Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

η ΕλληΝική ΣηΜαία 3ον

μέλος 3ον
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται].
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΚΑ
9 Καὶ ἦλθεν εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων....καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 10 καὶ ἀπήνεγκέ με ἐν πνεύματι ἐπ᾿ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέ μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστιν ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 13 ἀπ᾿ ἀνατολῶν πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. 14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ᾿ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί. 17 καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου...... 22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ· ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ ἀρνίον. 23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 24 καὶ περιπατήσουσι τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν, 25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας· νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ· 26 καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. 
στην ελληνική σημαία έχουμε : 
Α) ΧΡΩΜΑΤΑ
Β) ΣΧΗΜΑΤΑ
Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Δ) ΙΔΕΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (συμβολικές)
συνολικά έχουμε τις ιδέες-προβολή της ΑΛΗΘΕΙΑΣ:
σταυρός= χριστός-εσταυρωμένος, χριστική θυσία
ευθεία= η οδός της αγάπης-ισότητος-δικαιοσύνης
λευκό χρώμα= η αλήθεια του φωτός-λόγου του θεού
κυανούν χρώμα= η ζωή του πνεύματος-σωφίας θεού
Α) Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-με το όλο τετράγωνο-4 τετράγωνα που δημιουργεί συνολικά ο λευκός σταυρός= ο ναός- πόλις- πνεύμα-αλήθεια της ανθρωπότητος, είναι αυτή η πόλις αγία ιερουσαλήμ- ο ναός της αληθείας που όλοι οι άνθρωποι σαν ανθρωπότητα θα δημιουργήσουμε απο κοινού (οι νεκροί ζωντανοί-άνω  και οι ζωντανοί πνευματικοί άνθρωποι-κάτω, είναι η πυραμίδα του πνεύματος του θεού πνεύματος- των πνευματικών ανθρώπων του οι οποίοι συνενωμένοι θα συνθέτουν την πυραμίδα-αλήθεια-ναό πνεύμα του-πνεύμα τους. ( καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος).
αριστερά-ο σταυρός-τετράγωνο της σημαίας :
είναι τα άγια των αγίων- η κιβωτός της διαθήκης (Γ' διαθήκη που εμπεριέχει και τις τρεις διαθήκες μαζί ακριβώς διότι η αλήθεια είναι μία και τριαδική). εντός ευρίσκεται το θυσιαστήριο του ναού εκεί όπου τελείται η αναίμακτη λατρεία και ευλογία και ευχαριστία και προσευχή και λατρεία και δόξα του θεού εκ μέρους των εκλεκτών- ιερέων και βασιλέων (ιερο-μυστών-μυσταγωγών).

καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί.
Α1) 4 ΜΠΛΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ= κάθε τετράγωνο εκφράζει την ιδέα-αριθμό 4 ο οποίος σχηματικά αναπαρίσταται τόσον απο το τετράγωνο-σχήμα ( Π ) όσο και απο το γράμμα δέλτα= Δ  το οποίο με την σειρά του σχηματικά-γραμματολογικά-ιδεογραφικά έχει την μορφή-σχήμα ενός τριγώνου ισοσκελούς! συνεπώς 4 τετράγωνα-τρίγωνα (Δ-έλτα) συνενούμενα με την ελκτική δύναμη των δυο κεραιών του σταυρού συνθέτουν 1 ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (4χ3=12).
 
με τέσσερα τρίγωνα ως πλευρές του !
το οποίο με την σειρά του δυναμικά αυτο-καθίσταται ΠΥΡΑΜΙΣ !
4 τετραγωνα= 4 Δ και 4 Δ ενωμένα=Πυραμίς (όγκος)
(όπου η πυραμίς εκεί και η σφίγγα και ο οιδίπους άνθρωπος !)
Β) δεξιά-ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε η οδός των Ε-κλεκτών του πνεύματος: οι 3 κυανές ευθείες είναι το πνεύμα τους (φαντασία-θέληση-ισχύς) και οι 2 λευκές η αγάπη-σοφία του πνεύματος τους . (Ε= ο αριθμός του ανθρώπου- του όρθιου ανορθωμένου ανθρώπου= 5Α ή Ε, συνεπώς η ΕΙσοδος εντός του ναού-ΠΥΡ-αμίδος Επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ στους Ε= εκλεκτούς και συνεπώς μπροστά απο τον ναό της αλήθειας στέκουν φρουροί οι Ε-εκλεκτοί, οι ΝΑΗΤΕΣ ! . οι Ναήτες οι οποίοι έχουν ΝΟΥΝ σοφίας και ΝΟΜΟΝ ψυχής και ζωής ηθικόν και το πνεύμα τους είναι ΝΑΟΣ της αλήθειας θεού . είναι αυτοί οι 5κτινοι αστέρες-Ε οι και λεγόμενοι Ελεύθεροι Ανθρωποι (άγιοι-αγαθοί-αγνοί-αγαπώντες-αλληλέγγυοι) οι φρουροί-φύλακες του ναού του θεού-ανθρώπου στην γη (οι φύλακες-σφίγγες της πνευματικής ΠΥΡαμίδος) .
Γ) οι 4 ΕΥΘΕΙΕΣ κάτω απο τον ναό-θυσιαστήριο του θεού, 2 λευκές και 2 κυανές είναι Διπολική οδός των υποψήφιων ΚΛΗΤΩΝ ΝΑΗΤΩΝ οι οποίοι θα πρέπει Διπολικά να πορεύονται την οδό της αγάπης (λευκό) και της σοφίας (κυανούν) για να καταλήξουν επιτυχώς-νικηφόρα την άνοδο τους στο επίπεδο των Ε (να γίνουν απο κλητοί Εκλεκτοί) οπότε και θα μπορέσουν να εισέλθουν στο πνευματικό θυσιαστήριο και τον ναό της αλήθειας (4τετραγωνα-σταυρός-πυραμίς) για να προσφέρουν την ευχαριστήριο θυσία-λατρεία-προσκύνηση του πνευματικού θεού και εν συνεχεία να αναλάβουν με την σειρά τους την φρούρηση-φύλαξη του ναού του θεού-πνευματος τους . οι ευθείες αυτές εύκολα αναγνωρίζονται ως ευθεία οδός των εκλεκτών μυούμενων και μεμυημένων μαθητών και γέφυρα αδελφωσύνης και κλίμακα επικοινωνίας με τους άνω διδασκάλους, οι οποίοι ποιοτικώς δεν διαφέρουν, αφού όλοι έχουν τα ίδια εκλεκτά χρώματα το λευκό και κυανούν, παρα μόνο στο επίπεδο έργου, οι άνω Ε είναι οι εκλεκτοί υπηρέτες του ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ και οι κάτω μαθητές οι εκπαιδευόμενοι-μυούμενοι μαθητές οι οποίοι προετοιμάζονται για τον ίδιο σκοπό και το ίδιο έργο με τους ανώτερους-διδασκάλους τους. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ: ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑ- ΕΝΑ ΕΡΓΟ- ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ . το έργο αυτό των Ε-εκλεκτών είναι το έργο της κοσμικής δημιουργίας στην γη του πνευματικού ναού του θεού με την συνένωση όλων των ανθρώπινων πνευμάτων (τελείωση πνευματική όλων των ανθρώπων της γης, ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία και αληθεία θεού). το έργο αυτό είναι το έργο της εν (τω) παντί ενότητος δημιουργίας και ανθρώπου που θα είναι και η σφραγίδα και πραγμάτωση της βασιλείας των ουρανών-του θεού στην γη, η οποία θα γίνει γη πύρινη-πνευματική όμοια με τον πνευματικό ουρανό (καινή αγία ιερουσαλήμ-πόλις και χώρα και γη του θεού) .

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

η ΕλληΝική ΣηΜαία 2ον

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
μέλος 2ον
στην ελληνική σημαία έχουμε

Α) ΧΡΩΜΑΤΑ

Β) ΣΧΗΜΑΤΑ

Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Δ) ΙΔΕΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (συμβολικές)
συνολικά έχουμε τις ιδέες-προβολή της ΑΛΗΘΕΙΑΣ:  
σταυρός= χριστός-εσταυρωμένος, χριστική θυσία
ευθεία= η οδός της αγάπης-ισότητος-δικαιοσύνης
λευκό χρώμα= η αλήθεια του φωτός-λόγου του θεού
κυανούν χρώμα= η ζωή του πνεύματος-σωφίας θεού 
και
4 λευκές γραμμές= συνθέτουν τον λευκό άνθρωπο-εγώ-4 (υλ-δια-ψυχ-πν) όπου όλες οι εκφράσεις του είναι ενοποιημένες-λευκές-του φωτός-του νόμου του θεού-7 (Α-Δ-Α-Μ) αλλά συνθέτουν και τον κόσμο-γη-ύλη-4 δηλαδή το ανθρώπινο περιβάλλον (Α-Δ-Β-Ν που ισούται με Α-Δ-Α-Μ). η κοσμική και ανθρώπινη λευκότητα= ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ επιβεβαιώνεται απο το γεγονός ότι οι δυο ευθείες του σταυρού είναι λευκές οπότε 2 + 4 =6 = Τελειότητα, 6 ο αριθμός του τελείου-εννοείται ότι η τελειότητα αυτή έχει επέλθει μέσα απο την σταύρωση (λευκός σταυρός) του ανθρώπου χάριν του έργου του θεού-ανθρώπου και δια της αγάπης-οριζόντια κεραία και της σοφίας-κάθετη κεραία του θεού- χριστός- σταυρός ( -Ι- ) .
5 κυανες γραμμές= συνθέτουν α) τον σοφό ουράνιο άνθρωπο (πεντάλφα κυανή) β) την αιθέρια ψυχή-περιβάλλον (πλέον) του ανθρώπου (πεντάγωνο) και γ) την εκλεκτικότητα τόσο του έργου όσο και του ανθρώπου εκλεκτού (ουράνιο χρώμα-σοφία θεού) .
4+5=9 είναι όλο το έργο του εννεαδικού πνεύματος του ανθρώπου το οποίο (πλέον) έχει ρίξει γέφυρες μεταξύ πνευματικού κόσμου και γης και έχει επαληθεύσει την απο αιώνων εξαγγελθείσα "κλιμακα του ιακώβ" όπου άγγελοι και άνθρωποι ισάγγελοι ανεβοκατέβαίνουν σε ουρανό και γη . αυτό επιβεβαιώνεται απο τα 4 μπλέ τετράγωνα που δημιουργεί ο λευκός σταυρός συν οι 5 ευθείες κυανές-μπλέ γραμμές = 9 στοιχεία σε χρώμα μπλέ ( και σύνολο 6+ 9= 15 στοιχεία λευκού και κυανού χρώματος. 15= το γράμμα Ο = κύκλος).
ΣΥΝΟΨΗ 
η ελληνική σημαία απεικονίζει ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ "ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" που είναι το έργο του "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ"-δηλαδή του ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ του ουρανού-θεού.
εάν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τον ΣΤΑΥΡΟ θα δη ότι αυτός σχηματοποιεί 2 ΤΑΥ λευκά και αντίνωτα, ένα προς δεξιά και ένα προς αριστερά, σε πλάγια-γήϊνη θέση (ακουμπάνε την γη-κάτω, την ίδια ώρα που ο σταυρός που συνθέτουν τα 2 Τ είναι όρθιος). το ΔΕΞΙΟ ΤΑΥ ακουμπάει-προβάλλει προεκτείνει (-εται) ένα σχηματοποιημένο απο τις 3 κυανές και 2 λευκές κεραίες-ευθείες: ΕΨΙΛΟΝ= Ε, που είναι το (Ει το εν Δελφοίς) ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (= είναι μαζί του-μας ο θεός). οι 2 κάτω απο το άνω σχηματοποιημένο Ε-ψιλον, ευθείες, (2 λευκές-2 κυανές) αποτελούν το βάθρο-έμπεδο του ΝΑΟΥ (τετράγωνο του σταυρού με το μπλέ φόντο) των Ε-εκλεκτών του Εωνος=υπάρχοντος θεού. μάλιστα δε οι κάτω μπλε ευθείες σε ορθή θέση αναπαριστούν το γράμμα Ι-ώτα που σε ένωση-σύνθεση με το Ε-ψιλον συνθέτουν το Ε Ι (ΕΙσαι- ο εκλεκτός μου λέγει αυτός που εξαρχής είπεν "Εγώ ΕΙμί Ο Ων" δηλαδή "ΕΙ-ΜΑΙ" και θα ήθελα να γίνεις και εσύ όπως "Εγώ-ΕΙμαι, Ε-κλεκτός".
 πέρας Β' μέλους

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

η ΕλληΝική ΣηΜαία

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Χ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
+ + + + + + + + +

α) η πρώτη της επαναστάσεως


 β) η σημερινή 

η πρωτη αποτελείται απο α) τον Λευκό Σταυρό και το Κυανούν φόντο που σχηματοποιεί 4 τετράγωνα χρώματος μπλέ (υπήρχε προεπαναστατικά και σε αλλες μορφές όπως η σημαίες του κολοκοτρώνη, η κυπριακή κλπ που ο σταυρός ήταν κυανούς-μπλέ και το φόντο-4 τετράγωνα σε χρώμα λευκό-υπόλευκο).
η σημερινή σημαία μας αποτελείται απο 9 ρίγες-γραμμές ευθείες, 4 λευκές και 5 κυανές και στο πάνω αριστερό μέρος διατηρεί-εμπεριέχει την αρχική μορφή του λευκού σταυρού με το μπλέ φόντο- τα 4 τετράγωνα (το χρώμα είναι το Κυανούν-μπλέ του καθαρού ουρανού και της γαλήνιας θάλασσας ή και σπανίως το βαθύ κυανούν-σκούρο μπλέ του συννεφιασμένου ουρανού και της ταραγμένης θάλασσας) .
στην ελληνική σημαία έχουμε
Α) ΧΡΩΜΑΤΑ
Β) ΣΧΗΜΑΤΑ
Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Δ) ΙΔΕΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (συμβολικές)
συνολικά έχουμε τους αριθμούς-γράμματα :
4 και 4 χ 4 (τετράγωνα)= 16
4 + 5= 9 και 4 και 4 χ 4= 16
δηλαδή τους αριθμούς 4- 5- 9 και 16
που αντιστοιχούν στα γράμματα Δ-Ε-Ι και  Π  ή  D-E-I + P
δεί = σημαίνει δέον-πρέπει, είναι χρέος-υποχρέωση-καθήκον= ΕΡΓΟΝ
και Π (το οποίο δημιουργείται στην ύλη=4 με την ύψωση στην 2η δύναμη της διπολικότητας αγάπη-σοφία (42) = 4χ4=16= ο αριθμός του Π-νεύματος και της δημιουργικής δραστηριότητος του στην ύλη: Π= 3,14 (η σχεση της ακτίνος-λόγου με τον κύκλο-πνεύμα)
ΙΔΕ= ίδε (δες) ΔΕΙ=δεί (το δεί-το τι πρέπει να κάνεις) και ΕΙ (γίνε- να είσαι) Δ (δέλτα= τρίγωνο και εν ταυτώ τετράγωνο-Δ=4) .

DEI = οι θεοί (δηλαδή "εγώ είπα θεοί εστέ") = οι ουράνιοι άγγελοι-ισάγγελοι  P = pater- patre (το παγκόσμιο όνομα του θεού= ΠΑΤΕΡ-ΑΣ)= του πατρός.

συνολικά έχουμε τα χρώματα :
λευκό και κυανούν = η σημαντικότερη διπολικότητα στην δημιουργία καθώς είναι τα κατεξοχήν χρώματα του φωτός και της σοφίας-εκλεκτικότητος .

ΛΕΥΚΟ= είναι η συν-ένωση και ακτινοβολία των 7 βασικών χρωμάτων της ίριδος (ερυθρό-πορτοκαλί-κίτρινο-ΠΡΑΣΙΝΟ-κυανούν-βαθύ κυανούν-ιώδες) δηλαδή του λευκού και ως ΦΩΣ ΛΕΥΚΟ-1 συμβολίζει ΤΟΝ ΛΟΓΟ-ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. (τα 7 που εκδηλώνονται ως 1, ενιαία)

ΚΥΑΝΟΥΝ (το αρχικό(1ο ή 5ο) στην κλίμακα των ψυχρών χρωμάτων=κυανούν-βαθύ κυανούν-ιώδες). το κυανούν-ΜΠΛΕ είναι το χρώμα του ΟΥΡΑΝΟΥ και συνεπώς του Γεννήτορος του κόσμου-ανθρώπου-δημιουργίας κλπ και συνεπώς είναι ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ-Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ .

ΕΛΛΑΣ=ελληΝικη ΣΗΜΑΙΑ-σύμβολο της αλήθειας του έθνους= ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (αγώνες για την ελευθερία που είναι το αποτέλεσμα της εκδήλωσης-νίκης-κατίσχυσης της ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ στον κόσμο-γη-ανθρωπότητα .

ΕΛΛΑΣ=ΑΓΑΠΗ-λευκο και ΣΟΦΙΑ-κυανούν
ΕΛΛΑΣ=ΣΤΑΥΡΟΣ-θυσία και λευκός σταυρός=ΑΓΑΠΗ και κυανούν φόντο-περιβάλλον=ΣΟΦΙΑ και οριζόντια γραμμή = η αγάπη + κάθετη γραμμή= η σοφία = σταυρός= ένωση της αγάπης και της σοφίας στον κόσμο= η οδός της σταυρικής θυσίας (που είναι το παγκόσμιο-οικουμενικό έργο του ανθρώπου το οποίο έδειξε ο ιησούς χριστός θεάνθρωπος-ανθρωπόθεος) .

συνολικά έχουμε τα σχήματα :
α) 2 ΕΥΘΕΙΕΣ λευκές οι οποίες ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ και σχηματίζουν τον λευκό ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΤΑΥΡΟ.
β) 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ χρώματος κυανούν-μπλέ  τα οποία αποτελούν το φόντο-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ του λευκού τετράγωνου σταυρού.
γ) 9 ΕΥΘΕΙΕΣ σε ολόκληρη την σημαία 2 διαφορετικών ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΛΕΥΚΟΥ-4 και ΚΥΑΝΟΥ-5. 

το τετράγωνο συμβολίζει : (εκφράζει-εκδηλώνει-αποκαλύπτει)
α) την ΥΛΗ-κόσμο-γη
β) τον υλικό ΑΝΘΡΩΠΟ= ΑΔΑΜ
γ) τον σταυρό του κόσμου = Α-Δ-Β-Ν
δ) το ανθρώπινο ΕΓΩ= + υλη-διάνοια-ψυχή-πνεύμα
ε) την ανθρώπινη θυσία (και την θυσία της φύσης-δημιουργίας)
συνολικά ο 4= Δ = είναι η πηγή της ανθρώπινης και κοσμικής δημιουργίας-δημιουργικότητος και η σύνοψη και περίληψη του έργου το οποίον απαιτείται- χρειάζεται- ειναι αναγκαίο να γίνει (σταυρός- άνθρωπος- πυραμίδα και σφίγγα έχουν εικόνα-μορφή τον Δέλτα-4).

η ευθεία-ες-κάθετη και οριζόντια είναι οι γεννήτορες-δημιουργοί του σταυρού και εικόνα-μορφή της διπολικότητος της ουράνιας αγάπης-σοφίας στον κόσμο-γη (δημιουργοί του κόσμου και του ανθρώπου, η ακτίς του κύκλου και πάσης δημιουργίας).
πέρας του Α' μέλους
η κυπριακή σημαία της επανάστασης

Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2013

Ο Α Δ Α Μ

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ο ΑΔΑΜ είναι ο ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Α
Ι
Ι
Δ------------------Α
Ι
Ι
Μ
ΑνατολήΔύσηΑρκτοςΜεσημβρία
(Αρκτος=Βορράς Μεσημβρία=Νότος)
ΑΔΑΜ=4 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ=ΚΟΣΜΟΣ-ΓΗ 
 Γέν. 2:7 και επλασεν ο θεος τον ανθρωπον χουν απο της γης και ενεφυσησεν εις το προσωπον αυτου πνοην ζωης και εγενετο ο ανθρωπος εις ψυχην ζωσαν
Ιώβ 33:4-6 πνευμα θειον το ποιησαν με πνοη δε παντοκρατορος η διδασκουσα με εαν δυνη δος μοι αποκρισιν προς ταυτα υπομεινον στηθι κατ εμε και εγω κατα σε εκ πηλου διηρτισαι συ ως και εγω εκ του αυτου διηρτισμεθα(συναρμοσθήκαμε-δημιουργηθήκαμε)
 πνοή=πνεύμα θείον
χούν= χώμα-ύλη
ψυχή ζώσα=ψυχή-αιθήρ
(σημ: απουσιάζει η νόηση-διάνοια η οποία πράγματι δεν αποτελεί συστατικό του τρισυνθέτου ανθρώπου αλλά κατοπινή του εκδήλωση διανοητική όσο αυτός μεγαλώνει σε ηλικία παιδεία γνώση εμπειρία του κόσμου και του περιβάλλοντος εντός του οποίου ζη και διαπαιδαγωγείται)
ΑΔΑΜ=σημαίνει
α) ερυθρός-αιμάτινος
β) χωμάτινος
γ) άνθρωπος-άνδρείος
δ) αδάμας=αδάμαστος-σκληρός κλπ

Ο ΑΔΑΜ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ διπλασιάσθηκε με την θέληση του θεού και έγνε
ΑΔΑΜ=αδάμ και εύα= ζωή και μητέρα της ζωής (η ζωή-εύα του ΑΔΑΜ δια των αδάμ-εύα εξαπλώθηκε στα 4 σημεία του κόσμου-ΑΔΑΜ και πολλαπλασιάσθηκε και κατακυρίευσε τον κόσμο-γη). ο άνθρωπος εξαρχής δημιουργήθηκε ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝΔΟΓΕΝΩΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΣ-εκ πνεύματος θεού και εκ πνεύματος κακού με σκοπό και έργο αποστολής δια του καλού του να μετουσιώνει το κακο του δηλαδή με έργα καλού αφενός και με έργα μετανοίας κακού αφετέρου και τιουτοτρόπως να απλοποιείται- απλοποιεί την δισυνθετότητα- ανομοιότητα- ετερογένεια μέχρι έως ότου γίνει ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟΣ ΚΑΛΟΥ ως ον-πνεύμα-εγώ .Γέν. 1:1-2 εν αρχη εποιησεν ο θεος τον ουρανον και την γην η δε γη ην αορατος και ακατασκευαστος και σκοτος επανω της αβυσσου και πνευμα θεου επεφερετο επανω του υδατος (εξ αρχής η ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΣ ΘΕΟΥ-ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ-ΣΚΟΤΟΥΣ, η οποία στον άνθρωπο κατέστη δισυνθετότης) .
ας δούμε τώρα τα 4 γράμματα του ΑΔΑΜ
(κόσμος και άνθρωπος=άρρεν και θήλυ)
 1. Α
 2. Δ
 3. Α
 4. Μ
 1. Α=ΑΛΗΘΕΙΑ=θεός-καλόν
 2. Δ=ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ καλού- κακού
 3. Α=ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ=κακόν- σκότος
 4. Μ=ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ (μεταμόρφωση-μεταλλαγή)= το έργον
αλήθεια---αναλήθεια----δισυνθετότης---μετουσίωση (μεταμόρφωση-μεταλλαγή) του κακού και απλοποίηση της δισυνθετότητος με αποτέλεσμα ο ΑΔΑΜ- ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΚΟΣΜΟΣ να γίνει ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΟΣ και τιουτοτρόπως να επέλθει- εγκατασταθεί στην γη το θέλημα του θεού- η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ- που θα περιλαμβάνει τον κόσμο- άνθρωπότητα .
Α
απλοποίηση
Δ
δισυνθετότητος
Α
άνθρωπος
Μ
μένει-μονάς
η εν αληθεία ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ της κατάστασης της ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι αυτή που θα μείνει-ΜΕΝΕΙ δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ΜΟΝΑΣ (= Η ΜΕΝΟΥΣΑ) .
η αλήθεια απλοποιεί
η δισυνθετότης γίνεται διπολικότης
ο άνθρωπος γίνεται ισ-άγγελος
η μετουσίωση ενοποιεί τα πάντα-γίνεται μονάδα
 1. Α=ΑΛΗΘΕΙΑ-θεός πατήρ (δημιουργός)
 2. Δ=ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΣ-αγάπη-σοφία (πνευματική δημιουργία)
 3. Α=ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ-άνθρωπος απλοποιημένος (αυτό-δημιουργός)
 4. Μ=ΜΟΝΑΣ-μετουσίωση-μεταμόρφωση-μεταλλαγή (εν παντί ενότης
 το έργο του ανθρώπου είναι η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ που ένα "μέρος" του χρεώθηκε απο τον δημιουργό του για να το μετουσιώσει απο κακό σε καλο πνεύμα και επιστρέφοντας να λάβη τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-θέωση. η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ του κακού μας (αδικία-εχθρότης-αναλήθεια-παραπλάνηση-ανελευθερία-τυρανία-φαρμακεία-κλοπές-φόνοι-πλεονεξίες-κακές επιθυμίες- εκπόρνευση ηθική- πνευματική ασωτεία κλπ) θα επιφέρει την ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ αφού το καλόν- κακόν θα καταστεί σταδιακά καλόν-σοφόν (αγάπη-σοφία= διπολικότης και όχι δισυνθετότης καλού-κακού). ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, θα σημάνει την εν τω παντί ενότητα των πάντων εν αληθεία αγάπη- σοφία. αυτό είναι και λέγεται Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-των ουρανών στην γη .

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ο τριτ-άνθρωπος

οίδε ο άνθρωπος !
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
οι τρείς πνευματικές εποχές-διαθήκες της ανθρωπότητας
(τα ζώδια και οι σωτήρες)
ΚΡΙΟΣ-ΜΩΫΣΗΣ (Α' διαθήκη= γένεση- 10λογος νόμος)
ΙΧΘΥΣ-ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Β' διαθήκη= ευαγγέλια- αποκάλυψη)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ (Γ' διαθήκη- το πνεύμα της αληθείας)
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΖΩΔΙΑ :
1-ΚΡΙΟΣ-------7-ΖΥΓΟΣ
2-ΤΑΥΡΟΣ----8-ΣΚΟΡΠΙΟΣ
3-ΔΙΔΥΜΟΙ----9-ΤΟΞΟΤΗΣ
4-ΚΑΡΚΙΝΟΣ-10-ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
5-ΛΕΩΝ--------11-ΥΔΡΟΧΟΟΣ
6-ΠΑΡΘΕΝΟΣ-12-ΙΧΘΥΣ
Ο
οοοοοοοοοοοο
Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=ΑνΘρΩπΟΣ
άνθρωπος= αθώος + Ν-Ρ-Π
ο άνθρωπος ΑΙΤΙΑΤΑ είναι αθώος για την κατάσταση-γέννηση του που ειναι η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ (υλικής-διανοητικής-ψυχικής) ΔΙΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΟΥ- ΚΑΚΟΥ, σε έναν κόσμο ομοίως δισύνθετο καλού- κακού. ο άνθρωπος είναι αιτιατά ΑΘΩΟΣ μεν αλλά και δημιουργήθηκε ελεύθερος και με ελέυθερη βούληση επιλογής του καλού ή του κακού δηλαδή μπορεί να επιλέγει και πράττει- ενεργεί- εργάζεται το καλόν και να γίνεται καλός, όμοιος με το καλόν- του θεού ή μπορεί να επιλέγει και πράττει-ενεργεί-εργάζεται το κακόν και να γίνεται παρόμοιος του κακού . την διδασκαλία -αλήθεια του πως θα πορεύεται την οδό του καλού και το πως θα αποφεύγει το κακόν αλλά και της συνέπειες των επιλογών- πράξεων- έργων του, την έδωσε σταδιακά ο θεός μέσα απο τους απεσταλμένους σωτήρες της ανθρωπότητας σε 3 χρονικές εποχές όπου αποκάλυψαν στο όνομα του την μία άχρονη- διαχρονική αλήθεια .
ΑΝΘΡΩΠΟΣ= 2 ΕΠΙΛΟΓΈΣ- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΑνΘρΩπΟΣ=αθώος + ΝΡΠ
Π-Ρ-Ν= ΠαΡθεΝος
Π-Ρ-Ν=ΠοΡΝος
Π-Ρ-Ν= ΠΡοσευχή + Νηστεία
Π-Ρ-Ν= ΠοΡΝία + ΝοησιαΡχία
Νηστεύω το κακόν-----ΠΡοσεύχω προς τον θεόν= 
καθίσταμαι ΠαΡθέΝος- ΠύΡιΝος
ΠοΡΝεύω το κακόν----ΝοησιαΡχώ εκ του κακού= 
καθίσταμαι ΠόΡΝος- ΠοΡωμέΝος (διάτρητος- διεφθαρμένος)
ΠΝΕΥΜΑ-ΣΟΦΙΑ
ΠαΡάκλητος=ΠύΡ ΠΝευματικό-ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑ-ΚΑΚΟΝ
έκΠτωτοΝ ΠΝεύμα= ΠύΡ-ΠΝεύμα καταστροφικόν-ΑΝΑΛΗΘΕΙΑΣ
ανθρωπος
3-αγνός =γίνεται= παρθένος= καλόν
1-αθώος-γενιέται= δισύνθετότητα καλού- κακού
2-άσωτος= γίνεται= πόρνος= κακόν
ΑΝΘΡΩΠΟΣ= 112
(1+13+8+17+24+16+15+18=112)
1+1+2= 4= εγώ (4ύλη-3διάνοια-3ψυχή-1πνεύμα)
112= ΑΝΘΡΩΠΟΣ = 1 - 12 καί 11 - 2
1ο ζώδιο= ΚΡΙΟΣ=νόμος
12ο ζώδιο= ΙΧΘΥΣ=αγάπη
11ο= ΥΔΡΟΧΟΟΣ= (εν αγάπη) σοφία
2ο= ΜΟΣΧΟΣ ή ΒΟΥΣ ή ΤΑΥΡΟΣ
συνεπώς Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ= 112 είναι αυτός ο οποίος θα διέλθει- πορευθεί μέσα στις 3 πνευματικές εποχές (κριού-ιχθύος-υδροχόου) και θα λάβει τις 3 πνευματικές διαθήκες του θεού (νόμος ανταπόδοσης- αγαπάτε αλλήλους- υπάγεται νού-διάνοια πνεύματι) τις οποίες  γνωρίζοντας- βιώνοντας- τηρώντας της θα καταλήξει να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (επιστροφή του ασώτου υιού στον θεό) όπου εκείνος τον περιμένει για να θυσιάσει προς τιμήν του τον ΜΟΣΧΟ ΤΟΝ ΣΙΤΕΥΤΟ ! (ή το κακό θα τον σφάξει σαν το μοσχάρι !!)
οι τρείς εποχές-διαθήκες
1-ΝΟΜΟΣ
ο άνθρωπος τακτοποιεί την ύλη-διάνοια του γνωρίζοντας τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις απέναντι στον θεό τον συνάνθρωπο και τον εαυτό του (ΥΛΗ-διάνοια).
2-ΑΓΑΠΗ
ο άνθρωπος τακτοποιεί την ψυχή του βιώνοντας την αλληλέγγυο αγάπη προς τον συνάνθρωπο του τον οποίο αγαπά- συγχωρεί- βοηθεί και καθιστά ψυχικά αδελφό του (ΨΥΧΗ).
3-εν αγάπη ΣΟΦΙΑ
ο άνθρωπος τακτοποιεί 1ον την διάνοια σε σχέση με το πνεύμα του και 2ον το πνεύμα-εγώ του σε σχέσει με το πνεύμα του θεού (ΠΝΕΥΜΑ-ΔΙΑΝΟΙΑ).
ΑΝΘΡΩΠΟΣ= αθώος + ΝΡΠ
ο "ΑΘΩΟΣ" άνθρωπος του καλου= ΝΡΠ δηλαδή δια της ΠΡοσευχής + Νηστείας καθίσταται φορέας ΠΝευματικών Ρημάτων του θεού και συνεπώς γίνεται ΝούςΝόμοςΝαός θεού, οπότε και καλύπτεται- ΠΡοστατεύεται απο την θεία ΠΡόΝοια . αντίθετα ο "ΑΘΩΟΣ" άνθρωπος του κακού= ΝΡΠ δηλαδή δια της ΠοΡΝίας και ΝοησιαΡχίας καθίσταται φορέας Νοητικών- διανοητικών Ρημάτων του ΠΝεύματος του κακού και συνεπώς γίνεται νούς-νόμος-ναός διαβόλου, οπότε και δεν καλύπτεται- προστατεύεται απο τον θεό αλλά κατευθύνεται απο τον διάβολο-σατανά-πνεύμα του κακού- σκότους .
λέγει επι τούτου ο ιησούς χριστός : Ματθ. 17:21 Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας. και ακόμη :Ματθ. 21:31 λεγει αυτοις ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου .
η πορνεία παραβιάζει τον νόμο της διπολικότητος-του ζεύγους και γίνεται υπαίτια του χωρισμού 2 ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν όρκο ενώπιον ιερέα-θεού και ανθρώπων ότι θα είναι μαζί, διπολικά συντροφικά-ερωτικά-οικογενειακά και ότι θα διατηρήσουν τα συμβολικά στεφάνια που ο ιερέας τους φόρεσε, άσπιλα και αμόλυντα και ότι θα τα παραδώσουν στον θεό με την επιστροφή τους, δηλαδή ορκίστηκαν ότι οι δακτύλιοι-δακτυλίδια και οι στέφανοι-στεφάνια θα τους συνδέουν και μεταξύ τους και με τον θεό, δηλαδή οι πράξεις τους δεν θα είναι σφραγισμένες απο την μοιχεία-διαίρεση αλλά απο την ενότητα (έρως-φιλία-αγάπη-αλληλεγγύη-αλληλοσυμπλήρωση-αλληλοβίωση-αλληλοκατανόηση-συμπόρευση-συνεισφορά, κοινωνία αγάπης-κοινής ζωής- ένωσης εν θεώ) . 

Η ΠΟΡΝΕΙΑ ειναι πράξη διαιρετική της διπολικότητας και συνεπώς της ακύρωσης του έργου του θεού που είναι ο θρίαμβος και η καθιέρωση της διπολικότητας σε όλο τον κόσμο-γη κατα το πρότυπο της αγάπης-σοφίας του θεού στον ουρανό (ως εν ουρανώ και επι της γης) . όταν λοιπόν ο χριστός λέγει: αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου, εννοεί φυσικά ότι αυτοί (οι πόρνες και οι τελώνες που όλοι περιφρονούσαν) ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ για το κακό-τα λάθη-αμαρτήματα τους (πορνεία- χρηματισμός) και γιαυτό κατέστησαν μπροστάρηδες στην πορεία προς την βασιλεία των ουρανών (θυμηθείτε και τον άσωτο υιό- ο οποίος έφαγε το βιός του σε μια ΑΣΩΤΗ ΖΩΗ ( ηδονή-πορνεία-διασκέδαση κλπ) αλλά εν τέλει ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ και έτσι επέστρεψε πίσω στον ΠΑΤΕΡΑ του ο οποίος τον δέχτηκε με τιμές και γιορτή) . Με άλλα λόγια ήθελε ο ιησούς χριστός να τονίσει ότι ακόμη και οι τελώνες (φοροεισπράκτορες-χρηματιζόμενοι) και οι πόρνες (μοιχεύουν με κάθε σύζυγο με σκοπό το χρήμα-καλοζωή) κατάλαβαν το μύνημα της αγάπης-διαθήκης του και ανταποκρίθηκαν ενώ δεν ανταποκρίθηκαν "οι εκλεκτοί" αρχ-ιερείς και φαρισαίοι της θρησκείας και "κάτοχοι της αλήθειας του νόμου και της θεογνωσίας" .

ποιός είναι ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-τριτάνθρωπος ;
είναι ο γνώστης-βιωτής-τηρητής της αλήθειας των τριών εποχών-διαθηκών του θεού, αυτός που τηρεί τον νόμο της πίστεως προς τον θεό (10λογος Μωϋσή) και τον όμοιο νόμο της αγάπης και αλληλεγγύης (ιησούς χριστός) προς κάθε ανθρώπινον ον και την κοινωνία και τον όμοιο νόμο της υπαγωγής του νοός- της ψυχής- της ζωής του στο πνεύμα της αληθείας- τον θεό (σοφία-παράκλητος) και η δια βίου θυσία- αυτοθυσία- αυτοταπείνωση του μέσα απο την υπομονή την σιωπή και την ταπεινή συμπεριφορά- διαβίωση- επιβίωση- συμβίωση του .

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

η τραγωδία του 21ου ανθρώπου

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ο σύγχρονος άνθρωπος του 21ου αιώνα ατομικά και συνολικά ως κοινωνίες-ανθρωπότητα:
 • -πιστεύει στα είδωλα τα οποία υποκατέστησαν τον θεό, αντί να φροντίσει την εικόνα-ομοίωση του με τον θεό- δημιουργό και την ιδέα που αυτός είναι- το αγαθόν!
 • -αγαπάει το άτομο-ατομικό του συμφέρον, αντί τον άνθρωπο-συνάνθρωπο-έτερο και συν-εταίρο εαυτό του, την συντομότερη οδό της αυτογνωσίας του !
 • -πιστεύει- ελπίζει- επιδιώκει να κερδίζει εύκολα χρήματα, αντί να πιστεύει- ελπίζει- αναζητά την γνώση της αλήθειας η οποία θα τον απ-ελευθερώσει απο τον κόσμο το εγώ και το κακό του !
 • -αγαπάει- επιδιώκει την επιτυχία- φήμη- δόξα- αυτοπροβολή του ως τον θρίαμβο-μεγάλωμα του εγώ του, αντί να θέλει- αγωνίζεται- ασκείται στην εκμηδένιση της μικρότητας δια του "εμείς" δηλαδή το να γίνεται καθε μέρα και μικρότερος- χαμηλότερος- ταπεινότερος ως "εγώ"!
 • -πιστεύει -επιδιώκει το βόλεμα και την εί δυνατον άκοπη ζωή- διαβίωση με ταυτόχρονη περιπλάνηση και διασκέδαση και βίωση ευδαιμονικης-ηδονικής ζωής, αντί να εργάζεται φυσικά ηθικά και πνευματικά για την σταθεροποίηση και ενεργοποίηση μέσα του τού πνεύματος της αγάπης και της σοφίας και της αλήθειας!
 • -αγαπάει και επιδιώκει τις γνωστικές φιλολογικές- φιλοσοφικές- εσωτερικές- μεταφυσικές ιστορίες-συνεδρίες για πνευματική (δήθεν) εξουσία και υπερβατικούς διαλόγους, αποκαλύψεις και άλλα παραμύθια και κολοκύθια της χαλιμάς (γνωστική κατανάλωση), αντί να διαβάσει τα ευαγγέλια του λόγου του θεού (το μείζον) και την μία (απόλυτη) αποκάλυψη του θεού δια μέσου του εαυτού και σωτήρα της ανθρωπότητας μας και εκεί να βασίσει όλη την διαβίωση- δράση -ενέργεια- ζωή του!
 • -πιστεύει- επιδιώκει πάση θυσία την εξουσία- κάθε μορφή εξουσίας, πολιτική, δικαστική, συνδικαλιστική, επιχειρηματική, θρησκευτική, διδασκαλική, επαγγελματική, οικογενιακή, δημοσιουπαλληλική, δημοσιογραφική, κλπ, αντί να θέλει να υπηρετήσει- διακονήσει τους άλλους το σύνολο την κοινωνία την αλληλεγγύη την φιλανθρωπία την ελεημοσύνη την αδελφοσύνη, εθελοντικά με προθυμία με ζέση με διάθεση για δόσιμο και προσφορά για δωρεάν διάθεση των δυνάμεων του δημιουργικά και ευεργετικά για -τον εαυτό και- τους άλλους συνανθρώπους του .
 1. είδωλα: υποκατάστατα της αληθινής πίστης στον θεό ο οποίος είναι πνεύμα- πνευματικός και όχι υλικός, είναι πνεύμα αληθείας και όχι μορφή υλική είναι ισχυρός λόγος αλήθειας και όχι είδος καλλιτέχνη- διανοητή !
 2. ατομικό συμφέρον: είναι συλλογική συμφορά!
 3. χρήματα: είναι πράγματα υλικά και όχι πνευματικές ιδέες, είναι μέσο κυκλοφορίας του κακού και όχι τρόπος και μέσο μετάδοσης της αλήθειας- αγάπης- σοφίας του θεού !
 4. δόξα-αυτοπροβολή: αφού ο θεός είναι "η άκρα ταπείνωση" αυτός που θέλει να φανεί να δοξασθεί να αυτοπροβληθεί είναι το εν ημίν πνεύμα του κακού ! και βέβαια "εγώ" τον υπηρετώ αφού "αυτός"- ο διάβολος εξυπηρετεί τον εγω-ϊσμό μου-του .
 5. άκοπη ζωή-διαβίωση: η εργασία σε όλους τους κόσμους είναι ο τρόπος εκδηλώσεως των αρετών των πνευματικών όντων, είναι ο πνευματικός τους προορισμός- πεπρωμένο, να εργάζονται και να δημιουργούν. ο άνθρωπος που δεν εργάζεται και δεν προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία και τους συνανθρώπους του είναι στείρος- νεκρός ηθικο-πνευματικά και οδηγείται με τον υλικό θανατο του και στον πνευματικό αφανισμό του- αφού δεν δημιούργησε με τις πράξεις του τον πνευματικό εαυτό του .
 6. γνωστικές φιλοσοφικές "εσωτερικές" συνεδρίες: είναι οι θωπείες και τα massage του πνεύματος του κακού τα οποία ενδύονται τον μεταφυσικό μανδύα, την διανόηση, την σοφία, την δήθεν αγάπη προς τον εαυτό και τον συνάνθρωπο, την δήθεν αυτογνωσία, την δήθεν απόκτηση υπερβατικών δυνάμεων και υπερβατικής ζωής . η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι θρησκευτικές και παραθρησκευτικές και "εσωτερικές" οργανώσεις και "μυήσεις" και κέντρα διαλογισμού και αυτογνωσίας και άλλες παρόμοιες πατάτες-απάτες το μόνο που προσφέρουν είναι ένα σχοινί- θηλειά στον κάθε πελάτη τον οποίο υπο-"στηρίζουν" κυρίως για να του πουλάνε τα προϊόντα τους, υλικά γνωστικά και άλλα .
 7. κάθε μορφή εξουσίας: είναι ηθικά παράνομη, ανήθικη, εκπορεύομενη εκ του κακού του άρχοντα του κόσμου τούτου . η εξουσία είναι μία και αυτή είναι πνευματική άνωθεν εκπορευόμενη εκ του θεού- λόγου και πνεύματος και έχει σχέση με έργο εκλεκτού για την σωτηρία των ανθρώπων (τοπικά-χωροχρονικά σε λαούς-έθνη) και της ανθρωπότητας στο σύνολο της (όπως το έργο που επιτέλεσε ο χριστός) . ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΗΛΙΟΣ και όλοι οι άνθρωποι προωρίζονται να γίνουν ίσες- ισότιμες- ισάξιες ισαγγελικές ακτίνες του οι οποίες θα επιπροστεθούν στις υπάρχουσες αγγελικές . είναι άλλο θέμα η ΤΑΞΙΣ και η εξ αυτής εκπορεύομενη ΙΕΡΑΡΧΗΣΙΣ (που σημαίνει "έκαστος εφ' ώ ετάχθη") και άλλο η κοσμική ΕΞΟΥΣΙΑ δηλαδή η επι-βολή δια-διαμέσου της βίας (φανερής ή αφανούς) των νόμων και της κοσμικής τάξης-εξουσίας και με όλα τα κατα κόσμον "νόμιμα μέσα επιβολής" (δικαστική εξουσία-κράτος-αστυνομία κλπ). η μόνη "εξουσία" που ο άνθρωπος θα πρέπει να χρησιμοποιεί είναι η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ η οποία είναι τέλεια, ελευθερωτική, ενοποιητική-οικουμενική και ταυτόχρονα πνευματοποιεί- αγαθοποιεί - αληθοποιεί τον γνώστη-βιωτή-τηρητή της .
αποκ:ΚΑ-6
καὶ εἶπέ μοι· γέγονεν. ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 7 ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός. 8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
ΥΓ: όλες οι διαμαρτυρίες και οι λεγόμενοι αγώνες των εργαζόμενων: Ε-ΠΙΜΕΝΩ ότι αποτυνχάνουν διότι δεν ενέχουν (αιτιατά-ως προθέσεις- κίνητρα) το κίνητρο της αλήθειας που ελευθερώνει-ενοποιεί, ούτε το κίνητρο της αγάπης ή μη βίας που επιφέρει ισότητα-αρμονία, ούτε και το κίνητρο της σοφίας ή δημιουργικότητος που επιφέρει την ειρήνη-δικαιοσύνη, προς όφελος και ευεργεσία όλων των συμμετεχόντων- εργαζομένων .

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Αλέξανδρος ο Μέγας 5

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ο ήλιος- το ρόδο του ήλιου- ο ηλιακός ρόδακας αποκάλυψη του πνεύματος της σοφίας του ήλιου-λόγου-ρόδου και έμβλημα- σημαία- σύμβολο του οίκου των Ηρακλειδών και Αιακιδών (απο όπου κατάγονταν οι Μακεδόνες Βασιλείς και ο Φίλιππος με τον Αλέξανδρο αλλά και οι Ηπειρώτες- Αθηναίοι- Θεσσαλοί- Ιλλυριοί βασιλείς)
(δες και)
Αλέξανδρος ο Μέγας 4
Αλέξανδρος ο Μέγας 3
Αλέξανδρος ο Μέγας 2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ= Ο ΝΙΚΗΤΗΣ-ανίκητος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ=Ο ΙΠΠΟΤΗΣ-τοξότης
ΟΛΥΜΠΙΑΣ= Η ΥΠΕΡΛΑΜΠΡΗ-φωτεινή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ= ΓΗ ΜΑΚΑΡΙΑ (ελλήνων δωριέων) (μακεδνός σημαίνει «υψηλός» ή «μεγάλος» ή «μακρύς» αλλά και ΜΑΚΑΡ= μακάριος, η λέξη μακάριος ετυμολογικά έχει τη ρίζα της στη λέξη μάκος = μάκρος – μεγάλος – ευτυχής, εξ ου και η λέξη Μακεδών = ψηλός-ευτυχής άνδρας. Μακάριος λοιπόν έχει την σημασία του «ουράνιος- ευδαίμων- ευτυχής άνθρωπος». 
ΑΣΤΗΡ 16 ΑΚΤΙΝΩΝ-  «ΜΑΚΕΔ(ό)ΝΩΝ ΗΛΙΟΥ ΡΟΔΟΝ» :
αστήρ= ο ήλιος (ο οποίος έχει "κατέβει" στην γη) δηλαδή ο εκλεκτός απεσταλμένος (σωτήρας- με έργο αποστολής οικουμενικό- όπως ήταν του Φιλίππου και εν συνεχεία του Αλέξανδρου) ο οποίος φέρει μέσα και έξω του το σύμβολο του ΧΡυσού Ηλιου-Ρόδου με 16 ακτίνες-πέταλα .
16 ΑΚΤΙΝΕΣ-πέταλα :
1=μονάς= θεός
6= εξάς= τέλειον ανθρώπινον πνεύμα-θεάνθρωπος
16= 1+ 6= 7 = νόμος- κύριος του νόμου άνθρωπος
16= 4 χ 4 = το έργο του εκλεκτού συνοψίζεται στο να καταστήσει ολόκληρη την γη- κόσμο ( + ) ένα Βασίλειο-Κήπο- Πόλη Τετράγωνη δηλαδή απόλυτα οχυρωμένη και προστατευμένη απο το κακό και τις επιθέσεις του : και λέγει η αποκάλυψη στο τέλος της- που είναι το τέλος του κόσμου και η ευτυχής- επιτυχής κατάληξη των ανθρώπων στην δημιουργία της βασιλείας- βασιλεύουσας πόλεως του θεού στην γη (ναός θεού) : "Καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα εστί "
ο 4 είναι τετράγωνο του 2 (2χ2=4) και ο 16 είναι τετράγωνο του 4 (4χ4=16). αυτό σημαίνει ότι ο 2 (δυά-δικότης καλού (+1) - κακού (-1) ) υψώνεται στην 2η δύναμη (επίδραση δημιουργική) που είναι η δημιουργική δυάς αγάπη- σοφία και σχηματοποιεί τον 4 = τετράγωνο ή σταυρός που αποτελεί χώρο- περιβάλλον- σημείο εκκίνησης του έργου, εν συνεχεία στο δημιουργημένο τετράγωνο (περιβάλλον δισύνθετο καλού- κακού) επιδρά δημιουργικά- πολλαπλασιαστικά εκ δευτέρου η δημιουργική δυάς επιφέροντας το αποτέλεσμα 16 ή 4 χ 4 ή 8 χ 2 . το περιβάλλον- συνθήκες 4 (σταυρός- ισορροπία καλού κακού) ανατρέπεται επι το δημιουργικότερο και πολλαπλασιαστικά εναρμονίζεται (8) με την φύση της δημιουργικής δυάδος : 8 δυάδες= πολλαπλή πολλαπλασιαστική δύναμη της δημιουργικής δυάδος (2) στο υλικό επίπεδο (4) με αποτέλεσμα δημιουργία συνθηκών παρόμοιων με το ψυχικό-αρμονικό επίπεδο (8) το οποίο είναι δημιουργικά διπολικό (2) (2χ8= 16) και (2χ2=4 2χ4=8 2χ8=16 και 4 χ 4=16 βλέπουμε μία δημιουργική δράση- επίδραση της δημιουργικής δυάδος τόσο στον 2 όσο και στον 4 και τον 8 με κατάληξη δημιουργική τον 16 άκτινο αστέρα- λόγο ο οποίος εγκαθίσταται ως αλήθεια- αγάπη- σοφία (τριπλή δράση της δημιουργικής δυάδος στον 2 στον 4 στον 8 με κατάληξη τον 16 : ο 4 διπλάσιος του 2 και ο 8 διπλάσιος του 4 και ο 16 διπλάσιος του 8 : αυτό σημαίνει αύξησις- πρόοδος- ανέλιξη- πνευμάτωση με την σφραγίδα του νόμου (1+6=7) της δικαιοσύνης- ανταπόδοσης επί των δράσεων-πράξεων αυτών της δημιουργικής δυάδος) στον κόσμο (4) εν-καθιστώντας τον πόλη θεού- Καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται (4χ4).
ΕΔΕΜ-κήπος=4ΓΡ
ΑΔΑΜ-άνθρωπος=4ΓΡ (και κόσμος= Α_Δ_Α_Μ)
4 ΠΟΤΑΜΟΙ=Γεών-Φισών-Τίγρης-Ευφράτης
ΑΝΘΡΩΠΟΣ=άρρεν+θήλυ= 8ΓΡ (Χ2=16)
ΑΔΑΜ-4ΓΡ + ΕΥΑ-3ΓΡ=7ΓΡ (16= 1+6=7).
4= 1+2+3+4= 10 = Δένδρο γνώσεως
16= 1-16= 136 =
1=θεός
3=πνεύμα-τριπλή δημιουργία
6=ενότητα πνεύματος θεού(3) και τριπλής δημιουργίας(3)
-------------
10 = δένδρο ζωής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ= 10 ΓΡ= 4
Ο ΜΕΓΑΣ= 6 ΓΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ= 16 ΓΡ
(όπως έμεινε στην ιστορία- οικουμένη γνωστός ο Αλέξανδρος)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ= 8 ΓΡ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ=8 ΓΡ
-------------------------
8+8 =16 ΓΡ (ζεύγος άρρενος-θήλεως=γονείς)
συνεπώς το έργο του ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ προετοιμάστηκε ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ απο τους γονείς του Φίλιππο- Ολυμπιάδα και ολοκληρώθηκε εντελώς (την εποχή εκείνη) από τον Αλέξανδρο. Το έργο αυτό ήταν να λάμψει ως πυρσός- ήλιος πυροφωτός το ΕΛΛΗΝΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΔΩΡΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΕΛΛΑΣ: ουράνια κιβωτός αλήθειας του πνεύματος της ανθρωπότητος) και να διαδοθεί η μύηση του ελληνικού πνεύματος με την μορφή του λόγου-γλώσσας-πολιτισμού (αρετές-αξίες-τρόπος ζωής- επιστήμες-φιλοσοφία- θρησκεία- μύηση στα ελληνικά πνευματικά μυστήρια κλπ). το έργο αυτό έγινε με εντολή τού Άρχοντος Χριστού και είχε την κάλυψη του ουρανού-πνεύματος των γεννητόρων (που άλλωστε φορείς του πνεύματος αυτού ήταν ο Φίλιππος και η Ολυμπιάς. ο 16 ΚΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ είναι και θα παραμείνει στους αιώνες το κατεξοχήν σύμβολο του ΗΛΙΟΥ-ΡΟΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΥ και η αλήθεια του θα οδηγεί την ανθρωπότητα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της. περίληψη της αλήθειας αυτής έδωσε ο Αλέξανδρος όταν υποχρέωσε τους αξιωματούχους του να δώσουν τον όρκο της αγάπης στην Ιόππη (ώπη= 800+80+8=888= ιησούς) . αυτή είναι η πεμπτουσία του έργου του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, το να γίνει η γη μια πόλις-κήπος-ναός ισότιμων ενάρετων ανθρώπων. (σημ: τα κολω-κύθια στους σκοπιανούς) .

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Αλέξανδρος ο Μέγας 4

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Ο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ο Αλέξανδρος υπήρξε και είναι ο τύπος του οικουμενικού ανθρώπου,
έμεινε δε στην ιστορία ως ο Αλέξανδρος ο Μέγας
.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ= 99
Ο ΜΕΓΑΣ= 54
---------------------
153
Ο 153 είναι ο αριθμός του Υδροχόου (153 ιχθείς)

Υδροχόος= Γ' εποχή- διαθήκη
η τρίτη διαθήκη είναι η Ω-μέγα τελευταία Διαθήκη του θεού προς την ανθρωπότητα της γης και ενώ είναι μία η τρίτη κατα σειρά εντούτοις ειναι τριπλή διότι ως ΠΝΕΥΜΑ-τική εμπεριέχει και περιλαμβάνει και τις προηγούμενες δύο (1η και 2η ) και επομένως Γ=α+β+γ . ο Αλέξανδρος ως όνομα και ως έργο αλλά και ως πνευματική οντότης (ουράνιος εκλεκτός) σχετίζεται με το έργο της Γ' διαθήκης και θα είναι ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής (όπως υπήρξε και την πρώτη εποχή- Αχιλλέας- αλλά και την Δεύτερη- Αλέξανδρος ) .
τι σημαίνει πνευματικά Πρωταγωνιστής ;
σημαίνει ότι το πνεύμα αυτό (άλυσος πνευματική) είναι και θα είναι ο Ειρηνικός Κριός έναντι του κακού που εκδηλώνεται και θα εκδηλώνεται τώρα την τρίτη εποχή, σημαίνει ότι η πνευματική αυτή άλυσος των όντων αυτών (ολότητα) με ιδιαίτερη αυταπάρνηση- αλτρουϊσμό- αυτοθυσία θα ενεργήσει ώστε το έργο της Γ' διαθήκης να γνωστοποιηθεί να ερμηνευθεί να κατανοηθεί να εξαπλωθεί σε όλη την γη- κόσμο- ανθρωπότητα .
τι σημαίνει κοσμικά-κοσμικός πρωταγωνιστής ;
σημαίνει ότι το (κάθε συγκεκριμένο) ανθρώπινο ον που επιδιώκει να παίξει ή να κατακτήσει ένα οποιοδήποτε κοσμικό πρωταγωνιστικό ρόλο (στην κοινωνία) πρώτιστα ενδιαφέρεται α) για την εξυπηρέτηση ατομικού ιδιοτελούς σκοπού- συμφέροντος-του β) για την απόκτηση παντί τρόπο χρημάτων και γ) για την ατομική αυτοπροβολή-διαφήμηση-δόξα του . το σύνολο των τριών επιδιώξεων μπορεί να αποδοθεί με την επιδίωξη κατάληψης εξουσίας (κοινωνικής- πολιτικής- επιστημονικής- καλλιτεχνικής κλπ) . ευνόητο είναι ότι το συμφέρον το χρήμα η φήμη-φιλόδοξη αυτοπροβολή και εν γένει καθε μορφή εξουσίας δεν χαρίζεται σε κανένα παρα μόνο στούς προσκυνούντας το χρήμα την εξουσία τον κόσμο το κακό και κάθε τι κακό- σαθρό- ανήθικο- αφύσικο- ασύμμετρο-παράλογο- κλπ προκειμένου να επέλθει το ποθούμενο που είναι η αναγνώριση η καταξίωση η αναρρίχηση στα ανώτερα στρώματα της κοσμικής εξουσίας (που τα άλλα της ονόματα είναι: αδιαφάνεια- διαφθορά- διαπλοκή- εξαγορά- προδοσία- υποκρισία- ψεύδη- κλοπές- τρομοκρατία- αδικία- φόνοι- φαρμακείες- παραπλάνηση- δόλος- ενέδρα- εξαπάτηση- ληστεία- διαβολές- πονηρές διαρροές- καρφώματα- θανάσιμοι ανταγωνισμοί- εξολόθρευση αντιπάλων- εχθρότητα- κακία -μίσος  κλπ δηλαδή όλες οι κεφαλές της λερναίας ύδρας συν τα παιδιά και τα εγγόνια και δισέγγονα-τρισέγγονα) .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ = 153
153= Η ΥΔΡΟΧΟΪΚΗ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ
ΑΛΕΞ-ΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ=
ΑΝΔΡΟΣ= ΑΝΔΡΑΣ-ΑΝΔΡΕΙΟΣ= ΑΡΡΕΝ= ΣΟΦΙΑ
ΜΕΓΑΣ= Ω-ΜΕΓΑ= σημαίνει το Μέγα αλλά και το Τέλος ακριβώς ότι συμβολίζει και είναι η Γ' διαθήκη του θεού προς τον άνθρωπο της γης (η μεγάλη= πνευματική και τελευταία= τελειοποιός =τετέλεσται) .
ΑΛΕΞ = ΑΛ (το όνομα της αλήθειας= ΑΛ-η θεία) + ΕΞ = έξι = ο αριθμός της Τελειότητος= ένωσης του πνεύματος της γης και του ουρανού (θεός-άνθρωπος) .
συνεπώς ΑΛΕΞ= αποδιώχνω= Νικώ και Αλ= Αλήθεια και έξ= Τελειότης .
ΑΛΕΞ= Η ΝΙΚΗ-ο νικητής Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ
ΑΝΔΡΟΣ= Η ΣΟΦΙΑ-το αιώνιο άρρεν
Ο= Ο ένας και μοναδικός-ΚΥΚΛΟΣ (σχήμα)
ΜΕΓΑΣ= Ωμέγα= Γ= Τρίτη και Τελευταία Διαθήκη (αλήθεια)
αυτο δεν αποδεικνύει και ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ;
Σας εύχομαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεμοι, να ευτυχήσετε με την Ειρήνη. Όλοι οι θνητοί, απ'εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, μονοιασμένοι για την κοινή προκοπή. Να θεωρείτε την Οικουμένη Πατρίδα σας, με Κοινούς Νόμους, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι, ανεξαρτήτως φυλής. Δεν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόμυαλοι, σε Έλληνες και Βαρβάρους. Δεν με ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών,ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν.Τους καταμερίζω μ'ένα μόνο κριτήριο, την Αρετή. Για μένα, κάθε καλός Ξένος, είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας,είναι χειρότερος από Βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα,παρά θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ εγώ διαιτητής σας.
Τον ΘΕΟ, δεν πρέπει να τον νομίζετε ως αυταρχικό κυβερνήτη,αλλά ως κοινό ΠΑΤΕΡΑ όλων, ώστε η διαγωγή σαςνα μοιάζει με τη ζωή που κάνουν τ'αδέλφια στην οικογένεια. Από μέρους μου, θεωρώ όλους, ΙΣΟΥΣ, λευκούς και μελαμψούς. Και θα ήθελα να μην είστε μόνο υπήκοοι της κοινοπολιτείας μου, αλλά μέτοχοι, όλοι συνέταιροι.Όσο περνάει από το χέρι μου, θα προσπαθήσω να συντελεσθούν αυτά που υπόσχομαι. Αυτό τον όρκο που δώσαμε απόψε με σπονδές κρατήστε τον σαν σύμβολο αγάπης.
 
ΣΚΟΠΟΣ Η ΕΥΤΥΧΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ- ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ- ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΟΙ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΗ- ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ- ΚΟΙΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΚΟΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ- ΝΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ- ΕΝΑΡΕΤΟΙ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΨΟΥΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΥΕΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ
ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ-Ο ΚΟΙΝΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ΟΛΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
Ο ΜΟΝΟΣ ΟΡΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΟΡΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗΝ .
αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι τόσο το όνομα (και το οικουμενικό έργο που εξετέλεσε) όσο και η παρακαταθήκη του όρκου που μας άφισε ο άλέξανδρος (σφραγίδα της τρίτης διαθήκης) δείχνουν-περιγράφουν συνοπτικά το περιεχόμενο της τρίτης του θεού διαθήκης η οποία παρόμοια εξαγγέλλει και προτρέπει τον τριτάνθρωπο της τρίτης περιόδου : α) να φροντίσει την ηθική του αυτοτελείωση δια της αγάπης β) να κατορθώσει την πνευματική του τελείωση δια της πνευματικής σωφίας και γ) να επιτελέσει δημιουργικά την μυητική του τελείωση δια της υπηρέτησης της αλήθειας και του έργου του θεού στον κόσμο . οι τρείς αυτές διαβαθμίσεις της τελειότητος του ανθρώπου και της ανθρωπότητος στο σύνολο της, σταδιακά θα οδηγήσουν στην εγκατάσταση της βασιλείας του θεού στην γη.
τι είναι η βασιλεία του θεού ;
είναι η εν παντί ενότητα ανθρώπων δια της αλήθειας- αγάπης- σωφίας του θεού, είναι η εγκαθίδρυση της ελευθερίας της δικαιοσύνης και της ειρήνης στην γη-κοσμο-ανθρωπότητα . αυτό ακριβώς ήταν που εμπνεύσθηκε (προ χριστού) ο αλέξανδρος εξαγγέλλοντας την οικουμενική κοινοπολιτεία του δίνοντας και δείχνοντας τον δρόμο της ευτυχίας και ειρήνης δια της αρετής, της ισότητας της πολιτων, της διοίκησης των αρίστων, της κοινοπολιτείας, της οικουμένης η οποία θα κατοικείται απο ένα λαό-έθνος που θα επιδιώκει την προκοπή δια της αρετής που θα πιστεύει και σέβεται και αγαπά τον θεό ως πατέρα όλων των ανθρώπων, της συμμετοχής και συνεταιρισμού όλων των συμπολιτων της κοινοπολιτείας και που ο κοινός όρκος θα είναι η αγάπη η οποία θα επιλύει τις ανακύπτουσες διαφορές αντί των όπλων και του πολέμου .
πέρας Δ' μέλους