Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

θέσεις και αντιθέσεις

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
θέση η αλήθεια- αντίθεση η αναλήθεια
η Α-λήθεια
Αναζήτηση Αλήθειας- Αγνοια αλήθειας
(αλήθεια είναι ο θεός, η αγάπη-σοφία)
ο Β-ίος
Βίος ενάρετος- Βίος ευ(εκ)δαιμονιστικός
(βίος : η καθημερινότητα- επιλογές του κάθε ανθρώπου)
η Γ-νώση
Γνώση οικουμενικής αλήθειας- Γνώση ατομικού συμφέροντος
(η γνώση της αλήθειας είναι ο μόνος σκοπός της ζωής του ανθρώπου)
η Δ-ιάκριση
Διάκριση διαχωρισμός καλού και κακού- Διαχωρισμός εκ του καλού
(η διάκριση της αλήθειας-το καλόν απο την αναλήθεια-το κακόν είναι δείγμα πνευματικής σωφίας και απόδειξη αυτοθυσιαστικής υπομονητικής αγάπης)
το Ε-γώ 
(ον-ανθρώπινον πνεύμα)
Εργασία ελευθερία ενότης -Εγωϊστική Εγωπαθής Επιδίωξη εξουσίας
(το εγώ-εγώ, ο κάθε άνθρωπος είναι το ΥΠαίτιον ον-πηγή του καλού και του κακού μας και μόνον η ισχυρή θέληση μας είναι αυτή που μπορεί να το νικά-απλοποιεί με αυτοθυσία)
η Ζ-ωή
Ζωή ζέουσα ζείδωρα- Ζωή ζωώδης ζοφερή
( Ζωή : το αποτέλεσμα των επιλογών-πράξεων του κάθε ανθρώπου)
η Η-θική
Ηθική τελείωση ψυχής- Ηδυπαθής ηθοπλαστική διαβίωση
(ηθική : η ποιότητα της αγάπης του κάθε αδελφού ανθρώπου)
η Θ-υσία
Θεληματική θυσία αυτοθυσία- Θεληματική αποφυγή αυτοθυσίας
(θυσία-αυτοθυσία-αυτοταπείνωση: η ευθεία οδός που οδηγεί εντός της πυραμίδας της αλήθειας)
πέρας Α' μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: