Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

άλυσος ανθρώπων αδελφών

ΔΗΛΟΣ-η γενετειρα του ΔΗΛΙΟΥ-ΔΕΛΦΟΥ απόλλωνος
και παγκόσμιο κέντρο της α-δελφωσύνης των λαών
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δήλωση-αυτηρή προειδοποίηση του πατέρα Δία στην συνέλευση των θεών,να μην συνεχίσουν αυτοί να υποστηρίζουν ή τους έλληνες ή τούς τρώες στον μεταξύ τους τρωϊκό πόλεμο.
"Χρυσή κρεμάσετ’ άλυσον απ’ τ’ ουρανού την άκρην,
και αθάνατοι και αθάνατες, όλοι απ’ αυτήν πιαστήτε,
Αλλά δεν θα’σθε δυνατοί μ’ όσον κι αν βάλτε κόπον
να σύρετ’ απ’ τον ουρανόν τον πάνσοφον Κρονίδην.
Αλλ’ αν εγώ το ήθελα θα εδύνομουν και μόνος
μ’ όλην την γην και θάλασσαν επάνω να σας σύρω.
Και θα’δενα την άλυσον στην κορυφήν του Ολύμπου
ώστε τα πάντα ανάερα να μείνουν εις τον κόσμον.
Τόσο ανώτερος εγώ θεών και ανθρώπων είμαι."
(ομήρου ιλιάδα Θ,19-27)
ο ουρανός-ουράνιος όλυμπος είναι ο πνευματικός κόσμος της τριπλής δημιουργίας-υλικής-ψυχικής-πνευματικής και είναι ο αυτο-δημιουργός και ηγέτης και των 3 κόσμων,του εαυτού του(ουρανός-στερέωμα) και των 2 κατώτερων του κόσμων του ψυχικού(θάλασσα) και υλικού(γη) οι οποίοι αποτελούν καθοδική προβολή του με διαφορετικές συνθήκες υπάρξεως-ζωής.
πιο συγκεκριμένα ο ουρανός-πνευματικός ουράνιος κόσμος αποτελεί προβολή του θεού-λόγου-πνεύματος καί εντολοδόχο του έργου της τριπλής δημιουργίας και ως εξ'αυτού επέχει θέση-ρόλο ως ο θεός-και ανταυτού-ηγέτες δε του πνευματικού κόσμου είναι το δίπολο αγάπη-σοφία αυτούς τους οποίους η ανθρωπότητα μας γνωρίζει ως ανθρώπινα όντα ιωάννης πρόδρομος και μαρία παρθένος-μήτηρ.
όλα τα όντα-πνεύματα του πνευματικού κόσμου συν-αποτελούν ένα πνευματικό και ιεραρχημένο σύν-όλον υπάρξεως-ζωής σε πνευματική-παλμική φωτοκυκλική πύρινη διάταξη-ιεραρχημένη ενότητα και το το οποίο συλλαμβάνεται πνευματικά-υπερβατικά και βιώνεται και κατανοείται απο το ανθρώπινο ον-εγώ-πνεύμα-είναι ως μία κυκλική σπειροειδής άλυσος (συμμαζεμένο-σημείο) που ανάλογα με την σκοπιμότητα ανοίγει-αποσπειρούται και εκδιπλώνεται ή πάλιν κλείνει και συγκεντρώνεται-συσπειρούται εν εαυτώ.
ο ουρανός είναι ένας τέλειος κύκλος-απολύτως πνευματικός,όμοιος-παρόμοιος του θείου-θεϊκού κύκλου ο οποίος είναι αμιγής κακού-και πλήρης-τέλειος-απόλυτος αγάπης-σοφίας θεού.
αντίθετα οι 2 δημιουργημένοι κόσμοι-ο ψυχικός και υλικός(σύμπαν)είναι κόσμοι-επίπεδα ενδογενώς αμιγώς δισύνθετοι καλού και κακού πνεύματος,διότι ακριβώς η δημιουργία τους έγινε αποκλειστικά και μόνον για την μετουσίωση-διέλευση-επαναφορά στούς κόλπους του θεού του εκπεσόντος πνεύματος του κακού-μετουσιωμένου σε πνεύμα καθαρό-άγιο καλού,διαμέσου του ανθρώπου ο οποίος επίσης είναι ενδογενώς αμιγώς δισύνθετος και ο οποίος έχει την δυνατότητα και την ελεύθερη βούληση-επιλογή να αυτοκαταστήσει εαυτόν ως ένα ενσυνείδητο και υπερσυνείδητο εργοστάσιο μετουσίωσης του σπερματικού του κακού-πνεύματος και αυτό είναι και το έργο-σκοπός-οφειλή της ζωής του.
το έργο του ουρανού είναι έργο βοηθείας-συνεργασίας προς τους δύο αυτούς κόσμους ψυχικό και υλικό και προς τα όντα που διαμένουν-διαβιούν-ζούν-εργάζονται σε αυτούς.
κάθε άνθρωπος αποτελεί έναν σχέδιο-σχεδιασμό-κρίκο της αλυσίδας της υπο δημιουργία πνευματικής ολότητος-οντότητος του πατέρα-μητέρας όλων των ανθρώπων ΑΔΑΜ-ΕΥΑ (ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ).
τι είναι-εν τέλει-ο άνθρωπος;
ο άνθρωπος είναι το σύνολο των πράξεων-έργων του!
ο άνθρωπος είναι αυτό που ο ίδιος ε-αυτο-δημιουργεί!
τι μπορεί να δημιουργήσει-και δημιουργεί ο άνθρωπος κατα την διάρκεια του βίου-υλικής του ζωής;
ότι ακριβώς και ο δημιουργός του: δημιουργεί ενσυνείδητη-υπερσυνείδητη ζωή!μόνο που αυτή η ζωή είναι ο εαυτός του-το εγώ-δισύνθετο πνεύμα του,το οποίο δια μετανοητικών του κακού και αγαθοποιών του καλού πράξεων,μετουσιούται από πνεύμα κακού σε πνεύμα καλού, μεταμορφούται απο ατομικό-ατομικοποιημένο εγώ-εγωϊστικό-εγωπαθές-αλαζονικό-πεπτωκώς-σχετικοποιημένο οντοποιημένο όν, σε αθάνατο ον-πνεύμα θεού διαμέσου της θυσίας-αυτοθυσίας- αυτοταπεινώσεως του(πρώην) εγώ του,δηλαδή αφενός μεν αυτο-
θυσιάζεται-αυτό-εκμηδενίζεται ως ατομικοποιημένη-διαχωρισμένη ύπαρξη-οντότητα -ζωή αφετέρου δε η εκ γενετής δισυνθετότητα του(της οντότητος-υπάρξεως του συνολικά) απλοποιείται (λυτρούται δηλαδή ο άνθρωπος-εγώ απο το κακό του-γίνεται απλός-μονοσήμαντος) και τότε πλέον ως ενσυνείδητη-υπερσυνείδητη ύπαρξη-πνευματοποιημένη ζωή ομοιογενοποιούσα-ομοιάζουσα με το πνεύμα-ζωή του θεού,πνευματοποιείται-αληθοποιείται-αιωνοποιείται-θεούται-επιβεβαιώνεται-επικυρώνεται-επιβραβεύεται η ζωή-ύπαρξη του-στον θεό,ενόσω ζη στον κόσμο.
το έργο του ουρανού-που είναι το έργο και του ανθρώπου: είναι η δημιουργία συνθηκών και ζωής στην γη όμοια με την ουράνια ζωή. το έργο αυτό ονομάστηκε ως η βασιλεία του θεού στην γη ή και η βασιλεία των ουρανών. 
η βασιλεία αυτή θα γίνει πραγματικότητα όταν όλοι οι άνθρωποι θα αυτο-τελειωθούν-αυτοτελειοποιηθούν ηθικά και πνευματικά σε αγάπη-σοφία θεού διότι πρώτα η βασιλεία του θεού "ιδού εντός υμών έστι"-είναι εντός-έσω-μέσα μας-μέσα στον καθε άνθρωπο-εσωτερικά στο εγώ-είναι-ύπαρξη του,μόνο που εμποδίζεται απο το "έτερον-ανόμοιο-κακό πνεύμα-εγώ" το οποίο αν δεν καταστήσει συν-εταίρο (δια μεταστροφής-μετανοίας-μεταλλαγής-μεταμόρφωσης-μετουσίωσης) δεν πρόκειται να αναφανεί αυτή η ευλογημένη βασιλεία-χάρις-αλήθεια και εξωτερικά στην κοινωνία-κόσμο.(το νείκος οφείλουμε να το μεταποιήσουμε σε φιλότητα και την ανομοιότητα-ετερογένεια-ελαττωματικότητα σε ομοιότητα-σύμπνοια-τελειότητα θεού)
η βασιλεία του θεού-των ουρανών είναι η δημιουργία της αλύσου των ανθρώπων αδελφών-ισαγγελικών πνευμάτων,είναι η παρ-ομοίωση της γης σύμφωνα με το πρότυπο του ουρανού,είναι τα κατω να γίνουν όπως τα άνω,είναι ο ουρανός να κατέβη στην γη και η γη να γίνει ουράνιος γαία-δηλαδή καινή αγία ιερουσαλήμ. 

ΑΛΥΣΟΣ
κάθε πράξη του ανθρώπου είναι ένας μικρός κρίκος στην αλυσίδα της συνολικής ζωής του-υλικής-ψυχικής-πνευματικής.καθε καλή του πράξη υπηρετεί το δάσος των αρετών του παγκόσμιου πνεύματος και καθε κακή του πράξη υπηρετεί την άρνηση-εναντίωση-διαχωρισμό του απο αυτό το δάσος και συνεπώς την απομάκρυνση-αποχωρισμό του απο αυτό με συνέπειες τρομακτικές τόσο για την πρόσκαιρη και καθημερινή ζωή του(νόμος της ανταπόδοσης-νόμοι της κοινωνίας κλπ) όσο κυρίως για την τελική του (μετά τον υλικό του θάνατο) κατάληξη.(διότι χωρίς αρετές-τελείωση-φως-σοφία-αλήθεια δεν καταλήγει κανείς στον θεό-την απόλυτη αλήθεια)
ανθρώπινη αλυσίδα αλληλεγγύης
οοοοοοοοοοοοο
ιδού το δάσος των αρετών:
ΑΛΗΘΕΙΑ-ελευθερία-ενότης=ΣΥΝΕΝΩΣΗ
ΑΓΑΠΗ-αδελφωσύνη-αλληλεγγύη=ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΣΟΦΙΑ-δικαιοσύνη-ομόνοια=ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ-συνεισφορά-συνεργασία=ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ.
αυτή είναι η 12 άρετη ενάρετη άλυσος-βάση-έδρα(εδραίωμα) που κατανοούμενη-βιούμενη-εφαρμοζόμενη θα εγκαταστήσει και εμπεδώσει την βασιλεία του θεού-των ουρανών πρώτα μεσα στις ψυχές και τις ζωές των ανθρώπων και εν συνεχεία και μέσα στην κοινωνία-οικουμένη-τον κόσμο-την ανθρωπότητα.
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια: