Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ο άνθρωπος

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS18SHIABVP4m5wn8wUQ_sYAIDuBzsXSP4AVirggUVypH92H3SA
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η Παραβολή του Ασώτου Υιού:
ΛΟΥΚΑ ΙΕ-11 Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 12 καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 15 καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 16 καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. 17 εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ἀπόλλυμαι! 18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. 19 οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 20 καὶ ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. 22 εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας, 23 καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, 24 ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 25 ῏Ην δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν, 26 καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. 27 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· 30 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. 31 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾿ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν· 32 εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕΤΟΣ
Ι
Ι
ΜΑΤΘΑΙΟΣ-----------------ΛΟΥΚΑΣ
ΤΑΥΡΟΣ                         ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ι
Ι
ΜΑΡΚΟΣ
ΛΕΩΝ


ΑΕΤΟΣ
ΠΝΕΥΜΑ
Ι
Ι
        ΤΑΥΡΟΣ-------------ΑΝΘΡΩΠΟΣ
          ΥΛΗ                     ΔΙΑΝΟΙΑ
Ι
Ι
ΨΥΧΗ
ΛΕΩΝ

(γυπ)ΑΕΤΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
Ι
Ι
             μινω-ΤΑΥΡΟΣ-------------υδροχόος ΑΝΘΡΩΠΟΣ
          ΕΥΡΩΠΗ          Ι                ΕΛΛΑΔΑ    
Ι
Ι
ΙΣΡΑΗΛ
ιούδας-ΛΕΩΝ
έργον του θεού και του (διαμέσου) ανθρώπου είναι ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, την ιστορία-πτώση του οποίου περιγράφει (μόνον) ο ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος αντιστοιχεί στον άνθρωπο (στο τετράμορφο-που είναι η πλήρης εξωτερίκευση-προβολή του ΕΓΩ-δισύνθετου ανθρώπινου όντος-πνεύματος και συνεπώς τα 4 όντα μπορεί και να συμβολίζουν-εκφράζουν εκτός της δισύνθετης φύσης του ανθρώπου, μόνο την επι τω καλώ ή μόνον την επι τω κακώ φύση. πχ ΑΕΤΟΣ του καλού ή αετός του κακού=γυπΑΕΤΟΣ).

εδώ θα εξετάσουμε το "ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ την ουσίαν αυτού.." : (13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως).
σκορπάω-σκορπώ (σκορπίζω): σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύν-ολο πραγμάτων, ένα ταμείο αγαθών, ενέργειας, δυνάμεων, ιδεών κλπ. και εγώ το διαιρώ, το τεμαχίζω-διαμερίζω και εν συνεχεία το πετάω, το εκτοξεύω, το διαχέω-ξωδέυω άτακτα (καταχρήσεις-κακή χρήση) προς όλες τις κατευθύνσεις δηλαδή το αναλώνω, το ξωδεύω το χάνω-απολλύω-καταστρέφω και μάλιστα η διασκόρπιση αυτή εκτός του ότι αυτή καθεαυτή είναι αποτελεί αυτο-καταστοφή, είναι και πρόξενος άλλων σημαντικότερων καταστροφών στους άλλους (συνέπειες). πχ. με αυτό που είπε (λόγος) σκόρπισε τον φόβο-τρόμο, με το όπλο του σκόρπισε τον θάνατο, με την άσωτη ζωή του σκόρπισε-διασκόρπισε (κατ-ανάλωσε-εξώδευσε-έφαγε) όλη την περιουσία του (της οικογένειας του κλπ). 
Η περίπτωση του ασώτου υιού είναι η ΑΣΩΤΗ ΖΩΗ και η ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (που εδώ δεν λέει πουθενά για χρήματα αλλά για ουσία-περι-ουσία και βέβαια εννοεί το πνεύμα (ουσία θεού-υπερουσία) αφού ο άσωτος υιός ήταν πνεύμα καλού και "τώρα" (μετα την ηθελημένη ενέργεια-κίνηση-στάση της κίνησης-ροής της ενέργειας-δύναμης του πνεύματος και αυτονόμησης-ανεξαρτητοποίησης-αποκοπής του απο τον θεό-σύνολο πνεύματος) είναι πνευμα έκπτωτον απο τον θεό-πνεύμα καλού, αυτο-κατέστη πνεύμα κακού-σκότους, σκοτοφορικόν, ο σκοτοφόρος, σε σχέση με τον χριστό ο οποίος είναι ο εωσ-φόρος δηλαδή αυτός που φέρει το φως (ρέει το φως του θεού). η παραβολή, τον άσωτο τον συνδέει με τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή εμείς ως άνθρωποι δημιουργηθήκαμε για να "επαναφέρουμε στον πατέρα-μας (πίσω) τον άσωτο υιό-πνεύμα" γιαυτό φέρουμε μέσα μας-χρεωθήκαμε τότο το καλόν-τον χριστό (η πρόνοια-δύναμη μας) όσο και το κακό-τον έκπτωτο άσωτο υιό-πνεύμα του κακού (ένα μέρος κακού και ένα μέλος καλού), αμιγώς, πνευματικώς, σε κατάσταση δισυνθετότητας (όπως τα φίδια έχουν μέσα τους το δηλητήριο χωρίς αυτό να τα πεθαίνει, αλλά δάγκώνοντας μας πεθαίνουμε εμείς και όχι αυτά).

είναι σημαντικό να κατανοήσει κάθε άνθρωπος ότι ο θεός ΤΗΝ "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΤΩΣΗΣ την ανθρωποποιεί μέσω της παραβολής ώστε ο άνθρωπος να εννοήσει χρονικά αυτό που έγινε άχρονα και τον αφορά αφού του ανατέθηκε το έργο της επαναφοράς του ασώτου υιού-πνεύματος, απο την άλλη πλευρά και ταυτοχρόνως η "ιστορία" αυτή-στην ιστορία αυτή ενεπλάκη ουσιαστικά κυριολεκτικά και ο ίδιος ο άνθρωπος απο δημιουργίας του. 

Α' πτώση: πνευματική-σκοτοφόρος (πνεύμα κακού)
Β' πτώση: πνευματο-διανοητική-εύα-αδάμ (δισύνθετο ανθρώπινο πνεύμα)
Γ' πτώση: (βαβέλ) υλοδιανοητική-ανθρωπότης (κυριαρχία του πνεύματος του εν τω ανθρώπω κακού)

και ειδικά μετά την έλευση του χριστού και την μη αποδοχή του ψυχικά και πνευματικά απο το σύνολο της ανθρωπότητος (αλλά ουσιαστικά και απο όλους όσους μόνο δια λόγων πιστεύουν στην αγάπη-αλληλεγγύη που ο χριστός έδωσε εντολή και άφισε παρακαταθήκη για τον κάθε άνθρωπο) η πτώση επήλθε και στην ψυχή αλλά και στο όλον ψυχοπνευματικό και υλοδιανοητικό ον-εγώ άνθρωπος, οπότε βλέπουμε σήμερα την παγκόσμια επικράτηση της αδικίας-πλάνης-αναλήθειας δηλαδή του ίδιου του πνεύματος του κακού στην ζωή των ανθρώπων και στον κόσμο .(κυριαρχία του πνεύματος του εν τω κόσμω-ανθρώπω κακού).

πνεύμα καλού= ο χριστός (σύν ή ο ών-το ον)
πνεύμα κακού= ο διάβολος (μείον ή μη ων-το μη ον)
πνεύμα δισύνθετο καλού και κακού (αμιγώς)= ο άνθρωπος (το μηδέν-ωόν)

ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ=(ο άσωτος υιός-πνεύμα= αρνητικό=μειον= - )
Δ Σ Κ Ρ Π Σ =-6γρ
Ι Ε Ο Ι Ε=-5 γρ

φωνήεν= (+) αγάπη-λόγος θεού αλλά και του κακού= (-) αντί-λογος κακού
σύμφωνον= (+) πνεύμα-σοφία θεού αλλά και του κακού= (-) αντι-σοφία κακού

+5 = ον (όρθια 5Α)
- 5 = μη ον (ανεστραμμένη 5Α)
+6= πνεύμα καλού
-6= πνεύμα κακού

ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= 126= -126
αγάπη+σωφία= 101 + Α+Ω=25= +126

συνεπώς -126 = αρνείται τόσο την πνευματική Αγάπη, το Α του θεού όσο και την πνευματική σωφία, το Ω του θεού.

-126 =
-1= μείον ένα= ο μη ων= το ενάντιο της μονάδας= θεός= ο ων= ο γεννήτωρ των θετικών αριθμών= +1
-2= μείον δύο= αντιαγάπη-αντισοφία=το ενάντιο της δυαδικής-διπολικής έκφρασης του θεού= η αγάπη-σωφία= +2
-6=(1+2+3=6, 1χ2χ3=6)=η ατέλεια προσωποποιημένη σε όλα τα επίπεδα και παντού η διαίρεση-χάος-αταξία (όπως ο +6 = η τελειότητα του πνεύματος του θεού και του πνεύματος του ανθρώπου σε ένωση)
......καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.
 
ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= εμπεριέχει :

ΔΙΕΚΟΠΣΕ=
(π + σ= Ψ) ΔΙΕΚΟΨΕ + ΡΙΣ=ρίνα-μύτη= εκ της ροής-ρέει-ρεία-ρέα (ισρ-αήλ, οΣΙΡις κλπ) δηλαδή ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= διέκοψε την ροη της ανα-πνοής της δυνάμεως-ενέργειας-πνεύματος του θεού (σι-ός-όσιρις-ισΧΥρός)

δια-κόπτω=σταματώ-τερματίζω κάτι, δίνω ένα τέλος, αποκόπτω-χωρίζω κάτι απο την πηγή που το συνέδεε-τροφοδοτούσε (ρίς), παύω-θέτω τέλος στην κατάσταση της συνέχειας-συνεχούς ροής (δ-ΙεΣκΟΡπΙΣε=εμπεριέχει το " ΟΣΙΡΙΣ-σείριος")

χ-ΡΙΣ-τος-ΙΣχυΡός

Ρ=ροή (ρεία-ρέα)
ισ=ισΧύος (ιΗσούς)

ισχύς=πνευματική δύναμις (αφού ο θεός ειναι πνεύμα=ισχύς-θέληση-φαντασία).

ο θεός είναι το ΑΠΟΛΥΤΟΝ, διακοπή στον θεό δεν νοείται-γίνεται. όταν ξεκίνησε το αδιανόητο: (όχι στον θεό αλλά σε μια απο τις άπειρες δημιουργίες του-ουρανοί) δηλαδή η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ-ισχύος, τότε έγινε ΠΤΩΣΙΣ του πνευματικού όντος που την προκάλεσε και απο εως-φορικόν κατέστη-μετεμορφώθη σε σκοτο-φορικόν (ο ΝΟΜΟΣ εξέβαλε-εξοβέλισε-εκτίναξε τον ταραξία-εγωϊστή απο το θείο επίπεδο προς στο κενό της ανυπαρξίας (κενον) όπου εκεί το πνεύμα του διαμελίσθηκε στα εξ ών συνετέθη, διασκορπίσθηκε η ουσία που συγκροτούσε την τάξη-οντότητα του με αποτέλεσμα να καταστή "νεκρός" και σε κατάσταση μη όντος- μη ων). αυτό το ον-πνεύμα "σήμερα είναι ο άνθρωπος" ο οποίος καλείται, το μέσα του χρεωμένο "πνευματικό κακό, που είναι σπερματικό πνεύμα-κομμάτι πνεύματος" να το μετουσιώσει και να το επαναφέρει επανερχόμενος ο ίδιος, στον θεό ! αυτή είναι η εκπλήρωση του σχεδίου του θεού: "η επαναφορά-επιστροφή και θέωση-αποκατάσταση του υιού του θεού"- της διαταραχθείσας τάξεως του πνευματικού επιπέδου.(μετάνοια του ασώτου υιού-ανθρώπου και επιστροφή και αποκατάσταση του στον θεό και την αρχαία τάξη).

ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ= 126 (-)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ=126 (+)
άνθρωπος=υδροχόος=θεά-νθρωπος=ελλάς-έλληνες

ο ΣΚΟΤΟΦΟΡΟΣ διέκοψε την ροή-ενέργεια-δυναμική του πνεύματος του θεού στην δημιουργική του εκδήλωση με συνέπεια την πτώση-έκπτωση (του τάγματος) του απο τον πνευματικό κόσμο του θεού. ήρθε η ώρα-ΤΩΡΑ που ο υδροχόος-παράκλητος-πνεύμα της αληθείας δια της θείας ροής του αγίου του πνεύματος--δυνάμεως, θα επαναφέρει ξανα πίσω τον υιό του θεού και τον άνθρωπο άσωτο υιό. ο καθείς ας αναλάβει "το κομμάτι" που του αναλογεί και ας πάει εκεί που ο υδροχόος καλεί τους διψώντες την αλήθεια και δικαιοσύνη του θεού. Τάλλα όλα είναι κολωκύθια άβραστα και χωρίς λάδι και αλάτι !

Δεν υπάρχουν σχόλια: