Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

η ΕλληΝική ΣηΜαία 3ον

μέλος 3ον
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται].
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΚΑ
9 Καὶ ἦλθεν εἷς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων....καὶ ἐλάλησε μετ᾿ ἐμοῦ λέγων· δεῦρο δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 10 καὶ ἀπήνεγκέ με ἐν πνεύματι ἐπ᾿ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέ μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι·12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστιν ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. 13 ἀπ᾿ ἀνατολῶν πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. 14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ᾿ ἐμοῦ εἶχε μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί. 17 καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου...... 22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ· ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστι, καὶ τὸ ἀρνίον. 23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 24 καὶ περιπατήσουσι τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν, 25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας· νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ· 26 καὶ οἴσουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου. 
στην ελληνική σημαία έχουμε : 
Α) ΧΡΩΜΑΤΑ
Β) ΣΧΗΜΑΤΑ
Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Δ) ΙΔΕΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ (συμβολικές)
συνολικά έχουμε τις ιδέες-προβολή της ΑΛΗΘΕΙΑΣ:
σταυρός= χριστός-εσταυρωμένος, χριστική θυσία
ευθεία= η οδός της αγάπης-ισότητος-δικαιοσύνης
λευκό χρώμα= η αλήθεια του φωτός-λόγου του θεού
κυανούν χρώμα= η ζωή του πνεύματος-σωφίας θεού
Α) Ο ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-με το όλο τετράγωνο-4 τετράγωνα που δημιουργεί συνολικά ο λευκός σταυρός= ο ναός- πόλις- πνεύμα-αλήθεια της ανθρωπότητος, είναι αυτή η πόλις αγία ιερουσαλήμ- ο ναός της αληθείας που όλοι οι άνθρωποι σαν ανθρωπότητα θα δημιουργήσουμε απο κοινού (οι νεκροί ζωντανοί-άνω  και οι ζωντανοί πνευματικοί άνθρωποι-κάτω, είναι η πυραμίδα του πνεύματος του θεού πνεύματος- των πνευματικών ανθρώπων του οι οποίοι συνενωμένοι θα συνθέτουν την πυραμίδα-αλήθεια-ναό πνεύμα του-πνεύμα τους. ( καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος).
αριστερά-ο σταυρός-τετράγωνο της σημαίας :
είναι τα άγια των αγίων- η κιβωτός της διαθήκης (Γ' διαθήκη που εμπεριέχει και τις τρεις διαθήκες μαζί ακριβώς διότι η αλήθεια είναι μία και τριαδική). εντός ευρίσκεται το θυσιαστήριο του ναού εκεί όπου τελείται η αναίμακτη λατρεία και ευλογία και ευχαριστία και προσευχή και λατρεία και δόξα του θεού εκ μέρους των εκλεκτών- ιερέων και βασιλέων (ιερο-μυστών-μυσταγωγών).

καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν ἐν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίους δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστί.
Α1) 4 ΜΠΛΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ= κάθε τετράγωνο εκφράζει την ιδέα-αριθμό 4 ο οποίος σχηματικά αναπαρίσταται τόσον απο το τετράγωνο-σχήμα ( Π ) όσο και απο το γράμμα δέλτα= Δ  το οποίο με την σειρά του σχηματικά-γραμματολογικά-ιδεογραφικά έχει την μορφή-σχήμα ενός τριγώνου ισοσκελούς! συνεπώς 4 τετράγωνα-τρίγωνα (Δ-έλτα) συνενούμενα με την ελκτική δύναμη των δυο κεραιών του σταυρού συνθέτουν 1 ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (4χ3=12).
 
με τέσσερα τρίγωνα ως πλευρές του !
το οποίο με την σειρά του δυναμικά αυτο-καθίσταται ΠΥΡΑΜΙΣ !
4 τετραγωνα= 4 Δ και 4 Δ ενωμένα=Πυραμίς (όγκος)
(όπου η πυραμίς εκεί και η σφίγγα και ο οιδίπους άνθρωπος !)
Β) δεξιά-ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ε η οδός των Ε-κλεκτών του πνεύματος: οι 3 κυανές ευθείες είναι το πνεύμα τους (φαντασία-θέληση-ισχύς) και οι 2 λευκές η αγάπη-σοφία του πνεύματος τους . (Ε= ο αριθμός του ανθρώπου- του όρθιου ανορθωμένου ανθρώπου= 5Α ή Ε, συνεπώς η ΕΙσοδος εντός του ναού-ΠΥΡ-αμίδος Επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ στους Ε= εκλεκτούς και συνεπώς μπροστά απο τον ναό της αλήθειας στέκουν φρουροί οι Ε-εκλεκτοί, οι ΝΑΗΤΕΣ ! . οι Ναήτες οι οποίοι έχουν ΝΟΥΝ σοφίας και ΝΟΜΟΝ ψυχής και ζωής ηθικόν και το πνεύμα τους είναι ΝΑΟΣ της αλήθειας θεού . είναι αυτοί οι 5κτινοι αστέρες-Ε οι και λεγόμενοι Ελεύθεροι Ανθρωποι (άγιοι-αγαθοί-αγνοί-αγαπώντες-αλληλέγγυοι) οι φρουροί-φύλακες του ναού του θεού-ανθρώπου στην γη (οι φύλακες-σφίγγες της πνευματικής ΠΥΡαμίδος) .
Γ) οι 4 ΕΥΘΕΙΕΣ κάτω απο τον ναό-θυσιαστήριο του θεού, 2 λευκές και 2 κυανές είναι Διπολική οδός των υποψήφιων ΚΛΗΤΩΝ ΝΑΗΤΩΝ οι οποίοι θα πρέπει Διπολικά να πορεύονται την οδό της αγάπης (λευκό) και της σοφίας (κυανούν) για να καταλήξουν επιτυχώς-νικηφόρα την άνοδο τους στο επίπεδο των Ε (να γίνουν απο κλητοί Εκλεκτοί) οπότε και θα μπορέσουν να εισέλθουν στο πνευματικό θυσιαστήριο και τον ναό της αλήθειας (4τετραγωνα-σταυρός-πυραμίς) για να προσφέρουν την ευχαριστήριο θυσία-λατρεία-προσκύνηση του πνευματικού θεού και εν συνεχεία να αναλάβουν με την σειρά τους την φρούρηση-φύλαξη του ναού του θεού-πνευματος τους . οι ευθείες αυτές εύκολα αναγνωρίζονται ως ευθεία οδός των εκλεκτών μυούμενων και μεμυημένων μαθητών και γέφυρα αδελφωσύνης και κλίμακα επικοινωνίας με τους άνω διδασκάλους, οι οποίοι ποιοτικώς δεν διαφέρουν, αφού όλοι έχουν τα ίδια εκλεκτά χρώματα το λευκό και κυανούν, παρα μόνο στο επίπεδο έργου, οι άνω Ε είναι οι εκλεκτοί υπηρέτες του ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ και οι κάτω μαθητές οι εκπαιδευόμενοι-μυούμενοι μαθητές οι οποίοι προετοιμάζονται για τον ίδιο σκοπό και το ίδιο έργο με τους ανώτερους-διδασκάλους τους. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ: ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑ- ΕΝΑ ΕΡΓΟ- ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ . το έργο αυτό των Ε-εκλεκτών είναι το έργο της κοσμικής δημιουργίας στην γη του πνευματικού ναού του θεού με την συνένωση όλων των ανθρώπινων πνευμάτων (τελείωση πνευματική όλων των ανθρώπων της γης, ηθικά εν αγάπη και πνευματικά εν σοφία και αληθεία θεού). το έργο αυτό είναι το έργο της εν (τω) παντί ενότητος δημιουργίας και ανθρώπου που θα είναι και η σφραγίδα και πραγμάτωση της βασιλείας των ουρανών-του θεού στην γη, η οποία θα γίνει γη πύρινη-πνευματική όμοια με τον πνευματικό ουρανό (καινή αγία ιερουσαλήμ-πόλις και χώρα και γη του θεού) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: