμέσου των ανθρώπων, κυρίως των Αμερικάνων, ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ Η ΜΗΤΕΡΑ- ΜΗΤΡΑ- ΠΗΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα:

ΑΥΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ-Η ΑΜΕΡΙΚΗ, πίνει το αίμα των ανθρώπων της αλήθειας και μεθύει με την παράλογη δύναμη της που είναι η άλογη-παράλογη αρνητική εχθρική δύναμη του πνεύματος του κακού. Δεν αφήνει καμία μαρτυρία αλήθειας ή άνθρωπο της αλήθειας να ευδοκιμήσει και αναπτυχθεί αλλά όλους τους φονεύει, καταπνίγει καθε έκφραση αληθινής αλήθειας- αγάπης- σοφίας, ακριβώς γιατί έχει καταληφθεί πλήρως (όπως ο χίτλερ και οι γερμανοί τοτε) απο το κακό.
 

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

η Α-μερική

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται].

η ΑΜΕΡΙΚΗ= οι  Η.Π.Α=Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ("ο νέος κόσμος", "το χωνευτήρι των λαών" ). την ονομασία η αμερική την έλαβε απο τον ιταλό Αμέριγκο Βεσπούτσι (Americus Vespucci- us) και η ονομασία Η.Π.Α=ηνωμένες πολιτείες αμερικής (USA) το έλαβε μετά την πρώτη ένωση-διακήρυξη των 13 βρεττανικών αποικιών το 1776, όρος που παρέμεινε και μετά την πλήρη ένωση όλων των πολιτειών.

η αμερική σήμερα (ήδη απο τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο και μετά) αποτελεί την μεγαλείτερη στρατιωτική και οικονομική δύναμη του πλανήτη γη και ως εξ αυτού και τον μεγάλειτερο παγκόσμιο τύραννο και εκμεταλλευτή των (κυρίως) φτωχών χωρών μαζί με την ευρώπη- τις ευρωπαϊκές χώρες.

η αμερική στην αποκάλυψη είναι-αποκαλείται ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ: Αποκ. 17:4 και η γυνη ην περιβεβλημενη πορφυρα και κοκκινω και κεχρυσωμενη χρυσω και λιθω τιμιω και μαργαριταις εχουσα χρυσουν ποτηριον εν τη χειρι αυτης γεμον βδελυγματων και ακαθαρτητος πορνειας αυτης Αποκ. 17:5 και επι το μετωπον αυτης ονομα γεγραμμενον μυστηριον βαβυλων η μεγαλη η μητηρ των πορνων και των βδελυγματων της γης.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ: α-μερική: α-λφα + μερική= εκ του μέρος=τμήμα-κομμάτι (το μέρος και όχι το σύνολο το οποίο σύνολο κατέχει μόνον το Α_ΛΦΑ= ΜΟΝΑΣ=Ο ΘΕΟΣάν-Ολον Πνεύμα)

Α-μερική= αυτή η οποία σε σχέση με το Α=μονάς-θεός-όλον κατέχει το α μέρος (άτομον) γιαυτό και είναι μερική (του Αλφα-όλον Ανθρωπότης).

αμερική=1+12+5+17+9+10+7=61 = 7

61=1-6-7

+ (θετικοί αριθμοί) +1, +6, +7= ανταπόδοση καλού
- (αρνητικοί αριθμοί) -1, -6, -7= ανταπόδοση κακού

-1=μείον εν=μη ον=μη ων= αναλήθεια
-6=μείον εξ= άνθρωπινον πνεύμα κατειλημμένο του κακού και εκφράζων την ατέλεια-καταστροφικότητα του κακού-πονηρού=πλάνη
7=μείον επτά= νόμος ανταπόδοσης του κακού στο κακό, αντίδραση, αντιλογία, αδικία, ανισορροπία-διαταραχή της υπάρχουσας νομοτέλειας του κόσμου-κοινωνίας κλπ.

+ 1= η μονάς-πηγή των πάντων=η αλήθεια
+ 6= τελειότης- ενωση πνευμάτων θεού ανθρώπου και συνεργασία= πνευματική σωφία
+ 7= νόμος της ανταπόδοσης καλού στο καλό, νομοτέλεια συγκρατούσα στηρίζουσα κινητοποιούσα εξισορροπητικά αρμονικά τον κόσμο κοινωνία  κλπ.

να γιατί ;

η α-μ-ε-ρ-ι-κ-ή= ε-ρ-η-μ-ι-κ-ή και ε-ρ-η-μ-ι-κ-ά (έρημος έρημη έρημα : δυστυχία-δυστυχής ταλαιπωρία-ταλαίπωρος κακομοιρία-κακόμοιρα εγκατάλειψη-εγκαταλελημμένα γη άκαρπη- ακαρπία κλπ)

έρημος-ερήμωση =γη άνυδρος- άγονος, στερημένη και στείρα γη-τόπος-χώρα (πόλις) χέρσα-ακαλλιέργητη, ξηρασία, χωρίς νερό, δένδρα, ανθρώπους, εγκαταλελημμένη απο θεό και ανθρώπους, χώρα θανάτου και φαντασμάτων- σκιών, χώρα ερημική- ερμητικά κλειστή για ζωή και ανάπτυξη.

(σημ: αυτό είναι σήμερα η αμερική πνευματικά, είναι μια πνευματικά έρημη γη-χώρα, έρημη πνευματικότητος και αυτό θα γίνει και υλικά στο μέρος που θα επιβιώσει του καταποντισμού της στην θάλασσα).

Αποκ. 18:21-24 και ηρεν εις αγγελος ισχυρος λιθον ως μυλον μεγαν και εβαλεν εις την θαλασσαν λεγων ουτως ορμηματι βληθησεται βαβυλων η μεγαλη πολις και ου μη ευρεθη ετι, και φωνη κιθαρωδων και μουσικων και αυλητων και σαλπιστων ου μη ακουσθη εν σοι ετι και πας τεχνιτης πασης τεχνης ου μη ευρεθη εν σοι ετι και φωνη μυλου ου μη ακουσθη εν σοι ετι, και φως λυχνου ου μη φανη εν σοι ετι και φωνη νυμφιου και νυμφης ου μη ακουσθη εν σοι ετι οτι οι εμποροι σου ησαν οι μεγιστανες της γης οτι εν τη φαρμακεια σου επλανηθησαν παντα τα εθνη, και εν αυτη αιμα προφητων και αγιων ευρεθη και παντων των εσφαγμενων επι της γης.

Αυτό που βλέπουμε σήμερα ως Αμερική (εξω-τερικά) είναι ΠΟΛΕΙΣ-πολιτείες ακμάζουσες, ΠΛΟΥΤΟΣ αμύθητος, ΑΚΟΛΑΣΙΑ-ΑΣΩΤΕΙΑ γενικευμένη, ΕΞΟΥΣΙΑ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ υπεροχή όπλων- εξοπλισμών, ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ-ΤΥΡΑΝΝΙΑ επι όλων των εθνών, ΑΛΛΑΖΟΝΕΙΑ-ΑΜΕΤΡΙΑ των πλουσίων και εξουσιαστών της χώρας αυτής, με άλλα λόγια έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ΠΟΡΝΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ (που λίγο ως πολύ όλη η ανθρωποι και όλες οι χώρες-πόλεις έχουν μετατραπεί σε μικρές ή μεγαλείτερες πόρνες, ένα μπουρδέλο όλη η γη και πόρνες όλοι οι άνθρωποι !! η Αμερική όμως κατέχει τα σκήπτρα: βαβυλων η μεγαλη η μητηρ των πορνων και των βδελυγματων της γης και : δευρο δειξω σοι το κριμα της πορνης της μεγαλης της καθημενης επι των υδατων των πολλων...καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς) .

Αποκ. 18:4-10 και ηκουσα αλλην φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν εξελθετε εξ αυτης ο λαος μου ινα μη συγκοινωνησητε ταις αμαρτιαις αυτης και ινα μη λαβητε εκ των πληγων αυτης εκολληθησαν (ηκολούθησαν) αυτης αι αμαρτιαι αχρι του ουρανου και εμνημονευσεν ο θεος τα αδικηματα αυτης, αποδοτε αυτη ως και αυτη απεδωκεν υμιν και διπλωσατε αυτη διπλα κατα τα εργα αυτης εν τω ποτηριω ω εκερασε κερασατε αυτη διπλουν, οσα εδοξασεν εαυτην και εστρηνιασε τοσουτον δοτε αυτη βασανισμον και πενθος οτι εν τη καρδια αυτης λεγει καθημαι βασιλισσα και χηρα ουκ ειμι και πενθος ου μη ιδω, δια τουτο εν μια ημερα ηξουσιν αι πληγαι αυτης θανατος και πενθος και λιμος και εν πυρι κατακαυθησεται οτι ισχυρος κυριος ο θεος ο κρινων αυτην, και κλαυσονται αυτην και κοψονται επ αυτη οι βασιλεις της γης οι μετ αυτης πορνευσαντες και στρηνιασαντες οταν βλεπωσι τον καπνον της πυρωσεως αυτης, απο μακροθεν εστηκοτες δια τον φοβον του βασανισμου αυτης λεγοντες ουαι ουαι η πολις η μεγαλη βαβυλων η πολις η ισχυρα οτι εν μια ωρα ηλθεν η κρισις σου .

πότε κύριε ; 

Ματθ. 24:15 οταν ουν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως το ρηθεν δια δανιηλ του προφητου εστως εν τοπω αγιω (ο αναγινωσκων νοειτω) ... Ματθ. 24:27-28 ωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων και φαινεται εως δυσμων ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου, οπου γαρ εαν η το πτωμα εκει συναχθησονται οι αετοι.
 

ΗΠΑ-ΡΟΥΣΙΑ του υιού του ανθρώπου επίκειται και είναι αυτή η οποία θα εκκαθαρίσει την χέρσα-έρημη γη για να την κάνει καλλιεργήσιμη-εύφορη ώστε να μπορέσει η νέα ανθρωπότητα να επιβιώνει-ζει καλά σε ένα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΦΥΣΙΚΟ και σε μία ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ_ΑΓΑΠΗΣ_ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΩΦΙΑΣ ΘΕΟΥ.

ο καπιταλισμός και ο κουμμουνισμός που ταλαιπώρησαν τον άνθρωπο τους τελευταίους (κυρίως ) 2 αιώνες, θα εκλείψουν οριστικά, και μαζί τους η αγγλική γλώσσα που διέδωσε και καθιέρωσε σε όλη την γη και τα έθνη, την ιδεολογία και νοοτροπία-τρόπο ζωής τους (Αποκ. 13:2 και το θηριον ο ειδον ην ομοιον παρδαλει (παρδαλον έθνος= Αμερική καπιταλισμός) και οι ποδες αυτου ως αρκτου (αρκούδα-Ρωσία-κομμουνισμός) και το στομα αυτου ως στομα λεοντος (λέων-Αγγλία-αγγλική γλώσσα) και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου και τον θρονον αυτου και εξουσιαν μεγαλην).

Η-νωμένες=Η=7
Π-ολιτείες=Π=16=7
Α-μερικής=Α=1
ΗΠΑ=24=Ω ή 15=ο


ΗΠΑ=24=Ω=ΤΕΛΟΣ (καταστροφικό)
-2=αρνητική εναντιωτική δυάς=ΔΙΑΙΡΕΣΗ
-4=κυριαρχία της ύλης-και στην ύλη=4 και του κόσμου=4 επι του ανθρώπου=4 εκφράσεις (4=υλική-ψυχική-διανοητική-πνευματική).

ΗΠΑ=15=ο-μικρον= ο Ο=κύκλος ζωής της χώρας αυτής λαμβάνει τέλος-τραγικό=Ω και τούτο διότι το "έθνος" αυτό-Η ΑΜΕΡΙΚΗ (όπως και Η ΤΟΥΡΚΙΑ) είναι ένα ανθρώπινο άνομο "δημιούργημα" ανθρώπων του κακού (ισπανών-εγκλέζων-εβραίων τυχοδιωκτών- κατάδικων- εγκληματιών) και όχι δημιούργημα του θεού (όπως π.χ η αιγυπτιακή- εβραϊκή -ελληνική φυλή κλπ).

15= -1 και -5
15=Ο-μικρόν=κύκλος ζωής-βίου ανθρώπινου άντος (ατομον), και -15= αρνητικός κύκλος ζωής, φαύλος κύκλος (0) ο οποίος στο τέλος άγεται προς αυτο-διάλυση- εξαφάνιση,

-1= μη ον-μη ων=άνθρωπος αρνούμενος τον δημιουργό και διάγων ζωή αθεϊστική, υλοφρονητική- άσωτη δηλαδή ζωή που δεν υπηρετεί την μονάδα-ενότητα πνεύματος ανθρώπου-θεού και συνεπώς αρνείται τον θεό (τα έργα του) ως δημιουργό του.
-5=εγω-ϊσμός και εγωϊστική ατομικίστικη ζωή-διαβίωση-συμπεριφορά , άνθρωπος ανεστραμένος και διεστραμένος.  

Η_Π_Α= Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική-ς 

Η=αρνείται την Η-ΘΙΚΗ=αγάπη θεού
Π=αρνείται το Π-νεύμα Θεού=σοφία θεού
Α=αρνείται την Α-λήθεια=αλήθεια θεού   

α-μ-ε-ρ-ι-κ-ή =ΚΡΙΜΑ + Ε Η (η κριμέα !)(ναι την κριμαία !)
ΚΡΙΜΑ (εκ της κρίσης- το κρίμα στο λαιμό σου)
Ε=εθνών
Η=ήν (=ήτο και ήναι)

α-μ-ε-ρ-ι-κ-ή-ς= ΚΡΙΣΗ + ΑΜΕ=ΑΜΕ-τανόητη λόγω ΑΜΕ-τρίας (οι Αμερικάνοι στο σύνολο τους ως "λαός-έθνος" ζουν ζωή βίο έκλυτο και με συμπεριφορά ανάρμοστη με το πνεύμα- σοφία θεού και την ηθική-αγάπη θεού, αυτό φαίνεται και απο το γεγονός ότι η χώρα-κράτος-εξουσία και οι διοικούντες-και ο λαός, έχουν ως υπέρτατο σκοπό υπηρέτησης: ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και τίποτε άλλο.).

ΚΡΙΣΗ (αιτία-αίτια-λόγω) :
Α=Αναλήθειας=ψεύδη-υποκρισίες (Διάβολος-σατανάς=πατέρας του ψεύδους :Αποκ. 12:9 και εβληθη ο δρακων ο μεγας ο οφις ο αρχαιος ο καλουμενος διαβολος και ο σατανας ο πλανων την οικουμενην ολην εβληθη εις την γην και οι αγγελοι αυτου μετ αυτου εβληθησαν).
Μ=Μαμωνίας=η επιθυμία του πλούτου-χρημάτων-κερδών (Μαμωνάς=ο θεός του Πλούτου-Χρήματος- Κέρδους, αλλα και ο θεός της απάτης= Μυστικισμός- Μαύρη Μαγεία- Μαγγανεία= φαρμακεία- αποκρυφισμός (στον βωμό του θεού Μωλώχ) : Λουκ. 16:13 ουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις δουλευειν η γαρ τον ενα μισησει και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε θεω δουλευειν και μαμωνα).
Ε=Ειδωλολατρείας-προσκύνηση-λατρεία ανθρώπων φημισμένων ή πλούσιων, λατρεία ενός τρόπου ζωής με πλούτο ανηθικότητα-πορνία-διαφθορά (άνθρωποι είδωλα), λατρεία ζώων-ζωοφιλία-φυσιολατρεία- ανιμισμός κλπ. (Βααλ-Βεελζεβόύλ=θεός της ειδωλολατρείας- εικονολατρείας- προσωπολατρείας κλπ. :Λουκ. 11:14 και ην εκβαλλων δαιμονιον και αυτο ην κωφον εγενετο δε του δαιμονιου εξελθοντος ελαλησεν ο κωφος και εθαυμασαν οι οχλοι τινες δε εξ αυτων ειπον εν βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια..... ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεμερισθη πως σταθησεται η βασιλεια αυτου; οτι λεγετε εν βεελζεβουλ εκβαλλειν με τα δαιμονια) .

Αποκ. 22:14 μακαριοι οι ποιουντες τας εντολας αυτου ινα εσται η εξουσια αυτων επι το ξυλον της ζωης και τοις πυλωσιν εισελθωσιν εις την πολιν. εξω δε οι κυνες και οι φαρμακοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας ο φιλων και ποιων ψευδος .
Αποκ. 18:23 και φως λυχνου ου μη φανη εν σοι ετι και φωνη νυμφιου και νυμφης ου μη ακουσθη εν σοι ετι οτι οι εμποροι σου ησαν οι μεγιστανες της γης οτι εν τη φαρμακεια σου επλανηθησαν παντα τα εθνη. 

Αποκ. 17:1-5 και ηλθεν εις εκ των επτα αγγελων των εχοντων τας επτα φιαλας και ελαλησε μετ εμου λεγων μοι δευρο δειξω σοι το κριμα της πορνης της μεγαλης της καθημενης επι των υδατων των πολλων, μεθ ης επορνευσαν οι βασιλεις της γης και εμεθυσθησαν εκ του οινου της πορνειας αυτης οι κατοικουντες την γην, και απηνεγκε με εις ερημον εν πνευματι και ειδον γυναικα καθημενην επι θηριον κοκκινον γεμον ονοματων βλασφημιας εχον κεφαλας επτα και κερατα δεκα, και η γυνη ην περιβεβλημενη πορφυρα και κοκκινω και κεχρυσωμενη χρυσω και λιθω τιμιω και μαργαριταις εχουσα χρυσουν ποτηριον εν τη χειρι αυτης γεμον βδελυγματων και ακαθαρτητος πορνειας αυτης, και επι το μετωπον αυτης ονομα γεγραμμενον μυστηριον βαβυλων η μεγαλη η μητηρ των πορνων και των βδελυγματων της γης.......Αποκ. 18:20 ευφραινου επ αυτην ουρανε και οι αγιοι αποστολοι και οι προφηται οτι εκρινεν ο θεος το κριμα υμων εξ αυτης.

Η_Π_Α : (Η Πόλις Ασωτων-Αμετανόητων Ανθρώπων): ΑΜΕΡΙΚΗ


ΑΜ-ετανόητοι ΑΜαρτημάτων=εγκλήματα-κλοπές-φόνοι-ψεύδη-φαρμακείες (χάριν χρήματων-συμφερόντων)
ΕΡ-ιστικοί ΕΡιδων=ανταγωνισμοί-φιλονικίες-εχθροπραξίες (βία-αδικία-επιβολή)
ΙΚ-ανοί=
επιτήδειοι δεξιοτήτων, επιδέξιοι επιχειρηματίες-έμποροι των εθνών (χρήμα-πλούτος-κέρδη) (αμερΙΚΑΝΟΙ) .
Η-δονιστές=ηδονολάτρες-ηδυπαθείς οργίων-διαστροφών (υλισμός-αθεϊα-ευδαιμονισμός)