Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

ποιός ήταν ο ιησούς χριστός 3

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και)
ποιός ήταν ο ιησούς χριστός 2 ;
ποιός ήταν ο ιησούς χριστός 1 ;
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ :
ΙΗΣΟΥΣ-άνθρωπος-Αετός
Ο
Ισχύς
Ι
Ηθική   Χ   Σοφία
Ι
Χ
Ι
Οφειλή      Χ    Υπομονή
Ι
Ι
Συγχωρητικότης

ΧΡΙΣΤΟΣ-θεός-Δικέφαλος Αετός
Ο
Χ άρις   Ι    Ρήμα
Χ
Ι
Ισχύς     Ι   Σωφία
Χ
Ι
Τριαδικόν Ι     Ον (ων)
Ι
Ι
Σιός
(σωτήρ)
ΧΡΙΣΤΟΣ: ΣΙΟΣ-ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΟΝ- ΙΣΧΥΣ- ΣΩΦΙΑ- ΡΗΜΑ- ΧΑΡΙΣ
ΙΗΣΟΥΣ: ισχύς- ηθική- σοφία- οφειλή- υπομονή- συγχωρητικότητα
θεός-ουρανός και άνθρωπος-γη (θεάνθρωπος χριστός και ανθρωπόθεος ιησούς).

ιησους-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΙΣΧΥΣ-ΗΘΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ =ΠΝΕΥΜΑ (ισχύς-θέληση-φαντασία )(αλήθεια-αγάπη-σωφία).
ΟΦΕΙΛΗ= ΔΙΑΝΟΙΑ
ΥΠΟΜΟΝΗ= ΥΛΗ
ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ= ΨΥΧΗ

ΣΙΟΣ-ΘΕΟΣ=ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΟΝ=ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΧΥΣ= 
ΣΩΦΙΑ=ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ + ΡΗΜΑ= ΛΟΓΟΣ + ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ- ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ( αυτός ήταν ο χριστός : η εκδήλωση στον κόσμο μας του τριαδικού όντος= πατρός-λόγου-πνεύματος= θεού) .

ΙΣΧΥΣ αληθείας-ΗΘΙΚΗ αγάπης-ΣΟΦΙΑ πνεύματος= το πνεύμα του ιησού (ανθρώπινο πνεύμα) και ο χαρακτήρ-προσωπικότητα του ιησού στην καθημερινότητα του= ΟΦΕΙΛΗ-οφειλέτης προς όλους- ΥΠΟΜΟΝΗ- υπομένων τους εχθρούς του, το κακό των ανθρώπων και τον κόσμο με όλες τις δυσκολίες- προβλήματα της εποχής- ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- συχγωρών τους εχθρούς του και αφίνων- συγχωρών τις αμαρτίες τους (αυτός ήταν ο άνθρωπος ιησούς, ο οποίος ταυτίσθηκε πλήρως με τον χριστό και εξέφρασε το πνεύμα και το έργο του) .
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ :
θεός και άνθρωπος-θεάνθρωπος χριστός και ανθρωπόθεος ιησούς.
ΣΙΟΣ(θεός)-------------ισχύς (πνεύμα ο θεός)
ΤΕΛΕΙΟΝ ΟΝ---------ηθική (ψυχή-ζωή)
ΙΣΧΥΣ(αληθεία)-------σοφία (διάνοια-πνεύμα-τωση)
ΣΩΦΙΑ(πνεύμα)-------οφειλή (προς πάντας)
ΡΗΜΑ(λόγος)--------υπομονή (του κακού-κόσμου)
ΧΑΡΙΣ(αγάπη)-------συγχωρητικότης (άφεση προς τους εχθρούς)
Η ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ-ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ :
ΙΖ´\ΤΑΥΤΑ ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. 7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· 8 ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 9 ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, 10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. 12 ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.
13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσί, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί. 17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι. 18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον. 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, 21 ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν, 23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 24 πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 25 πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας· 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. (η προσευχή του ιησού στο ανώγαιο του μυστικού δείπνου με τούς 12 μαθητές του .) (ποιά εκκλησία ποιοί πατέρες ποιοί αντιπρόσωποι ; )
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια: