Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

το πέτρινο γένος των ελλήνων 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΛΑΣ=λίθος=πέτρα και λάας=λίθοι
ΕΛΛΑΣ=έλ + λάς= ελιος λίθος=ηλιακός λίθος=θείος λίθος
ΕΛΛΗΝΕΣ=έλιοι-ηλιακοί-θείοι λίθοι=λαός λίθινος-πέτρινος (και καθώς η πέτρα= σοφία = λαός της σοφίας. το ίδιο αποκαλύπτει και το σελλοί-εκ της σελήνης- δηλαδή σεληνολάτρεις= λάτρεις της σοφίας και ομοίως αποκαλύπτει και το ελ-λήνες=θεία πατητήρια σταφυλιών= οίνος = σοφία και ομοίως έλλα + ς =έδρα-σέλλα του αλόγου=τιθάσευση-κυριότης του άλογου υπό του λόγου=σοφία-γνώση-αλήθεια κλπ) .
λίθος :σύμβολο ουράνιο και ηλιακό, της σοφίας-σταθερότητος, του αναλλοίωτου και αιώνιου, του αμετάθετου και ισχυρού, του ακατάβλητου, της προστασίας, του ανεκτίμητου-πολύτιμου λίθου και αδαμάντινου χαρακτήρα-προσωπικότητος όσον αφορά τον άνθρωπο. σύμφωνα με τον ορφέα οι λίθοι-και η γνώσις των αρετών τους είναι "δώρον Διός".
ομφάλιος λίθος
σφραγιδόλιθος
δακτύλιος λίθος
μονόλιθος
πετράδια στέμματος
πετραδακια ψηφιδες-δωτού
λίθινα αγάλματα
μαρμάρινα αγάλματα
μυλόπετρα
ακρογωνιαίος λίθος
θεμέλιος λίθος
αδάμας λίθος
μαγνήτης λίθος
αιθερικοί λίθοι
αερόλιθοι
κρύσταλλοι λίθοι
ζωδιακοί λίθοι
ΑΛΗΘΕΙΑ=Α-ΛΗΘΕΙ-Α
ληθει=λίθοι (ομόηχο)
α-λ-ή-θ-ε-ι-α (ν) = λίθεα και λίθενα, συνεπώς ο λίθος αποκαλύπτεται μέσα απο τον λόγο αλήθεια και αυτό παραπέμπει στην "πέτρα χριστός" και τον "ακρογωνιαίο λίθο χριστός" που είναι Ο ΛΙΘΟΣ-ΠΕΤΡΑ ΑΛΗΘΕΙΑ :(Πράξ. 4:8-10) Τότε ο Πέτρος, πλησθείς Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς· Άρχοντες..... Ούτος (ο ιησούς ο ναζωραίος) είναι ο λίθος ο εξουθενηθείς εφ' υμών των οικοδομούντων, όστις έγεινε κεφαλή γωνίας.Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.(1Πέτ. 2:6-8) διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή· Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον, και ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή.Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου· οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι· (Ματθ. 21:42) λεγει αυτοις ο ιησους ουδεποτε ανεγνωτε εν ταις γραφαις λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες (εννοεί τον εαυτό του) ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνιας παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοις ημων.
ιδού ακόμα μερικά εδάφια απο την αγία γραφή και την ιδέα-αρετή-αξία της πέτρας-λίθου και την πνευματική της σημασία-αλήθεια:

ΠΕΤΡΟΣ-ΠΕΤΡΑ:(Ματθ. 16:18-19) Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής.Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι εάν δέσης επί της γης, θέλει είσθαι δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ό,τι εάν λύσης επί της γης, θέλει είσθαι λελυμένον εν τοις ουρανοίς.

ΘΕΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΚ ΛΙΘΩΝ ΤΕΚΝΑ:(λίθινοι-πέτρινοι άνθρωποι=έλληνες) (Ματθ. 3:7-9) Ιδών (ο πρόδρομος ιωάννης) δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς· Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής; Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας,και μη φαντασθήτε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ· διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση τέκνα εις τον Αβραάμ.

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΠΕΤΡΑ:(πνευματικά οίκος πέτρινος σημαίνει ανθρώπινα έργα-κατα θεόν) (Λουκ. 6:47-49) Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποίον είναι όμοιος·είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, όστις έσκαψε και εβάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν· ότε δε έγεινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ηδυνήθη να σαλεύση αυτήν· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν.Όστις όμως ακούση και δεν κάμη, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον· κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός, και ευθύς έπεσε, και έγεινεν ο κρημνισμός της οικίας εκείνης μέγας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΣ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ=ΑΛΗΘΕΙΑ:(Αποκ. 21:10-21) Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλόν, και μοι έδειξε την πόλιν την μεγάλην, την αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού,έχουσαν την δόξαν του Θεού· και η λαμπρότης αυτής ήτο ομοία με λίθον πολύτιμον, ως λίθον ίασπιν κρυσταλλίζοντα·και είχε τείχος μέγα και υψηλόν, είχε και δώδεκα πυλώνας, και εις τους πυλώνας δώδεκα αγγέλους, και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των δώδεκα φυλών των υιών Ισραήλ.......Και η οικοδόμησις του τείχους αυτής ήτο ίασπις, και η πόλις χρυσίον καθαρόν, ομοία με ύαλον καθαρόν.Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν κεκοσμημένα με πάντα λίθον πολύτιμον· το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφειρος, το τρίτον χαλκηδών, το τέταρτον σμάραγδος,το πέμπτον σαρδόνυξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδοον βήρυλλος, το έννατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον υάκινθος, το δωδέκατον αμέθυστος.Και οι δώδεκα πυλώνες ήσαν δώδεκα μαργαρίται· έκαστος των πυλώνων ήτο εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως χρυσίον καθαρόν ως ύαλος διαφανής. 

ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ:(1Κορ. 3:11) διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός.
ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ:(1Κορ. 10:1-5) Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην, και πάντες διά της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωϋσήν εβαπτίσθησαν εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση,και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρώσιν έφαγον,και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον· διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός·αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών· διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμω.

ΠΕΤΡΑ=ετυμολογικά είναι εκ του ΠΑΤΡΟΣ καθώς η πέτρα ως ψήφος λευκή ή μαύρη (ψηφίδες) συνδεόταν με την εκλογή της Φρατρίας-Πατριάς των αρχόντων (ευ-πατρίδες) και γιαυτό έλαβε η ψηφίδα την έννοια της ΠΑΤΡΑΣ(πατριάς)-ΠΕΤΡΑΣ (π-έ-τ-ρ-α=π-ά-τ-ε-ρ).
ΠΕΤΡΑ=σκληρή-σκληρότης (άκαμπτη-αναλλοίωτη)
άρρεν και άρης= εκ του άρρατος-άκαμπτος-σκληρός
αδάμας=αδάμαστος-άκαμπτος-αλύγιστος-ανίκητος-σκληρός
ΠΕΤΡΑ=ΠΑΤΗΡ-ΑΡΡΕΝ-ΑΡΗΣ-ΑΔΑΜΑΣ-ΠΕΤΡΟΣ=σκληρότης-σταθερότης
ΛΙΘΟΣ-ΠΕΤΡΑ
Λ=λόγος-λίθος
Π=πνεύμα-πέτρα
ΘΡΟΝΟΣ ΜΙΝΩΑ=πέτρινος (σοφία-σταθερότης)
ΣΦΡΑΦΙΔΕΣ=πέτρινες (βεβαίωση-απόδειξη της υπογραφής του ηγεμόνα)
δακτυλιόλιθοι=ομοίως σφραγίδες και σύμβολα εξουσίας ηγεμόνων
δακτυλίδι (μονόπετρο)=αρραβώνας-γάμος (δακτύλιος καλού-ένωσης=κύκλος ζωής)
ΑΓΑΛΜΑΤΑ=πέτρινα-μαρμάρινα (μάρμαρο=λίθος του φωτός)
ΝΑΟΙ ΘΕΟΤΗΤΩΝ=πέτρινοι-μαρμάρινοι (σύμβολο της ουράνιας σοφίας-σταθερότητος αλλά και του φωτός αφού το μάρμαρο αντανακλά και διαχέει το φως όσο καμία άλλη πέτρα).
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ=αστέρες αρετών, ποιότητες αρετών αγάπης-σοφίας-λόγου-πνεύματος (κάθε ανθρωπος οφείλει να γίνει ένας λίθος πολύτιμος=χρήσιμος-αναγκαίος).
ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ=η λίθος των λίθων, η λίθος αλήθεια, η λίθος η αναγνωρίζουσα και διακρίνουσα τις ποιότητες και την αξία των λίθων (χαρακτήρων-αρετών) .
πέρας του Β μέλους
η σφραγίδα της φιλικής εταιρείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: