Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

μια φωνή απο το παρελθόν

Το παρόν χειρόγραφο περιλαμβάνεται στη συλλογή «Σιβυλλικοί Χρησμοί»(Αθηναΐδα Σίβυλλα Ερυθραία-9ος π.χ αιώνας)περί της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού.που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1599. Αντίγραφο της συλλογής αυτής υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών (Ε.Φ. 648).
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
προφητεία για τον χρειστό-σε ακροστιχίδα :
σημείωση:Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αφού καταγράφει ότι η Σίβυλλα η Ερυθραία γεννήθηκε την έκτη γενεά μετά τον κατακλυσμό του Νώε, αποδέχεται ότι η μάντις προφήτευε σε όσους την είχαν ανάγκη «με την βοήθεια του θεού Απόλλωνος».Δεν ήταν λοιπόν η Σίβυλλα αυτή η οποία προφήτευε, αλλά ο ίδιος ο Απόλλων!Επιπροσθέτως, ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι αφού η μάντις «επληρώθη από θεία έμπνευση», προφήτευσε την Έλευση του Ιησού Χριστού επί της γης. Αυτά είναι τα πρώτα εισαγωγικά σχόλια του Κωνσταντίνου, ο οποίος στη συνέχεια παραθέτει ολόκληρη την προφητεία της Ερυθραίας περί της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. «Οι τοποθετήσεις των πρώτων γραμμάτων», όπως γράφει και ο ίδιος, σχηματίζουν την ακροστιχίδα «ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ». Η παρουσία του Ε στη λέξη Χρειστός, συμβολίζει τον Ερχόμενον Υιόν του Θεού.(www.scarlakidis.gr) (λέει ο εμού ότι το Ε=Έλευσις, είναι επακριβώς Ελλην Ερχόμενος Εκλεκτός και είναι ήδη ελθών-καί ερχόμενος)
ιδού λοιπόν η ακροστιχίς:
Ιδρώσει γαρ χθών, κρίσεως σημείον ότ΄ έσται
Ηξει δ’ ουρανόθεν βασιλεύες αιώσιν, ο μέλλων
Σάρκα παρών πάσαν κρίναι και κόσμον άπαντα.
Όψονται δε θεόν μέροπες πιστοί και άπιστοι
Ύψιστον μετά των αγίων επί τέρμα χρόνοιο,
Σαρκοφόρον ψυχάς τα’ ανδρών επί βήματι κρινεί.
*
Χέρσος ότ’ αν πότε κόσμος όλος και άκανθα γένηται
Ρίψωσοι τα’ είδωλα βροτοί και πλούτον άπαντα,
Εκκαύση δε το πυρ γην, ουρανόν ηδέ θάλασσαν,
Ιχνεύων, ρήξη τε πύλας ειρκτής αΐδαο.
Σάρξ τότε πάσα νεκρών, ες ελευθέριον φάος ήξει
Τους αγίους ανόμους τε το πυρ αιώσιν ελέγξει
Οππόσα τις πράξας έλαθεν, τότε πάντα λαλήσει.
Στήθεα γαρ ζοφόεντα Θεός φωστήρσιν ανοίξει.
*
Θρήνος τ’ εκ πάντων έσται και βρυγμός οδόντων
Εκλείψει σέλας ηελίου, άστρων τε χορείσει,
Ουρανόν ειλίξει, μήνης δε τε φέγγος ολείται,
Υψώσει δε φάραγγας, ολεί δ΄ υψώματα βουνών.
*
Ύψος δ’ ουκέτι λυγρόν εν ανθρώποισι φανείται
Ίσα τα’ όρη πεδίοις έσται και πάσα θάλασσα
Ουκ εις πλουν έξει γη γαρ φρυχθείσα κεραυνώ
Συν πηγαίς ποταμοί τε καχλάζοντες λείψουσιν.
*
Σάλπιξ δ’ ουρανόθεν φωνήν πολύθρηνον αφήσει,
Ωρύουσα μύσος μελεόν και πήματα κόσμου.
Ταρταρόεν δε χάος τότε δείξει γαία χανούσα.
Ηξουσι δ’ επί βήμα Θεού βασιλήες άπαντες.
Ρεύσει δ’ ουρανόθεν ποταμός πυρός ηδέ γε θείου.
*
Σήμα δε τοι τότε πάσι βροτοίς αριδείκετον, οίον
Το ξύλον εν πιστοίς το κέρας το ποθούμενον έσται
Ανδρών ευσεβίων ζωή, πρόσκομμα δε κόσμου
Ύδασι φωτίζον πιστούς εν δώδεκα πληγαίς.
Ράβδος ποιμαίνουσα σιδηρείη γε κρατήσει.
Ούτος ο νυν προγραφείς εν ακροστιχίοις Θεός ημών,
Σωτήρ, αθάνατος βασιλεύς, ο παθών ενέχ΄ ημών.
*
και η μετάφραση του κειμένου:
«Θα ιδρώσει η γη, όταν έλθει η ώρα της Κρίσεως.
Θα έλθει από τον ουρανό, ο μέλλων βασιλεύς εις τους αιώνες
δια να κρίνει καθένα που φέρει σάρκα και όλον ανεξαιρέτως τον κόσμο.
Θα ιδούν τον Θεό άνθρωποι, πιστοί και άπιστοι,
Ύψιστο, μετά των αγίων, εις το τέλος του χρόνου
με σάρκα, κρίνοντας επί βήματος τις ψυχές των ανθρώπων.
Όταν κάποτε ο κόσμος όλος γίνει άγονος και γεμάτος αγκάθια.
Θα απορρίψουν οι άνθρωποι τα είδωλα και όλον γενικά τον πλούτο.
Θα κατακαύσει το πυρ την γη, τον ουρανό ακόμη και την θάλασσα.
Ανιχνεύοντας θα πυρπολήσει τις πύλες της φυλακής του Άδη.
Τα σώματα τότε όλων των ανθρώπων θα έλθουν εις το φως της ελευθερίας των αγίων·
τους παράνομους τότε το πυρ θα ελέγχει εις τους αιώνες.
Όσα κάποιος έπραξε κρυφά, τότε όλα θα τα μαρτυρήσει.
Διότι τα σκοτεινά στήθη, ο Θεός με διαφωτισμούς θα ανοίξει.
Θρήνος θα φθάσει από όλους και τριγμός οδόντων.
Θα εκλείψει το φως της ημέρας, η λάμψη του ηλίου και των αστέρων.
Τον ουρανό θα περιστρέψει με ταχύτητα και θα χαθεί το φεγγοβόλημα της σελήνης.
Θα υψώσει τα φαράγγια και θα καταστρέψει τα υψώματα των βουνών.
Το ύψος δεν θα φαίνεται πλέον λυπηρό εις τους ανθρώπους.
Τα βουνά με τις πεδιάδες θα ισοπεδωθούν και σε όλη την θάλασσα δεν θα υπάρχει δυνατότητα πλεύσης, διότι η γη θα κατακεραυνωθεί.
Ποταμοί που κοχλάζουν, μαζί με τις πηγές θα εκλείψουν.
Σάλπιγγα δε από τον ουρανό, φωνή με μεγάλο θρήνο θα αφήσει,
κραυγάζοντας το μίασμα των ελεεινών και τις συμφορές του κόσμου.
Τότε η ανοιγόμενη γη θα φανερώσει το χάος του Ταρτάρου,
και οι πάντες θα έλθουν ενώπιον του βήματος του Βασιλέα Θεού.
Θα ρεύσει από τον ουρανό πύρινος ποταμός και μάλιστα από θείο.
Σημάδι τότε θα υπάρχει για όλους τους ανθρώπους, τέτοιο που θα είναι εντόνως φανερό.
Το ξύλο για τους πιστούς, η σάλπιγγα η ποθητή θα είναι.
Η ζωή των ευσεβών ανδρών, εμπόδιο θα είναι για τον κόσμο,
φωτίζοντας τους ονομαστούς διά των υδάτων σε δώδεκα πηγές.
Θα εξουσιάσει η ποιμαντική σιδηρά ράβδος.
Αυτός ο οποίος τώρα προαναφέρθηκε σε ακροστιχίδα,
είναι ο δικός μας Θεός, 
Σωτήρ αθάνατος βασιλεύς, αυτός ο οποίος υπέφερε προς χάριν μας.
ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
το κείμενο αυτό αφορά την εποχή μας τον 20ο αιώνα και τις αρχές του 21ου αιώνα-όταν πλέον "μετά ταύτα"θα αρχίσει και υλικά-κοσμικά η βασιλεία του θεού στην γη που δεν είναι άλλη απο την διάχυση της αλήθειας-αγάπης-σοφίας του τριαδικού όντος στον κόσμο,καιτην πλήρη αποδοχή-τήρηση της εκ μέρους των ανθρώπων-της ανθρωπότητας,έως τέλους.
οι ερωτήσεις μας τελείωσαν-και τις απαντήσεις στον εαυτό!
ΣΑΣΣΛΣΣΣΑΣΣΣΛΣΣΑΣΣΣΓΣΣΣΜΣΣΣΟΣΣΣ

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

το Αιώνιο Ελληνικό Δωδεκάθεο

ΖΕΥΣ ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
 1. ΖΕΥΣ-ΔΙΑΣ
 2. ΑΠΟΛΛΩΝ
 3. ΠΟΣΕΙΔΩΝ
 4. ΗΦΑΙΣΤΟΣ
 5. ΑΡΗΣ
 6. ΕΡΜΗΣ
 7. ΗΡΑ
 8. ΑΘΗΝΑ
 9. ΑΡΤΕΜΙΣ
 10. ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 11. ΔΗΜΗΤΡΑ
 12. ΕΣΤΙΑ
1-ΖΕΥΣ=
ΖΕΙ-ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ-ΖΩΝ-ΖΕΕΙ=ΚΑΙΕΙ=ΠΥΡ καί ΔΙΑΣ=ΔΙΔΕΙ-ΤΗΝ ΖΩΗ
2-ΗΡΑ=
ΕΡΑ=ΑΓΑΠΑ και ΑΗΡ=ΑΕΡΑΣ=ΠΝΕΕΙ-ΠΝΟΗ-ΠΝΕΥΜΑ
3-ΑΠΟΛΛΩΝ=
ΤΟ Α-ΛΦΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ=Η ΜΟΝΑΣ-ΕΝ καί Ο ΑΠΛΟΥΣ-ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ
4-ΑΘΗΝΑ=
Η ΑΘΑΝΑΤΗ-ΑΙΩΝΙΑ καί ΑΘΕΝΑ=Η ΘΕΙΑ-ΘΕΑ
5-ΠΟΣΕΙΔΩΝ=
Ο ΠΑΝΤΑ ΕΙΔΩΣ-ΓΝΩΡΙΖΩΝ=Ο ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ
6-ΑΡΤΕΜΙΣ=
Η ΑΡΕΤΗΣ ΙΣΤΩΡ-ΚΑΤΟΧΟΣ=Η ΕΝΑΡΕΤΗ-ΑΡΕΤΟΥΣΑ
7-ΗΦΑΙΣΤΟΣ=
Ο ΦΑΙΩΝ ΙΣΤΟΣ-Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ-Η ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΣ=Η ΦΑΙΝΟΥΣΑ ΑΡΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
8-ΑΦΡΟΔΙΤΗ=
Η ΑΦΡΟ-ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ=Η ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΘΕΪΚΗ ΟΥΣΙΑ
9-ΑΡΗΣ=
Ο ΑΡΡΕΝΑΣ-ΑΡΡΕΝΩΠΟΣ-ΑΝΔΡΕΙΟΣ-ΟΡΜΗΤΙΚΟΣ-ΑΡΡΑΤΟΣ-ΑΚΑΜΠΤΟΣ
10-ΔΗΜΗΤΡΑ=
Η ΔΑ-ΓΑ-ΓΗ ΜΗΤΗΡ=Η ΜΗΤΕΡΑ-ΜΗΤΡΑ ΓΑΙΑ-ΤΗΣ ΓΗΣ
11-ΕΡΜΗΣ=
Ο ΕΡΜΗΝΕΥΩΝ καί ΤΟ ΕΡΜΑ-ΒΑΡΟΣ-ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
12-ΕΣΤΙΑ=
ΕΣΤΙ-ΕΙΝΑΙ=Η ΜΕΝΟΥΣΑ-ΑΚΙΝΗΤΗ-ΣΤΑΘΕΡΗ-ΤΟ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΝ ΠΥΡ
ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ :
 ΙΔΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΔΩΚΑ: (ΔΩ-ΔΕ-ΚΑ=ΔΕ-ΔΩ-ΚΑ) (εκ του ΔΙΔΩ-ΔΙΑΣ)
ΖΕΥΣ:
1-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ-ΔΥΝΑΜΗ ΠΥΡΙΝΗΣ=ΖΕΟΥΣΑΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΗΡΑ:
2-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ-ΔΥΝΑΜΗ ΠΝΟΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΕΡΩΤΑ ΓΑΜΟΥ-ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ:
3-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ-ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΘΗΝΑ:
4-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ-ΘΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΘΕΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ:
5-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΕΩΣ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ=ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ:
6-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΤΕ ΕΑΥΤΟΝ ΕΝΑΡΕΤΟΝ-ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΤΕ ΘΕΙΑΝ ΑΡΕΤΗ-ΧΑΡΗ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ:
7-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΕΤΕ-ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΑΡΕΤΗ-ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ Η ΦΩΤΕΙΝΗ-ΦΩΤΙΖΟΥΣΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΑΙΣΤΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ:
8-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΗ ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΗΪΝΗΣ ΘΕΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ
ΑΡΗΣ:
9-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΟΙ ΑΡΡΕΝΕΣ-ΘΑΡΡΑΛΕΟΙ-ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ-ΟΡΜΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑΜΠΤΗΣ-ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ:
10-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΑΝ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ-ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΔΟΤΕΙΡΑ-ΤΡΟΦΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΗΪΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ-ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΕΡΜΗΣ:
11-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ-ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ-ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ (ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ) ΚΟΣΜΟΥ
ΕΣΤΙΑ:
12-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ-ΠΑΡΑΜΕΝΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΜΕΝΗ ΜΕΣΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ-ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΑΓΑΠΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ

Η ΘΕΑ ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
 ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

οδυσσέας-ιθάκη-πηνελόπη

ο οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι περνά την δοκιμασία των σειρήνων
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
μετά τον τρωϊκό πόλεμο όπως όλοι οι έλληνες που επέζησαν μετά την κατάληψη της τροίας,και ο οδυσσέας ξεκινάει ένα-τελικά 10χρονο ταξείδι επιστροφής στην πατρίδα του ηθάκη και στην γυναίκα του πηνελόπη.(10 χρόνια πολέμησε μεχρι να πέσει η τροία και 10 για να επιστρέψει σύνολο 20 χρόνια)
η οδύσσεια-περιπλάνηση του οδυσσέα και των συντρόφων του-που εν τέλει μόνος επιστρέφει χωρίς έστω και ενα απο τους συντρόφους του που ξεκίνησαν μαζί το ταξείδι της επιστροφής τους απο την τροία,καταγράφτηκε απο τον μύστη-θεολόγο-ποιητή όμηρο και απο ότι αυτός άκουσε μέσα απο τους θρύλους και τις διηγήσεις που άκουγε για τον οδυσσέα,τις περιπέτειες του,απο θεούς και δαίμονες και τον αγώνα επιβίωσης του ενάντια στην θάλασσα και την στεριά με όλα τα θηρία και τα τέρατα τους.
όλο το ταξείδι του οδυσσέα είναι-κινείται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας,μεταξύ μύθου και ιστορίας σε σημείο που να αναρρωτιέται κανείς αν ο οδυσσέας υπήρξε όντως ή ο ίδιος είναι δημιούργημα του ποιητή δημιουργού του(σημ:η ιλιάδα και η οδύσσεια λεγόντουσαν έπη=λόγοι προφορικοί διότι δεν ήταν καταγεγραμμένα αλλά ως μια προφορική ποιητική παράδοση μεσα στους αιώνες τραγουδιώντουσαν απο τους πλανόδιους ποιητές απο στήθους-μνήμης (αποστήθηση) μεχρι τον 6ο αιώνα πχ που τα κατέγραψε ο πεισίστρατος(561-527) και έτσι διατηρήθηκαν μεχρι σήμερα)
ο οδυσσέας ήταν βασιλιάς στην ιθάκη,είχε γυναίκα την πηνελόπη και ένα γιο τον τηλέμαχο (ο οποίος ήταν νήπιο όταν έφυγε ο πατέρας του για την τροία)
οδυσσέας=εκ του οδύσσομαι=διώκομαι=ο διωκόμενος-κυνηγημένος(ανθρώπων και θεών)
ο οδυσσέας χαρακτηριζόταν απολους τους συμπολεμιστές βασιλιάδες και στρατιώτες ως συνετός και εξαιρετικά νοήμων,εφευρετικός-επινοητικός και πολυμήχανος-πολυπράγμων.πάντοτε δε όταν βρισκόντουσαν οι έλληνες σε μεταξύ τους αδιέξοδο κατεφευγαν στον οδυσσέα να τους λύσει τις διαφορές-να βρη την πειστική χρυσή τομή.ο οδυσσέας είχε προστάτιδα θεά την αθηνά
πηνελόπη =εκ των:πήνη:υφάδι+λέπω:εκτυλίσσω-υφαίνω και σημαίνει η καλλιτέχνις υφάντρια.(όπως και η θεά αθηνά που ήταν προστάτιδα της υφαντικής και των τεχνών)
η πηνελόπη ήταν πολύ όμορφη σαν γυναίκα-βασίλισσα,ήταν όμως και συνετή-μετρημένη και έξυπνη και έμεινε πιστή στον οδυσσέα παρότι την πολιορκούσαν 40 και πλέον μνηστήρες ,τους οποίους ξεγελούσε διαρκώς με την υπόσχεση του αργαλιού και του νυμφικού που έφτειαχνε για τον υποτιθέμενο γάμο της με έναν μνηστήρα που θα διάλεγε και που την ημέρα ύφαινε και την νύκτα ξύλωνε ότι είχε υφάνει όλη την ημέρα ακριβώς για να μην τελειώσει ποτέ το νυφικό και να κερδίζει χρόνο.
τηλέμαχος=εκ των τηλέ=μακριά+μάχομαι=ο αγωνιζόμενος μακράν της πατρίδος-ο εξόριστος 
ο τηλέμαχος ήταν νέος-όμορφος ,άπειρος ακόμα στη ζωή και γιατί έλειπε ο πατέρας του που αν ήταν θα τον εκπαίδευε κατάλληλα και γιατί το παλάτι και η μητέρα του είχαν εγκλωβιστεί-καταληφθεί απο τους μνηστήρες οι οποίοι και πολλοί ήταν και είχαν κανει δικούς τους τους περισσότερους υπηρέτες του παλατιού.
μνηστήρας=εκ του μνώμαι=σκέφτομαι ή μιμνήσκω=θυμάμαι-τηρώ τον λόγο που έδωσα στην μνηστεία-μνηστή μου,ο υποψήφιος μνηστήρας της νύμφης προς γάμο.οι μνηστήρες της πηνελόπης ήταν ακάλεστοι-αυτόκλητοι και παράνομοι άρπαγες της περιουσίας του οδυσσέα ο οποίος πολεμούσε για την πατρίδα του όταν εκείνοι διασκέδαζαν με το βιός του.
αποσυμβολιζόμενη η ιστορία της οδύσσειας είναι η ιστορία της επιστροφής του ανθρώπου στην ξεχασμένη-χαμένη πατρίδα του,τον ουρανό-την ουράνια εδέμ-παράδεισο
ο οδυσσέας -άνθρωπος είναι ο πρωταγωνιστής-αγωνιστής ουράνιος απεσταλμένος άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος όχι μονο δεν ασωτεύει αλλά και αγωνίζεται μεχρι τέλους να γυρίσει πίσω στην πατρίδα-οικογένεια-γυναίκα του.όλη δε η πορεία επιστροφής και οι άθλοι-αγώνες επιβίωσης του είναι οι δυσκολίες, οι πειρασμοί,οι αγωνίες,τα λάθη,οι αντιξοότητες,οι επιθέσεις του ίδιου του κακού με τις πολυ-ποικίλες μεταμορφώσεις-παραμορφώσεις του,είναι ο δεύτερος πόλεμος(μετά τον τρωϊκό)της ενσυνείδησης-ωρίμανσης-υπερβατικής βιωματικής αυτοπνευμάτωσης του,είναι ο αγώνας όχι μονο της κοσμικής επιβίωσης αλλά και της πνευματικής εκτέλεσης-επιτέλεσης της αποστολής του στην γη και τον κόσμο.ο οδυσσέας δεν είναι ενα μέρος του κοσμικού ανθρώπου αλλά ένα μελος του ουράνιου πνεύματος,το οποίο ενω φαίνεται να αγωνίζεται για τον εαυτό του εντούτοις ο αγώνας-πάλη-το έργο του αφορά όλους τους ανθρώπους-έχει οικουμενική παγκόσμια ακτινοβολία και η ιστορία-οδός  του, είναι οδός-δρόμος ζωής και προόδου-εξέλιξης-ανέλιξης-πνευμάτωσης για όλη την ανθρωπότητα της γης.
η πηνελόπη είναι το στέμμα του-η δίδυμη κεφαλή του,το ταίρι του,η ουράνια σύζυγος του,η αγάπη-του και το δώρο-βραβείο της επιστροφής του,είναι λοιπόν εύλογο και βέβαιο ότι η ίδια θα έμενε πιστή στον αγαπημένο της και ότι θα απέκρουε τις επιθέσεις και τα δέλεαρ του κακού και καθε παράνομο μνηστήρα της ζωής-του συζύγου-της οικογένειας και του έργου της αποστολής της-άλλωστε είχε βοηθό την αθηνά-θεά της ύψιστης ουράνιας του θεού σοφίας όπως και ο οδυσσέας σε όλο του το ταξείδι.
οι μνηστήρες=είναι σε φυσικό-ηθικό και πνευματικό επίπεδο οι άνθρωποι του κακού-τα υποχείρια του κακού-οι άσωτοι και πόρνοι-άδικοι-πλανημένοι-αναληθείς  άνθρωποι του κόσμου,οι πειρασμοί,τα δέλεαρ του κακού και του κόσμου,είναι οι μνηστήρες του σώματος(έξεις-πλούτη)της ψυχής(πάθη-άνομες επιθυμίες)της διανοίας(αλαζονίες-γνώσεις-πτυχία-επιτυχίες)του εγώ-πνεύματος(εγωϊσμοί-ατομισμοί-συμφέροντα-φιλοδοξίες-αυτοπροβολές)
ο τηλέμαχος=είναι το μέλος-μέρος εκείνο του εαυτού του οδυσσσέα-απεσταλμένου που άφισε πίσω του όταν έφυγε για να εκτελέσει το διπλό έργο του(πόλεμος τροία και πόλεμος επιστροφής στην ιθάκη),είναι αυτός που αισθάνεται εξόριστος στην ίδια του την πατρίδα-αφού λείπει ο μεγάλος του αδελφός και πατέρας,είναι αυτός που συν-πάσχει αλλά και συμπαραστέκεται στην μητέρα-και σύζυγο του,είναι αυτός που απο το άλλο άκρο της γης αγωνίζεται να συνδεθεί με το άλλο του κομμάτι και αναπόσπαστο μέλος γιαυτό και βλέπουμε τον τηλέμαχο να πηγαίνει παντού αναζητώντας-ρωτώντας για τον πατέρα του και μαλιστα και αυτός καθοδηγείται απο την θεά αθηνά.
ο τρωϊκός πόλεμος είναι ο πόλεμος που προκαλεί η κλοπή και το ψεύδος δηλαδή το ίδιο το κακό που κρύβεται ως ΣΚΙΑ πίσω και μεσα στους ανθρώπους και τους κατευθύνει χωρίς οι ίδιοι να παιρνουν είδηση την ίδια ώρα που υπηρετούν το ίδιο και τα σχέδια του.
η ωραία ελένη-ελληνίδα κλέβεται απο τον πάρι-τρώα εκμεταλλευόμενος την φιλοξενία και ευεργεσία του μενέλαου ο οποίος νομίμως είχε-κατείχε την ελένη(το ωραίον-καλόν) και μαλιστα ο πάρις εξαπάτησε τον μενέλαο λέγοντας του ψέμματα για την επίσκεψη και τις προθέσεις του(ήρθε προς τον μενέλαο που ήταν αρχηγός των ελλήνων βασιλέων για να ζητήσει εκ μέρους όλων των τρώων ειρήνη και συμμαχία με τοις ελληνικές πόλεις και τους βασιλείς τους) και έφυγε αιφνιδίως νύκτα με το κλοπιμαίο τρόπαιο του την ελένη .
η επιστροφή του οδυσσέα στην ιθάκη είναι ο αγώνας επιστροφής καθε απεσταλμένου του θεού στον κόσμο,η οδός-η ζωή και η αλήθεια που αυτός οφείλει να ακολουθήσει-να βιώσει και να εκφράσει στην ζωή του υπέρ του έργου του θεού και χάριν των αδελφών του ανθρώπων(σημ:η παραβολή του ασώτου υιού είναι παράλληλη,αφορά τον καθε άνθρωπο επι της γης όλων των ιεραρχικών εκδιπλώσεων του κοσμικού αγγελικού πνεύματος που ανέλαβε το έργο της επανόδου του εκπεσόντος πνεύματος του κακού,μετουσιωμένου σε καλό,και που το έργο αυτό ανήκει στο νόμο άνθρωπος)
η ιθάκη είναι ο τελικός προωρισμός-σταθμός πριν την οριστική επάνοδο και αποκατάσταση στον θεό-την θέωση.η ιθάκη είναι ο ουράνιος παράδεισος(που τώρα πενθεί) των γεννητόρων του ουράνιου και κοσμικού πνεύματος,εκεί που επιστρέφουν όλοι οι ουράνιοι απεσταλμένοι στην γη και αγιασθέντες άνθρωποι,είναι η αληθινή πατρίδα τόσο των αγγέλων όσο και των ισαγγέλων ανθρώπων.η πηνελόπη είναι η παρθένος μητέρα-σύζυγος  όλων και φίλη-αδελφή όλων και το δώρο των δώρων για όλους,είναι το άθλον-βραβείο του καθε νικώντα το κακό ανθρώπου και νικητή απεσταλμένου.
η ελλάδα εκφράζει όλες τις δυνάμεις του ουρανού στην γη συγκεντρωμένες,είναι όλα τα "σύν"-πνέοντα, είναι ο οίκος του ουρανού-αντίγραφο του εστιασμένος στο μέρος αυτό του κόσμου και που είναι το κέντρο-ομφαλός του κόσμου-γης, είναι η αλήθεια και ως εξ αυτού η ελπίδα ελευθερίας και ενότητας όλων των ανθρώπων της οικουμένης-ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.
η τροία είναι ακριβώς το αντίθετο της ΕΛΛΑΔΑΣ,είναι το υλοποιημένο πνεύμα του κακού στην γη(χιτλερική γερμανία ή αρχαία ρώμη ή σύγχρονη αμερική κλπ) είναι η άρνηση του καλού-αντίδραση-αντίθεση-ανταγωνισμός-αντίδραση-και όλα τα "αντί"-λογα.
χαιρετώ καθε οδυσσέα και καθε σύντροφο του,
χαιρετώ την πηνελόπη-αλήθεια-αρετή,
χαιρετώ κάθε συν-οδοιπόρο άνθρωπο του ωραίου του καλού και της αλήθειας.
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 
ΟΟΟΟΟΟΟ

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Μήλα απο τον Κήπο των Εσπερίδων

θεότητα της αρχαίας σουμεριακής πόλεως eridu
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
 ΠΠΠ
οι 4 εσπερίδες λέγονταν:
(εσπερίδες=σημαίνει κόρες της νύκτας-της εσπέρας,του νυκτερινού φωτός της σελήνης)(11ος άθλος του ηρακλή)

Αίγλη, Αρεθούσα, Ερύθεια ,Εστία
και έργο τους ήτανε η φύλαξη-υπηρεσία-θεραπεία του κήπου-νήσου των θεών ο οποίος κήπος είχε δένδρα τα οποία έκαναν χρυσά μήλα
Αίγλη=σημαίνει δόξα-λάμψη-αιγλοβολία-λαμπρότητα φωτός
Αρεθούσα=σημαίνει αρδεύω,ποτίζω,θεραπεύω
Ερύθεια(eridu) σημαίνει ερυθρά-ζωηρή,καλωσυνάτη
Εστία=σημαίνει αυτή που εστιάζει-ται,μένει,είναι στο κέντρο του οίκου-εστίας(εστιάζει το πύρ-φωτιά στο κέντρο του οίκου-εστία)
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
αποσυμβολιζόμενα τα ονόματα των 4 εσπερίδων:
(κορών της νυκτας-εσπέρας-εσπερινής σελήνης)
αποκαλύπτουν:
αίγλη=δόξα-φως-φωτοστέφανο=πνεύμα(3 μπλέ μήλα)
αρέθουσα=αρδεύω-θεραπεύω=νόηση-διάνοια(3 πράσινα μήλα)

ερύθεια=ερυθρά(θάλασσα)-ζωηρή=ψυχή-αιθήρ(3 κόκκινα μήλα)

εστία=εστία-κέντρο του οίκου-σπιτιού=ύλη-γη(3 καφέ μήλα)

ο κήπος των εσπερίδων=ο παράδεισος(εδέμ)

οι 4 εσπερίδες=οι 4 ποταμοί(υπηρέτες)του παραδείσου
(ευφράτης-τίγρις-φισών-γεών=πνεύμα-ψυχή-διάνοια-ύλη)
(ευφράτης=αίγλη/αρέθουσα=φισών/ερύθεια=τίγρις/εστία=γεών)
ο φύλακας του κήπου των εσπερίδων ήτανε ο ακοίμητος
δράκος λάδων=είναι ο όφις(ο φρονημώτερος παντων των θηρίων του παραδείσου)που παραπλάνησε την εύα-αδάμ(και κατουσίαν ο ίδιος ο αδάμ-άνθρωπος=αδάμ-εύα)
αίγλη=πνευματική αλήθεια-δένδρο ζωής(πνεύμα θεού-δόξα)
αρέθουσα=νοητική γνώση-δένδρο γνώσεως(πνεύμα κακού-πειρασμός)
ερύθεια=ψυχικός κόσμος(επιθυμία να γευθεί-δοκιμάσει τον πειρασμό)
εστία=υλικός κόσμος(υλοποίηση-πραγματοποίηση του πειρασμού)

χρυσά μήλα=το αθάνατο-άφθαρτο δώρο-βραβείο της αθανασίας
(κάθε)ηρακλής=ο νικήσας-νικητής το κακό (στον κόσμο) άνθρωπος
ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ
το μονο βέβαιο είναι ότι χρειάζεται να γίνει κανείς ηρακλής-12 άθλοι για να μπορέσει να μπη στον κήπο των εσπερίδων(αφού νικήσει πρώτα τον άτλαντα-και τον δράκοντα) και να λάβη(και όχι φάει)τα μήλα των εσπερίδων που είναι τα 12 μήλα των 12 θεών-αρετών(και χρειάζεται να γίνει κανείς ιάσων(ιησούς)για να μπορέσει να φονεύσει τον δράκο-και όλα τα τέρατα(θηρία) και να πάρει το χρυσόμαλλον δέρας-δέρμα)
σκέφτομαι:εάν ο πάρις δεν έδινε το μήλο της ομορφιάς-"τη καλλίστη"(θεά-αφροδίτη-έρωτας/αγάπη-ειρήνη)δεν θα είχαμε τον τρωϊκό πόλεμο και ως εξ αυτού "ο οδυσσέας δεν θα επέστρεφε στην ιθάκη και στην πηνελόπη"-και ούτε εμείς στην δική μας!
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

ο Λίθος-Λόφος Λυκαβηττός

 ο Λόφος-Λίθος Λυκαβηττός
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Ο Λυκαβηττός είναι λόφος της Αθήνας πέριξ του οποίου και έχει αναπτυχθεί η ομώνυμη συνοικία. Αναφέρεται στη μυθολογία πως ήταν ένας βράχος που κουβαλούσε στα χέρια της η Θεα Αθηνά και της έπεσε έπειτα από μια κακιά είδηση που της έφερε ένα κοράκι. Από τότε τα κοράκια έγιναν μαύρα, λέει ο μύθος. Ο Λυκαβηττός έχει το εκκλησάκι του αγίου γεωργίου στην κορυφή του ..σύμφωνα με έναν άλλο παρόμοιο μύθο(επεξηγεί την κακή είδηση που έλαβε η αθηνά)
ο λυκαβηττός ήταν ο λίθος-βράχος τον οποίο έριξε η θεά της σοφίας αθηνά,σε εχθρούς εισβολείς στην αττική για να ανακόψει την επέλαση-εισβολή τους,όπως και έγινε και έτσι σώθηκαν ο εκλεκτός λαός και η αγαπημένη πόλη της.έκτοτε παρέμεινε στην μνήμη των κατοίκων της πόλεως της θεάς της σοφίας,ως "ο λίθος της θεάς αθηνάς"
ο λόφος του λυκαβηττού είναι ένας μονόλιθος που έχει δύο επίπεδα,το κατω που είναι ένα άλσος-δάσος που περιβάλλει το κέντρο του λόφου και τον κυρίως βράχο-λίθο(άνω-εσωτερικό μέρος) που μοιάζει να αναδύεται σαν Ομφαλός μεσα απο το δάσος των δέντρων(σαν θάλασσα) και να ακουμπάει τον αθηναϊκό ουρανό.θα μπορούσε ακόμα να παρομοιασθεί με ένα γυναικείο παρθενικό στήθος (βυζί) το οποίο προβάλλει για να θηλάσει-θρέψει όλους τους αθηναίους πολίτες και όλους όσους λυκοβαττούν,τέλος θα μπορούσε να δη κανείς με λίγη προσοχή ,ότι ο λόφος-λίθος μοιάζει με ένα τεράστιο ωόν-αβγό τοποθετημένο σε μια φωλιά στο κέντρο της πόλεως των αθηνών
ΛΥΚΑ-ΒΗΤΤΟΣ=σημαίνει ο λόφος που είναι βατΤός-βαδιστός απο λύκ-ους δηλαδή ανθρώπους που όπως οι "λύκοι" δηλαδή κοιτάνε το σεληνιακό λύκ=φως,οι σελλοί-σεληνιακοί λάτρεις του φωτός-της σελήνης,δηλαδή οι ιερείς(λυκ-ομήδες) (λυκ-αυγές=το φως της αυγής-πρωϊνού) (συνεπώς ο λόφος-λίθος της αθηνάς σημαίνει την ισχύ-δύναμι-σοφία της θεάς αθηνάς και εφόσον οι ιερείς της ΛΥΚοβατούν στον βραχο-λόφο της σεληνιαζόμενοι αυτό υποδηλώνει τα μυστήρια που έκαναν προς τιμήν της και βέβαια την αποκάλυψη της σοφίας της που ελάμβαναν οι ιερείς της στον ιερό αυτό βράχο.)
ΛΙΘΟΣ=εκ του λάας (οι έλληνες δημιουργήθηκαν απο τις λάας=λίθους (λαός) που έριχναν πίσω τους (με εντολή του ΔΙΑ) το θεανθρώπινο ζεύγος Δευκαλίων και Πύρρα (παιδιά του τιτάνα προμηθέα και γονείς του Ίωνα-Ελληνα και Δώρου) ,μετα την καταστροφή του ανθρώπινου γένους απο τον κατακλυσμό που απεφάσισε ο δίας(νόμος δικαιοσύνης) για να τιμωρήσει τους ανθρώπους γιατί έγιναν άνομοι-άδικοι-υπερόπτες κλπ.οι λαας-λίθοι που έριχνε πίσω του ο δευκαλίων γινόντουσαν άνδρες και της πύρρας γυναίκες και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρωτοι νέοι άνθρωποι-οι ελ-λάας,(έλ=θείοι και λαας=λίθοι)οι ελλοί-έλληνες (θεϊκοί-ηλιακοί λίθινοι άνθρωποι)οι οποίοι εν συνεχεία δημιούργησαν όλους τους ανθρώπους της γης (έτσι λεει η μυθολογία=μυθιστορία και θεοσοφία) (γεγονός είναι ότι ο νούς-κεφαλή-πνεύμα της ανθρωπότητας είναι(διανοητικά-πνευματικά) έλληνας-ελληνογενής(και σήμερα όλη η ανθρωπότητα κτυπάει το κεφάλι της!!)
{ΒΡάχος=(λίθος-πέτρα)σημαίνει βραχύς-ισχυρός-σταθερός-αμετακίνητος(βριάω-βριλήσια κλπ)(σκάνε-σπάνε τα ύδατα στον βράχο)
ο λυκαβηττός λοιπόν είναι ο μυστικός ΟΜΦΑΛΟΣ-γεννά (όπως οφθαλμός-βλέπει είναι ο δίπολος του βράχος,η ακρόπολη-παρθενών των παρθένων της σοφίας του θεού αθηνάς)της αθήνας-της αθηνάς,και ως ομφαλός αποτελεί την δίοδο και διέλευση των άνωθεν κατερχόμενων θείων αποκαλύψεων της σοφίας του θεού(όπως οι δελφοί-με την απολλώνια αγάπη-φως) αποτελούν τον δίδυμο πόλο της αθηναϊκής σοφίας-πύρ)
να λοπόν γιατί τόσον ο ομφαλός των δελφών είναι λιθινος και αυγοΪδής όπως ακριβώς και οι δύο λίθινοι βράχοι-λίθοι ο λυκαβηττός (αυγοϊδής-ομφαλός) και ακρόπολη(επίπεδη-μέτωπον, γιατί ακριβώς ήταν δευτερευούσης σημασίας ο ρόλος της, παρότι εξωρερικά φαινόταν να πρωταγωνιστεί.ο ομφαλός είναι ο λυκαβηττός και όχι η ακρόπολη)(ο ομφαλός συλλαμβάνει-γεννά εσωτερικά αποκαλύψεις και ο οφθαλμός αποτελεί την εξωτερική όραση των ιερέων,του λαού-της κοινωνίας-πολιτείας!)
τώρα γιατί το κοράκι μαύρισε και γιατί η αθηνά έριξε τον λίθο εναντίων των εχθρών του λαού της είναι ερωτήματα που δεν αναζητούν απάντηση αλλά εραστές και υπηρέτες των ιερών άϋλων βράχων-λίθων και είθε η αθηνά να βάλει πάλι την αγαθοποιό της χείρα και εμείς να τηρούμε το "συν αθηνά και χείρα κίνει".
οι απολιτικοί την δουλεία τους και εμείς το έργο μας.όσοι λοιπόν πιστοί και καλοί προσέλθετε ..εις εαυτόν!
σας χαιρετώ αθηναίος φιλικός!
υγ.1 ναι μοιάζει και με ufo!!! υγ.2 και οι άνθρωποι και η πόλη γύρω γύρω όλοι ..σαν τον μανώλη!
ΔΔΔΔ

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ελλάς η Λυδία Λίθος των εθνών

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΠΕΝΔΩΝ
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
λυδία λίθος : 
η σκληρή πυριτική πέτρα-λίθος μαύρου χρώματος με την οποία ελέγχεται ο βαθμός γνησιότητας του χρυσού και του αργύρου
(μεταφορικά) 
μια ιδιότητα, ένα γεγονός, μια κατάσταση, ένα όργανο που ελέγχει την αξία, την αντοχή, την ιδιότητα,την ποιότητα ενός πράγματος.
αποσυμβολιστικά η λυδία λίθος-πέτρα είναι :
σκληρή=όπως ο πολύτιμος λίθος αδάμας,
(αδάμαστος=άκαμπτος=σκληρός)
και ο αδάμ ο πρώτος(θεϊκός)άνθρωπος=άρρεν-άρρατος-άκαμπτος-σκληρός)η αρετή της σκληρότητας(αδάμαστη-ανίκητη) είναι αρετή της αλήθειας και της σοφίας.
πυρ-ιτική=πύρινη όπως το πνεύμα που είναι πύρινο-πυροκαθαίρον
πέτρα-λίθος=πέτρα σημαίνει σκληρότητα(πέτρά-δι-λίθος αδάμας όσο και πολύτιμη-βαρύτιμη}λίθος=εκ του λάας,σημαίνει(κομμάτι-τομηθέν, επεξεργασμένο) σκληρό-άκαμπτο-σταθερό και βαρύ υλικό-πέτρα.η πέτρα είναι το κατεξοχήν σύμβολο της σοφίας και της σταθερότητας
(ελλάς=έλ(θείος-ηλιακός)+ λας=λίθος(πέτρα)δηλαδή η ελλάς είναι
ο θείος ομφαλός-ομφάλιος λίθος που υποδηλώνει την θεϊκή-ηλιακής τάξεως παρουσία-εγκατάσταση(ότι δηλαδή εξέφραζαν οι δελφοί-ο ομφαλός και ο απόλλωνας-ο θεός του φωτός,το κέντρο της γης-κόσμου,το οποίο ορίσθηκε με την συνάντηση των 2 αετών(δικέφαλος αετός=ανατολή-δύση)που είχε αποστείλει ο ζεύς-δίας πατέρας θεών και ανθρώπων)
μαύρου χρώματος=το απόλυτο χρώμα της σοφίας του θεού(άρνηση του είναι το σκοτεινό του κακού)που απορροφά και αφωμοιώνει όλα τα άλλα(7) χρώματα και είναι το δίπολο-2ος πόλος του λευκού(που ακτινοβολεί τα 7 χρώματα)(το μαύρο κοράκι του προφήτη ηλία και του θεού απόλλωνα έδειχναν με το μαυρο χρώμα τους την πνευματική θέση του κυρίου τους-που είναι η εκδηλωμένη πνευματική σοφία του θεού)
με την οποία ελέγχεται και πιστοποιείται=ελέγχει και βεβαιώνει ο κύριος-ηγέτης-κριτής,ο έχων το πνευματικό χάρισμα της πνευματικής διακρίσεως,το αληθινό-γνήσιο απο το ψευδές-κίβδηλο,το παραποιημένο απο το αυθεντικό.
ο βαθμός γνησιότητας=τον βαθμό ποιότητας-καθαρότητας-γνησιότητας
του χρυσού =της ηλιακής-θεϊκής-πύρινης σοφίας(-αγάπης)
και του αργύρου =της σεληνιακής-θεϊκής-φωτεινής αγάπης(-σοφίας)
συμπερασματικά
αποσυμβολιζόμενη και αναλογιζόμενη με τον άνθρωπο και την ζωή-έργο του στον κόσμο,η λυδία λίθος:είναι η κατάσταση της συνείδησης και ενσυνείδησης και υπερσυνείδησης ενός πνευματικού ανθρώπου-πνευματικής οντότητας που κατέρχεται στην γη για να βοηθήσει τον άνθρωπο ατομικά και την ανθρωπότητα συνολικά, στην φυσική-ηθική-πνευματική εξέλιξη-ανέλιξη-πνευμάτωση τους,δηλαδή στην ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία αληθινή τελειοποίηση τους.αυτό ακριβώς είναι το έργο της πνευματικής ελλάδας και των πνευματικών ελλήνων-να αποτελούν την λυδία λίθο,δηλαδή την αλήθεια,αγάπη-σοφία,τώρα και μέχρι τέλους.αυτή είναι η αλήθεια και αφίστε την ανόητη πραγματικότητα να την διαψεύδει!πάντα έτσι ήταν,καιρός και αυτό να αλλάξει.(οι σημερινοί κατα-κρίνοντες την ελλάδα και τους έλληνες,[η υποκριτική πραγματικότητα του κόσμου)θυμηθείτε το,σε λίγο θα έρθουν τεταπεινωμένοι και μετανοημένοι γιά όλα όσα κακα διέπραξαν τόσο σε μας όσο και σε όλες τις αδύνατες φυλές του κόσμου(η διάφανη αλήθεια του ουρανού)
η ελλάς 
(συν-όλον πνευματικών ελλήνων) 
είναι η
Ε-θνών(ανθρωπότητα-γη)
Λ-υδία(αγάπη)
Λ-ίθος(σοφία)
Α-γάπης(σελήνη)
Σ-οφίας(ήλιος)
 οοοοοοο
Ε-ωνος(έων-ο ων πατήρ θεός)
Λ-όγου(ο θεός λόγος-αγάπη)
Λ-αός(ο άνθρωπος λόγος-σοφία)
Α-γάπης(φώς-λόγος)
Σ-οφίας(πύρ-πνεύμα)
ΑΑΑΑΑΑΑΑκρ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠαρ
ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛυκ

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

αντιπαραβάλλειν και συνβάλλειν

 ο παρθενώνας της αθηνάς θεάς της σοφίας
[το παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-ερώ και αίρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
οοοοοοοοοοοοοοοοοο
[δημοσιεύυω mail που έλαβα]
Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, 
δηλαδή του Χρυσού Αιώνα της Δημοκρατίας της ...Ελλάδας ΜΑΣ.
Aναφέρεται εδώ η περίπτωση του πολίτη που ήθελε να γίνει βουλευτής.
Ο νόμος απαιτούσε τα εξής:
1) Να είναι Έλλην πολίτης
2) Nα κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία
3) Nα ΜΗΝ είναι κίναιδος [κινεί την αιδώ=ντροπή][έκφυλος] και
4) Να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία του κυρίου, μέχρι και τα σανδάλια που φοράει, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία. Εάν τηρούνταν όλα αυτά τότε ο εν λόγω κύριος, μπορούσε να γίνει βουλευτής. Αν ο κύριος αυτός πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα. Αν δεν έφθανε η περιουσία του τότε έπρεπε να κατασχεθεί ΟΛΗ η περιουσία του (μέχρι και τα σανδάλια που κατεγράφησαν) και το υπόλοιπο που αδυνατεί να καλύψει να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Αν ο νόμος που πρότεινε και πέρασε ο κύριος αυτός, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα η ποινή ήταν : AΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ !!!
5ος π.Χ. ΑΙΩΝΑΣ -- (1ος) ΧΡΥΣΟYΣ ΑΙΩΝ
21ος μ.Χ. ΑΙΩΝΑΣ -- ;;;;; 
θέλω να προσθέσω ότι, ο 21ος αιώνας , πιστεύω και εργάζομαι γιαυτό, όπως τόσοι άλλοι εδώ και στον κόσμο , ότι θα είναι ο νέος 3ος χρυσούς αιώνας (ο 2ος χρυσούς αιώνας υπήρξε ο 6ος του βυζαντίου με το κτίσιμο του ναού της αγίας σοφίας το 532 και την οριστική νίκη-εδραίωση του χριστιανισμού) θα είναι ο 21ος αιώνας τόσο για την ελλάδα (πρώτα και πάνω απόλα-όχι δεν αστειεύομαι!) όσο και για τον κόσμο-ανθρωπότητα ολόκληρη (και που θα αρχίσει να φαίνεται "μετά ταύτα" τα σαθρά και κακά που βλέπουμε εδώ και παγκόσμια-οικουμενικά. πρώτα θα "καούμε" (πυρηνικά-υλικά) και εν συνεχεία θα φωτοφλογισθούμε (πυροφωτεινά-πνευματικά ). ο χρόνος δείχνει να γέρνουν-πέφτουν όλα εναντίον και πάνω μας, όμως η εξωτερικότητα είναι μεν η πραγματικότητα του "φαίνεσθαι", δεν είναι όμως η όντως αλήθεια του "είναι".
ο θεός, το καλόν και καθε υπηρέτης του καλού και της αλήθειας, δρούν με αφάνεια-σιωπηλά-ταπεινά και με απέραντη αγάπη και υπομονή, πρωτοποριακά και χάριν και υπέρ του κόσμου και του ανθρώπου, ο άλλος το κακόν-η αναλήθεια και κάθε μαριονέτα του κακού και της πλάνης, θορυβούν, φωνασκούν, κυμβαλίζουν, κάνουν επίδειξη δύναμης-γνώσης-πλούτου-πτυχίων-θέσεων εξουσίας και ότι άλλο παραπλανητικό-ανώμαλο-διαστροφικό-παράλογο , για να τραβήξουν την προσοχή του κοινού τους-του κόσμου-των καταναλωτών-των εχόντων γνώμη για όλα-των μοδίστρων-καφετζούδων-αστρολόγων-ΜΜΕ-ειδικών τρέχα γύρευε ..και βγάλε.[ή βάλε όλους τους ζαβούς-όντως στραβούς κλπ].
συνεπώς όποιος θέλει να έχει βλέμμα-όραση διεισδυτική και διακριτική των 2 αυτών καταστάσεων δεν θα πρέπει να αρκείται στην εξω-τερική παρατήρηση μόνο αλλά και να προσπαθήσει μέσα απο τον εαυτό-την ψυχή και το πνεύμα του, να μυρίσει και να οσφρανθεί την παγκόσμια ψυχή και το πνεύμα του κόσμου αλλά και του ουρανού. τότε θα δη ότι τα φαινόμενα-τα καθημερινά απατούν-παραπλανούν  και ότι η αλήθεια-αληθινή πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, ακριβώς γιατί η φύση του καλού είναι αφανής αλλά παρούσα, είναι σιωπηλή αλλά και κραυγάζουσα, είναι ταπεινή αλλά και θαυμαστή-μεγαλειώδης, είναι υπομονητική αλλά και πανίσχυρη.
"οψόμεθα εις φιλίππους" ..και τα πουλάκια θα εξακολουθήσουν να κελαϊδούν την ανατολή καθε πρωϊνό παρότι ο άνθρωπος κοιμάται...τον ύπνο του θανάτου!
ναι έτσι ήταν πάντα και για τους μεν και για τους δε.
χαίρω!
ψψψψψψψψψ

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

παιανίζειν

 
σοφία αθηνά σκεπτομένη
 οοοοο
 [το παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-ερώ και αίρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
3
15/8/99
Το Αιώνιο ελληνικό πνεύμα
Κων/νε Χασάπη χαίρε ουρανοφάντη
Ξ
Φυσικοποίησε το θείον κάλλος
διαμέσου της τέχνης και του μαρμάρου
σε Παρθενώνα και θέατρα
Μετουσίωσε την διάνοια σε φωτισμένη λογική
επιστήμη και φιλοσοφία
Ύψωσε την ομιλία σε λόγο αλήθειας
μέτρο και αριθμό
Εξέφρασε το πνεύμα σε αρετές
κοινωνία και πολιτισμό
Συγκεκριμενοποίησε τις ιδέες
σε άριστο μέτρο των πάντων
σε αναζήτηση της σοφίας των όντων
σε τέχνη και μίμηση της φύσεως και του κόσμου
και Κατέστησε τον άνθρωπο
κοινωνικό-δημοκρατικό ον
πολίτη ελεύθερο
υπεύθυνο και ενσυνείδητο.
♓☀♒
4
12/9/99
Παρθενών
στον ίωνα
Π
Ο λόγος της Συμφωνίας του χώρου
συν τον λόγο της Αρμονίας του μέτρου
δια του λόγου της Ακρίβειας του χρόνου
επί τον λόγο της Συλλήψεως της ιδέας
οικοδόμησαν τον Παρθενώνα του κάλλους
και του υπερβατικού αριθμού
αξεπέραστο Δημιούργημα
του πνευματικού Λόγου
και της έλλογης πεφωτισμένης
ανθρώπινης Διανοίας
İİİİİİİ
Ш 
6
9/8/99    
Μούσα Ελληνική    
Χαίρε Ηρακλή Διόσκουρε
οοο 
Παγκόσμιος Πνευματικός Πολιτισμός
έστι:
η Ενανθρώπιση των θείων Ιδεών
η Αποθέωση των ανθρώπινων Αρετών
η Θεανθρώπιση του πνευματικού Φωτός
η Πνευματοποίηση της ανθρώπινης Διανοίας
η Σύλληψη, η ανάπτυξη, η πρόοδος
των Επιστημών και των Τεχνών
ο Καθορισμός του απείρου Αριθμού σε Μέτρον
η Πραγματοποίηση των αφηρημένων Λόγων
σε Φιλοσοφία, Κοινωνία και Πολιτισμό
η Εξιδανίκευση της Πίστεως προς τον θεό
σε αγνή Λατρεία και πνευματική Ελευθερία
η Συγκρότηση της κοινωνικής Πολιτείας
και η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά
η Μύηση του Λόγου του Ανθρώπου στο θείον γίγνεσθαι
η Μέθεξη του Λόγου του Θεού στα ανθρώπινα έργα. οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο