Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ο άνθρωπος

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS18SHIABVP4m5wn8wUQ_sYAIDuBzsXSP4AVirggUVypH92H3SA
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η Παραβολή του Ασώτου Υιού:
ΛΟΥΚΑ ΙΕ-11 Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 16 καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! 18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 20 καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 22 εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 23 καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 25 ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· 30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. 31 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕΤΟΣ
Ι
Ι
ΜΑΤΘΑΙΟΣ-----------------ΛΟΥΚΑΣ
ΤΑΥΡΟΣ                         ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ι
Ι
ΜΑΡΚΟΣ
ΛΕΩΝ


ΑΕΤΟΣ
ΠΝΕΥΜΑ
Ι
Ι
        ΤΑΥΡΟΣ-------------ΑΝΘΡΩΠΟΣ
          ΥΛΗ                     ΔΙΑΝΟΙΑ
Ι
Ι
ΨΥΧΗ
ΛΕΩΝ

(γυπ)ΑΕΤΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
Ι
Ι
             μινω-ΤΑΥΡΟΣ-------------υδροχόος ΑΝΘΡΩΠΟΣ
          ΕΥΡΩΠΗ          Ι                ΕΛΛΑΔΑ    
Ι
Ι
ΙΣΡΑΗΛ
ιούδας-ΛΕΩΝ
έργον του θεού και του (διαμέσου) ανθρώπου είναι ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, την ιστορία-πτώση του οποίου περιγράφει (μόνον) ο ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος αντιστοιχεί στον άνθρωπο (στο τετράμορφο-που είναι η πλήρης εξωτερίκευση-προβολή του ΕΓΩ-δισύνθετου ανθρώπινου όντος-πνεύματος και συνεπώς τα 4 όντα μπορεί και να συμβολίζουν-εκφράζουν εκτός της δισύνθετης φύσης του ανθρώπου, μόνο την επι τω καλώ ή μόνον την επι τω κακώ φύση. πχ ΑΕΤΟΣ του καλού ή αετός του κακού=γυπΑΕΤΟΣ).

εδώ θα εξετάσουμε το "ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ την ουσίαν αυτού.." : (13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως).
σκορπάω-σκορπώ (σκορπίζω): σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύν-ολο πραγμάτων, ένα ταμείο αγαθών, ενέργειας, δυνάμεων, ιδεών κλπ. και εγώ το διαιρώ, το τεμαχίζω-διαμερίζω και εν συνεχεία το πετάω, το εκτοξεύω, το διαχέω-ξωδέυω άτακτα (καταχρήσεις-κακή χρήση) προς όλες τις κατευθύνσεις δηλαδή το αναλώνω, το ξωδεύω το χάνω-απολλύω-καταστρέφω και μάλιστα η διασκόρπιση αυτή εκτός του ότι αυτή καθεαυτή είναι αποτελεί αυτο-καταστοφή, είναι και πρόξενος άλλων σημαντικότερων καταστροφών στους άλλους (συνέπειες). πχ. με αυτό που είπε (λόγος) σκόρπισε τον φόβο-τρόμο, με το όπλο του σκόρπισε τον θάνατο, με την άσωτη ζωή του σκόρπισε-διασκόρπισε (κατ-ανάλωσε-εξώδευσε-έφαγε) όλη την περιουσία του (της οικογένειας του κλπ). 
Η περίπτωση του ασώτου υιού είναι η ΑΣΩΤΗ ΖΩΗ και η ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (που εδώ δεν λέει πουθενά για χρήματα αλλά για ουσία-περι-ουσία και βέβαια εννοεί το πνεύμα (ουσία θεού-υπερουσία) αφού ο άσωτος υιός ήταν πνεύμα καλού και "τώρα" (μετα την ηθελημένη ενέργεια-κίνηση-στάση της κίνησης-ροής της ενέργειας-δύναμης του πνεύματος και αυτονόμησης-ανεξαρτητοποίησης-αποκοπής του απο τον θεό-σύνολο πνεύματος) είναι πνευμα έκπτωτον απο τον θεό-πνεύμα καλού, αυτο-κατέστη πνεύμα κακού-σκότους, σκοτοφορικόν, ο σκοτοφόρος, σε σχέση με τον χριστό ο οποίος είναι ο εωσ-φόρος δηλαδή αυτός που φέρει το φως (ρέει το φως του θεού). η παραβολή, τον άσωτο τον συνδέει με τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή εμείς ως άνθρωποι δημιουργηθήκαμε για να "επαναφέρουμε στον πατέρα-μας (πίσω) τον άσωτο υιό-πνεύμα" γιαυτό φέρουμε μέσα μας-χρεωθήκαμε τότο το καλόν-τον χριστό (η πρόνοια-δύναμη μας) όσο και το κακό-τον έκπτωτο άσωτο υιό-πνεύμα του κακού (ένα μέρος κακού και ένα μέλος καλού), αμιγώς, πνευματικώς, σε κατάσταση δισυνθετότητας (όπως τα φίδια έχουν μέσα τους το δηλητήριο χωρίς αυτό να τα πεθαίνει, αλλά δάγκώνοντας μας πεθαίνουμε εμείς και όχι αυτά).

είναι σημαντικό να κατανοήσει κάθε άνθρωπος ότι ο θεός ΤΗΝ "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ την ανθρωποποιεί μέσω της παραβολής ώστε ο άνθρωπος να εννοήσει χρονικά αυτό που έγινε άχρονα και τον αφορά αφού του ανατέθηκε το έργο της επαναφοράς του ασώτου υιού-πνεύματος, απο την άλλη πλευρά και ταυτοχρόνως η "ιστορία" αυτή-στην ιστορία αυτή ενεπλάκη ουσιαστικά κυριολεκτικά και ο ίδιος ο άνθρωπος απο δημιουργίας του. 

Α' πτώση: πνευματική-σκοτοφόρος (πνεύμα κακού)
Β' πτώση: πνευματο-διανοητική-εύα-αδάμ (δισύνθετο ανθρώπινο πνεύμα)
Γ' πτώση: (βαβέλ) υλοδιανοητική-ανθρωπότης (κυριαρχία του πνεύματος του εν τω ανθρώπω κακού)

και ειδικά μετά την έλευση του χριστού και την μη αποδοχή του ψυχικά και πνευματικά απο το σύνολο της ανθρωπότητος (αλλά ουσιαστικά και απο όλους όσους μόνο δια λόγων πιστεύουν στην αγάπη-αλληλεγγύη που ο χριστός έδωσε εντολή και άφισε παρακαταθήκη για τον κάθε άνθρωπο) η πτώση επήλθε και στην ψυχή αλλά και στο όλον ψυχοπνευματικό και υλοδιανοητικό ον-εγώ άνθρωπος, οπότε βλέπουμε σήμερα την παγκόσμια επικράτηση της αδικίας-πλάνης-αναλήθειας δηλαδή του ίδιου του πνεύματος του κακού στην ζωή των ανθρώπων και στον κόσμο .(κυριαρχία του πνεύματος του εν τω κόσμω-ανθρώπω κακού).

πνεύμα καλού= ο χριστός (σύν ή ο ών-το ον)
πνεύμα κακού= ο διάβολος (μείον ή μη ων-το μη ον)
πνεύμα δισύνθετο καλού και κακού (αμιγώς)= ο άνθρωπος (το μηδέν-ωόν)

ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ=(ο άσωτος υιός-πνεύμα= αρνητικό=μειον= - )
Δ Σ Κ Ρ Π Σ =-6γρ
Ι Ε Ο Ι Ε=-5 γρ

φωνήεν= (+) αγάπη-λόγος θεού αλλά και του κακού= (-) αντί-λογος κακού
σύμφωνον= (+) πνεύμα-σοφία θεού αλλά και του κακού= (-) αντι-σοφία κακού

+5 = ον (όρθια 5Α)
- 5 = μη ον (ανεστραμμένη 5Α)
+6= πνεύμα καλού
-6= πνεύμα κακού

ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= 126= -126
αγάπη+σωφία= 101 + Α+Ω=25= +126

συνεπώς -126 = αρνείται τόσο την πνευματική Αγάπη, το Α του θεού όσο και την πνευματική σωφία, το Ω του θεού.

-126 =
-1= μείον ένα= ο μη ων= το ενάντιο της μονάδας= θεός= ο ων= ο γεννήτωρ των θετικών αριθμών= +1
-2= μείον δύο= αντιαγάπη-αντισοφία=το ενάντιο της δυαδικής-διπολικής έκφρασης του θεού= η αγάπη-σωφία= +2
-6=(1+2+3=6, 1χ2χ3=6)=η ατέλεια προσωποποιημένη σε όλα τα επίπεδα και παντού η διαίρεση-χάος-αταξία (όπως ο +6 = η τελειότητα του πνεύματος του θεού και του πνεύματος του ανθρώπου σε ένωση)
......καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.
 
ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= εμπεριέχει :

ΔΙΕΚΟΠΣΕ=
(π + σ= Ψ) ΔΙΕΚΟΨΕ + ΡΙΣ=ρίνα-μύτη= εκ της ροής-ρέει-ρεία-ρέα (ισρ-αήλ, οΣΙΡις κλπ) δηλαδή ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= διέκοψε την ροη της ανα-πνοής της δυνάμεως-ενέργειας-πνεύματος του θεού (σι-ός-όσιρις-ισΧΥρός)

δια-κόπτω=σταματώ-τερματίζω κάτι, δίνω ένα τέλος, αποκόπτω-χωρίζω κάτι απο την πηγή που το συνέδεε-τροφοδοτούσε (ρίς), παύω-θέτω τέλος στην κατάσταση της συνέχειας-συνεχούς ροής (δ-ΙεΣκΟΡπΙΣε=εμπεριέχει το " ΟΣΙΡΙΣ-σείριος")

χ-ΡΙΣ-τος-ΙΣχυΡός

Ρ=ροή (ρεία-ρέα)
ισ=ισΧύος (ιΗσούς)

ισχύς=πνευματική δύναμις (αφού ο θεός ειναι πνεύμα=ισχύς-θέληση-φαντασία).

ο θεός είναι το ΑΠΟΛΥΤΟΝ, διακοπή στον θεό δεν νοείται-γίνεται. όταν ξεκίνησε το αδιανόητο: (όχι στον θεό αλλά σε μια απο τις άπειρες δημιουργίες του-ουρανοί) δηλαδή η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ-ισχύος, τότε έγινε ΠΤΩΣΙΣ του πνευματικού όντος που την προκάλεσε και απο εως-φορικόν κατέστη-μετεμορφώθη σε σκοτο-φορικόν (ο ΝΟΜΟΣ εξέβαλε-εξοβέλισε-εκτίναξε τον ταραξία-εγωϊστή απο το θείο επίπεδο προς στο κενό της ανυπαρξίας (κενον) όπου εκεί το πνεύμα του διαμελίσθηκε στα εξ ών συνετέθη, διασκορπίσθηκε η ουσία που συγκροτούσε την τάξη-οντότητα του με αποτέλεσμα να καταστή "νεκρός" και σε κατάσταση μη όντος- μη ων). αυτό το ον-πνεύμα "σήμερα είναι ο άνθρωπος" ο οποίος καλείται, το μέσα του χρεωμένο "πνευματικό κακό, που είναι σπερματικό πνεύμα-κομμάτι πνεύματος" να το μετουσιώσει και να το επαναφέρει επανερχόμενος ο ίδιος, στον θεό ! αυτή είναι η εκπλήρωση του σχεδίου του θεού: "η επαναφορά-επιστροφή και θέωση-αποκατάσταση του υιού του θεού"- της διαταραχθείσας τάξεως του πνευματικού επιπέδου.(μετάνοια του ασώτου υιού-ανθρώπου και επιστροφή και αποκατάσταση του στον θεό και την αρχαία τάξη).

ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= 126 (-)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=126 (+)
άνθρωπος=υδροχόος=θεά-νθρωπος=ελλάς-έλληνες

ο ΣΚΟΤΟΦΟΡΟΣ διέκοψε την ροή-ενέργεια-δυναμική του πνεύματος του θεού στην δημιουργική του εκδήλωση με συνέπεια την πτώση-έκπτωση (του τάγματος) του απο τον πνευματικό κόσμο του θεού. ήρθε η ώρα-ΤΩΡΑ που ο υδροχόος-παράκλητος-πνεύμα της αληθείας δια της θείας ροής του αγίου του πνεύματος--δυνάμεως, θα επαναφέρει ξανα πίσω τον υιό του θεού και τον άνθρωπο άσωτο υιό. ο καθείς ας αναλάβει "το κομμάτι" που του αναλογεί και ας πάει εκεί που ο υδροχόος καλεί τους διψώντες την αλήθεια και δικαιοσύνη του θεού. Τάλλα όλα είναι κολωκύθια άβραστα και χωρίς λάδι και αλάτι !

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Kapodistrias2.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ο πρόεδρος της δημοκρατίας μας οφείλει: ως προσωπικότητα, χαρακτήρας, ηθική και πνευματική οντότητα, να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα : 
 1. να είναι ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ-λόγοις και έργοις και πράξεσιν.
 2. να είναι ΗΘΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ-υψηλού κύρους.
 3. να είναι ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ-λαϊκής αποδοχής.
 4. να είναι ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ-με βιογραφικό πολυετούς εργασίας.
 5. να ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ, να τον υπερασπίζεται απο εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς και όλους όσους ασυνείδητα ή συνειδητά προσπαθούν να πλήξουν ή και να βλάψουν τα συμφέροντα του, την ποιότητα της ζωής του, την αξιοπρέπεια του, την ενότητα του.
 6. να ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (λιτός-δίκαιος-ελεύθερος) στην προσωπική του ζωή, να διοικεί και να αποφασίζει με ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΙΣΟΤΗΤΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και πάνω απόλα να εργάζεται με ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ και ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ και  ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ υπέρ της χώρας και του λαού του-ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ.
 7. να ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ-ΟΜΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ με τον κάθε πολίτη της χώρας που διοικεί και να λαμβάνει προνόμια και αποδοχές ή ωφελήματα ίσα με τον φτωχότερο πολίτη της χώρας (εξάλλου ώς εκ της θέσης του δεν θα πληρώνει έξοδα διαβίωσης αυτός και η οικογένεια του) .
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ-ΗΘΙΚΟΣ-ΑΚΕΡΑΙΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΑΣ-ΕΝΑΡΕΤΟΣ-ΙΣΟΤΙΜΟΣ (για δημα-γωγούς θα μιλάμε τώρα ή για πάπιες; !)
 

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ένας γάμος μια κηδεία και η μάνα μου !


[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
έλεγα αυτό το κορίτσι θα το παντρευτώ
θα το παντρευτώ το κορίτσι αυτό έλεγα
πέρασε το καλοκαίρι ήρθε ο χειμώνας και εγώ κοιμήθηκα
κοιμήθηκα ναι και ονειρεύτηκα την ημέρα του γάμου της
όλα ήταν έτοιμα, οι μπομπονιέρες, η νύφη και το ρύζι
να φορέσω λέω και εγώ το κοστούμι
δεν έστησα βλέπεις ποτε κανέναν 
ανοίγω το ντουλάπι κοστούμι πουθενά
καλά γαμπρός εγω και δεν έραψα κοστούμι
άλλο πάλι και τούτο, η νύμφη θα περιμένει
δεν είναι σωστό αλλά και δεν προλαβαίνω 
να ράψω κοστούμι για τον γάμο της !
ο χρόνος κύλησε και ήρθε η μέρα του γάμου της
σηκώθηκα πρωϊ να ετοιμαστώ για τον γάμο
το τηλέφωνο κτυπά επίμονα, δεν θέλω να το σηκώσω
επίμονα κτυπά και η πόρτα, ανοίγω 
η μάνα σου πέθανε βιάσου βιάσου
μα έχω τον γάμο της δεν είναι σωστό
άσε τώρα τα πανηγύρια το αεροπλάνο περιμένει
άχ ρε μάνα στο γάμο της διάλεξες να πεθάνεις
αναρρωτιώμουνα την ώρα του τελευταίου ασπασμού
και είδα την μάνα μου να βγαίνει απο το μνήμα 
ήρθε κοντά μου χαϊδεψε το μάγουλο μου και είπε:
"παιδί μου πέθανα στο γάμο σου για να μην κλάψω στην κηδεία σου"
η μάνα μου η μάνα μου, άχ αυτή η μάνα μου
γιατί να διαλέγει μονίμως τις κηδείες στους γάμους 
και εγώ να επιστρέφω απο κηδείες την ημέρα του γάμου της !
http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/styles/708x320/public/eagle-660.jpg?itok=6FqjaUjL

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

οι κλέφτες της ζωής σου

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι 
προφήται κρέμανται]
((((((((((Ο)))))))))))
αγαπημένε μου έλληνα
έχουν την εξουσία που εσύ τους έδωσες
είναι βουλευτές είναι υπουργοί είναι δημόσιοι λειτουργοί
έχουν τις χρηματοπηγές δικές τους
η δικαστική εξουσία δική τους
η αστυνομία δική τους
τα μμε δικά τους
κανείς δεν μπορεί να τους πειράξει
κανείς δεν μπορεί να τους πλησιάσει
κανείς δεν μπορεί να τους χαλάσει την μερα
κανείς δεν μπορεί να ταράξει την όμορφη ζωή τους
είναι οι εκλεκτοί όλων των ελλήνων τα τελευταία 200 χρόνια
και εσύ καϋμένε και δηθεν εξαπατημένε περήφανε λαέ
κάνεις ουρές στις εφορίες για να προλάβεις να πληρώσεις
ορύεσαι μεμψημοιρείς κλαψουρίζεις διαμαρτύρεσαι απειλείς
ότι θα αντιδράσεις θα ξεσηκωθείς θα πάρεις τα όπλα θα θα θα
και πάλι στην ουρά να πληρώσεις το ρεύμα το νερό το πετρέλαιο
το χαράτσι τον φόρο τον έμφια το δάνειο τα χρέη τα χρέη τα χρέη
καϋμένε και δυστυχισμένε λαέ τάχα μου αγανακτισμένε τάχα μου αδικημένε
καϋμένε περήφανε λαέ των περασμένων μεγαλείων που διηγείσαι και δεν κλαίς
καϋμένε εξαπατημένε λαέ μιας καταπατημένης και ήδη λεηλατημένης χωρας
συνέχισε τον ύπνο σου, είναι σκοτάδι ,κανει κρύο, που να σηκώνεσαι τωρα
συνέχισε τον ύπνο σου, αφού δεν έχεις δουλειά που να πας τόσο πρωϊ
συνέχισε τον ύπνο σου, δεν αξίζει να κουράζεσαι για 3 εκατοστάρικα
συνέχισε τον ύπνο σου, εσύ είσαι εξασφαλισμένος με το κομπόδεμα
συνέχισε τον ύπνο σου, εσύ είσαι ισόβιος δημόσιος υπάλληλος
συνέχισε τον ύπνο σου, εσένα έχουν περιουσία οι γονείς σου
συνέχισε τον ύπνο σου, η κρίση εσένα σε συμφέρει σε ευνοεί
κοιμήσου έλληνα δεν έχεις καμια ανάγκη να ακούς τους αναρχικούς
κοιμήσου συνέλληνα δεν υπάρχει λόγος ή αιτία να αντιδράς βίαια
κοιμήσου πανέλληνα δεν αξίζει να συμμετέχεις σε μια χαμένη υπόθεση
κοιμήσου κοιμήσου, αυτή είναι η φωνή της ενοχής σου, μην δίνεις σημασία
κοιμήσου
ΠΠΠ
ΠΠΠ
ΠΠΠ
ΠΠΠ
ΠΠΠ
ΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠ
ΠΠΠΠΠΠΠΠ

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

οι 4 εποχές του ανθρώπου

 http://1.bp.blogspot.com/-cIDMB_so1yQ/UNf9gwaOPeI/AAAAAAAAD84/mLfcLLuoq80/s640/treis-magoi-660.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
http://blogs.sch.gr/isiglavas/files/2013/01/Epoxes.jpg 
ΒΟΡΡΑΣ
(Α-ρκτος)
Ι
Ι
Δ-ύσις-----------------Α-νατολή
Ι
Ι
ΝΟΤΟΣ
(Μ-εσημβρία)

Φθινόπωρον
Βορράς-Πνεύμα
ΣΠΟΡΑ
Ι
Ι
Ι
Ι
        ύλη-Δ-ύσις-----------------Α-νατολή-διάνοια
     Χειμώνας                  Ι                            Θέρος
     ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ              Ι               ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
Ι
Ι
Εαρ-Ανοιξις
Νότος-ψυχή
ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ή Μετόπωρον (μετά τις οπώρες-φρούτα).
αντιστοιχεί στο ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ (ΓΕΝΝΗΤΟΡΑΣ ΟΥΡΑΝΟΣ-σπορέας) ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΣΠΕΙΡΕΙ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (εγώ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (γη) .

ΧΕΙΜΩΝΑΣ (χειμάζω-χειμερία ναρκη)
αντιστοιχεί στην ύλη-σώμα μας, η οποία ύλη αποτελεί τις εσχατιές-δύση του πνεύματος (αφού πρόκειται περι της χαώδου πνευματικής έκπτωτης ουσίας του κακού-πνεύματος η οποία με την επήρρεια-ζωοποίηση του πνεύματος του καλού μετετράπηκε σε ύλη-χώμα (ΧάΩΜΑ) και με σκοπό αφενός να δημιουργηθεί ο κύκλος κόσμος αφετέρου να συγκροτηθεί το ανθρώπινον ον-εγώ-πνεύμα). η ύλη-σώμα αποτελεί το ενεργητικό-καταληκτικό-δημιουργικό-εκτελεστικό μέρος της ισχύος του πνεύματος μας .

ΕΑΡ-ΑΝΟΙΞΗ (γλυκύ-αγαπητό,ανοίγει-γλυκαίνει-ομορφαίνει ο καιρός-το κλίμα, γίνεται αρεστόν-ποθητόν-ανοιξιάτικο-εαρινό) .αντιστοιχεί στην ψυχή-αιθέριο σώμα μας, η οποία είναι ο ενδιάμεσος κόσμος στην επικοινωνία πνεύματος-ύλης, το παθητικό-ΥΠΟδεκτικό μέρος αλλά και ο χώρος των εντυπώσεων-εικόνων-επιθυμιών και κέντρο της θελήσεως του όντος .

ΘΕΡΟΣ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (θερισμός-καλοκαιρία-θερμότης-ωριμότης). αντιστοιχεί στην διάνοια μας η οποία δεν αποτελεί συστατικό μέρος του τρισυνθέτου όντος (ύλη-ψυχή-πνεύμα) αλλά προσωρινό και πρόσκαιρο μέρος-εκφραστικό-διανοητικό και το οποίο παρουσιάζεται-εμφανίζεται-εκφράζεται ως μια οντότητα-λειτουργία-κατάσταση νοούσα-κατανοούσα-κρίνουσα-κατακρίνουσα κλπ (εκφράζει διανοητικές σκέψεις-κρίσεις). η διάνοια εμφανίζεται υποστασιακά-υπαρξιακά ώς εκ του τρισυνθέτου-τρισυποστάτου πνευματοποιού πνεύματος και της αιθερίας ψυχής αλλά και της ύλης (εγκέφαλος-νούς-νοητική λειτουργία-δια- νοήματα- κατανόηση) . η διάνοια είναι-κατέλαβε θέση ρυθμιστικού παράγοντα (εκκρεμές-ωρολόγιον) στο τρισύνθετο (δικαστής-κριτής= εκδηλώνει αρετές κρίσεως-λόγου-μνήμης) και ο ρόλος της είναι σημαντικός, ρυθμιστικός- συντονιστικός- καταλυτικός ως προς την ισορροπία του όντος, αφού είναι ο επικοινωνιολόγος των 3 κόσμων του ανθρώπου-όντος (είναι μέγα μυστήριο η διάνοια του ανθρώπου (πράσινο άλογο-ανύπαρτο) γιαυτό μόνο με την υπαγωγή της στο πνεύμα (του θεού μέσα μας) μπορεί να επιτελεί ρόλο θετικό και όχι αρνητικό) (σημ: εαν η διάνοια καταληφθεί απο το πνεύμα του κακού καθίσταται το φερέφωνο των σκέψεων-εμπνεύσεων του και η βάση απο όπου μπορεί να ακυρώνει κάθε θετική δραστηριότητα του ανθρώπου-υλική, ψυχική, πνευματική). η διάνοια του ανθρώπου (ταυτίσθηκε με τον ίδιο τον άνθρωπο-ο οποίος οντολογικά είναι σε σημείο μηδέν) είναι Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ή η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΟΥ και συνεπώς δια της διανοίας ή θα έχουμε μια μέρα-ζωή καλή-καλοκαιρία (ηθική αυτο-τελείωση-πνευματική αυτο-δημιουργία) ή θα έχουμε μια μέρα-κακη συννεφιασμένη-σκοτεινή-σκοτοφορική (άγνοια- ατέλεια-κακότητα-ελαττωματικότητα) .

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ είναι ημερήσιος αλλά και εποχικός και εντέλει ετήσιος. Μέσα στους αιώνες και την αέναη Κύκληση της η Φύση δημιουργεί αλλαγές-εξελίξεις και μεταμορφώσεις γαιολογικές-κλιματικές-εξελικτικές των ειδών-ανελικτικές και πνευματοποιητικές των ανθρώπων (Περίοδοι-Μεγάκυκλοι-Εποχές Πνευματικές), αλλά ο σκόπος ποτέ δεν αλλάζει και αυτός είναι η Τελείωση και Πνευματοποίηση-Θέωση του ανθρώπου διότι μέσω αυτού του τρόπου και σκοπού υπηρετείται ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΕΣΟΝΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. ο άνθρωπος είναι το μέσον και ο συνεργάτης του έργου της υλοποίησης του σχεδίου του αρχιτέκτονα-μηχανικού θεού-πνεύματος (ο οποίος εκπροσωπείται απο τον ουρανό και τις εκεί αυτοπροβολές του) .
ο σπόρος ως ΑΛΗΘΕΙΑ που ο κάθε άνθρωπος στην ζωή του συναντά και επιλέγει-αποφασίζει τι να κάνει:

Λουκ. 8:5-15 Εξήλθεν ο σπείρων, διά να σπείρη τον σπόρον αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό·άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφυέν εξηράνθη, διότι δεν είχεν ικμάδα·και άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακανθών, και συμφυτρώσασαι αι άκανθαι απέπνιξαν αυτό·και άλλο έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και αναφυέν έκαμε καρπόν εκατονταπλασίονα. Ταύτα λέγων, εφώναζεν· Ο έχων ώτα διά να ακούη, ας ακούη.Ηρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Τι σημαίνει η παραβολή αύτη;Ο δε είπεν· Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, εις δε τους λοιπούς διά παραβολών, διά να μη βλέπωσιν ενώ βλέπουσι και να μη καταλαμβάνωσιν ενώ ακούουσιν.Αύτη δε είναι η παραβολή· Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού·οι δε σπειρόμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από της καρδίας αυτών, διά να μη πιστεύσωσι και σωθώσιν.Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι οίτινες, όταν ακούσωσι, μετά χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτοι ρίζαν δεν έχουσιν, οίτινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρώ πειρασμού αποστατούσιο δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτοι είναι εκείνοι οίτινες ήκουσαν, και υπό μεριμνών και πλούτου και ηδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι.Το δε εις την καλήν γην, ούτοι είναι εκείνοι, οίτινες ακούσαντες τον λόγον, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή.

 1. οι δε σπειρόμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από της καρδίας αυτών, διά να μη πιστεύσωσι και σωθώσιν.(ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ-ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ-ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ). 
 2. Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι οίτινες, όταν ακούσωσι, μετά χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτοι ρίζαν δεν έχουσιν, οίτινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρώ πειρασμού αποστατούσι. (ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ-ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ).
 3. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτοι είναι εκείνοι οίτινες ήκουσαν, και υπό μεριμνών και πλούτου και ηδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι.(ΥΛΙΣΤΕΣ-ΑΘΕΟΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΩΝ).
 4. Το δε εις την καλήν γην, ούτοι είναι εκείνοι, οίτινες ακούσαντες τον λόγον, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή.(ΟΙ ΑΠΛΟΪΚΟΙ-ΤΑΠΕΙΝΟΙ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΚΟ) .
οι τέσσερεις εποχές της ζωής του ανθρώπου (σπορά-βλάστησις-αύξησις-θερισμός) .

Μάρκ. 4:26-29 Και έλεγεν (ο ιησούς)· Ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος (πνεύμα) ρίψη τον σπόρον επί της γης, (ο σπορέας) και κοιμάται και σηκόνηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη (ύλη) και αυξάνη (ψυχή) καθώς αυτός δεν εξεύρει.Διότι αφ' εαυτής η γη καρποφορεί (θέρος), πρώτον χόρτον (χειμωνας), έπειτα αστάχυον (τελος χειμώνα), έπειτα πλήρη σίτον εν τω ασταχύω (άνοιξη). Όταν δε ωριμάση ο καρπός (καλοκαίρι), ευθύς αποστέλλει το δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός (θέρος).

Η παρέμβαση του κακού στην σπορά-στην δημιουργία-ζωή των ανθρώπων:

Ματθ. 13:24-30 Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς, λέγων· Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, όστις έσπειρε καλόν σπόρον εν τω αγρώ αυτού·αλλ' ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπειρε ζιζάνια ανά μέσον του σίτου και ανεχώρησεν. Ότε δε εβλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπόν, τότε εφάνησαν και τα ζιζάνια.Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπον προς αυτόν· Κύριε, καλόν σπόρον δεν έσπειρας εν τω αγρώ σου; πόθεν λοιπόν έχει τα ζιζάνια; Ο δε είπε προς αυτούς· Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο· οι δε δούλοι είπον προς αυτόν· Θέλεις λοιπόν να υπάγωμεν και να συλλέξωμεν αυτά;Ο δε είπεν· Ουχί, μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε μετ' αυτών τον σίτον· αφήσατε να συναυξάνωσιν αμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν τω καιρώ του θερισμού θέλω ειπεί προς τους θεριστάς· Συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας διά να κατακαύσητε αυτά, τον δε σίτον συνάξατε εις την αποθήκην μου.

ΒΟΡΡΑΣ
(ΠΙΣΤΙΣ)
Ι
Ι
Ι
Δ-ύσις----------αλήθεια-------Α-νατολή
(ΕΛΠΙΣ)            Ι            (ΣΟΦΙΑ)
Ι
Ι
ΝΟΤΟΣ
(ΑΓΑΠΗ)
ΠΝΕΥΜΑ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: ΠΙΣΤΕΥΩ στον θεό και το βεβαιώνω δια των θετικών σκέψεων, των λόγων, των έργων μου: πίστις-ανάτασις-προσεύχή.

ΥΛΗ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ: ΕΛΠΙΖΩ στο καλόν και το αποδεικνύω δια της θετικής καθημερινής-κάθε στιγμής συμπεριφοράς μου προς τον πλησίον-συνάνθρωπο μου: υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη.

ΨΥΧΗ-ΑΝΟΙΞΗ: ΑΓΑΠΩ τον θεό-τον συνάνθρωπο-τον εαυτό και το μαρτυρώ δια της θετικής ψυχής-των καλών συναισθημάτων-αγαθοποιών επηρρειών μου: αγάπη-εγκράτεια-αλληλεγγύη.

ΔΙΑΝΟΙΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: ΣΟΦΙΖΩ τον νου-διάνοια μου-ΝΟΥΝΕΧΩ (μεταστρέφω) τον νου-διάνοια-εαυτόν και το δείχνω με την αλλάγή και στροφή-μεταστροφή του τρόπου νοείν-ζην δηλαδή την αλλαγή νοοτροπίας-συμπεριφοράς-κατανόησης των γεγονότων της ζωής μου : μετάνοια-μεταστροφή-μετάγνωση. (μετά=εκ των υστέρων νοώ=αντιλαμβάνομαι την αλήθεια, μεταστρέφομαι=εκ των υστέρων αλλάζω-κάνω στροφή προς την αλήθεια, μεταγνωση= εκ των υστέρων γνώρίζω-κατανοώ-αντιλαμβάνομαι την αλήθεια : συνεπώς πριν ΜΕΤΑ-νοήσω ήμουνα σε πλάνη-παραπλανημένος και ενεργούσα αναληθώς-ψευδώς-αδίκως-εγωϊστικώς-αλαζονικώς. Τώρα που μετενόησα, είδα-αναγνώρισα την αλήθεια και την αποδέχθηκα με αποτέλεσμα να ευρίσκομαι πλέον προς την πλευρά της αλήθειας και διότι γνώρισα την αλήθεια και διότι εκκαθάρισα με την μετάνοια μου το κακό της αμετανοησίας-ασυγχωρησίας) .

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

οι αλυσίδες του ανθρώπου 3[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

οι αλυσίδες του ανθρώπου
αλυσίδα 1η : Αθεϊα
αλυσίδα 2η : Υλισμός
αλυσίδα 3η : Τεχνικός Πολιτισμός 

 
Τεχνικός Πολιτισμός (πραγματοποιεί τον υλισμό-και την αθεϊα)

αποκ.11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 


το Αρνίον-ο Θεάνθρωπος ιησούς χριστός είχε δύο κέρατα-όπλα άμυνας κατα του κακού όταν ζούσε στην γη και επιτελούσε το έργο του και αυτά προσφέρει-δίδει-διδάσκει τους πιστούς ακόλουθους μαθητές του:
α) την αγάπη-η δωρεάν διάθεση των δυνάμεων του, η παροχή των πάντων προς πάντας (ματθ.10-8 δωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε)
β) την σωφία- η δια της πίστεως (ανατάσεως) και πνευματικής υπαγωγής  του νοός στο εντός του πνεύμα του θεού, πνευματική πόρευση-προσέγγιση του πατρός θεού (πνευμάτωση-τελείωση του μαθητού. ματθ: 5-48Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν. ) .

ο Δράκων του κακού, για να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή, μετασχηματίζεται σε θηρίον το οποίο ανεβαίνει απο την γη (και την θάλασσα-ψυχή) και το οποίο όπως εκείνος-το αρνίο, εμφανίζεται να έχει δυο όμοια κέρατα, που όμως η λαλιά του δεν είναι όμοια με του αρνίου αλλά με του Δράκου-σκοτοφόρου-κακού απο όπου και εκπορεύτηκε. φυσικά τα όπλα-κέρατα αυτά τα χρησιμοποιεί για-και με τους δικούς του οπαδούς-ακόλουθους με σκοπό να τους χρησιμοποιεί τόσο εναντίων των πιστών του ιησού χριστού αλλά κυρίως για να καταστρέφει το έργο του χριστού στην γη .
τα κέρατα αυτά του θηρίου-δράκοντος είναι (οι αντιθέσεις της αγάπης και πνευματικής σωφίας του αρνίου χριστού) α) ο υλισμός και β) ο τεχνικός πολιτισμός .

οι 4 ποταμοί της ΕΔΕΜ-πνεύματος καλού-σοφίας στον άνθρωπο εκφράζονται μέσα απο 4 κόσμους : α) επιστήμη β) φιλοσοφία γ) θρησκεία δ) μύηση-εσωτερισμός .
ΑΘΕΪΑ-ΥΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :
σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος-ανθρωπότητα, σε αυτό το κλίμα, με αυτά τα δεδομένα οικουμενικά αυτό που επικρατεί είναι:

ΕΠΙΣΤΗΜΗ: αντί υλικά-φυσικά να υπηρετεί-θεραπεύει τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, (ασθένειες-γηρατειά-πόνος-φτώχεια=δυστυχία) υπηρετεί (οι επιστήμονες μας) τα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ (εταιρείες χημικές-φαρμακευτικές-τροφίμων- ποτών κλπ) οι οποίοι μαζεύουν ολονέν και περισσότερα ΧΡΗΜΑΤΑ τα οποία χρησιμοποιούν αφενός για την ΕΓΩΪΣΤΙΚΗ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ-ΦΗΜΗ-ΔΟΞΑ ΤΟΥΣ και αφετέρου για την εξολόθρευση-καταστροφή του πλανήτη και των φτωχών-μη εχόντων ανθρώπων.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: αντί διανοητικά-μεταφυσικά να οδηγεί και υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανησυχίες-προσδοκίες του για τον κόσμο το σύμπαν την τέχνη τον πολιτισμό, υπηρετεί (οι φιλόσοφοι της εποχής μας) τις αθεϊστικές-αγνωστικιστικές-τάχα μου μεταφυσικές-υλιστικές-βιολογικές-γενεαλογικές-αστρολογικές-εξωγήϊνης ζωής και άλλες θεωρίες (για αγρίους) οδηγώντας τον άνθρωπο και τον κόσμο στην πνευματική-διανοητική-ηθική καταστροφή-οριστική απώλεια .

ΘΡΗΣΚΕΙΑ : αντί ηθικά-αγαπητικά να οδηγεί και υπηρετεί αυτοθυσιαστικά τον άνθρωπο δείχνοντας του έμπρακτα την αγάπη και την αλληλεγγύη την πίστη στον θεό και την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής μετά θάνατον, αντί της παραδειγματικής τήρησης των εντολών και διδαχών του ιησού χριστού-ο οποίος έζησε στην γη χωρίς χρήματα- πένης-φτωχός-χωρίς οικογένεια-χωρίς σπίτι-χωρίς περιουσία-παιδιά-γάμο-διασκεδάσεις, ξυπόλυτος με έναν χιτώνα όλη του την γήϊνη ζωή και κοιμώμενος στην ύπαιθρο κλπ. , ασχολούνται με τα ράσα τους και την εμφάνιση τους κάθε κυριακή στην λεγόμενη αγία εκκλησία τους (χριστιανική-ορθόδοξη) και ετοιμάζουν στομφώδεις λόγους-κυρήγματα για το φιλο-θεάμον κοινό (παραπλανόντας τους προ πολλού παραπλανημένους) και ασχολούμενοι τάχα μου με την αποστολική διακονία και την ελεημοσύνη προς τους φτωχούς ! έχω όμως να ρωτήσω στα σοβαρά κάτι : γιατί εκείνος είπε μόνον "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" (όλος ο νόμος της αγάπης)  και ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ-μόνον (ο νομος της ζωής) ; γιατί ; ή μήπως είμαι-εγώ αυτός που τότε (όπως και σήμερα) είπα : ματθ-23-13 ουαι δε υμιν γραμματεις (οι κυβερνητικοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες) και φαρισαιοι (οι ιερείς-παπάδες) υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα 14 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν 15 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων 16 ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει 17 μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιαζων τον χρυσον 18 και ος εαν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει 19 μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον 20 ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου 21 και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον 22 και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθημενω επανω αυτου 23 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυτερα του νομου την κρισιν και τον ελεον και την πιστιν ταυτα εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι 24 οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντες τον κωνωπα την δε καμηλον καταπινοντες 25 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεμουσιν εξ αρπαγης και ακρασιας 26 φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου και της παροψιδος ινα γενηται και το εκτος αυτων καθαρον 27 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζετε ταφοις κεκονιαμενοις οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας 28 ουτως και υμεις εξωθεν μεν φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε μεστοι εστε υποκρισεως και ανομιας 29 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδομειτε τους ταφους των προφητων και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων 30 και λεγετε ει ημεν εν ταις ημεραις των πατερων ημων ουκ αν ημεν κοινωνοι αυτων εν τω αιματι των προφητων 31 ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας 32 και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων 33 οφεις γεννηματα εχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης (7 ουαί υμίν).

ΜΥΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ: αντί ηθικο-πνευματικά να οδηγεί και υπηρετεί τον άνθρωπο δίνοντας του να τραφεί απο τους καρπούς του δένδρου της ζωής και της σοφίας και της αλήθειας, υπηρετεί (οι διδάσκαλοι της μυήσεως-εσωτερισμού) την αναλήθεια την πλάνη και την μαύρη μαγεία-κακή επήρρεια δια μέσου μυητικών τάχα μου πρακτικών και τεχνικών αναπνοής-γιόνκα κλπ (αστρολόγοι-καφετζούδες- ταρούδες- χαρτομάντεις- μέντιουμ και λοιποί παπαρο-εσωτεριστές οι οποίοι ανακάλυψαν τους βούδες τους γιόνκι τους λάμα τους άβαταρ και κατέταξαν και τον χριστό ως έναν δάσκαλο του παρελθόντος ο οποίος πλέον ξεπεράστηκε διότι τώρα υπάρχουν άλλες αλήθειες σημαντικότερες απο εκείνες που είπε ο χριστός τότε). (όλοι αυτοί είναι "οι έξω του ναού του θεού" όπως με σωφία η αποκάλυψη του ονοματίζει) .

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :

καφετιέρες- κινητά τηλέφωνα- laptops- τηλεοράσεις- πλυντήρια- σίδερα- cd- αξεσουάρ- ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά.....εεε και !!

Ματθ. 6:25-34 Διά τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγητε και τι να πίητε, μηδέ περί του σώματός σας τι να ενδυθήτε· δεν είναι η ζωή τιμιώτερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος; Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά· σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών; Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέση μίαν πήχην εις το ανάστημα αυτού; Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε; Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι· δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων. Αλλ' εάν τον χόρτον του αγρού, όστις σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύη ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλώ μάλλον εσάς, ολιγόπιστοι; Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής.

μάλλον λάθος έκανε !! 
αυτό λέει η λεγόμενη εκκλησία του χριστού των χριστιανών!
αυτό λέει η λεγόμενη μύηση στην αλήθεια των εσωτεριστών!
λόγοις και έργοις και πράξεσιν !!

οι απλοί άνθρωποι τότε τι ; ποιόν να πιστέψουν ποιόν να ακολουθήσουν σε ποιόν  να βρουν παρηγορία ; στον θεό ; ΜΑ ΑΥΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΤΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ! πως εγώ να απευθυνθώ σε αυτόν ;

μήπως δεν έκανε λάθος ; !!

Διά τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας ...Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· 

μην μεριμνήσετε μεν άνθρωποι για την ΑΥΡΙΟΝ - διότι εγώ σας είπα να ζητάτε μόνον για την σήμερον : "τον άρτον ημών τον ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ δος ημίν ΣΗΜΕΡΟΝ ...αυτή είναι η εντολή για το πως να ζείτε την καθημερινότητα σας, αλλά δε, Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" διότι ΕΓΩ ΠΑΛΙΝ ΕΙΠΑ: ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή . (δηλαδή θα σας δώσω επι-προσθέτως όλα όσα χρειάζεσθε για να επιβιώσετε να ζήσετε καλά με επάρκεια-ποσότητα και ποιότητα) .

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :
χωρίς καμία ΗΘΙΚΗ χωρίς καμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ο σύγχρονος λεγόμενος "τεχνικός πολιτισμός"- αυτή η υλοποιημένη βαρβαρότητα (των δυτικών) του πνεύματος του κακού, αποδεικνύεται "πολιτισμός" της ΒΙΑΣ-ΑΔΙΚΙΑΣ-ΑΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ- ΑΝΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΥ-ΚΑΚΙΑΣ-ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ-ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ .

τι είναι αλήθεια ο πολιτισμός

(δες : η ανατολή του νέου παγκόσμιου πολιτισμού
Ο πολιτισμός:
είναι το ενιαίο σύνολο των υλικοτεχνικών και ηθικο-πνευματικών αξιών-αρετών-δυνάμεων-καταστάσεων-δημιουργημάτων, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεισφοράς και συνεργασίας όλων των μελών της κοινωνίας -των πολιτών και αποτελεί το υλικο-ψυχικο-πνευματικό περιβάλλον εντός του οποίου γεννιέται, διαβιώνει, διαμορφώνεται και τελειοποιείται η ζωή όλων των ανθρώπων-πολιτών ο πολιτισμός είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της πνευματικής αλήθειας-είναι πραγματοποιημένο-υλομορφοποιημένο το πνεύμα της αληθείας,αυτή τούτη η αλήθεια εκπεφρασμένη υλικά-ψυχικά-πνευματικά από όλους τους ανθρώπους-πολίτες,είναι το προϊόν της ποιοτικής πνευματικής στάθμης των πολιτών-της κοινωνίας-του λαού-της ανθρωπότητας,είναι η συνέπεια της συνειδήσεως,της δημιουργικότητος και της ευθύνης των μελών της κοινωνίας,δηλαδή της ενσυνειδήτου ηθικής και πνευματικής βιώσεως της αλήθειας εκ μέρους των πολιτών και φυσικά η έκφραση αυτής της αλήθειας και φυσικο-υλικά στον κόσμο ως νόμοι-κοινωνία-ηθική-δικαιοσύνη-ποιότητα ζωής-αρμονία-ενότητα-συλλογικότητα-υπευθυνότητα-δημιουργικότητα-πνευματικότητα ,τέχνη και πνευματικός πολιτισμός. σημ: τι πολιτισμός είναι αυτός όπου σήμερα οι περισσότεροι είναι αποκλεισμένοι-δεν μπορούν να ΣΥΝ-μετέχουν για λόγους γνώσεων-πλούτου-χρημάτων-διανοητικού επιπέδου κλπ. ; είναι πολιτισμός κάποιοι να έχουν δουλειά και κάποιοι όχι ; είναι πολιτισμός να κυβερνούν οι έχοντες χρήματα και μέσα (απο κλοπές-αδικίες-ρεμούλες-παλιανθρωπιές-προδοσίες κλπ) καί όχι οι άριστοι ; είναι πολιτισμός το να περιφρονείται απο τους έχοντες και κατέχοντες χρήματα και αξιώματα η αλήθεια η δικαιοσύνη και οι νόμοι ;  κυβέρνηση ; ποιά κυβέρνηση ; εκκλησία; ποιά εκκλησία; δικαιοσύνη ; ποιά δικαιοσύνη; μέσα ενημέρωσης ; ποιά μέσα ενημέρωσης; υπουργείο πολιτισμού; ποιο υπουργείο πολιτισμού ;

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

οι αλυσίδες του ανθρώπου 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται].

οι αλυσίδες του ανθρώπου
αλυσίδα 1η :
Αθεϊα
αλυσίδα 2η : Υλισμός
αλυσίδα 3η : Τεχνικός Πολιτισμός 

 
Υλισμός : ( ευμάρεια-ευδαιμονισμός)


ο υλισμός (σε όλες του τις φάσεις-προσεγγίσεις) ως θεωρία συνδέθηκε εξ αρχής με την Αθεϊα δηλαδή την άρνηση του ενός υπερβατικού δημιουργού που δημιούργησε την ύλη, το σύμπαν-τον κόσμο-γη (που αυτό πρεσβεύει η θεωρία του ιδεαλισμού η οποία συνδέθηκε με την θρησκεία αλλά πηγάζει απο τις Φιλοσοφικές ιδέες του Πλάτωνα περι νοητών όντων, ηθικής και μίας υπέρτατης ιδέας-αλήθειας κορυφής όλων των ιδεών: την Ιδέα του Αγαθού η οποία κατανοείται απο τον άνθρωπο ώς αλήθεια-δικαιοσύνη- ομορφιά). ο υλισμός θέλει να αγνοεί το πνεύμα και τον ως εξαυτού προωρισμό του ανθρώπου ο οποίος είναι πνευματικός και αρκείται σε μια έμπρακτη θεοποίηση της ύλης (τι ειρωνεία αρνείται τον θεό και θεοποιεί την ύλη και το εγώ του!!) και των προϊόντων-παραγώγων της με σκοπό την υλική ευμάρεια τον υλιστικό ευδαιμονισμό-καλοπέραση αλλά και την ανάπτυξη του ως υλικό ον και μονο διαμέσου της ύλης και του υλιστικού εξελικτικού πολιτισμού-που είναι ο τεχνικός-μηχανικός "πολιτισμός" .

η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι όλοι σχεδόν οι άνθρωποι πιστεύοντες στον θεό ή σε θεούς ή μη πιστεύοντες στον θεό ή ανώτερο πνεύμα που δημιούργησε τον κόσμο, είτε ακόμη όταν το λένε είτε όταν δεν το λένε είτε όταν το αποκρύβουν είτε όταν υποκρίνονται κλπ  είναι ΥΛΙΣΤΕΣ, περισσότερον ή ολιγώτερον και ο λόγος-αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι (στο σύνολο της ανθρωπότητας μας) έχουμε εγκαταλείψει ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ τόσο την ΗΘΙΚΗ όσο και την ΑΓΑΠΗ-ΦΙΛΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αλλά και σε ότι αφορά την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και της ΣΟΦΙΑΣ των ΑΡΕΤΩΝ που απορρέουν απο αυτήν την αλήθεια .

με άλλα λόγια αντικαταστήσαμε-υποκαταστήσαμε:
 • την ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ-ΘΕΟΥ με την απόκτηση χρημάτων και αγοράς υλικών αγαθών (δηλαδή με την λατρεία του χρήματος και του θεού Μαμωνά για την δική μας και μόνον εγωϊστική καλοπέραση-ευτυχία-επιτυχία)
 • την ΗΘΙΚΗ με το ατομικό-ιδιοτελές συμφέρον.
 • την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ με την βία και την αδικία και τον χρηματισμό των εχόντων εξουσία (δικαστές-πολιτικοί κλπ) για την υποστήριξη των δικών μας συμφερόντων.
 • την ΑΓΑΠΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ με την τάχα μου ελεημοσύνη των ισχυρών υπέρ των αδυνάτων πτωχών και τα τάχα μου μη κερδοσκοπικά σωματεία που προσφέρουν εθελοντική εργασία-βοήθεια σε απόρους- έχοντες ανάγκη-αστέχους- ασθενείς κλπ και την τάχα μου ελεήμονο φιλανθρωπία και αλληλεγγύη της κατεστημένης εκκλησίας (των ιερέων και λειτουργών του χριστού και του αγίου πνεύματος!!!!).
 • τον ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ για την πίστη προς τον ένα θεό (αλήθεια) και για την αποφυγή του φόνου-κλοπής-ψευδομαρτυρίας-μοιχείας-λατρεία ειδώλων κλπ τα αντικαταστήσαμε με την αθεϊα-υλισμό-ευδαιμονισμό-αδιαφορία για τον πλησίον-ατομικό συμφέρον-ψεύδη-κλοπές- και όλα όσα απαγορεύει ο νόμος τα νομιμοποιήσαμε-δια νόμων και θεωρούμε όλους όσους τηρούν τον νόμο και τις εντολές του θεού, μαλάκες-ξεπερασμένους-παλαιομοδίτες-βλαμένους-out - κλπ. (σημ: η μοναδική χώρα στον κόσμο που νομιμοποίησε το ψεύδος -κλοπή- ανευθυνότητα-ατιμωρησία είναι η ελλάδα των σημερινών δικαστών-πολιτικών-δημοσίων λειτουργών-παπάδων ...και των κουγιάκ !)
Βεβαίως όσοι εκ πεποιθήσεως-αντιλήψεων είναι άθεοι και θέλουν να είναι υλιστές και ευδαιμονιστές, αυτό που μπορεί να τους προσάψει κανείς είναι ότι είναι ΕΝΤΙΜΟΙ ΣΕ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ-αυτό και κάνουν, άλλο το ότι είναι ΠΑΡΑ-ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙ απο το μέσα και έξω τους κακό-πνεύμα .

Οι άλλοι οι πιστεύοντες ; οι ένθεοι ; οι θεούσοι ; οι χριστιανοί-μουσουλμάνοι-εβραίοι-βουδιστές-λαμαϊστές και οι ανήκοντες σε άπειρες θρησκείες-λατρείες-οργανώσεις-αιρέσεις και λοιπες θρησκευτικές-φιλοσοφικές ομάδες ; (υπερβαίνει το 90% των ανθρώπων παγκοσμίως που δηλώνουν ότι πιστεύουν στον θεό)
αυτοί πιστεύουν στον ένα και μοναδικό θεό και συνεπώς πιστεύουν ότι όλοι είμαστε παιδιά του ενός θεού-δημιουργού ; γιατί τόση πλάνη τόση αδικία τόσες ανισότητες παγκοσίως ; γιατί τόσοι πόλεμοι τόση βία τόσος πόνος αφού το σύνολο τουλάχιστων των κυβερνώντων δηλώνουν ένθεοι-πιστοί λάτρεις ενός θεού αγαθού-καλού-αληθινού ;

Είναι λοιπόν φανερό ότι κάτι άλλο συμβαίνει στους ανθρώπους ένθεους και μη ένθεους υλιστές και μη υλιστές έχοντες και μη έχοντες πλούσιους και φτωχούς !

Αποκ. 13:11 Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης,και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων.

το θηρίον-κακό πνεύμα αναβαίνει απο την γη διότι βασίζεται στην ανθρώπινη προσπάθεια και εργατικότητα και έχει 2 κερατα α) ΥΛΙΣΜΟΣ-υλοκρατία β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-τεχνοκρατία
...................


Αποκ. 13:15 Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι.


η εικόνα του θηρίου είναι-περιλαμβάνεται στο τρίλεξο : ΣΥΜΦΕΡΟΝ- ΧΡΗΜΑ- ΠΡΟΒΟΛΗ (ατομικό συμφέρον-απόκτηση χρημάτων-φιλόδοξη αυτοπροβολή)

Αποκ. 13:16 Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών,
Αποκ. 13:17 και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.
Αποκ. 13:18 Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς'.


Ο αριθμός ΧΞς' =600+60+6=666

η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός 6 είναι ο αριθμός της τελειότητας (ο πρώτος) εδω όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο συγκεκριμένος 666 είναι όχι ο θετικός=+666 αλλά ο αρνητικός= -666 δηλαδή Η ΑΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ σε πνεύμα-6 σε ψυχή-6 και σε σώμα-6.(1-Χρήμα-2-Ξυμφέρον-3-ΣΤρεβλότης= 1-επιδίωξη απόκτησης χρημάτων- 2-επιδίωξη ιδιοτελούς-ατομικού συμφέροντος- 3-λόγω της επιδιωκώμενης απόκτησης δόξας-φήμης-αυτοπροβολής επέρχεται στρέβλωση-στρεβλότης νου-διανοίας-αντίληψης)

η τελειότητα στο τέλειο πνεύμα είναι-λέγεται ΕΝΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΣ (ισχύς-αλήθεια)
η τελειότητα στην τέλεια ψυχή είναι-λέγεται ΑΡΜΟΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ (εσωτερική γαλήνη-παρότι εξωτερικά μπορεί να υπάρχει ταραχή-βία κλπ)
η τελειότητα στην τέλεια (διανοητικό) υλική συμπεριφορά είναι-λέγεται ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (μέτρον-λογική-σωφροσύνη)

η πνευματική ατέλεια= στον κυριολεκτικά άθεο-υλιστή άνθρωπο: η άρνηση-διαχωρισμός απο τους άλλους αλλά και απο το μέσα του πνεύμα του καλού
η ψυχική ατέλεια= στον κυριολεκτικά άθεο-υλιστή άνθρωπο: η εσωτερική και εξωτερική δυσαρμονία με τον εαυτό, τους άλλους και το περιβάλλον είτε αυτό φαίνεται είτε αποκρύβεται επιμελώς .
η υλοδιανοητική ατέλεια= στον κυριολεκτικά άθεο-υλιστή άνθρωπο: η πλήρης σύγχυση ιδεών-εννοιών-κατανοήσεων-αξιών-επιλογών-αποφάσεων-πράξεων και η μόνιμη διάπραξη λαθών-ασύμμετρων και παράλογων πράξεων-συμπεριφορών .

με ενδιαφέρει εμένα αν οι άλλοι λένε ότι πιστεύουν ή ότι δεν πιστεύουν ; μήπως εγώ ο πιστός αποδεικνύομαι δια των πράξεων μου άθεος και υλιστής ; ποιο είναι το μέτρο-η απόδειξη ότι είμαι ένθεος και πνευματοκρατής- όχι υλιστής ;
Η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
α-γάπη στην ψυχή
(αγαπάτε αλλήλους)
υ-παγωγή στη νόηση
(υπαγωγή νοός πνεύματι)
τ-απείνωση στο εγώ
(χαμηλώνω-εξαφανίζομαι)
ο-φειλή στη συνείδηση
(οφειλέτης πάντων κατα πάντα)
γ-νώμονα στη θέληση
(σε αντίθετη περίπτωση γίνομαι εκκρεμές)
ν-ουνέχεια στις σκέψεις
(σοφία-διάκριση καλού-διαχωρισμός κακού)
ω-ραιότητα στις πράξεις
(συμμετρία-ισορροπία)
σ-ωφροσύνη στις επιθυμίες
(υπομονή-εγκράτεια-σιωπή)
ί-σχύ-δύναμη στον λόγο
(ο λόγος δημιουργεί ή καταστρέφει)
α-λήθεια στο πνεύμα
(αλήθεια είναι ο θεός-η αγάπη-σωφία) 
πέρας Β' μέλους