Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

το πνεύμα-2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΠΝΕΥΜΑ-του καλού:
(αναφορές στα ευαγγέλια-για την Φύση και Θέση και τις Εκφράσεις και Εκδηλώσεις του Πνεύματος-του Θεού) .


Ματθ. 1:18 Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. [το πνεύμα δημιουργεί ζωή. η ύλη δεν έχει εξουσίαν επι του πνεύματος, το πνεύμα είναι κύριον και της ύλης].

Ματθ. 3:11 Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί. [το πνεύμα βαπτίζει-χαριτοδοτεί πύρινα πνευματικά χαρίσματα]


Ματθ. 3:16 Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν· [το πνεύμα είναι η αγνότητα σύμβολο της οποίας είναι η λευκή περιστερά]


Ματθ. 10:19-20 Όταν δε σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσητε πως ή τι θέλετε λαλήσει· διότι θέλει σας δοθή εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσητε.Επειδή σεις δεν είσθε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας, το οποίον λαλεί εν υμίν. [το πνεύμα είναι λόγος-λαλούν αλήθειαν γιαυτό και ο πνευματοφόρος είναι "φερέφωνον" του πνεύματος
της αλήθειας ]


Ματθ. 12:18 Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· θέλω θέσει το Πνεύμα μου επ' αυτόν, και θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη· [το πνεύμα είναι ο εξάγγελος της κρίσης δηλαδή της θείας δικαιοσύνης]


Ματθ. 12:28 Αλλ' εάν εγώ διά Πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού.[πνεύμα και λόγος συνθέτουν την βασιλεία του θεού]

Ματθ. 22:43-44 Λέγει προς αυτούς· Πως λοιπόν ο Δαβίδ διά Πνεύματος ονομάζει αυτόν Κύριον, λέγων,Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου; [το πνεύμα είναι προφητικόν-προφητεύον διαχρονικά και αποφθεγματικά]


Ματθ. 28:19 Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. [η αγία τριάς-ο θεός-πατήρ είναι ΠΑΤΗΡ- ΥΙΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ και "πνεύμα ο θεός" αλλά και "εν αρχή ήν ο λόγος"]


Λουκ. 1:17 Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, διά να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων, διά να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον. [το πνεύμα είναι ανάλογον της δύναμεως του ήλιου και επιλέγον-χαριτοδοτούν-αποστέλλων εκλεκτούς προς επιτέλεση του έργου του θεού]


Λουκ. 1:35 Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν· Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει· διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει ονομασθή Υιός Θεού. [Πνεύμα Άγιον-δύναμις του Υψίστου=πατήρ- Υιός Θεού είναι το συλληφθέν υπο της παναγίας παρθένου δηλαδή ο ιησούς χριστός].


Λουκ. 1:46 Και είπεν η Μαριάμ· Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον
Λουκ. 1:47 και ηγαλλίασε το πνεύμά μου εις τον Θεόν τον Σωτήρά μου,
Λουκ. 1:48 διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. [το φερόμενον πνεύμα υπο του εκλεκτού προσφέρει ΑΓΑΛΛΙΑΣΙΝ-ψυχής αλλα και προϋποθέτει ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΝ-εγώ-ολοκλήρου της υπάρξεως-ζωής]


Λουκ. 2:25-27 ...Συμεών, και ο άνθρωπος ούτος ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιον ήτο επ' αυτόν·και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου ότι δεν θέλει ιδεί θάνατον, πριν ίδη τον Χριστόν του Κυρίου.Και ήλθε διά του Πνεύματος εις το ιερόν· και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν διά να κάμωσι περί αυτού κατά την συνήθειαν του νόμου [το πνεύμα είναι αποκαλυπτικόν- το αποκαλύπτον την αλήθεια του θεού]


Λουκ. 4:18-19 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία,διά να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν.[το πνεύμα χρίει τους εκλεκτούς του με χαριν αλήθειαν δικαιοσύνην ελευθερίαν δύναμιν θαυματουργικήν-ιαματικην και συγχωρητικήν]


Λουκ. 7:21 Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών, και εις τυφλούς πολλούς εχάρισε το βλέπειν. [το πνεύμα είναι δύναμις ιαματική- θαυματουργός]


Ιωάν. 3:5-8 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σαρξ και το γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα.Μη θαυμάσης ότι σοι είπον, Πρέπει να γεννηθήτε άνωθεν.Ο άνεμος όπου θέλει πνέει, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει· ούτως είναι πας, όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος. [υλική και εν συνεχεία πνευματικη γέννηση στην γη σημαίνει ανάσταση- θέωση και μετά θάνατον υλικό πνευματική αποκατάσταση στον θεό]


Ιωάν. 3:34 Διότι εκείνος, τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί· επειδή ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το Πνεύμα με μέτρον.[ο όμοιος-ωμοιωθείς πνευματικά με τον θεό-πνεύμα λέγει- ομιλεί όπως ο θεός και ανταυτού - την αλήθεια. Το πνεύμα είναι ΑπειρΑιώνιον-ΥπερΑιώνιον-Εώνιον]


Ιωάν. 4:23-24 Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι [Πατήρ= πνεύμα= Αλήθεια και οι Πιστοί Λάτρεις του είναι Αληθινοί- Πνευματικοί- ιδικοί του άνθρωποι]


Ιωάν. 6:63 το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί, η σαρξ δεν ωφελεί ουδέν· οι λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.[πνεύμα=λόγος=αλήθεια=ΖΩΟποιημένη ΖΩΗ αληθινή-πνευματική]


Ιωάν. 14:16-17 Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα, και θέλει σας δώσει άλλον Παράκλητον, διά να μένη μεθ' υμών εις τον αιώνα.το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. [πατήρ-λόγος-πνεύμα της αληθείας= ο άλλος παράκλητος-αιώνιον αλλά και ο πρώτος παράκλητος δηλαδή ο χριστός-άπειρον]


Ιωάν. 14:26 ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς. [πνεύμα άγιον= ο πατήρ- ο λόγος- το πνεύμα και το ΑΡΝΙΟΝ-ιησούς χριστός, ο θεός-άνθρωπος ο οποίος ορίσθηκε απο τον πατέρα να είναι ο ΣΩΤΗΡΑΣ- ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΓΗΪΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Ο παράκλητος ολοκληρώνει το έργο το οποίο ξεκίνησε ο χριστός, εν σωφία]

Ιωάν. 14:26 ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς. [πατήρ-λόγος-πνεύμα= πνευματική τάξη του ενός-τριαδικού όλου, Απρόσωπη Ιεραρχημένη Ενότης=ΜΟΝΑΣ]

Ιωάν. 16:13-15 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα.Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. [ εκείνος- ο παράκλητος ο οποίος είναι το πνεύμα της αληθείας θα σταλεί απο τον Πατέρα- θα λάβει απο Εμένα- θα σας οδηγήσει εις ΠΑΣΑΝ την αλήθειαν- θα σας αποκαλύψει τα μελλούμενα κλπ. αυτός είναι ο παράκλητος- είναι το πνεύμα-ο θεός-η αλήθεια-ο λόγος-το παν -το εν όλον τόσο για τα πνευματικά όντα όσο και για τον άνθρωπο]


Ιωάν. 20:21-23 Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς· Ειρήνη υμίν· καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ, και εγώ πέμπω εσάς.Και τούτο ειπών, ενεφύσησε και λέγει προς αυτούς· Λάβετε Πνεύμα Άγιον.Αν τινών συγχωρήσητε τας αμαρτίας, είναι συγκεχωρημέναι εις αυτούς, αν τινών κρατήτε, είναι κεκρατημέναι. [ο ιησούς ενεφύσησεν το πνεύμα το άγιον ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ του συνανθρώπου και αργότερα την πεντηκοστήν έστειλε το άγιον πνεύμα της ΑΦΕΣΕΩΣ του κακού - και άφες ημίν τα ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ- ως και ημείς αφίεμεν τοις ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ- το πρώτο ηθικοποιεί στα πλαίσια της αγάπης το δεύτερο πνευματοποιεί-θεώνει στα πλαίσια της εν αγάπη πνευματικής σωφίας. σημ: θεούμενος ο άνθρωπος γίνεται θεάνθρωπος όπως ο διδάσκαλος του ο χριστός και συνεπώς μπορεί να αφίνει το κακό και τις συνέπειες του-"πάτερ άφες αυτοίς..."]

πέρας του Β' μέλους
ο Ποιητής Μεβλανά-Τζελαλεντίν Ρουμί

Δεν υπάρχουν σχόλια: