Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

το πέτρινο γένος των ελλήνων 3

ορφέας: ο έλληνας σωτήρας-προ χριστού-χριστός
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
 η πανδώρα ελλάδα
ΕΩΝ-ΗΕΛΙΟΣ-ΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ 3
ΕΛΛΑΣ ΜΗΤΗΡ ΜΥΗΣΕΩΣ 2 
ΛΑΣ=λίθος=πέτρα και λάας=λίθοι
ΕΛΛΑΣ=έλ + λάς= ελιος λίθος=ηλιακός λίθος=θείος λίθος
ΕΛΛΗΝΕΣ=έλιοι-ηλιακοί-θείοι λίθοι=λαός λίθινος-πέτρινος (και καθώς η πέτρα= σοφία = λαός της σοφίας. το ίδιο αποκαλύπτει και το σελλοί-εκ της σελήνης- δηλαδή σεληνολάτρεις= λάτρεις της σοφίας και ομοίως αποκαλύπτει και το ελ-λήνες=θεία πατητήρια σταφυλιών= οίνος = σοφία και ομοίως έλλα + ς =έδρα-σέλλα του αλόγου= τιθάσευση-κυριότης του άλογου υπό του λόγου=σοφία-γνώση-αλήθεια κλπ) .
λίθος :σύμβολο ουράνιο και ηλιακό, της σοφίας-σταθερότητος, του αναλλοίωτου και αιώνιου, του αμετάθετου και ισχυρού, του ακατάβλητου, της προστασίας, του ανεκτίμητου-πολύτιμου λίθου και αδαμάντινου χαρακτήρα-προσωπικότητος όσον αφορά τον άνθρωπο. σύμφωνα με τον ορφέα οι λίθοι-και η γνώσις των αρετών τους είναι "δώρον Διός".
 http://htmlimg2.scribdassets.com/6dkgbgttogbpyg6/images/1-e1977119ef.jpg
λίθοι-φυλακτά-ταλισμάν
λιθόστρωτος δρόμος
στερέωμα του ουρανού
μετεωρίτες λίθοι-πετρώματα
λίθινη εποχή-λίθινα εργαλεία
λιθοβολία ολυμπιακό άθλημα
λιθογραφία
λιθογλυφία
λιθοδομή
φιλοσοφική λίθος
ΛΙΘΟΙ-ΛΗΘΗ: (ομόηχα)
οι λίθοι είναι οι πέτρες = σύμβολα στερεότητος-σταθερότητος-αιωνιότητος-αθανασίας-ανθρώπινης ή και θείας σοφίας .(λίθοι=οστά της γης=σπονδυλική στήλη του κόσμου-γης).
η λήθη είναι η κατάσταση της πέτρωσης-απολίθωσης της μνήμης και συνείδησης του ανθρώπου(αμνησία-άνοια κλπ) γιαυτό και Η ΑΛΗΘΕΙΑ (=μύηση=μνήμη και μέτρον-μέση οδός προς την τελειότητα-φώτιση) σημαίνει=Α + λήθη= δεν υποπίπτει στην λήθη, δεν ξεχνάει, είναι μνημοσύνη (σύζυγος του Δία-πατέρα των θεών και μητέρα των 9 μουσών), και σε ένα υψηλότερο επίπεδο αντίληψης-ερμηνείας: είναι (α-λήθει-α=α-λήθη-α=α-λίθοι-α ) Α -λίθοι- Α δηλαδή οι 2 λίθοι=ΑΑ που πάντοτε συνοδεύουν-περιβάλλουν-φρουρούν-υπηρετούν την αλήθεια και αυτοί (οι λίθοι-στήλες) είναι όμοιοι-ισότιμοι-αδελφοί = Α - Α =1 - 1 =μονάς - μονάς = η αγάπη-σοφία θεού (δυαδική μονάς) . (τριαδική μονάς είναι ο θεός= η αλήθεια=μονάς η οποία αλήθεια είναι η αγάπη=μονάς καί η σωφία=μονάς) .

ΤΑΦΟΣ ΙΗΣΟΥ:
(Μάρκ. 15:46) Και ούτος, αγοράσας σινδόνα και καταβιβάσας αυτόν, ετύλιξε με την σινδόνα και έθεσεν αυτόν εν μνημείω, το οποίον ήτο λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλισε λίθον επί την θύραν του μνημείου.(Μάρκ. 16:1-3) Και αφού επέρασε το σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου και η Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, διά να έλθωσι και αλείψωσιν αυτόν.Και πολλά πρωΐ της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον, (τάφος) ότε ανέτειλεν ο ήλιος.Και έλεγον προς εαυτάς· Τις θέλει αποκυλίσει εις ημάς τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου;

ΜΩΥΣΗΣ-ΠΕΤΡΑ: (αναπαριστά-προφητεύει την "πέτρα χριστός")
(Έξ. 17:5-6) Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Διάβα έμπροσθεν του λαού, και λάβε μετά σεαυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ· και την ράβδον, σου, με την οποίαν εκτύπησας τον ποταμόν, λάβε εν τη χειρί σου και ύπαγε·ιδού, εγώ θέλω σταθή εκεί έμπροσθέν σου επί της πέτρας εν Χωρήβ, και θέλεις κτυπήσει την πέτραν και θέλει εξέλθει ύδωρ εξ αυτής διά να πίη ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωϋσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ. (1Κορ. 10:1-5) Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην, και πάντες διά της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωϋσήν εβαπτίσθησαν εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση,και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρώσιν έφαγον,και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον· διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός·αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών· διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμω.

ΜΕΤΕΩΡΑ-ΙΤΕΣ: (πεφταστέρια-περσίδες)
οι ουράνιοι αυτοί λίθοι-βράχοι θεωρούνται είτε τους δη κάποιος να πεφτουνε είτε τους αγγίξει μετά την πτώση τους στην γη, ιδιαίτερα ευνοημένος-τυχερός καθώς κάθε τι που έρχεται απο τον ουρανό είναι ευλογημένο .

ΛΙΘΟΣ-ακροστιχίς :
Λ=λόγος
Ι=ιησούς
Θ=θεάνθρωπος-θεανθρώπινη (θυσία)
Ο=οδός
Σ=σωτηρίας

Λ-ίθος=Λ-ήθος (Λ=λόγος καί ήθος=ηθική)
ΠΕΤΡΑ= (αναγραμματίζεται) ΠΑΤΕΡ=πατέρα
Λ=λόγος (λίθος) =ηθική τελείωση
Π=πνεύμα=πατήρ (πέτρα) = πνευματική τελείωση
Πέτρα-Λίθος=Πατήρ-Λόγος-Πνεύμα= Θεός
ελλάς-έλληνες=το λίθινο γένος-έθνος το οποίο στο παρελθόν (αρχαίο=πνεύμα προϊστορικό-αρχαϊκό-κλασσικό-αλεξανδρινό-βυζαντινό κλπ) δημιουργησε και έδωσε το φως και το πνεύμα του πολιτισμού (επιστήμη-φιλοσοφία-θρησκεία-μύηση στην αλήθεια) και των καλών τεχνών (τεκτονική-μηχανική-ποίηση-θέατρο-μουσική-χορός-γλυπτική κλπ) σε ολόκληρο τον κόσμο-ανθρωπότητα και που το αρχαίο αυτό παρελθόν-πνεύμα οδηγεί-εξελίσσσει-προοδεύει όλη την ανθρωπότητα φυσικά-διανοητικά και ηθικά πνευματικά (όλους όσους το βιώνουν-κατανοούν-εκφράζουν ορθά με αγάπη και σοφία) .
μέσα απο τον λόγο "ελλας" =περιβάλλον-άνθρωποι-δημιουργία/ματα των ελλήνων ανθρώπων προκύπτει το ουσιώδες και κυριολεκτικό "ΕΛΛΑΣ Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" που είναι το δημιούργημα του ΑΝΘΡΩΠΟΥ στον κόσμο καταναλογίαν της ΘΕΟΥ δημιουργίας που είναι "Η ΑΛΗΘΕΙΑ" .

ΘΕΟΣ=ΑΛΗΘΕΙΑ-Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΩΣ-ΖΩΗΣ
ΟΥΡΑΝΟΣ
=Ο ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ-ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΟΣΜΟΣ-ΕΛΛΑΣ
=Ο ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΤΩΝ ΘΕΛΗΣΕΩΝ-ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ  ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ο οποίος πάντοτε αποτέλεσε τις ιδανικές φυσικές-ηθικές-πνευματικές συνθήκες υπάρξεως και αυτοδημιουργίας της ανώτερης πνευματικής ζωής στην γη. συνεπώς η ελλάς-και οι έλληνες στο πνεύμα =σοφοί-αγαπώντες-αληθεύοντες (καί όχι αυτοί που εμφανίζονται στα κανάλια και το προσκήνιο της εξουσίας= λαοπλάνοι-αναληθείς-κλέφτες-άνθρωποι του κακού), ήταν-υπήρξαν στο παρελθόν οι προμηθείς του πνεύματος της ανθρωπότητας. ομοίως-παρομοίως καί σήμερα οι έλληνες στο πνεύμα μπορούν να αυτο-καταστούν οι δημιουργοί του μελλοντικού οικουμενικού πνευματικού πολιτισμού, καθώς η τρίτη του θεού διαθήκη-αλήθεια (εποχή-υδροχοϊκή) διατέθηκε στην ελλάδα όπως και η δεύτερη του χριστού (όταν την αρνήθηκαν οι εβραίοι) αλλά και γιατί ο λαός αυτός διαθέτει την πνευματική παρακαταθήκη και παράδοση (στο dna του) τόσο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (σοφίας-γνώσης) όσο και την εμπειρία και την βίωση τόσον αγώνων υπέρ της ελευθερίας και της αλήθειας .(1σοφία-2αγάπη-3εν αγάπη σωφία αλήθεια) .
αρχαίος ελληνικος πολιτισμος: γνώση-επιστήμη και μέτρον-μέση οδός και κάλλος-φιλία και φιλοσοφία-ηθική και γράμματα-έλλογος λόγος και δημοκρατία-θεσμοί και αρετή-αγώνες ελευθερίας-ισονομίας-ισότητος και τέχνη-πολιτισμός (ωραίον).
βυζαντινός πολιτισμός: βίωση-θρησκεία-λατρεία-πίστις-εικόνα-άσκηση-αγιότης-αγάπη-πνευματικότης-αφιέρωση στον θεό-αδελφοσύνη-ανεξιθρησκεία-συγχωρητικότητα κλπ (καλόν).
μελλοντικός πολιτισμός: θα εμπεριέχει κάθε ιδέα-αρετή-κατάσταση αγαθού-σοφίας και αγάπης και θα ανακεφαλαιώνει τόσο τον αρχαίο όσο και τον βυζαντινό αλλά και όλα τα στοιχεία-αρετές-αληθείδια αλήθειας όλων των φυσικών-ηθικών-πνευματικών πολιτισμών του κόσμου γης των ανθρώπων, απο καταβολής κόσμου (αληθές) .
αλήθεια-ελευθερία-ενότης
αγάπη-αδελφοσύνη-αλληλεγγύη
σοφία-δικαιοσύνη-ομόνοια
συμμετρία-συνεισφορά-συνεργασία
ΛΙΘΟΣ-ΠΕΤΡΑ:
λίθοι-οίκος
λίθοι-ναός
λίθοι-πολύτιμοι-κοσμήματα
λίθοι-διαυγείς
λυδία λίθος
λίθοι-ψηφίδες-πετραδακια-ψηφιδωτά
λίθος-λευκή ψήφος
λίθοι-διαλογισμού
λίθοι-ενεργειακοί
λίθοι-καθαρτήριοι
λίθοι-ιαματικοί
λίθοι-χρωμάτων
λίθοι-ιεροί
ομφάλιος λίθος
σφραγιδόλιθος
δακτύλιος λίθος
λίθος-μονόλιθος
πετράδια στέμματος
λίθινα-μαρμάρινα αγάλματα
λίθοι-μυλόπετρα
ακρογωνιαίος λίθος
θεμέλιος λίθος
αδάμας λίθος
μαγνήτης λίθος
αιθερικοί λίθοι
κρύσταλλοι λίθοι
ζωδιακοί λίθοι
λίθοι-φυλακτά-ταλισμάν
λιθόστρωτος δρόμος
στερέωμα του ουρανού
μετεωρίτες-αερόλιθοι
λίθινη εποχή-λίθινα εργαλεία
λιθοβολία ολυμπιακό άθλημα
λιθογραφία-λιθογλυφία
πέτρινο τείχος-λιθοδομή
φιλοσοφική λίθος-αλχημική λίθος
ΕΛ-ΛΑΣ=λίθος έλιος=ηλιακός-θεϊκός

Δεν υπάρχουν σχόλια: