Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

θέσεις και αντιθέσεις 2

 [το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται] 
θέση η αλήθεια- αντίθεση η αναλήθεια
η Ι-σχύς
η ισχύς της αλήθειας δημιουργεί- η αντι-ισχύς του κακού καταστρέφει
(οι 3 αρετές του πνεύματος του θεού : ισχύς-θέληση-φαντασία=αλήθεια-αγάπη-σοφία και οι 3 αντιαρετές του πνεύματος του κακού: αντιισχύς-αντιθέληση-αντιφαντασία=αναλήθεια-αδικία-πλάνη )
η Κ-υριότης
η Κυριότητα του καλού- η Κατεξουσίαση του κακού
(το καλόν κυριαρχεί βαθμιαία δια του κύρους και της τάξεως - το κακόν κατεξουσιάζει βιαίως δια της αταξίας και του χάους)
ο Λ-όγος
ο δημιουργός Λόγος- ο Αντί-λογος καταστροφέας
(ο άνθρωπος που μαρτυρεί την αλήθεια εκφράζει την αγάπη και σοφία του λόγου και ο άνθρωπος που αποστατεί ή εναντιώνεται στην αλήθεια εκφράζει τα ψεύδη και τις πονηρίες του αντίλογου )
η Μ-ύηση
η μύηση στην αλήθεια- η μύηση στα απόκρυφα του σατανά
(η μύηση στην αλήθεια είναι η όλη αναγεννητική διαδικασία της ηθικής και πνευματικής γνώσεως και βιώσεως και τηρήσεως και εκφράσεως της αλήθειας-αγάπης-σοφίας του θεού, αντίθετα η θεληματική επιδίωξη και συμμετοχή στα απόκρυφα του κακού οδηγεί τον άνθρωπο στην πνευματική κατάληψη-εγκόλπωση-εκβλάστηση του κακού μέσα του)
ο Ν-όμος
ο νόμος ανταπόδοσης του καλού- ο νόμος ανταπόδοσης του κακού
(ο άνθρωπος είναι αυτός που με τις καλές-αυτοθυσιαστικές του πράξεις κινητοποιεί την ευεργετική δράση-ανταπόδοση του καλού για το γενόμενο καλό του ή αντίθετα με τις κακές- πονηρές- εχθρικές- άνομες- άδικες πράξεις του επισύρει την κακοποιό αντίδραση-ανταπόδοση του κακού για το γενόμενο κακό του )
το Ξ-ύλον
το ξύλον-δένδρον της ζωής-- το ξύλον-δένδρον της γνώσεως
(το ξύλον της ζωής είναι το Πνεύμα του Λόγου-της Αγάπης του θεού που είναι το Καλόν και το ξύλον-δένδρον της γνώσεως του καλού-κακού είναι το δυαδικό, δι-σύνθετο πνεύμα-εγώ του ανθρώπου-ανθρώπινον ον το οποίο είναι αμιγώς ενδογενώς δισύνθετο και το οποίο σχετίζεται και προσεγγίζεται δια του νού- της νόησεως-κατανοήσεως και που μπορεί να απλοποιηθεί (δηλαδή να γίνει εν απλούν πνεύμα- μονοσήμαντο καλού-σοφίας) διαμέσου μετανοητικών-μετουσιωτικών του κακού πράξεων και παροχικών του καλού έργων )
το Ο-ν
(το ον είναι ο λόγος-η αγάπη του θεού που στον άνθρωπο αποτέλεσε-συγκρότησε-προίκισε την ανθρώπινη ψυχή και θέληση του πνεύματος του-είναι το καλόν. το κακόν είναι μη-όν δηλαδή ένα πνεύμα-ον έκπτωτο-αρνητικό-προσωρινό-ενάντιο δηλαδή ευρίσκεται προσωρινά σε κατάσταση ανυπαρξίας-μη όντος-στερείται αιωνιότητος και τάξεως και εν γένει "είναι" ότι δεν είναι ο θεός ο οποίος είναι ΤΟ τριαδικον ΟΝ_ Ο ΩΝ ).
το Π-νεύμα
το πνεύμα του θεού- το πνεύμα του διαβόλου
(το πνεύμα του θεού είναι η θέσις-τάξις της σοφίας του, είναι το άγιον πνεύμα της αληθείας, αυτό το πνεύμα είναι που δημιούργησε το ανθρώπινον ον-εγώ και το συναποτελεί μετέχοντας στην αμιγώς δισύνθετη συγκρότηση του-ειναι ο οδηγός-ΠΟΙΜΗΝ του, αντίθετα το πνεύμα του διαβόλου-σατανά είναι το σκοτο-φορικόν πνεύμα-το πνεύμα της αταξίας-του χάους-του πνευματικού σκότους ακριβώς διότι μετά την πτώση-έκπτωση του απο τον κόσμο του θεού, αυτοδημιουργήθηκε-μετασχηματίσθηκε-αλλοιώθηκε σε ένα νέο πνεύμα, χαοτικό-σκοτεινό-άτακτο, έξω όμως απο τον κόσμο του θεού και στο κενό της ανυπαρξίας-αυτο-κατέστη μη ον- Ο ΜΗ ΩΝ. αυτό το πνεύμα είναι που αμιγώς ενδογενώς συναποτελεί και συγκροτεί το ανθρώπινον ον-εγώ-δισύνθετον πνεύμα- είναι ο εντός-ένδον εχθρός του).
πέρας του Β' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: