Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

το πέτρινο γένος των ελλήνων 3

ορφέας: ο έλληνας σωτήρας-προ χριστού-χριστός
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
 η πανδώρα ελλάδα
ΕΩΝ-ΗΕΛΙΟΣ-ΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ 3
ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ 2 
ΛΑΣ=λίθος=πέτρα και λάας=λίθοι
ΕΛΛΑΣ=έλ + λάς= ελιος λίθος=ηλιακός λίθος=θείος λίθος
ΕΛΛΗΝΕΣ=έλιοι-ηλιακοί-θείοι λίθοι=λαός λίθινος-πέτρινος (και καθώς η πέτρα= σοφία = λαός της σοφίας. το ίδιο αποκαλύπτει και το σελλοί-εκ της σελήνης- δηλαδή σεληνολάτρεις= λάτρεις της σοφίας και ομοίως αποκαλύπτει και το ελ-λήνες=θεία πατητήρια σταφυλιών= οίνος = σοφία και ομοίως έλλα + ς =έδρα-σέλλα του αλόγου= τιθάσευση-κυριότης του άλογου υπό του λόγου=σοφία-γνώση-αλήθεια κλπ) .
λίθος :σύμβολο ουράνιο και ηλιακό, της σοφίας-σταθερότητος, του αναλλοίωτου και αιώνιου, του αμετάθετου και ισχυρού, του ακατάβλητου, της προστασίας, του ανεκτίμητου-πολύτιμου λίθου και αδαμάντινου χαρακτήρα-προσωπικότητος όσον αφορά τον άνθρωπο. σύμφωνα με τον ορφέα οι λίθοι-και η γνώσις των αρετών τους είναι "δώρον Διός".
 http://htmlimg2.scribdassets.com/6dkgbgttogbpyg6/images/1-e1977119ef.jpg
λίθοι-φυλακτά-ταλισμάν
λιθόστρωτος δρόμος
στερέωμα του ουρανού
μετεωρίτες λίθοι-πετρώματα
λίθινη εποχή-λίθινα εργαλεία
λιθοβολία ολυμπιακό άθλημα
λιθογραφία
λιθογλυφία
λιθοδομή
φιλοσοφική λίθος
ΛΙΘΟΙ-ΛΗΘΗ: (ομόηχα)
οι λίθοι είναι οι πέτρες = σύμβολα στερεότητος-σταθερότητος-αιωνιότητος-αθανασίας-ανθρώπινης ή και θείας σοφίας .(λίθοι=οστά της γης=σπονδυλική στήλη του κόσμου-γης).
η λήθη είναι η κατάσταση της πέτρωσης-απολίθωσης της μνήμης και συνείδησης του ανθρώπου(αμνησία-άνοια κλπ) γιαυτό και Η ΑΛΗΘΕΙΑ (=μύηση=μνήμη και μέτρον-μέση οδός προς την τελειότητα-φώτιση) σημαίνει=Α + λήθη= δεν υποπίπτει στην λήθη, δεν ξεχνάει, είναι μνημοσύνη (σύζυγος του Δία-πατέρα των θεών και μητέρα των 9 μουσών), και σε ένα υψηλότερο επίπεδο αντίληψης-ερμηνείας: είναι (α-λήθει-α=α-λήθη-α=α-λίθοι-α ) Α -λίθοι- Α δηλαδή οι 2 λίθοι=ΑΑ που πάντοτε συνοδεύουν-περιβάλλουν-φρουρούν-υπηρετούν την αλήθεια και αυτοί (οι λίθοι-στήλες) είναι όμοιοι-ισότιμοι-αδελφοί = Α - Α =1 - 1 =μονάς - μονάς = η αγάπη-σοφία θεού (δυαδική μονάς) . (τριαδική μονάς είναι ο θεός= η αλήθεια=μονάς η οποία αλήθεια είναι η αγάπη=μονάς καί η σωφία=μονάς) .

ΤΑΦΟΣ ΙΗΣΟΥ:
(Μάρκ. 15:46) Και ούτος, αγοράσας σινδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετύλιξε με την σινδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείω, το οποίον ήτο λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του μνημείου.(Μάρκ. 16:1-3) Και αφού επέρασε το σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου και η Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, διά να έλθωσι και αλείψωσιν αυτόν.Και πολλά πρωΐ της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον, (τάφος) ότε ανέτειλεν ο ήλιος.Και έλεγον προς εαυτάς· Τις θέλει αποκυλίσει εις ημάς τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου;

ΜΩΥΣΗΣ-ΠΕΤΡΑ: (αναπαριστά-προφητεύει την "πέτρα χριστός")
(Έξ. 17:5-6) Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Διάβα έμπροσθεν του λαού, και λάβε μετά σεαυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ· και την ράβδον, σου, με την οποίαν εκτύπησας τον ποταμόν, λάβε εν τη χειρί σου και ύπαγε·ιδού, εγώ θέλω σταθή εκεί έμπροσθέν σου επί της πέτρας εν Χωρήβ, και θέλεις κτυπήσει την πέτραν και θέλει εξέλθει ύδωρ εξ αυτής διά να πίη ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωϋσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. (1Κορ. 10:1-5) Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην, και πάντες διά της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωϋσήν εβαπτίσθησαν εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση,και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρώσιν έφαγον,και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον· διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός·αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών· διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμω.

ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΤΕΣ: (πεφταστέρια-περσίδες)
οι ουράνιοι αυτοί λίθοι-βράχοι θεωρούνται είτε τους δη κάποιος να πεφτουνε είτε τους αγγίξει μετά την πτώση τους στην γη, ιδιαίτερα ευνοημένος-τυχερός καθώς κάθε τι που έρχεται απο τον ουρανό είναι ευλογημένο .

ΛΙΘΟΣ-ακροστιχίς :
Λ=λόγος
Ι=ιησούς
Θ=θεάνθρωπος-θεανθρώπινη (θυσία)
Ο=οδός
Σ=σωτηρίας

Λ-ίθος=Λ-ήθος (Λ=λόγος καί ήθος=ηθική)
ΠΕΤΡΑ= (αναγραμματίζεται) ΠΑΤΕΡ=πατέρα
Λ=λόγος (λίθος) =ηθική τελείωση
Π=πνεύμα=πατήρ (πέτρα) = πνευματική τελείωση
Πέτρα-Λίθος=Πατήρ-Λόγος-Πνεύμα= Θεός
ελλάς-έλληνες=το λίθινο γένος-έθνος το οποίο στο παρελθόν (αρχαίο=πνεύμα προϊστορικό-αρχαϊκό-κλασσικό-αλεξανδρινό-βυζαντινό κλπ) δημιουργησε και έδωσε το φως και το πνεύμα του πολιτισμού (επιστήμη-φιλοσοφία-θρησκεία-μύηση στην αλήθεια) και των καλών τεχνών (τεκτονική-μηχανική-ποίηση-θέατρο-μουσική-χορός-γλυπτική κλπ) σε ολόκληρο τον κόσμο-ανθρωπότητα και που το αρχαίο αυτό παρελθόν-πνεύμα οδηγεί-εξελίσσσει-προοδεύει όλη την ανθρωπότητα φυσικά-διανοητικά και ηθικά πνευματικά (όλους όσους το βιώνουν-κατανοούν-εκφράζουν ορθά με αγάπη και σοφία) .
μέσα απο τον λόγο "ελλας" =περιβάλλον-άνθρωποι-δημιουργία/ματα των ελλήνων ανθρώπων προκύπτει το ουσιώδες και κυριολεκτικό "ΕΛΛΑΣ Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" που είναι το δημιούργημα του ΑΝΘΡΩΠΟΥ στον κόσμο καταναλογίαν της ΘΕΟΥ δημιουργίας που είναι "Η ΑΛΗΘΕΙΑ" .

ΘΕΟΣ=ΑΛΗΘΕΙΑ-Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΩΣ-ΖΩΗΣ
ΟΥΡΑΝΟΣ
=Ο ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΟΣΜΟΣ-ΕΛΛΑΣ
=Ο ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΩΝ ΘΕΛΗΣΕΩΝ-ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ  ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ο οποίος πάντοτε αποτέλεσε τις ιδανικές φυσικές-ηθικές-πνευματικές συνθήκες υπάρξεως και αυτοδημιουργίας της ανώτερης πνευματικής ζωής στην γη. συνεπώς η ελλάς-και οι έλληνες στο πνεύμα =σοφοί-αγαπώντες-αληθεύοντες (καί όχι αυτοί που εμφανίζονται στα κανάλια και το προσκήνιο της εξουσίας= λαοπλάνοι-αναληθείς-κλέφτες-άνθρωποι του κακού), ήταν-υπήρξαν στο παρελθόν οι προμηθείς του πνεύματος της ανθρωπότητας. ομοίως-παρομοίως καί σήμερα οι έλληνες στο πνεύμα μπορούν να αυτο-καταστούν οι δημιουργοί του μελλοντικού οικουμενικού πνευματικού πολιτισμού, καθώς η τρίτη του θεού διαθήκη-αλήθεια (εποχή-υδροχοϊκή) διατέθηκε στην ελλάδα όπως και η δεύτερη του χριστού (όταν την αρνήθηκαν οι εβραίοι) αλλά και γιατί ο λαός αυτός διαθέτει την πνευματική παρακαταθήκη και παράδοση (στο dna του) τόσο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (σοφίας-γνώσης) όσο και την εμπειρία και την βίωση τόσον αγώνων υπέρ της ελευθερίας και της αλήθειας .(1σοφία-2αγάπη-3εν αγάπη σωφία αλήθεια) .
αρχαίος ελληνικος πολιτισμος: γνώση-επιστήμη και μέτρον-μέση οδός και κάλλος-φιλία και φιλοσοφία-ηθική και γράμματα-έλλογος λόγος και δημοκρατία-θεσμοί και αρετή-αγώνες ελευθερίας-ισονομίας-ισότητος και τέχνη-πολιτισμός (ωραίον).
βυζαντινός πολιτισμός: βίωση-θρησκεία-λατρεία-πίστις-εικόνα-άσκηση-αγιότης-αγάπη-πνευματικότης-αφιέρωση στον θεό-αδελφοσύνη-ανεξιθρησκεία-συγχωρητικότητα κλπ (καλόν).
μελλοντικός πολιτισμός: θα εμπεριέχει κάθε ιδέα-αρετή-κατάσταση αγαθού-σοφίας και αγάπης και θα ανακεφαλαιώνει τόσο τον αρχαίο όσο και τον βυζαντινό αλλά και όλα τα στοιχεία-αρετές-αληθείδια αλήθειας όλων των φυσικών-ηθικών-πνευματικών πολιτισμών του κόσμου γης των ανθρώπων, απο καταβολής κόσμου (αληθές) .
αλήθεια-ελευθερία-ενότης
αγάπη-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη
σοφία-δικαιοσύνη-ομόνοια
συμμετρία-συνεισφορά-συνεργασία
ΛΙΘΟΣ-ΠΕΤΡΑ:
λίθοι-οίκος
λίθοι-ναός
λίθοι-πολύτιμοι-κοσμήματα
λίθοι-διαυγείς
λυδία λίθος
λίθοι-ψηφίδες-πετραδακια-ψηφιδωτά
λίθος-λευκή ψήφος
λίθοι-διαλογισμού
λίθοι-ενεργειακοί
λίθοι-καθαρτήριοι
λίθοι-ιαματικοί
λίθοι-χρωμάτων
λίθοι-ιεροί
ομφάλιος λίθος
σφραγιδόλιθος
δακτύλιος λίθος
λίθος-μονόλιθος
πετράδια στέμματος
λίθινα-μαρμάρινα αγάλματα
λίθοι-μυλόπετρα
ακρογωνιαίος λίθος
θεμέλιος λίθος
αδάμας λίθος
μαγνήτης λίθος
αιθερικοί λίθοι
κρύσταλλοι λίθοι
ζωδιακοί λίθοι
λίθοι-φυλακτά-ταλισμάν
λιθόστρωτος δρόμος
στερέωμα του ουρανού
μετεωρίτες-αερόλιθοι
λίθινη εποχή-λίθινα εργαλεία
λιθοβολία ολυμπιακό άθλημα
λιθογραφία-λιθογλυφία
πέτρινο τείχος-λιθοδομή
φιλοσοφική λίθος-αλχημική λίθος
ΕΛ-ΛΑΣ=λίθος έλιος=ηλιακός-θεϊκός

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

το πέτρινο γένος των ελλήνων 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΛΑΣ=λίθος=πέτρα και λάας=λίθοι
ΕΛΛΑΣ=έλ + λάς= ελιος λίθος=ηλιακός λίθος=θείος λίθος
ΕΛΛΗΝΕΣ=έλιοι-ηλιακοί-θείοι λίθοι=λαός λίθινος-πέτρινος (και καθώς η πέτρα= σοφία = λαός της σοφίας. το ίδιο αποκαλύπτει και το σελλοί-εκ της σελήνης- δηλαδή σεληνολάτρεις= λάτρεις της σοφίας και ομοίως αποκαλύπτει και το ελ-λήνες=θεία πατητήρια σταφυλιών= οίνος = σοφία και ομοίως έλλα + ς =έδρα-σέλλα του αλόγου=τιθάσευση-κυριότης του άλογου υπό του λόγου=σοφία-γνώση-αλήθεια κλπ) .
λίθος :σύμβολο ουράνιο και ηλιακό, της σοφίας-σταθερότητος, του αναλλοίωτου και αιώνιου, του αμετάθετου και ισχυρού, του ακατάβλητου, της προστασίας, του ανεκτίμητου-πολύτιμου λίθου και αδαμάντινου χαρακτήρα-προσωπικότητος όσον αφορά τον άνθρωπο. σύμφωνα με τον ορφέα οι λίθοι-και η γνώσις των αρετών τους είναι "δώρον Διός".
ομφάλιος λίθος
σφραγιδόλιθος
δακτύλιος λίθος
μονόλιθος
πετράδια στέμματος
πετραδακια ψηφιδες-δωτού
λίθινα αγάλματα
μαρμάρινα αγάλματα
μυλόπετρα
ακρογωνιαίος λίθος
θεμέλιος λίθος
αδάμας λίθος
μαγνήτης λίθος
αιθερικοί λίθοι
αερόλιθοι
κρύσταλλοι λίθοι
ζωδιακοί λίθοι
ΑΛΗΘΕΙΑ=Α-ΛΗΘΕΙ-Α
ληθει=λίθοι (ομόηχο)
α-λ-ή-θ-ε-ι-α (ν) = λίθεα και λίθενα, συνεπώς ο λίθος αποκαλύπτεται μέσα απο τον λόγο αλήθεια και αυτό παραπέμπει στην "πέτρα χριστός" και τον "ακρογωνιαίο λίθο χριστός" που είναι Ο ΛΙΘΟΣ-ΠΕΤΡΑ ΑΛΗΘΕΙΑ :(Πράξ. 4:8-10) Τότε ο Πέτρος, πλησθείς Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς· Άρχοντες..... Ούτος (ο ιησούς ο ναζωραίος) είναι ο λίθος ο εξουθενηθείς εφ' υμών των οικοδομούντων, όστις έγεινε κεφαλή γωνίας.Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.(1Πέτ. 2:6-8) διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή· Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον, και ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου· οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι· (Ματθ. 21:42) λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες (εννοεί τον εαυτό του) ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων.
ιδού ακόμα μερικά εδάφια απο την αγία γραφή και την ιδέα-αρετή-αξία της πέτρας-λίθου και την πνευματική της σημασία-αλήθεια:

ΠΕΤΡΟΣ-ΠΕΤΡΑ:(Ματθ. 16:18-19) Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής.Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσης επί της γης, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ό,τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς.

ΘΕΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΚ ΛΙΘΩΝ ΤΕΚΝΑ:(λίθινοι-πέτρινοι άνθρωποι=έλληνες) (Ματθ. 3:7-9) Ιδών (ο πρόδρομος ιωάννης) δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς· Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής; Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας,και μη φαντασθήτε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ· διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση τέκνα εις τον Αβραάμ.

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΠΕΤΡΑ:(πνευματικά οίκος πέτρινος σημαίνει ανθρώπινα έργα-κατα θεόν) (Λουκ. 6:47-49) Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποίον είναι όμοιος·είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, όστις έσκαψε και εβάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν· ότε δε έγεινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ηδυνήθη να σαλεύση αυτήν· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν.Όστις όμως ακούση και δεν κάμη, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον· κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός, και ευθύς έπεσε, και έγεινεν ο κρημνισμός της οικίας εκείνης μέγας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΣ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ=ΑΛΗΘΕΙΑ:(Αποκ. 21:10-21) Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλόν, και μοι έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού,έχουσαν την δόξαν του Θεού· και η λαμπρότης αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ίασπιν κρυσταλλίζοντα·και είχε τείχος μέγα και υψηλόν, είχε και δώδεκα πυλώνας, και εις τους πυλώνας δώδεκα αγγέλους, και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των δώδεκα φυλών των υιών Ισραήλ.......Και η οικοδόμησις του τείχους αυτής ήτο ίασπις, και η πόλις χρυσίον καθαρόν, ομοία με ύαλον καθαρόν.Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν κεκοσμημένα με πάντα λίθον πολύτιμον· το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφειρος, το τρίτον χαλκηδών, το τέταρτον σμάραγδος,το πέμπτον σαρδόνυξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδοον βήρυλλος, το έννατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον υάκινθος, το δωδέκατον αμέθυστος.Και οι δώδεκα πυλώνες ήσαν δώδεκα μαργαρίται· έκαστος των πυλώνων ήτο εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύαλος διαφανής. 

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ:(1Κορ. 3:11) διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός.
ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ:(1Κορ. 10:1-5) Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην, και πάντες διά της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωϋσήν εβαπτίσθησαν εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση,και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρώσιν έφαγον,και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον· διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός·αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών· διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμω.

ΠΕΤΡΑ=ετυμολογικά είναι εκ του ΠΑΤΡΟΣ καθώς η πέτρα ως ψήφος λευκή ή μαύρη (ψηφίδες) συνδεόταν με την εκλογή της Φρατρίας-Πατριάς των αρχόντων (ευ-πατρίδες) και γιαυτό έλαβε η ψηφίδα την έννοια της ΠΑΤΡΑΣ(πατριάς)-ΠΕΤΡΑΣ (π-έ-τ-ρ-α=π-ά-τ-ε-ρ).
ΠΕΤΡΑ=σκληρή-σκληρότης (άκαμπτη-αναλλοίωτη)
άρρεν και άρης= εκ του άρρατος-άκαμπτος-σκληρός
αδάμας=αδάμαστος-άκαμπτος-αλύγιστος-ανίκητος-σκληρός
ΠΕΤΡΑ=ΠΑΤΗΡ-ΑΡΡΕΝ-ΑΡΗΣ-ΑΔΑΜΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ=σκληρότης-σταθερότης
ΛΙΘΟΣ-ΠΕΤΡΑ
Λ=λόγος-λίθος
Π=πνεύμα-πέτρα
ΘΡΟΝΟΣ ΜΙΝΩΑ=πέτρινος (σοφία-σταθερότης)
ΣΦΡΑΦΙΔΕΣ=πέτρινες (βεβαίωση-απόδειξη της υπογραφής του ηγεμόνα)
δακτυλιόλιθοι=ομοίως σφραγίδες και σύμβολα εξουσίας ηγεμόνων
δακτυλίδι (μονόπετρο)=αρραβώνας-γάμος (δακτύλιος καλού-ένωσης=κύκλος ζωής)
ΑΓΑΛΜΑΤΑ=πέτρινα-μαρμάρινα (μάρμαρο=λίθος του φωτός)
ΝΑΟΙ ΘΕΟΤΗΤΩΝ=πέτρινοι-μαρμάρινοι (σύμβολο της ουράνιας σοφίας-σταθερότητος αλλά και του φωτός αφού το μάρμαρο αντανακλά και διαχέει το φως όσο καμία άλλη πέτρα).
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ=αστέρες αρετών, ποιότητες αρετών αγάπης-σοφίας-λόγου-πνεύματος (κάθε ανθρωπος οφείλει να γίνει ένας λίθος πολύτιμος=χρήσιμος-αναγκαίος).
ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ=η λίθος των λίθων, η λίθος αλήθεια, η λίθος η αναγνωρίζουσα και διακρίνουσα τις ποιότητες και την αξία των λίθων (χαρακτήρων-αρετών) .
πέρας του Β μέλους
η σφραγίδα της φιλικής εταιρείας

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

το πέτρινο γένος των ελλήνων

ο ομφαλός λίθος σύμβολο της αιώνιας αλήθειας
και της αλύσου των ουράνιων εκλεκτών πνευμάτων στην γη
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΛΑΣ=λίθος=πέτρα και λάας=λίθοι
ΕΛΛΑΣ=έλ + λάς= ελιος λίθος=ηλιακός λίθος=θείος λίθος
λίθος :σύμβολο ουράνιο και ηλιακό, της σοφίας-σταθερότητος, του αναλλοίωτου και αιώνιου, του αμετακίνητου και ισχυρού, του ακατάβλητου, της προστασίας, του ανεκτίμητου-πολύτιμου λίθου και αδαμάντινου χαρακτήρα-προσωπικότητος όσον αφορά τον άνθρωπο. σύμφωνα με τον ορφέα οι λίθοι-και η γνώσις των αρετών τους είναι "δώρον Διός".
λίθοι-οίκος
λίθοι-ναός
λίθοι-πολύτιμοι/κοσμήματα
λίθοι-διαυγείς
λυδία λίθος
λίθοι-ψηφίδες/ψηφιδωτά
λίθος-λευκή ψήφος
λίθοι-διαλογισμός
λίθοι-ενεργειακοί
λίθοι-καθαρτήριοι
λίθοι-ιαματικοί
λίθοι-χρωμάτων
λίθοι-ιεροί
κλπ
η εξ αποκαλύψεως ιερή παράδοση (ιερός λόγος) των ελλήνων για την καταγωγή τους λέει ότι μετα την απόφαση του πατέρα Δία (νόμος) να καταστρέψει το άνομο γένος των ανθρώπων, με την θέληση του διασώθηκαν 2 εκλεκτοί του ενα άρρεν και ένα θήλυ, το έλληνον ζεύγος : Δευκαλίων-Πύρρα, οι οποίοι αμέσως μόλις τα νερά απεσύρθησαν και βγήκαν απο την κιβωτό της σωτηρίας τους, προσευχήθηκαν στον Δία ο οποίος εισάκουσε την προσευχή τους και απέστειλε τον ερμή να τους ρωτήσει τι θέλουνε ως Δώρον εκ μέρους του. εκείνοι είπανε στον ερμή ότι θα θέλανε να ξαναδημιουργήσουν το ανθρώπινο γένος. το αίτημα-θέληση τους εισακούσθηκε απο τον πατέρα των θεών ο οποίος τους υπέδειξε τον τρόπο: να λάβουν πέτρες εκ της γης και να τις πετάνε πίσω τους καθώς θα περπατάνε. αυτό και έγινε, οι πέτρες του Δευκαλίωνα γινόντουσαν άνδρες και της Πύρρας γυναίκες και έτσι δημιουργήθηκε το γένος των ελλήνων-ο ΛΑΟΣ και κατ επέκταση και το γένος των ανθρώπων αλλά και εκ των 2 εκλεκτών προέκυψαν και οι ΒΑΣΙ-ΛΕΙΣ =βάση-λαού. (συνεπώς όλη η λευκή φυλή είναι "σπορά" των ελλήνων) .(άλλη παράδοση λέγει ότι η πρώτη πέτρα του Δευκαλίωνα ήταν ο έλλην ο οποίος στην κανονική παράδοση είναι υιός του Δευκαλίωνα που είναι υιός του Προμηθέα. παιδιά του έλληνα είναι ο Δώρος ο Ξούθος (ο ίων)  και ο Αίολος) .
ΑΘΗΝΑ: (αθηνά-αθήνα)= η θεά της σοφίας διαγωνίσθηκε με τον θεό της θάλασσας (άλς) Ποσειδώνα, πάνω στον ιερό βράχο της ακροπόλεως (συμπαγής βράχος-πέτρα, πέτρινος λόφος-λίθος) για το ποιός θα λάβη υπο την προστασία του την πόλη και το γένος των ελλήνων, όπου καί κέρδισε η Αθηνά προσφέροντας το δώρο της ελιάς προς τους κατοίκους της πόλεως η οποία έλαβε και το όνομα της αθήνα-εκ του αθηνά .
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ: ο λίθος της Αθηνάς τον οποίο έριξε με το χέρι της η θεά εναντίον εισβολέων στην αθήνα για να προστατεύσει τους κατοίκους της πόλεως της .
ΑΠΟΛΛΩΝ: στο ιερό μαντείο του τούς Δελφούς υπήρχε εγκατεστημένος (με εντολή του πατέρα Δία) ο ομφαλός δηλαδή ο ιερός λίθος που υπο-δήλωνε απτά το σημείο (δάκτυλος) όπου γινόντουσαν φανερές οι θείες βουλές και οι χρησμοί-εντολές του θεού του φωτός απόλλωνα .
ΚΡΟΝΟΣ-ΡΕΑ: η Ρέα δίνει στον σύζυγο της Κρόνο (Τιτάνες) να φάει αντί του Δία μια "σπαργανωμένη" ως βρέφος πέτρα (η πέτρα Δίας) καί έτσι διασώζεται "ο μελλοντκός" πατέρας θεών και ανθρώπων. (ο οποίος εν τέλει μεγαλώνει στην κρήτη και το ιδαίον άντρον).
ΘΗΣΕΑΣ: η αρχή της ηρωϊκής του ζωής ξεκινάει με το σήκωμα του βράχου (εκ του βριάω=ισχύω=ισχυρός λίθος) όπου έλαβε το ξίφος και τα πέδιλα του πατέρα του Αιγέα που κάποτε αυτός είχε κρύψει προγνωρίζοντας την μελλοντική τύχη-πεπρωμένο του γυιού του Θησέα.
πέρας του Α' μέλους
http://stigmes.gr/br/images/minosring.gif
 σφραγιδόλιθος-ο φερόμενος ως το δακτυλίδι του Μίνωα