Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

οι 4 εποχές του ανθρώπου

 http://1.bp.blogspot.com/-cIDMB_so1yQ/UNf9gwaOPeI/AAAAAAAAD84/mLfcLLuoq80/s640/treis-magoi-660.jpg
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
http://blogs.sch.gr/isiglavas/files/2013/01/Epoxes.jpg 
ΒΟΡΡΑΣ
(Α-ρκτος)
Ι
Ι
Δ-ύσις-----------------Α-νατολή
Ι
Ι
ΝΟΤΟΣ
(Μ-εσημβρία)

Φθινόπωρον
Βορράς-Πνεύμα
ΣΠΟΡΑ
Ι
Ι
Ι
Ι
        ύλη-Δ-ύσις-----------------Α-νατολή-διάνοια
     Χειμώνας                  Ι                            Θέρος
     ΒΛΑΣΤΗΣΙΣ              Ι               ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
Ι
Ι
Εαρ-Ανοιξις
Νότος-ψυχή
ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ

ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ή Μετόπωρον (μετά τις οπώρες-φρούτα).
αντιστοιχεί στο ΠΝΕΥΜΑ ΜΑΣ (ΓΕΝΝΗΤΟΡΑΣ ΟΥΡΑΝΟΣ-σπορέας) ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΣΠΕΙΡΕΙ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (εγώ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (γη) .

ΧΕΙΜΩΝΑΣ (χειμάζω-χειμερία ναρκη)
αντιστοιχεί στην ύλη-σώμα μας, η οποία ύλη αποτελεί τις εσχατιές-δύση του πνεύματος (αφού πρόκειται περι της χαώδου πνευματικής έκπτωτης ουσίας του κακού-πνεύματος η οποία με την επήρρεια-ζωοποίηση του πνεύματος του καλού μετετράπηκε σε ύλη-χώμα (ΧάΩΜΑ) και με σκοπό αφενός να δημιουργηθεί ο κύκλος κόσμος αφετέρου να συγκροτηθεί το ανθρώπινον ον-εγώ-πνεύμα). η ύλη-σώμα αποτελεί το ενεργητικό-καταληκτικό-δημιουργικό-εκτελεστικό μέρος της ισχύος του πνεύματος μας .

ΕΑΡ-ΑΝΟΙΞΗ (γλυκύ-αγαπητό,ανοίγει-γλυκαίνει-ομορφαίνει ο καιρός-το κλίμα, γίνεται αρεστόν-ποθητόν-ανοιξιάτικο-εαρινό) .αντιστοιχεί στην ψυχή-αιθέριο σώμα μας, η οποία είναι ο ενδιάμεσος κόσμος στην επικοινωνία πνεύματος-ύλης, το παθητικό-ΥΠΟδεκτικό μέρος αλλά και ο χώρος των εντυπώσεων-εικόνων-επιθυμιών και κέντρο της θελήσεως του όντος .

ΘΕΡΟΣ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (θερισμός-καλοκαιρία-θερμότης-ωριμότης). αντιστοιχεί στην διάνοια μας η οποία δεν αποτελεί συστατικό μέρος του τρισυνθέτου όντος (ύλη-ψυχή-πνεύμα) αλλά προσωρινό και πρόσκαιρο μέρος-εκφραστικό-διανοητικό και το οποίο παρουσιάζεται-εμφανίζεται-εκφράζεται ως μια οντότητα-λειτουργία-κατάσταση νοούσα-κατανοούσα-κρίνουσα-κατακρίνουσα κλπ (εκφράζει διανοητικές σκέψεις-κρίσεις). η διάνοια εμφανίζεται υποστασιακά-υπαρξιακά ώς εκ του τρισυνθέτου-τρισυποστάτου πνευματοποιού πνεύματος και της αιθερίας ψυχής αλλά και της ύλης (εγκέφαλος-νούς-νοητική λειτουργία-δια- νοήματα- κατανόηση) . η διάνοια είναι-κατέλαβε θέση ρυθμιστικού παράγοντα (εκκρεμές-ωρολόγιον) στο τρισύνθετο (δικαστής-κριτής= εκδηλώνει αρετές κρίσεως-λόγου-μνήμης) και ο ρόλος της είναι σημαντικός, ρυθμιστικός- συντονιστικός- καταλυτικός ως προς την ισορροπία του όντος, αφού είναι ο επικοινωνιολόγος των 3 κόσμων του ανθρώπου-όντος (είναι μέγα μυστήριο η διάνοια του ανθρώπου (πράσινο άλογο-ανύπαρτο) γιαυτό μόνο με την υπαγωγή της στο πνεύμα (του θεού μέσα μας) μπορεί να επιτελεί ρόλο θετικό και όχι αρνητικό) (σημ: εαν η διάνοια καταληφθεί απο το πνεύμα του κακού καθίσταται το φερέφωνο των σκέψεων-εμπνεύσεων του και η βάση απο όπου μπορεί να ακυρώνει κάθε θετική δραστηριότητα του ανθρώπου-υλική, ψυχική, πνευματική). η διάνοια του ανθρώπου (ταυτίσθηκε με τον ίδιο τον άνθρωπο-ο οποίος οντολογικά είναι σε σημείο μηδέν) είναι Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ή η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΟΥ και συνεπώς δια της διανοίας ή θα έχουμε μια μέρα-ζωή καλή-καλοκαιρία (ηθική αυτο-τελείωση-πνευματική αυτο-δημιουργία) ή θα έχουμε μια μέρα-κακη συννεφιασμένη-σκοτεινή-σκοτοφορική (άγνοια- ατέλεια-κακότητα-ελαττωματικότητα) .

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ είναι ημερήσιος αλλά και εποχικός και εντέλει ετήσιος. Μέσα στους αιώνες και την αέναη Κύκληση της η Φύση δημιουργεί αλλαγές-εξελίξεις και μεταμορφώσεις γαιολογικές-κλιματικές-εξελικτικές των ειδών-ανελικτικές και πνευματοποιητικές των ανθρώπων (Περίοδοι-Μεγάκυκλοι-Εποχές Πνευματικές), αλλά ο σκόπος ποτέ δεν αλλάζει και αυτός είναι η Τελείωση και Πνευματοποίηση-Θέωση του ανθρώπου διότι μέσω αυτού του τρόπου και σκοπού υπηρετείται ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΕΣΟΝΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΛΟΝ, ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ. ο άνθρωπος είναι το μέσον και ο συνεργάτης του έργου της υλοποίησης του σχεδίου του αρχιτέκτονα-μηχανικού θεού-πνεύματος (ο οποίος εκπροσωπείται απο τον ουρανό και τις εκεί αυτοπροβολές του) .
ο σπόρος ως ΑΛΗΘΕΙΑ που ο κάθε άνθρωπος στην ζωή του συναντά και επιλέγει-αποφασίζει τι να κάνει:

Λουκ. 8:5-15 Εξήλθεν ο σπείρων, διά να σπείρη τον σπόρον αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό·άλλο δε έπεσεν επί την πέτραν και αναφυέν εξηράνθη, διότι δεν είχεν ικμάδα·και άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακανθών, και συμφυτρώσασαι αι άκανθαι απέπνιξαν αυτό·και άλλο έπεσεν επί την γην την αγαθήν, και αναφυέν έκαμε καρπόν εκατονταπλασίονα. Ταύτα λέγων, εφώναζεν· Ο έχων ώτα διά να ακούη, ας ακούη.Ηρώτων δε αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Τι σημαίνει η παραβολή αύτη;Ο δε είπεν· Εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, εις δε τους λοιπούς διά παραβολών, διά να μη βλέπωσιν ενώ βλέπουσι και να μη καταλαμβάνωσιν ενώ ακούουσιν.Αύτη δε είναι η παραβολή· Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού·οι δε σπειρόμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από της καρδίας αυτών, διά να μη πιστεύσωσι και σωθώσιν.Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι οίτινες, όταν ακούσωσι, μετά χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτοι ρίζαν δεν έχουσιν, οίτινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρώ πειρασμού αποστατούσιο δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτοι είναι εκείνοι οίτινες ήκουσαν, και υπό μεριμνών και πλούτου και ηδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι.Το δε εις την καλήν γην, ούτοι είναι εκείνοι, οίτινες ακούσαντες τον λόγον, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή.

  1. οι δε σπειρόμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες, έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγον από της καρδίας αυτών, διά να μη πιστεύσωσι και σωθώσιν.(ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ-ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΑ-ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ). 
  2. Οι δε επί της πέτρας είναι εκείνοι οίτινες, όταν ακούσωσι, μετά χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτοι ρίζαν δεν έχουσιν, οίτινες προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρώ πειρασμού αποστατούσι. (ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ-ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ-ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ).
  3. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας, ούτοι είναι εκείνοι οίτινες ήκουσαν, και υπό μεριμνών και πλούτου και ηδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι.(ΥΛΙΣΤΕΣ-ΑΘΕΟΙ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΩΝ).
  4. Το δε εις την καλήν γην, ούτοι είναι εκείνοι, οίτινες ακούσαντες τον λόγον, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή.(ΟΙ ΑΠΛΟΪΚΟΙ-ΤΑΠΕΙΝΟΙ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΚΟ) .
οι τέσσερεις εποχές της ζωής του ανθρώπου (σπορά-βλάστησις-αύξησις-θερισμός) .

Μάρκ. 4:26-29 Και έλεγεν (ο ιησούς)· Ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος (πνεύμα) ρίψη τον σπόρον επί της γης, (ο σπορέας) και κοιμάται και σηκόνηται νύκτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνη (ύλη) και αυξάνη (ψυχή) καθώς αυτός δεν εξεύρει.Διότι αφ' εαυτής η γη καρποφορεί (θέρος), πρώτον χόρτον (χειμωνας), έπειτα αστάχυον (τελος χειμώνα), έπειτα πλήρη σίτον εν τω ασταχύω (άνοιξη). Όταν δε ωριμάση ο καρπός (καλοκαίρι), ευθύς αποστέλλει το δρέπανον, διότι ήλθεν ο θερισμός (θέρος).

Η παρέμβαση του κακού στην σπορά-στην δημιουργία-ζωή των ανθρώπων:

Ματθ. 13:24-30 Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς, λέγων· Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, όστις έσπειρε καλόν σπόρον εν τω αγρώ αυτού·αλλ' ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπειρε ζιζάνια ανά μέσον του σίτου και ανεχώρησεν. Ότε δε εβλάστησεν ο χόρτος και έκαμε καρπόν, τότε εφάνησαν και τα ζιζάνια.Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπον προς αυτόν· Κύριε, καλόν σπόρον δεν έσπειρας εν τω αγρώ σου; πόθεν λοιπόν έχει τα ζιζάνια; Ο δε είπε προς αυτούς· Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο· οι δε δούλοι είπον προς αυτόν· Θέλεις λοιπόν να υπάγωμεν και να συλλέξωμεν αυτά;Ο δε είπεν· Ουχί, μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκριζώσητε μετ' αυτών τον σίτον· αφήσατε να συναυξάνωσιν αμφότερα μέχρι του θερισμού, και εν τω καιρώ του θερισμού θέλω ειπεί προς τους θεριστάς· Συλλέξατε πρώτον τα ζιζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας διά να κατακαύσητε αυτά, τον δε σίτον συνάξατε εις την αποθήκην μου.

ΒΟΡΡΑΣ
(ΠΙΣΤΙΣ)
Ι
Ι
Ι
Δ-ύσις----------αλήθεια-------Α-νατολή
(ΕΛΠΙΣ)            Ι            (ΣΟΦΙΑ)
Ι
Ι
ΝΟΤΟΣ
(ΑΓΑΠΗ)
ΠΝΕΥΜΑ-ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ: ΠΙΣΤΕΥΩ στον θεό και το βεβαιώνω δια των θετικών σκέψεων, των λόγων, των έργων μου: πίστις-ανάτασις-προσεύχή.

ΥΛΗ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ: ΕΛΠΙΖΩ στο καλόν και το αποδεικνύω δια της θετικής καθημερινής-κάθε στιγμής συμπεριφοράς μου προς τον πλησίον-συνάνθρωπο μου: υπομονή-σιωπή-ταπεινοφροσύνη.

ΨΥΧΗ-ΑΝΟΙΞΗ: ΑΓΑΠΩ τον θεό-τον συνάνθρωπο-τον εαυτό και το μαρτυρώ δια της θετικής ψυχής-των καλών συναισθημάτων-αγαθοποιών επηρρειών μου: αγάπη-εγκράτεια-αλληλεγγύη.

ΔΙΑΝΟΙΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: ΣΟΦΙΖΩ τον νου-διάνοια μου-ΝΟΥΝΕΧΩ (μεταστρέφω) τον νου-διάνοια-εαυτόν και το δείχνω με την αλλάγή και στροφή-μεταστροφή του τρόπου νοείν-ζην δηλαδή την αλλαγή νοοτροπίας-συμπεριφοράς-κατανόησης των γεγονότων της ζωής μου : μετάνοια-μεταστροφή-μετάγνωση. (μετά=εκ των υστέρων νοώ=αντιλαμβάνομαι την αλήθεια, μεταστρέφομαι=εκ των υστέρων αλλάζω-κάνω στροφή προς την αλήθεια, μεταγνωση= εκ των υστέρων γνώρίζω-κατανοώ-αντιλαμβάνομαι την αλήθεια : συνεπώς πριν ΜΕΤΑ-νοήσω ήμουνα σε πλάνη-παραπλανημένος και ενεργούσα αναληθώς-ψευδώς-αδίκως-εγωϊστικώς-αλαζονικώς. Τώρα που μετενόησα, είδα-αναγνώρισα την αλήθεια και την αποδέχθηκα με αποτέλεσμα να ευρίσκομαι πλέον προς την πλευρά της αλήθειας και διότι γνώρισα την αλήθεια και διότι εκκαθάρισα με την μετάνοια μου το κακό της αμετανοησίας-ασυγχωρησίας) .

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

οι αλυσίδες του ανθρώπου 3[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

οι αλυσίδες του ανθρώπου
αλυσίδα 1η : Αθεϊα
αλυσίδα 2η : Υλισμός
αλυσίδα 3η : Τεχνικός Πολιτισμός 

 
Τεχνικός Πολιτισμός (πραγματοποιεί τον υλισμό-και την αθεϊα)

αποκ.11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 


το Αρνίον-ο Θεάνθρωπος ιησούς χριστός είχε δύο κέρατα-όπλα άμυνας κατα του κακού όταν ζούσε στην γη και επιτελούσε το έργο του και αυτά προσφέρει-δίδει-διδάσκει τους πιστούς ακόλουθους μαθητές του:
α) την αγάπη-η δωρεάν διάθεση των δυνάμεων του, η παροχή των πάντων προς πάντας (ματθ.10-8 δωρεάν ελάβετε δωρεάν δότε)
β) την σωφία- η δια της πίστεως (ανατάσεως) και πνευματικής υπαγωγής  του νοός στο εντός του πνεύμα του θεού, πνευματική πόρευση-προσέγγιση του πατρός θεού (πνευμάτωση-τελείωση του μαθητού. ματθ: 5-48Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν. ) .

ο Δράκων του κακού, για να αντιμετωπίσει την απειλή αυτή, μετασχηματίζεται σε θηρίον το οποίο ανεβαίνει απο την γη (και την θάλασσα-ψυχή) και το οποίο όπως εκείνος-το αρνίο, εμφανίζεται να έχει δυο όμοια κέρατα, που όμως η λαλιά του δεν είναι όμοια με του αρνίου αλλά με του Δράκου-σκοτοφόρου-κακού απο όπου και εκπορεύτηκε. φυσικά τα όπλα-κέρατα αυτά τα χρησιμοποιεί για-και με τους δικούς του οπαδούς-ακόλουθους με σκοπό να τους χρησιμοποιεί τόσο εναντίων των πιστών του ιησού χριστού αλλά κυρίως για να καταστρέφει το έργο του χριστού στην γη .
τα κέρατα αυτά του θηρίου-δράκοντος είναι (οι αντιθέσεις της αγάπης και πνευματικής σωφίας του αρνίου χριστού) α) ο υλισμός και β) ο τεχνικός πολιτισμός .

οι 4 ποταμοί της ΕΔΕΜ-πνεύματος καλού-σοφίας στον άνθρωπο εκφράζονται μέσα απο 4 κόσμους : α) επιστήμη β) φιλοσοφία γ) θρησκεία δ) μύηση-εσωτερισμός .
ΑΘΕΪΑ-ΥΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :
σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος-ανθρωπότητα, σε αυτό το κλίμα, με αυτά τα δεδομένα οικουμενικά αυτό που επικρατεί είναι:

ΕΠΙΣΤΗΜΗ: αντί υλικά-φυσικά να υπηρετεί-θεραπεύει τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, (ασθένειες-γηρατειά-πόνος-φτώχεια=δυστυχία) υπηρετεί (οι επιστήμονες μας) τα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ (εταιρείες χημικές-φαρμακευτικές-τροφίμων- ποτών κλπ) οι οποίοι μαζεύουν ολονέν και περισσότερα ΧΡΗΜΑΤΑ τα οποία χρησιμοποιούν αφενός για την ΕΓΩΪΣΤΙΚΗ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ-ΦΗΜΗ-ΔΟΞΑ ΤΟΥΣ και αφετέρου για την εξολόθρευση-καταστροφή του πλανήτη και των φτωχών-μη εχόντων ανθρώπων.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: αντί διανοητικά-μεταφυσικά να οδηγεί και υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανησυχίες-προσδοκίες του για τον κόσμο το σύμπαν την τέχνη τον πολιτισμό, υπηρετεί (οι φιλόσοφοι της εποχής μας) τις αθεϊστικές-αγνωστικιστικές-τάχα μου μεταφυσικές-υλιστικές-βιολογικές-γενεαλογικές-αστρολογικές-εξωγήϊνης ζωής και άλλες θεωρίες (για αγρίους) οδηγώντας τον άνθρωπο και τον κόσμο στην πνευματική-διανοητική-ηθική καταστροφή-οριστική απώλεια .

ΘΡΗΣΚΕΙΑ : αντί ηθικά-αγαπητικά να οδηγεί και υπηρετεί αυτοθυσιαστικά τον άνθρωπο δείχνοντας του έμπρακτα την αγάπη και την αλληλεγγύη την πίστη στον θεό και την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής μετά θάνατον, αντί της παραδειγματικής τήρησης των εντολών και διδαχών του ιησού χριστού-ο οποίος έζησε στην γη χωρίς χρήματα- πένης-φτωχός-χωρίς οικογένεια-χωρίς σπίτι-χωρίς περιουσία-παιδιά-γάμο-διασκεδάσεις, ξυπόλυτος με έναν χιτώνα όλη του την γήϊνη ζωή και κοιμώμενος στην ύπαιθρο κλπ. , ασχολούνται με τα ράσα τους και την εμφάνιση τους κάθε κυριακή στην λεγόμενη αγία εκκλησία τους (χριστιανική-ορθόδοξη) και ετοιμάζουν στομφώδεις λόγους-κυρήγματα για το φιλο-θεάμον κοινό (παραπλανόντας τους προ πολλού παραπλανημένους) και ασχολούμενοι τάχα μου με την αποστολική διακονία και την ελεημοσύνη προς τους φτωχούς ! έχω όμως να ρωτήσω στα σοβαρά κάτι : γιατί εκείνος είπε μόνον "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" (όλος ο νόμος της αγάπης)  και ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ-μόνον (ο νομος της ζωής) ; γιατί ; ή μήπως είμαι-εγώ αυτός που τότε (όπως και σήμερα) είπα : ματθ-23-13 ουαι δε υμιν γραμματεις (οι κυβερνητικοί και εκκλησιαστικοί παράγοντες) και φαρισαιοι (οι ιερείς-παπάδες) υποκριται οτι κατεσθιετε τας οικιας των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι δια τουτο ληψεσθε περισσοτερον κριμα 14 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι κλειετε την βασιλειαν των ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε ουδε τους εισερχομενους αφιετε εισελθειν 15 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων 16 ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι οι λεγοντες ος αν ομοση εν τω ναω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου οφειλει 17 μωροι και τυφλοι τις γαρ μειζων εστιν ο χρυσος η ο ναος ο αγιαζων τον χρυσον 18 και ος εαν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει 19 μωροι και τυφλοι τι γαρ μειζον το δωρον η το θυσιαστηριον το αγιαζον το δωρον 20 ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου 21 και ο ομοσας εν τω ναω ομνυει εν αυτω και εν τω κατοικουντι αυτον 22 και ο ομοσας εν τω ουρανω ομνυει εν τω θρονω του θεου και εν τω καθημενω επανω αυτου 23 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον και το ανηθον και το κυμινον και αφηκατε τα βαρυτερα του νομου την κρισιν και τον ελεον και την πιστιν ταυτα εδει ποιησαι κακεινα μη αφιεναι 24 οδηγοι τυφλοι οι διυλιζοντες τον κωνωπα την δε καμηλον καταπινοντες 25 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι καθαριζετε το εξωθεν του ποτηριου και της παροψιδος εσωθεν δε γεμουσιν εξ αρπαγης και ακρασιας 26 φαρισαιε τυφλε καθαρισον πρωτον το εντος του ποτηριου και της παροψιδος ινα γενηται και το εκτος αυτων καθαρον 27 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι παρομοιαζετε ταφοις κεκονιαμενοις οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων και πασης ακαθαρσιας 28 ουτως και υμεις εξωθεν μεν φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι εσωθεν δε μεστοι εστε υποκρισεως και ανομιας 29 ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι οικοδομειτε τους ταφους των προφητων και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων 30 και λεγετε ει ημεν εν ταις ημεραις των πατερων ημων ουκ αν ημεν κοινωνοι αυτων εν τω αιματι των προφητων 31 ωστε μαρτυρειτε εαυτοις οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους προφητας 32 και υμεις πληρωσατε το μετρον των πατερων υμων 33 οφεις γεννηματα εχιδνων πως φυγητε απο της κρισεως της γεεννης (7 ουαί υμίν).

ΜΥΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ: αντί ηθικο-πνευματικά να οδηγεί και υπηρετεί τον άνθρωπο δίνοντας του να τραφεί απο τους καρπούς του δένδρου της ζωής και της σοφίας και της αλήθειας, υπηρετεί (οι διδάσκαλοι της μυήσεως-εσωτερισμού) την αναλήθεια την πλάνη και την μαύρη μαγεία-κακή επήρρεια δια μέσου μυητικών τάχα μου πρακτικών και τεχνικών αναπνοής-γιόνκα κλπ (αστρολόγοι-καφετζούδες- ταρούδες- χαρτομάντεις- μέντιουμ και λοιποί παπαρο-εσωτεριστές οι οποίοι ανακάλυψαν τους βούδες τους γιόνκι τους λάμα τους άβαταρ και κατέταξαν και τον χριστό ως έναν δάσκαλο του παρελθόντος ο οποίος πλέον ξεπεράστηκε διότι τώρα υπάρχουν άλλες αλήθειες σημαντικότερες απο εκείνες που είπε ο χριστός τότε). (όλοι αυτοί είναι "οι έξω του ναού του θεού" όπως με σωφία η αποκάλυψη του ονοματίζει) .

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :

καφετιέρες- κινητά τηλέφωνα- laptops- τηλεοράσεις- πλυντήρια- σίδερα- cd- αξεσουάρ- ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά.....εεε και !!

Ματθ. 6:25-34 Διά τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγητε και τι να πίητε, μηδέ περί του σώματός σας τι να ενδυθήτε· δεν είναι η ζωή τιμιώτερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος; Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά· σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών; Αλλά τις από σας μεριμνών δύναται να προσθέση μίαν πήχην εις το ανάστημα αυτού; Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε; Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι· δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων. Αλλ' εάν τον χόρτον του αγρού, όστις σήμερον υπάρχει και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύη ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλώ μάλλον εσάς, ολιγόπιστοι; Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί· επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής.

μάλλον λάθος έκανε !! 
αυτό λέει η λεγόμενη εκκλησία του χριστού των χριστιανών!
αυτό λέει η λεγόμενη μύηση στην αλήθεια των εσωτεριστών!
λόγοις και έργοις και πράξεσιν !!

οι απλοί άνθρωποι τότε τι ; ποιόν να πιστέψουν ποιόν να ακολουθήσουν σε ποιόν  να βρουν παρηγορία ; στον θεό ; ΜΑ ΑΥΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΤΟΙΟ ΛΑΘΟΣ ! πως εγώ να απευθυνθώ σε αυτόν ;

μήπως δεν έκανε λάθος ; !!

Διά τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας ...Μη μεριμνήσητε λοιπόν λέγοντες, Τι να φάγωμεν ή τι να πίωμεν ή τι να ενδυθώμεν; Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· 

μην μεριμνήσετε μεν άνθρωποι για την ΑΥΡΙΟΝ - διότι εγώ σας είπα να ζητάτε μόνον για την σήμερον : "τον άρτον ημών τον ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ δος ημίν ΣΗΜΕΡΟΝ ...αυτή είναι η εντολή για το πως να ζείτε την καθημερινότητα σας, αλλά δε, Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ "ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ" διότι ΕΓΩ ΠΑΛΙΝ ΕΙΠΑ: ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή . (δηλαδή θα σας δώσω επι-προσθέτως όλα όσα χρειάζεσθε για να επιβιώσετε να ζήσετε καλά με επάρκεια-ποσότητα και ποιότητα) .

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :
χωρίς καμία ΗΘΙΚΗ χωρίς καμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ο σύγχρονος λεγόμενος "τεχνικός πολιτισμός"- αυτή η υλοποιημένη βαρβαρότητα (των δυτικών) του πνεύματος του κακού, αποδεικνύεται "πολιτισμός" της ΒΙΑΣ-ΑΔΙΚΙΑΣ-ΑΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ- ΑΝΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΚΟΥ-ΚΑΚΙΑΣ-ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ-ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ .

τι είναι αλήθεια ο πολιτισμός

(δες : η ανατολή του νέου παγκόσμιου πολιτισμού
Ο πολιτισμός:
είναι το ενιαίο σύνολο των υλικοτεχνικών και ηθικο-πνευματικών αξιών-αρετών-δυνάμεων-καταστάσεων-δημιουργημάτων, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεισφοράς και συνεργασίας όλων των μελών της κοινωνίας -των πολιτών και αποτελεί το υλικο-ψυχικο-πνευματικό περιβάλλον εντός του οποίου γεννιέται, διαβιώνει, διαμορφώνεται και τελειοποιείται η ζωή όλων των ανθρώπων-πολιτών ο πολιτισμός είναι το δημιουργικό αποτέλεσμα της πνευματικής αλήθειας-είναι πραγματοποιημένο-υλομορφοποιημένο το πνεύμα της αληθείας,αυτή τούτη η αλήθεια εκπεφρασμένη υλικά-ψυχικά-πνευματικά από όλους τους ανθρώπους-πολίτες,είναι το προϊόν της ποιοτικής πνευματικής στάθμης των πολιτών-της κοινωνίας-του λαού-της ανθρωπότητας,είναι η συνέπεια της συνειδήσεως,της δημιουργικότητος και της ευθύνης των μελών της κοινωνίας,δηλαδή της ενσυνειδήτου ηθικής και πνευματικής βιώσεως της αλήθειας εκ μέρους των πολιτών και φυσικά η έκφραση αυτής της αλήθειας και φυσικο-υλικά στον κόσμο ως νόμοι-κοινωνία-ηθική-δικαιοσύνη-ποιότητα ζωής-αρμονία-ενότητα-συλλογικότητα-υπευθυνότητα-δημιουργικότητα-πνευματικότητα ,τέχνη και πνευματικός πολιτισμός. σημ: τι πολιτισμός είναι αυτός όπου σήμερα οι περισσότεροι είναι αποκλεισμένοι-δεν μπορούν να ΣΥΝ-μετέχουν για λόγους γνώσεων-πλούτου-χρημάτων-διανοητικού επιπέδου κλπ. ; είναι πολιτισμός κάποιοι να έχουν δουλειά και κάποιοι όχι ; είναι πολιτισμός να κυβερνούν οι έχοντες χρήματα και μέσα (απο κλοπές-αδικίες-ρεμούλες-παλιανθρωπιές-προδοσίες κλπ) καί όχι οι άριστοι ; είναι πολιτισμός το να περιφρονείται απο τους έχοντες και κατέχοντες χρήματα και αξιώματα η αλήθεια η δικαιοσύνη και οι νόμοι ;  κυβέρνηση ; ποιά κυβέρνηση ; εκκλησία; ποιά εκκλησία; δικαιοσύνη ; ποιά δικαιοσύνη; μέσα ενημέρωσης ; ποιά μέσα ενημέρωσης; υπουργείο πολιτισμού; ποιο υπουργείο πολιτισμού ;