Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

η επιστροφή του ασώτου υιού-μέλος 1ον

ο ήρωας θησέας σκοτώνει τον ανθρωπόμορφο τέρας-μινώταυρο
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η παραβολή του ασώτου υιού
Λουκάς 15:11-32 (Βάμβας)
Είπε δέ· Άνθρωπος τις είχε δύο υιούς. 
Και είπεν ο νεώτερος αυτών προς τον πατέρα· Πάτερ, δος μοι το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και διεμοίρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού.Και μετ' ολίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεώτερος υιός, απεδήμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζων ασώτως.Αφού δε εδαπάνησε πάντα, έγεινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερήται.Τότε υπήγε και προσεκολλήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, όστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διά να βόσκη χοίρους. Και επεθύμει να γεμίση την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον οι χοίροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. 
Ελθών δε εις εαυτόν,................
ερμηνεία-διευκρίνηση
ποιά ήταν και είναι η πρώτη πράξη του ανθρώπου (υιός) προς τον πατέρα του (πατήρ-θεός)"δος μοι το ανήκον μέρος της περιουσίας"δηλαδή "εγώ τα θέλω όλα απο σένα,και μάλιστα απαιτώ δικαιωματικά να μου δώσης το μερίδιο μου, και άντε γειά"!! (ΑΠΑΙΤΗΣΗ-ΕΓΩΪΣΜΟΣ)
η συνέχεια της περιπέτειας-ταξειδίου του υιού-ανθρώπου στον κόσμο είναι αυτή:
1-απεδήμησεν εις χώραν μακράν
εγκαταλείπει τον πατέρα-θεόν και φεύγει μακριά του 
(ΑΠΙΣΤΟΣ)
2-διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζων ασώτως
καθίσταται σπάταλος-ανοικονόμητος-υπερβολικός 
(ΑΣΩΤΟΣ)
3-Αφού δε εδαπάνησε πάντα, έγεινε πείνα μεγάλη-και αυτός ήρχισε να στερήται.
 καθίσταται υστερημένος-ελλειπτικός-μειονεκτικός  
(ΠΤΩΧΟΣ)
4-Τότε υπήγε και προσεκολλήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης,
απώλλει-χάνει την ανεξαρτησία της προσωπικότητος-ζωής του 
(ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ)
5-έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διά να βόσκη χοίρους.
καθίσταται δούλος-υπόδουλος-δεσμιος,χάνει την ελευθερία του  
(ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΣ)
6-Και επεθύμει να γεμίση την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων,
καθίσταται πένης-πεινασμένος τροφής και ελευθερίας της ζωής του 
( ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ)
7-και ουδείς έδιδεν εις αυτόν.
εγκαταλείφθηκε και ξεχάστηκε απόλους τους πρώην άσωτους φίλους του  
(ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΣ)  
έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος(εαυτός-συνάνθρωπος)
στην αρχή ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ-ΠΑΤΕΡΑ 
(ο οποίος είναι η αλήθεια-πνεύμα αγάπης-σοφίας )
και στο τέλος καταλήγει να είναι ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΣ απόλους τους "φίλους" του (ανθρώπους-διασκεδάσεις-ασωτείες-συνήθειες-υπάρχοντα-και όλα όσα τον συνέδεαν με τον κόσμο-βίο-υλική ζωή του).
ο κάθε-άνθρωπος,τώρα πλέον είναι εξορισμού ένας άσωτος υιός-με έργο και σκοπό την επιστροφή του στον πατέρα του-που είναι το μέσα του πνεύμα του θεού(τόσο κοντά-εγγύς που κοντύτερα δεν γίνεται)
όταν λοπόν ο άνθρωπος επιλέγει στην ζωή του τον ΕΓΩΪΣΜΟ τότε και οι 7 αντιατετές του μέσα του πνεύματος του κακού τον ακολουθούν-εξωθούν να αντ-ενεργοποιηθούν(αρνητικά-εναντιωτικά)
έτσι μεσα στον χρόνο της ζωής του εκδηλώνεται με :
εγωϊσμός(αυθάδεια-έπαρση-αλαζονεία)
απιστία(αμφιβολία-προδοσία)
ασωτεία(ακολασία-πορνία)
αφροσύνη(ανοησία-απρονοησία)
αδικία(δικαιολογία-δυσαρμονία)
αναξιοπρέπεια(αναξιότητα-εξάρτηση)
ανελευθερία(υποδούλωση-εγκλωβισμός)
(αυτές οι αντιαρετές  θα τον αποχωρίσουν απο την πνευματική ζωή μετά τον υλικό του θάνατο-ουσιαστικά αυτές θα είναι αυτός μέχρι εως ότου ο άνθρωπος διαλυθεί με τον δεύτερο θάνατο του τον πνευματικό και οδηγηθεί προς αποσύνθεση ψυχοπνευματική στην λίμνη την καιομένη του πυρός-κακού(τα σκουπίδια πάνε στα σκουπίδια)
η επιλογή της αλήθειας απο τον άνθρωπο-ως πορεία-οδός-όδευση-πόρευση στην ζωή του συνεπάγεται την επιλογή της ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ(θυσίας-αυτοθυσίας-αυτοταπείνωσης του εγω-ϊσμού)και καταλήγει στην εκδήλωση-ενεργοποίηση θετικά των 7 αρετών του πνεύματος-που ευρίσκεται εντός του καθε ανθρώπου δηλαδή:
ταπεινοφροσύνη(μετριοπάθεια)
πίστις(πεποίθηση-βεβαιότητα)
εγκράτεια(σωφροσύνη-κυριότητα)
σύνεση(νουνέχεια-φρόνηση)
δικαιοσύνη(αρμονία-ισότητα)
αξιότητα(αξιοπρέπεια-ανεξαρτησία)
ελευθερία(αγνότητα-πνευματικότητα)
(οι αρετές αυτές δεν θα τον εγκαταλείψουν μετά αλλά θα τον ακολουθούν-ως έργα και μετα τον υλικό του θάνατο-μαλιστα δε αυτές οι αρετές θα είναι αυτός αναστημένος πνευματικά-θα συνθέτουν την πνευματική του ύπαρξη και νέα πνευματική ζωή στον θεό.)
τέλος Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: