Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

η πνευματική απλότης

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΑΠΛΟΤΗΣ
η λέξη-λόγος-αλήθεια ΑΠΛΟΤΗΣ συγκροτείται: απο 7 στοιχεία-γράμματα εκ των οποίων τα 3 είναι Φωνήεντα (ΦΩΝΗ-ΕΝ) α,ο,η και τα 4 είναι Σύμφωνα (ΣΥΝ-ΦΩΝΗ-ΕΝ) π,λ,τ,σ .
Α + Ο + Η = 3
3=πνεύμα(ο θεός)=τριάς-τριαδικόν ον (τρίγωνον)
Π + Λ + Τ + Σ = 4
4 =ύλη(γη-κόσμος καί εγώ-ανθρωπος)=τετράς=σταυρός-θυσία
(εγώ=ύλη-διάνοια-ψυχή-πνεύμα) (τετράγωνον)
η ένωση του 3 με τον 4 αναπαρίσταται στο γράμμα Α =Α όπου το πάνω τριγωνον κυριαρχεί επι του κάτω τετραγώνου-Πύλης . έτσι λοιπόν η Α-πλότης δια του πρώτου γράμματος-στοιχείου της μας αποκαλύπτει την φύση-θέση-τάξη-έργο της που είναι η Α-λήθεια (Α-γάπη και η Α-γιότης-Α-γνότης-Αγαθότης κλπ) την οποία ο Α-νθρωπος οφείλει να Αναζητεί-Α-γαπά και βέβαια διαυτής και με αυτήν να ζη-κινείται-εκφράζεται-κυριαρχεί-ισχύει επι του κακού και του κόσμου .
ΟΥΡΑΝΟΣ-ΑΠΛΟΤΗΣ-ουράνια θέση-τάξη
ΑΠΛΟΤΗΣ=Α-Ο-Η + Π-Λ-Τ-Σ
Α=ΑΛΗΘΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ
Π=ΠΑΤΗΡ-ΠΝΕΥΜΑ
Λ=ΛΟΓΟΣ
Ο=ΟΝ
Τ=ΤΕΛΕΙΟΝ
Η=ΗΘΙΚΗ
Σ=ΣΩΦΙΑ
Α-λήθεια=Α-γάπη-Σ-ωφία
Π-ατήρ=Π-νεύμα-Λ-ογος (Ο-ν)
(πατήρ=ον-πνεύμα ή Οντότης-Τελειότης)
(οντότης=ζωή-ύπαρξη και τελειότης=πληρότης-απολυτότης)
Π-ατήρ=Ο-ν=Α-γάπη-Σωφία=Τ-ριαδικόν Ο-ν 
Π-ατήρ=Ο Η-ν=ην-ων-ερχόμενος
Π-ατήρ=Π-νεύμα-Σ-ωφία + Ο-ν-Αγάπη
Α-λήθεια-Α-γάπη=Η-θική
Α-λήθεια-Σωφία=Π-νεύμα
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΑΠΛΟΤΗΣ-γήϊνη θέση-τάξη
ΑΠΛΟΤΗΣ=Α-Ο-Η + Π-Λ-Τ-Σ 
Α=Α-γάπη
Π=Π-νεύμα-Πνευματική
Λ=Λ-όγος
Ο=Ο-ν
Τ=Τ-ελείωση
Η=Η-θική
Σ=Σ-οφία
ο Ανθρωπος είναι Ον-Πνεύμα(δισύνθετον) δημιούργημα της Αγάπης του Λόγου και της Σωφίας του Πνεύματος, με έργο-Οφειλή-Αποστολή την Ηθική και Πνευματική του Αυτό-Τελείωση εν Αγάπη-Σωφία θεού, Λόγου-Αγίου Πνεύματος. (δηλαδή το να καταστήσει το Πνεύμα του ΑΑΑ=Αγιο Αγαθό Αγνό . αυτό σημαίνει ακόμα ότι το εμφύτως-αμιγώς- ενδογενώς- πνευματικό- δισύνθετο καλού-κακού πνεύμα-εγώ του, θα ΑΠΛΟ-ποιηθεί, θα γίνει ΑΠΛΟΥΝ καθαρό μονοσήμαντο ενιαίο ολόκληρο πνεύμα θεού (χωρίς την παρουσία ή ύπαρξη ταυτοχρόνως και του δεύτερου πνεύματος-σπερματικού κακού που υπήρχε εντός του ανθρώπου πρίν την μετουσίωση-αγίαση του απο τον άνθρωπο-του θεού).
α-π-λ-ό-τ-η-ς=(αναγραμματίζεται σε) απτός ΗΛ
απτός=αισθητός-σαφής-συγκεκριμένος-φανερός-έπαφος-ορατός 
ήλ=ήλιος (άλιος-ηέλιος)
δηλαδή η αρετή κατάσταση της απλότητος σε έναν άνθρωπο φανερώνει-βεβαιώνει-κάνει ορατή δηλαδή ΑΠΤΗ-συγκεκριμένη-σαφή την ιδέα-κατάσταση του ΗΛ-ιου, δηλαδή ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ (ο απλός άνθρωπος με την απλότητα-στέμμα του) όπως ο ΗΛιος στο ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΤΟΥ. ( είναι η ακτινοβόλος προσωπικότητα που ως αστέρας-ΠΡΩΪΝΟΣ ΗΛΙΟΣ φωτίζει-θερμαίνει-ζωοποιεί-αφυπνίζει-ανασταίνει-εγείρει όλη την φύση-τα έμβια όντα- τον άνθρωπο-τον κόσμο-την ανθρωπότητα, απο τον λήθαργο τους και τους οδηγεί-βοηθεί-αναζωογονεί-ετοιμάζει για μια νέα ζωή ΗΛΙΑΚΗ και θεϊκή) .
απλότης=1+16+11+15+19+7+18=87
ιησούς=87
το όνομα ΙΗΣΟΥΣ που σημαίνει σωτήρ-σωτηρία ταυτίζεται αριθμο-λογικά και αριθμο-σοφικά με την αρετή (σύν-όλον) κατάσταση της ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ .
η τελειότερη μορφή-απεικόνειση της απλότητος στον κόσμο-γη μας είναι η ΦΩΤΟΠΥΡΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ (κύκλος) ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (καί ο ουρανός-ουράνιος θόλος)
ήλιος=εικόνα-μορφή του λόγου-αγίου πνεύματος
ΗΛΙΟΣ=πατήρ (πατήρ=60 ήλιος=60)=αλήθεια
ΦΩΣ=λόγος=αγάπη
ΠΥΡ=πνεύμα=σωφία
θεός=πατήρ αγάπης-σωφίας- ήλιος πυροφωτός
ΙΗΣΟΥΣ=συνδέθηκε με τον χριστό-ενσαρκώθηκε-εξέφρασε τον ΘΕΟ ΛΟΓΟ και εν τέλει ταυτίσθηκε μαζί του οπότε "έκτοτε" έγινε και είναι και θα είναι Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ .(του σύμπαντος κόσμου-τριπλής δημιουργίας) (ο ιησούς-χριστός είναι η πρότυπη-αξεπέραστη παραδειγματική εικόνα θείου και ανθρώπινου όντος-πνεύματος για κάθε άνθρωπο, γιαυτό-ο ιησούς χριστός ηταν-είναι-και θα είναι αιωνίως η μοναδική οδός-αλήθεια-ζωή προς τον θεό, της ανθρωπότητος) .
ΙΗΣΟΥΣ=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ-ΥΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΙΗΣΟΥΣ=ΠΝΕΥΜΑ-ΜΗΤΗΡ-ΠΑΤΗΡ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ
ΙΗΣΟΥΣ=ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΛΟΤΗΣ-ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΡΕΤΩΝ .
πως όμως ο άνθρωπος-με ποιό τρόπο μπορεί να γίνει απλός-να απλοποιηθεί πνευματικά-ηθικά-φυσικά ;
1-πνευματικά: αγαπώντας-πιστεύοντας-ομοιάζοντας-προσεγγίζοντας σ-τον θεό-αλήθεια (απλότητα-τελειότητα-ενότητα)
2-ηθικά: αγαπώντας-συγχωρώντας τον άνθρωπο-τον συνάνθρωπο-εαυτό-αδελφό του (που όπως και ο ίδιος είναι δισύνθετο πνεύμα-εγώ και συνεπώς έχουν κοινό έργο-σκοπό γιαυτό καί οφείλουν να είναι αλληλοσυμπαθείς-αλληλουποστηριζόμενοι-αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες)
3-φυσικά: αγαπώντας-βοηθώντας-συμπάσχοντας-παρέχοντας σ-τον εαυτό-συνάνθρωπο και την φύση την οφειλόμενη υπηρεσία-αλληλεγγύη-ανταλλαγή με υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη (και σε διανοητικό επίπεδο μετανοώντας για τα καθημερινά του λάθη) .
με τον τρόπο αυτό ως επιδίωξη-αγώνας-προσπάθεια και καθημερινό βίωμα φυσικής-ηθικής-πνευματικής αυτο-τελείωσης (η καθημερινότης= θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση) το ανθρώπινον εγώ θα απλο-ποιείται (αφού δια των καλών-θετικών (και μετανοητικών του κακού) πράξεων του το εσωτερικό και εξωτερικό κακό του θα μετουσιούται σε καλόν) και ο άνθρωπος ημέρα καθημέρα θα γίνεται απλούστερος και αγαπών και σοφός .αυτή είναι η οδός της βιωματικής αυτοπνευμάτωσης- πνευματικής απλότητος- η οδός του ήλιου-το ηλιοδρόμιον, η οδός των "απο ανατολής ηλίου βασιλέων-απλών ανθρώπων (ταρώς-νικητών) .
τέλος Α' μέλους
εβραϊκό ζωδιακό ημερολόγο

Δεν υπάρχουν σχόλια: