Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

η επιστροφή του ασώτου υιού-μελος 2ον

η ανάσταση του αδάμ-ανθρώπου 
απο τον αναστημένο ιησού χριστό
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η παραβολή-επιστροφή του ασώτου υιού-μέρος 2ον 
Λουκάς 15:17-21 (Βάμβας)
Ελθών δε εις εαυτόν, είπε· Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης.Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω ειπεί προς αυτόν· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου·και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου· κάμε με ως ένα των μισθωτών σου.Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ, δε απείχεν έτι μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν.είπε δε προς αυτόν ο υιός· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου.Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού· Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας,και φέροντες τον μόσχον τον σιτευτόν σφάξατε, και φαγόντες ας ευφρανθώμεν,διότι ούτος ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλώς ήτο και ευρέθη. Και ήρχισαν να ευφραίνωνται.
Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός..........................
ερμηνεία-διευκρίνηση
είδαμε ότι ο (κάθε άνθρωπος) άσωτος υιός,με τις επιλογές-αποφάσεις-πράξεις-έργα του κατέληξε να είναι υπόδουλος στα πάθη του και ως εξ αυτού να γίνει χοιροβοσκός-πεινασμένος τροφής και ελευθερίας και να τρώει βελανίδια-ξυλοκέρατα όμοια με την τροφή των χοίρων που έβοσκε-χοίρος(χειρότερος)ο ίδιος πλέον-όμοιος με τα γουρούνια του,εγκαταλειμμένος απόλους τους πρώην "φίλους"με τους οποίους συνέφαγε την περι-ουσία του πατέρα του.
και ξαφνικά-μέσα στην απελπισία-εγκατάλειψη του,ανατέλλει στην διάνοια του ο ήλιος της ελπίδας και της αφυπνίσεως οπότε αλλάζει τροπή όλη η ζωή-βίος του-ιδού η συνέχεια:
Ελθών δε εις εαυτόν, είπε·
στρέφεται-έρχεται προς τον εαυτό του=εσωστρεφεί-ενδοστρέφεται=αυτογνωσία
Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον, και εγώ χάνομαι υπό της πείνης,
αυτοελέγχεται-θυμάται την προτέρα(ΠΡΟΤΕΡΟΝ)κατάσταση του σε σχέση με την τωρινή(ΤΩΡΑ-ΠΑΡΟΝ)και διαπιστώνει το κατάντημα του(εξαθλίωση υλική-ψυχική-πνευματική)=αυτοέλεγχος
Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου=αυτοθέληση-αυτοαπόφαση-αυτοανάσταση=(σηκώνεται όρθιος-ανίσταται ενώ ήταν πεσμένος-σε πτώση)=μετάνοια-αφύπνιση
και θέλω ειπεί προς αυτόν· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου·και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου κάμε με ως ένα των μισθωτών σου.=μετανοεί-μεταμελείται για τις μέχρι τώρα αποφάσεις-πράξεις-έργα του και παίρνει την απόφαση της επιστροφής αφού συντάσσει και την απολογία-ομολογία του=αφύπνιση-ανάσταση
Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού=δεν καθυστερεί καθόλου αλλά αμέσως τις σκέψεις-αποφάσεις του(μετάγνωση-διάκριση)τις ενεργοποιεί-πραγματοποιεί=ανάσταση-πνευμάτωση 
Ενώ, δε απείχεν έτι μακράν=ενώ ακόμα ο υιός ευρισκόταν (ψυχικός κόσμος) μακριά απο το πνευματικό επίπεδο που ο πατέρας του βρίσκεται ως θεός-πατήρ-πνεύμα
είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη=ο πατήρ-πνεύμα ο τα πάνθ'ορών-ο παντογνώστης-παντεπόπτης τον είδε και τον σπλαχνίσθηκε-συμπόνεσε
και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν=και αμέσως διέδραμε-έφυγε απο τον πνευματικό κόσμο που ήταν και κατέβηκε στον ψυχικό-αιθέριο κόσμο για να συναντήσει τον ερχόμενο-επιστρέφοντα υιό του(που ως όχημα χρησιμοποιεί την ψυχή-συναισθήματα-μετάνοια του)τον οποίο και καταφιλεί-υποδέχεται με αγάπη-παρηγορία
είπε δε προς αυτόν ο υιός· Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου=απολογείται ο υιός-εκδηλώνει την μετάνοια-μεταμέλεια-συντριβή του προς τον πατέρα του συναισθανόμενος το έγκλημα της φυγής του απο τον πατέρα-την απιστία-αλαζονεία-εγωϊσμό-απαίτηση του:πατέρα μου ήμαρτον-αμάρτησα και δεν αξίζω πλέον να ονομάζομαι γιός σου(και δεν του λέει "κανε με ένα απο τους μισθωτούς σου"όπως σκέφτηκε να πη πριν την επιστροφή του διότι βλέπει ότι ο πατέρας του τον υποδέχεται ως πραγματικό γιό του)
Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού=και ο πατέρας(εκεί στο αιθεροπνευματικό επίπεδο)αντί άλλης απαντήσεως προς τον γιό του(αφού είδε-άκουσε την ειλικρινή μεταμέλεια-μετάνοια του)δίνει εντολή-λέει προς τους δούλους-υπηρέτες-αγγέλους του:(δούλος θεού=ο εκλεκτός θεού)
Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας,και φέροντες τον μόσχον τον σιτευτόν σφάξατε, και φαγόντες ας ευφρανθώμεν=πηγαίνετε και φέρτε μου την στολή την πρώτη(στολή άρχοντα)και ενδυσατε τον γιό μου,και δώστε του-φορέστε του βασιλικό δακτυλίδι στο χέρι(απόδειξη ότι είναι βασιλοπαίδι-γνήσιος γιός μου)και φορέστε του επίσημα παπούτσια στα πόδια(απόδειξη ότι είναι κύριος-μέτοχος των υπαρχόντων-της περιουσίας μου)και φέρτε μου τον μόσχο τον σιτευτό-σιτοθρεμμένο και σφάξτε τον και ετοιμάστε τον και ελάτε όλοι να φάμε και να ευφρανθούμε (απόδειξη ότι τον γιο μου τον δέχομαι-υποδέχομαι πίσω με όλες τις τιμές που αρμόζουν σε ΥΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΙ,και με όλα τα αξιώματα της θέσης του δίπλα μου-σαν υιός του πατέρα του)(τον ντύσανε γαμπρό-την νύμφη δεν είδαμε ακόμα!!)
διότι ούτος ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλώς ήτο και ευρέθη=διότι αυτός ο γιός μου κυριολεκτικά ήταν νεκρός-ως οντότητα και ανέζησε-αναστήθηκε και ήταν χαμένος ως ύπαρξη πνευματική και βρέθηκε-ανακαλύφθηκε.
Και ήρχισαν να ευφραίνωνται=και εν συνεχεία άρχισαν να ευφραίνονται-πανηγυρίζουν όλοι μαζί χαριν της επιστροφής του υιού στον πατέρα του
βλέπουμε λοιπόν ότι μόνον και μόνη η μετάνοια του ανθρώπου(δες και ληστής εκ δεξιών του ιησού πάνω στον σταυρό) γίνεται αιτία συγχωρέως και αποδοχής και πληρους αποκαταστάσεως του απο τον πατέρα-πνεύμα-τον θεό
τέλος 2ου μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: