Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Η ανάσταση τού ιησού χριστού και Η ανάσταση τού κάθε ανθρώπου (επι-σκέψεις)

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
 οοοοοοοοοοοοοοο
Η ανάσταση τού ιησού χριστού και Η ανάσταση τού κάθε ανθρώπου (επι-σκέψεις)
1)     ανάσταση σημαίνει το σήκωμα ενός νεκρού-πεθαμένου (απώλεια-θάνατος 1ης ζωής ) και πάλι στην κανονική-φυσιολογική ζωή (επάνοδος του νεκρού στην ζωντανή κατάσταση της ζωής -2η ζωή ή συνέχιση της διακοπείσας προσωρινά ζωής)
2)     η ανάσταση είναι τριπλή-τριαδική δηλαδή α) σωματική-υλική β) ψυχική-αιθέρια γ) πνευματική-θεοτική . (στον θεό-θέωση)
3)     η ανάσταση είναι η οδός της ανάστασης-επιστροφής και αποκατάστασης του ασώτου πνεύματος-υιού (και του ανθρώπινου όντος-εγώ-πνεύματος . Ενα είναι το πνεύμα, του θεού, ο θεός .)
4)     η ανάσταση είναι η (ουσιαστικά- κυριολεκτικά) πνευματική αυτό-ανάσταση του πνεύματος τού κακού τού εντός τού ανθρώπου (σπερματικού κακού) και διαμέσου τού ανθρώπου, μετουσιωμένου σε πνεύμα καλού, διαμέσου των έργων (πράξεων-συμπεριφορών-διανοημάτων-αισθημάτων-συναισθημάτων-σκέψεων-προαιρέσεων) του κάθε ανθρώπου-εγώ (και τούτο διότι το πνεύμα του κακού ως η απόλυτη άρνηση-εναντίωση σε κάθε τι καλόν-αληθές, αρνείται την μετάνοια και εναντιώνεται προς αυτήν (αφού δια της ελεύθερης και ηθελημένης εναντίωσης του προς τον πατέρα θεό εξέπεσε και «έκτοτε» αυτό-κατέστη δια αρνητικής αυτ- αντ -ενεργοποιήσεως του, σε πνεύμα αρνήσεως-εναντιώσεως-κακού-σκότους- σκοτοφορικό) . συνεπώς ο άνθρωπος δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται από τον θεό ως το μέσον-γέφυρα (κλίμακα) διέλευσης (Πάσχα) του πνεύματος του κακού (πρώην καλού =υιός θεού εωσφόρος) προς τον ουρανό και τον θεό (όπου και πάλιν θα αποκατασταθεί στην πρότερη του πνευματική τάξη) .(«πνεύμα ο θεός») .
5)     η ανάσταση του ιησού-χριστού («εγώ ειμί η ανάσταση και η ζωή».) υπήρξε και είναι Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ της οδού-αλήθειας-ζωής («εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή») του κάθε ανθρώπου-εγώ-όντος-πνεύματος προς τον θεό, όντας όμως και ζώντας στον κόσμο-γη, δηλαδή καθ’ όλη την διάρκεια του βίου-ζωής του. ο Ιησούς (άνθρωπος) Χριστός (θεός) δεν είχε-δεν διέπραξε αμαρτίες και ούτε πλήρωσε τις συνέπειες ανταποδοτικά των πράξεων του με την σταύρωση του. Είχε όμως ΑΡΕΤΕΣ τις οποίες εξέφραζε στην ζωή του ως άνθρωπος και οι οποίες αρετές σε συνδυασμό με τα ΕΡΓΑ που διέπραξε ενόσω ζούσε στην γη, του εξασφάλισαν α) την πνευματική-ψυχική-υλική του ανάσταση ενόσω ζούσε ακόμα αλλά και όταν υλικά πέθανε (κάθε αναστημένος άνθρωπος επί της γης χρίεται υιός θεού και λαμβάνει την χάρη και αλήθεια του πνεύματος του θεού και θαυματουργεί, αυτό συνέβηκε και με τον Ιησού και μάλιστα πολλαπλάσια λόγω του Χριστού-Λόγου που έφερε μέσα του αλλά και λόγω της εντολής-έργου που του εδόθη από τον θεό, δηλαδή την σωτηρία των ανθρώπων) β) την πνευματική δύναμη-ισχύ να μπορεί να είναι η οδός σωτηρίας-ανάστασης του κάθε ανθρώπου και μετά θάνατον, αυτού ο οποίος τον πιστεύει και τον ακολουθεί βιωματικά-έμπρακτα καθημερινά στο υλικό βίο-ζωή του. ( ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα ) . (σημ: ο ιησούς χριστός ήταν μία εξαίρετη περίπτωση θε-ανθρώπινου όντος και δεν είναι εύκολο να συγκριθεί ακόμη και με οποιονδήποτε απεσταλμένο του θεού. κυριολεκτικά ο ιησούς χριστός ήταν θεός με πρόσωπο ανθρώπου και άνθρωπος με πνεύμα θεού, γιαυτό καί δικαίως ορίστηκε απο τον θεό να είναι-γίνει ο θεός της ανθρωπότητος μας) .
συμπέρασμα:
6) η ανάσταση του Ιησού, αυτή καθεαυτή ως μια γιορτή, επέτειος ή ιστορική αλήθεια, δεν εξασφαλίζει σε κανένα άνθρωπο τίποτα, απλά δείχνει τον δρόμο, όπως ακριβώς παρόμοια και οι ανθρώπινοι νόμοι υπάρχουν για να δείχνουν τον ορθό δρόμο και να τηρούνται και που όποιος δεν τους τηρεί δεν γλυτώνει την τιμωρία μόνο επειδή συμβαίνει να γνωρίζει τις οδηγίες τους («άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται») (σημ1η : εάν ο σατανάς-ο άδης-ο θάνατος είχε εξάπαντος νικηθεί απο τον ιησού χριστό τότε πως εξακολουθεί να υπάρχει και να επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα; και μάλιστα σήμερα είναι φανερό ότι έχει εντελώς κυριαρχήσει στην ανθρωπότητα μας ψυχικά και πνευματικά αλλά και υλικά παρότι είδηση δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι, -πλην ελάχιστων εξαιρέσεων- οι οποίοι στο σύνολο τους είναι σκοτοφόροι εντελώς . ναί ο ιησούς νίκησε-αποδυνάμωσε τότε το κακό-διάβολο-σατανά αλλά δεν τον εκμηδένισε. αυτό το έργο πρόκειται να το κάνει η ανθρωπότητα με δική της θέληση-ελευθερία-εργα καλού. βλέπουμε όμως ότι η μη υπαγωγή-ακολούθηση του σωτήρα ιησού και της εντολής του "αγαπάτε αλλήλους" άφισε το κακό να δυναμώσει πάλι και ιδού τα αποτελέσματα μας συνολικά: η ανθρωπότητα καταλήφθηκε όχι απο ένα νεο χίτλερ αλλά το ίδιο το κακό-σκότος) .(σημ:2η η αποκάλυψη του ιωάννη γράφτηκε μετά την ανάσταση-ανάληψη του ιησού-το 94-95 μχ πως λοιπόν υπάρχει ο άδης και ο θάνατος με εξουσία στον κόσμο της ψυχής αν είχε εκμηδενισθεί απο τον ιησού; : (Αποκ. 6:8) Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ' αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης.)(Αποκ. 20:13) Και έδωκεν η θάλασσα τους εν αυτή νεκρούς, και ο θάνατος και ο άδης έδωκαν τους εν αυτοίς νεκρούς, και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Και ο θάνατος και ο άδης ερρίφθησαν εις την λίμνην του πυρός· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν τω βιβλίω της ζωής, ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός.)
7) η ανάσταση του Ιησού δεν προϋποθέτει σωτηρία ούτε για τους λεγόμενους υπηρέτες -εκκλησιαστές (εκκλησία-παπάδες-αρχιερείς-μοναχοί-μοναχές κλπ) ούτε για τους πιστούς οι οποίοι κάθε χρόνο τον ξανά-σταυρώνουν  και τον ξανά-ανασταίνουν και μετά επιδίδονται στο άθλημα του σουβλίσματος «αθώων ζώων» . εξασφαλίζει όμως ο Ιησούς Χριστός την ανάσταση σε όλους όσους: ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ-ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ως φύσεις, ως άνθρωποι καλού, ως ακόλουθοι της αγάπης-σοφίας του, ως αγαπώντες αλληλέγγυα, ως αυτό-θυσιαζόμενοι δια της μετάνοιας-συγχώρεσης-υπομονής-ταπεινοφροσύνης και κυρίως της πίστης προς τον θεό η οποία φανερώνεται μέσα από τα αγαθοποιά προς τους άλλους έργα (φιλανθρωπίας-ελεημοσύνης-βοηθείας-αδελφοσύνης-αλληλεγγύης-ισότητας-ελευθερίας-δικαιοσύνης-παροχής δωρεάν κλπ). Αυτή είναι η αλήθεια την οποία εκείνος δίδαξε σαφώς και συγκεκριμένα δια των :  (Ιωάν. 16:33) Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον. Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν και ας με ακολουθή. (Λουκ. 14:27) Και όστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται οπίσω μου, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου.(Ματθ. 12:50) Διότι όστις κάμη το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μήτηρ.(Λουκ. 6:27-28) Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω· Αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσιν,ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσιν.
ο σταυρός κάθε ανθρώπου είναι το κακό του, το σπερματικό κακό του, τα πάθη-ελαττώματα του αλλά και το κακό που του προξενούν οι άλλοι συνάνθρωποι του καθώς και οι δυσκολίες -αντιξοότητες του κόσμου-τα προβλήματα-οι ασθένειες-θλίψεις-στεναχωρίες-θάνατοι κλπ. (να πόση αξία έχει το "αγαπάτε αλλήλους" το οποίο όμως προϋποθέτει ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ηθική εν αγάπη και πνευματική εν σοφία δηλαδή μελέτη-ακούσματα των ιερών γραφών, βίωση απλής και ταπεινής και με μέτρο ζωής-διαβίωσης και τήρησης των εντολών του θεού που είναι Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΑΓΑΠΗ και Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ του κακού) .
νηστεία υλική =(τροφής-ποτού)= εναντιώνεται στο ΜΕΤΡΟΝ και συνεπώς δεν ωφελεί σε τίποτα και κανένα (ούτε υλικά ούτε ψυχικά ούτε πνευματικά). η μόνη χρυσή τομή ισορροπίας-αρμονίας στην ύλη είναι το μέτρο, η συνετή-λογική και μετρημένη κάλυψη των αναγκών του ατόμου.
νηστεία ψυχική =(κακίας- αδικίας -μίσους-αδιαφορίας )=ενισχύει την εγκράτεια δηλαδή στην συγκράτηση των παθών-ροπών προς το κακό (οργή-θυμός-φθόνος- μίσος κλπ )=ωφελεί την ηθικοποίηση του ανθρώπου και τους συνανθρώπους που συναναστρέφεται ο εγκρατής των παθών-κακιών του.
νηστεία πνευματική =(ελαττωμάτων- ψευδολογιών- αναληθειών- αυτοπροβολής- φιλοδοξίας)= εμπλουτίζει την ανθρώπινη σοφία με θεία σοφία και ανώτερη κατανόηση και πνευματική σύλληψη ιδεών (λαμβανομένου υπόψη ότι ο πνευματικός αθλητής πιστεύει στον θεό-ανατείνει-προσεύχεται-προσεγγίζει διανοητικά-πνευματικά τον θεό και αιτούμενος λαμβάνει τα πνευματικά δώρα της χάριτος και της αλήθειας του θεού .
συνεπώς νηστείες τροφής ποτού το Πάσχα και μάλιστα εξαντλητικές, ήθη, έθιμα, κροτίδες, φωνές και θρήνοι, υλικές σταυρικές αναπαραστάσεις, αυτό-βασανισμοί, υλικές υπερβολές ή στερήσεις, είναι-γίνονται χωρίς καμία ωφέλεια και για το θεαθήναι προς εξαπάτηση του εαυτού και των άλλων .
τέλος λειτουργίες-τελετές- παννυχίδες- εσπερινοί νυκτερινοί και όλο το εκκλησιαστικό σκηνικό έτσι όπως είναι τοποθετημένο και δοσμένο δεν ωφελεί κανένα εκτός από τους παπάδες υποκριτές (και το ιερόν παγκάριο τους) και χάριν του εθίμου και καλά για τον κύριο και δήθεν για το χριστεπώνυμο πλήρωμα τον λαό-ποίμνιο! (σημ: σαφώς ο ρόλος και το έργο της εκκλησίας στο μέλλον θα είναι σημαντικός διότι : αφενός οι ιερείς θα εργάζονται  "με αλήθεια πίστη-αγάπη προς τελετουργική επι-κοινωνία των ιδίων και των πιστών με τον θεό " αφετέρου θα εργάζονται" με αγάπη και σοφία πρός εξ-υπηρέτηση των "κοινών"ανθρώπων τόσο προς την ηθική-ψυχική ανάπτυξη-πρόοδο τους όσο και προς σύμμετρη και ισότιμη επιβίωση-διαβίωση-ζωή των πιστών και συνολικά όλων των ανθρώπων, διάγοντες οι ίδιοι βίον ασκητικό-ταπεινό-απλό και όχι αυτό το κατάντημα το σημερινό όπου η εκκλησία και οι εκκλησιαστές ζουν-διάγουν βίο πλούσιο-έκλυτο-αυτοπροβλητικό (πλην το τονίζω ελαχίστων εξαιρέσεων) και θεωρούντες εαυτούς ως αντιπροσώπους του θεού-της χαριτος και αλήθειας του στην γη ) (αυτό και αν είναι βλασφημία και το κρίμα στο λαιμό μου!).
Ένα ωφελεί «ενός δε έστι χρεία» και οδηγεί προς τον χριστό-τον θεό την ανάσταση, η άδολη-ανυπόκριτη αγάπη, η και παρέχουσα-διαθέτουσα προς όλους δωρεάν, δηλαδή η αγάπη προς τους άλλους και η απλή ειρηνική ταπεινή (χωρίς βία-αδικία-αναλήθεια)διαβίωση-ζωή.
Πώς θα γίνει αυτό;
Δια της αγάπης- με αγάπη- χάριν της αγάπης προς τους άλλους (αγάπη- πίστη προς τον θεό- αλληλεγγύη-κατανόηση προς τον συνάνθρωπο- αγάπη-γνώση προς τον εαυτό, έμπρακτα, με πράξεις-έργα και όχι θεωρίες και λόγια-εξαγγελίες (πολιτικών).
Αυτοί οι οποίοι σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης όφειλαν να (ΣΥΝ) πάσχουν περισσότερο δεν θά πρεπε να είναι οι υπαίτιοι της κρίσης πολιτικοί-δικαστές-πλούσιοι; Και οι άνθρωποι του θεού ιερείς αρχιερείς; (οι φυσικοί και ηθικοί-πνευματικοί αυτουργοί;)
Τι βλέπουμε να γίνεται;
Πάσχουν όλοι οι υπόλοιποι πλην των πραγματικών οφειλετών, οι οποίοι είτε αυτοί έφταιξαν και όφειλαν (οφείλουν) να πληρώνουν, είτε αυτοί ως (κατά τα λεγόμενα τους είναι) οι «αντιπρόσωποι του θεού στη γη» και ως οι ισχυρότεροι καθ,όλα όφειλαν (οφείλουν) να βαστάζουν το μεγαλύτερο βάρος από τον ελληνικό σταυρό της κρίσης! οφείλω λοιπόν απο την πλευρά μου να τους υπενθυμήσω ότι: ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΩΣΗ διαφορετικά ανάσταση δεν γίνεται και  ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. συνεπώς η ανάσταση θα έλθει-θα γίνει (για τον καθένα μας), μόνο σε όσους μετέχουν-συμμετέχουν στην θυσία του ιησού χριστού ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ, δηλαδή σε όλους όσους ενσυνείδητα αυτοθυσιάζονται στην καθημερινότητα τους με υπομονή σιωπή ταπεινοφροσύνη (αλλά και παρέχοντες και γινόμενοι αλληλέγγυοι απο το υστέρημα τους-υστερούμενοι και όχι απο αυτά που τους περισσεύουν) χάριν του έργου του θεού και υπέρ των συνανθρώπων τους . (η εντολή ούτως ή άλλως είναι : (Λουκ. 12:33-34) πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και δοτε ελεημοσυνην (στούς υλικά φτωχούς και διανοητικά αγνοούντες και ψυχικά εξαρτώμενους και πνευματικά παρα-πλανημένους )...οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων εκει και η καρδια υμων εσται).
χαίρετε

Δεν υπάρχουν σχόλια: