Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ο όρκος των φιλικών 1821

 
η ελλάδα και ο έλληνας-φοίνικας 
αναγεννημένοι απο την τέφρα τους
το 1821
[ερώ και αίρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΟΡΚΟΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ένας Όρκος Ξεχασμένος)
 [γιανα μην ξεχνιώμαστε,όσοι νέο-φιλικοί,διότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη της του 1821 καθώς τότε γνωρίζαμε τον εχθρό-ήταν οι τούρκοι ενώ τώρα φαίνεται ότι είναι εξωτερικός-ευρωπέη και αμερ-ικάνοι-και είναι όντως, αλλά τώρα ο εχθρός είναι ΚΑΙ εσωτερικός,είμαστε εμεις οι ίδιοι οι ασυνείδητοι έλληνες-προδότες αλλα και όλοι όσοι εισχώρισαν στο έθνος ελληνοποιήθηκαν και κρυμμένοι κατω απο το ένδυμα  αυτό-και αόρατοι πολεμάνε καθε τι ελληνικό και εθνικό-θυμηθείτε τι γίνεται με την παιδεία-την υγεία-την εξωτερική πολιτική κλπ)
ιδού ο όρκος:
«Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να μη φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου.
Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Και μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα, και τον πλέον αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει ως ουδέν.
Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.
Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, γενόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος, με κανένα συνάδελφον.
Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.
Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.
Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα τρόπον από τα χρήματα της Εταιρείας, θεωρών αυτά ως ιερό πράγμα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το Έθνος μου. Να προφυλάττωμαι παρομοίως και εις τα λαμβανόμενα εσφραγισμένα γράμματα.
Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φιλικών με περιέργειαν, δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε μήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορμήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος με παρεδέχθη. Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός.
Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.
Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς ! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου.
Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν  ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου.
Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».[έλαβα:www.elesme.gr]
=====================Ε
=============================Η
====================================Θ
όταν κέρδισε τις εκλογές ο σημερινός πρωθυπουργός
 είχα γράψει:
γιώργος ο θριαμβευτής
καλή επιτυχία γιώργο
Γ
ο δράκος ξέρεις και ποιός είναι και που θα τον βρης
αν τα βρης σκούρα πάρε τηλέφωνο και τον άγιο δημήτριο
να βοηθήσει την παρθένο χώρα μας μπας και ...μειώσουμε το χρέος
νάσαι καλά και η παναγιά να σου τα φέρνει δεξιά...για να πρόσεχεις ταριστερά σου
http://donandre5ath.blogspot.com/2009/10/blog-post_07.html
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
δυστυχώς ενώ ξέρει-τίποτα δεν έκανε και ούτε θα τον αφίσουν οι σύντροφοι του να κανει-άλλωστε είναι ο βασικός συν-υπεύθυνος της κυβέρνησης σημίτη-αυτού του κολοβού φιδιού, καθώς ήταν τότε υπουργός εξωτερικών αλλά και παιδείας.[τώρα μαθαμε ότι η κοντή αυτή μαϊμού ήταν που έγινε αφορμή να μην δώσουν οι γερμανοί τις αποζημειώσεις στούς έλληνες-ο προδότης]
οοοοοοοοοοοοοοοο
αλλά και για τον τότε μαμούχαλο
το βόδι αυτό των καραμάν-αλήδων
έγραφα: κύριε πρωθυπουργέ
που δεν βλέπω να γράφεται το όνομα σας στην ιστορία
παρα μόνο με μελανά-κόκκινα χρώματα
ο χρόνος θα το δείξει .
ο ουρανός δεν βιάζεται όταν οι ανθρωποι βιάζουν ...την ιστορία
μόνο προσέρχεται για να αποκαταστήσει την αλήθεια
και να αποδώσει ότι πρέπει στους προδότες του πνεύματος της αληθείας
http://donandre5ath.blogspot.com/2010/01/blog-post_11.html
αλλά και για τους 300 επίσης
..και πάλι ο αδήρητος τροχός ολοκλήρωσε τον κύκλο του
επαναφέροντας στο προσκήνιο της ιστορίας
τον πάντα ένα τρομακτικό εφιάλτη
φορτωμένο με τα χρυσά και τα μπιχλιμπίδια του
με τα τριακόσια ψευτοπαλλήκαρα του
για να αντιμετωπίσει δηθεν μια νεα επέλαση των χαμέρ ικανών
και στο τέλος καταλήγει ομοτράπεζος να τρώει τα παιδιά τού λεωνίδα .
http://donandre5ath.blogspot.com/2009/03/300.html
αλλα και για όλους συνολικά έγραφα[χαρα στο πραγμα!]
η εκκλησία "επενδύει" στον χριστό
ο ίδιος όμως "δεν εισπράτει κανένα ποσοστό"
γενικά ο χριστός "πουλάει"
γιατί η "μετοχή" του είναι σταθερή και αποδοτική
το θέμα είναι ότι τα "κέρδη" δεν επανεπενδύονται στο ποίμνιο του-τον λαό
αλλα καταλήγουν στην σπείρα αυτή των αγίων ληστών
[είναι οι" φυσικώ δικαίω" κληρονόμοι-συνεχιστές του εξ αριστερών ληστή]
[ευτυχώς υφίστανται ακόμη και οι "ηθικώ δικαίω" συνεχιστές του εκ δεξιών ληστή]
οι πλούσιοι επενδύουν στον χρυσό
τις τράπεζες και τις μετοχές των χρηματιστηρίων
τωρα όμως που τα χρηματιστήρια και οι τράπεζες πέφτουν-χάνουν,
ο χρυσός ανεβαίνει
σε λίγο όμως που δεν θα υπάρχει κανείς να αποθηκεύσει ή να αγοράσει τον χρυσό τους
θα ξανα-θυμηθούν την ιστορία του[με γαϊδουρινά αυτιά]
βασιλιά της φρυγίας Μίδα
και θα κλάψουν πικρά για τον χαμένο πακτωλό αίματος και χρήματος που έχυσαν[έχασαν] άδικα[μη εξαγοράζοντας δίκαια την ψυχή τους]

τα "ανδρείκελα" της εξουσίας "συνουσιάζονται"
με όλους και όλα
έχουν καταντήσει "πόρνη πολυτελείας"
μόνο που εκλείποντος του χρυσού-χρήματος
[και του ηλίου-σελήνης]
δεν θα βρίσκουν πλέον "πελάτες"

οι φτωχοί οι καϋμένοι-και "μισοπληρωμένοι"
σσσσσσσσσσσσ!βλέπουν τηλεόραση!
είναι η ώρα ιερή και ...απαραβίαστη!
μετα θα ακούσουμε και το μύνημα των αγαπημένων μας
βαλανιστών-μιχαλιστών
"η κρίση καί οι καιροί επιβάλλουν να μειώσουμε τις ώρες απασχόλησης... για να έχουν την ευκαιρία οι εργαζόμενοι να ξεκουράζονται περισσότερο!!"
και θα πούμε πω!πω!ευτυχώς που
[χάριν των συνδικαλιστών μας]
δεν είναι και χειρότερα!
..και...καληνύκτα...και καλό ξημέρωμα!!
το 1821 είναι εδώ-σήμερα
αλλά απουσιάζουν όπως πάντα 
οι πολιτικοί-προύχοντες-οι παπάδες-οι πλούσιοι
και εσύ λαέ βασανισμένε....φοβάσαι!
τι φοβάσαι;τον κιουταχή ή τις"μεγάλες δυνάμεις;"
ετσι ήταν πάντα-και πάντοτε νικούσαμε
τώρα γιατί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: