Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
δες και
ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ
25/11/2006 [απο το αρχείο της αλληλουχίας]
ένα τραγούδι για τον μεγάλο εκλεκτό 
1:πνεύμα
ακούς ουρανέ το τραγούδι των αστεριών;
1:ουρανός
ακούω τα αστέρια να εφταρίζουν στο στερέωμα και το πνεύμα μου γίνεται ουράνιο τόξο συνάντησης του μεγάλου εκλεκτού!
1:πνεύμα
ακούς ερημήτη το τραγούδι του κύκνου;
2:ερημήτης
ακούω τον κύκνο να θρηνεί και η ψυχή μου δραπετεύει προς συνάντηση του μεγάλου εκλεκτού!
1:πνεύμα
ακούς άνθρωπε το τραγούδι των κυμάτων της θάλασσας;
3:άνθρωπος
ακούω τα κύματα της θάλασσας να παφλατίζουν και η φωνή μου συνενώνεται σε προσευχή συνάντησης του μεγάλου εκλεκτού!
1:πνευμα
ακούς κόσμε το τραγούδι του ανέμου;
4:κόσμος
ακούω τον άνεμο να φυσά στήν άρπα της φύσης πνοή ζωής και η σκέψι μου τρέχει προς εναντίωσι του μεγάλου εκλεκτού!
1:πνεύμα
ακούς ουρανέ το πνεύμα της μεγάλης αλλαγής;
5:ουρανός
ακούω την φωνή της αλήθειας να κραυγάζει και να λέει: «εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή»!
1:πνεύμα
ακούς ερημήτη τον λόγο της μεγάλης αγάπης;
6:ερημήτης
ακούω την πνοή της αλήθειας να ηχεί και να λέει: «αγαπάτε αλλήλους και τούς εχθρούς υμών»!
1:πνεύμα
ακούς άνθρωπε την οδό και τον τρόπο της μεγάλης πνοής;
7:άνθρωπος
ακούω την φωνή και την πνοή της αλήθειας να μου λέει: «όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν αράτω τον σταυρόν αυτού καθ’ημέραν και ακολουθείτω μοι»!
1:πνεύμα
ακούς κόσμε την ιαχή και την ηχώ του λόγου και της πνοής;
8:κόσμος
ακούω την πνοή του λόγου να γεμίζει τις γωνιές της γής και η ψυχή μου σπεύδει προς θανάτωση του μεγάλου εκλεκτού!
1:πνεύμα
βλέπης ουρανέ αυτό που υπήρχε αυτό που έγινε και αυτό που προετοιμάζεται να γίνη;
9:ουρανός
βλέπω και επιβλέπω την γένεση ,τον ευαγγελισμό και την τριπλή αποκάλυψη της αλήθειας σου και εναρμονίζομαι!
1:πνεύμα
βλέπης ερημήτη το φώς στο σκότος και το σκότος στο φώς;
10:ερημήτης
βλέπω και διακρίνω το έργο του λόγου και της πνοής στον κεχρισμένο και συντονίζομαι!
1:πνευμα
βλέπης άνθρωπε τον υιό του ανθρώπου και τον υιό του θεού;
11:άνθρωπος
βλέπω και αναγνωρίζω αυτόν που θεληματικά έγινε από θεός άνθρωπος και νικηφόρα από άνθρωπος θεός!
1:πνεύμα
βλέπης κόσμε την ανακαίνιση της φύσης και της δημιουργίας από την παρουσία ,την ενέργεια και το πνευματικό πύρ του μεγάλου εκλεκτού:
12:κόσμος
βλέπω και υπομένω την μεγάλη συγχώρεσι και την άφεσι του μεγάλου εσταυρωμένου, εξανίσταμαι και παύω να εγκρατώ!
1:πνεύμα
βλέπης διαυγή ουρανέ την κάθοδο των ζωηφόρων ναμάτων και των πυρίνων γλωσσών;
13:ουρανός
βλέπω και δέχομαι τον κατακλυσμό ύδατος και πυρός, παρακλητός ανατείνω και αναπέμπω ωδή στον παράκλητο να πυρπολήση την γή με το πνεύμα του!
1:πνεύμα
βλέπης βωβέ ερημήτη την άνοδο των θρήνων,των θλίψεων, αλλά και των παρακλητικών προσευχών της αλληλοσφαζομένης ανθρωπότητας;
14:ερημήτης
βλέπω και συμπαρίσταμαι στο ανθρώπινο δράμα και βιωματικά κατανοώ την θεία βροχή και τον επιβεβλημένο καθαρμό των ανθρώπινων εγκλημάτων!
1:πνεύμα
βλέπης ώ δυστυχή άνθρωπε την δισύνθετη ,από καλό και κακό ,φύση σου και την ευτυχή δυνατότητα της απλοποίησης της μέσα από τις καλές πράξεις και τα συνετά έργα σου, ιδιαίτερα τώρα που ο ουρανός βρέχει φωτιά;
15:άνθρωπος
βλέπω και κατανοώ τα σημεία και τα μηνύματα των καιρών καθώς υφίσταμαι από την μια το κρύο των παγωμένων ψυχών και από την άλλη την ζεστασιά της βροχής των ηλιακών εκρήξεων!
1:πνεύμα
βλέπης αμετανόητε κόσμε τον συνεχιζόμενο κατακλυσμό πυροφωτός ή ακόμα δεν χόρτασες ανθρώπινη σάρκα και αίμα;
16:κόσμος
βλέπω την πρωτοφανή καταιγίδα φωτοπυρός και ταράζομαι ,διακόπτω το μακάβριο έργο και την θανατηφόρα μανία μου,άθελα και με την θέλησι μου μετανοώ, μεταλλάσομαι, μεταμορφούμαι, μετουσιούμαι, μετονομάζομαι!
1:πνεύμα
βλέπω,ακούω,λέγω,πνέω την μία του θεού αλήθεια που κατέστη πενταπλή του ανθρώπου αρετή για να ολοκληρώσει το τριαδικό έργο του την εν παντί ενότητα.
ΟΟΟΟΟΟΟ
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ
ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: