Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

η Ελλάς στην Αποκάλυψη του Ιωάννη-2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η Μεγάλη Γυναίκα της Αποκάλυψης-12ον κεφάλαιο
είναι η ΕΛΛΑΔΑ (Σωφία Αθηνά)

ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ –τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, – ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ.

 ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.............5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 

Ε-τεκεν
Υ-ιόν
Α-ρρενα (ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ)
Ε Υ Α

Η ΓΥΝΗ= Η ΕΥΑ-η τρίτη (αφού η 2η υπήρξε η Παναγία-Μαρία)

Ο ΥΙΟΣ_ΤΕΚΝΟΝ= Ο ΑΡΡΕΝ_ΑΣ
αρρεν=σοφία
θήλυ=αγάπη

οι τρείς εποχές-διαθήκες :
1η=νόμος=μωϋσής-προφήτες (Ηλίας)
2η=αγάπη=χριστός-ιησούς θεάνθρωπος
3η=σοφία=παράκλητος-πνεύμα αληθείας

ελλάδα :
η πτώση-έκπτωση των εβραίων με την άρνηση αποδοχής του μεσσία χριστού (ακόμη περιμένουν τον μεσσία τους) χάρισε στους έλληνες την διαδοχή της 1ης και 2ης διαθήκης οι οποίες εκφράσθηκαν με επίκεντρο το Βυζάντιο-ελλάδα. Η 3η διαθήκη έχει δοθεί στους έλληνες κλιμακωτά απο τις αρχές του αιώνα μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα και είναι μια διαθήκη τριπλή (Γ=Α+Β+Γ=Ω_μέγα διαθήκη)

ο ΑΡΡΕΝΑΣ= το πνεύμα της αληθείας-ο παράκλητος-ισχυρός άγγελος ο οποίος κρατάει ΡΑΒΔΟΝ ΣΙΔΗΡΑ και με αυτήν ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ  πάντα-όλα τα έθνη-λαούς-την οικουμένη ανθρωπότητα.

Α-Ρ-Ρ-Ε-Ν-Α-Σ=
Α=1
Ρ=17
Ρ=17
(ΕΝΑΣ=ένας)
ΕΝ=1
Α-Σ=1-18=118=ΧΡΙΣΤΟΣ 

1=Α= ο θεός (μονάς-Α)
ΕΝ=1= η αγάπη-σοφία (Μονάς-δυάς)

17=(1-17=153)= Ρ=ρήμα=λόγος άρρενος
17=(1-17=153)= Ρ=ράβδος=πνεύμα ποιμένος

ΕΝ= ένα-1 έργο ΕΝιαίο ΕΝ παντί ΕΝότητος
(Είς Ναός-Είς Νούς-Είς Νόμος)

Α_Σ= Α-γάπης_Σ-ωφίας (χριστού-παρακλήτου)

1-1
17-17
ΕΝΑΣ=1

1-1-1= τριαδική Μονάς
1717= διπολική Δεκαεπτάς

όλοι οι αριθμοί= 9
17 χ 9 = 153
1-17=αναλύεται σε 153

153=
1=υδροχόος
5=υδρία
3=ύδωρ

1=αλήθεια
5=αγάπη
3=σωφία

Ο ΑΡΡΕΝΑΣ=ΥΔΡΟΧΟΟΣ=ΘΕΟΣ_ΠΝΕΥΜΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ=Η ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗ-ΑΛΗΘΕΙΑ την οποία το υδροχοϊκό ον χύνει τα πνευματικά νάματα, το ζών ύδωρ του απο τον αέρα ψηλά προς την γη, λούζοντας-ξεπλένοντας-καθαίροντας-εξαγνίζοντας-πυροφωτίζοντας τον κόσμο και την ανθρωπότητα ολόκληρη και φωτίζοντας του μαθητές και αναζητητές της αλήθειας.

Ε-τεκεν
Υ-ιόν
Α-ρρενα (ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ)
Ε Υ Α 

Ε= ελλάς
Υ=υδροχόος
Α=αλήθεια

Ε=ελλάς-έργον
Υ=υπέρ-υπηρεσία
Α=ανθρωπος-ανθρωπότητα 

το έργο της ελλάδας-εύα είναι η υπηρεσία προς την ανθρωπότητα και αυτή η υπηρεσία είναι η ποίμανση-οδήγηση της ανθρωπότητας και η παροχή της αλήθειας-Γ' διαθήκη προς αυτήν.

Ε-τεκεν
Υ-ιόν
Α-ρρενα (ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ)
Ε Υ Α

ΠΟΙΜΗΝ-ΡΑΒΔΟΣ-ΠΟΙΜΑΝΣΙΣ=240=24=Ω (ων)

72------------57-------------111
το έργο της ποιμάνσεως περιλαμβάνει το ΩΜΕΓΑ=α-ω

ΠΟΙΜΗΝ-ΠΟΙΜΝΗ-ΠΟΙΜΝΙΟΝ=246=6-24=ΖΩ (ζών)

72----------------72------------102
ο άρχων, η χώρα και ο λαός του εκφράζουν το θέλημα του θεού (θεός=46) την αγάπη-σωφία του (1+1=2) (246) έτσι ώστε μέσα απο αυτούς να ΖΕΙ ο θεός (ΖΩ-ν) .

72=9=3χ3
57=12=3 (19 χ 3)
111=3 (51 χ 3)
102=3 (34 χ 3)
3=πνεύμα-τριάς (111 ή 1-2-3)

240= 60 χ 3 (ηλιος=60 πατήρ=60)
246= 62 χ 3 ( λόγος=62 υιός=62)


ιωα.-κεφ:10ον: Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8 πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ, κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. 10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· 12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 13 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. 17 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.

η Ράβδος=ρήμα-ρήτωρ=ΛΟΓΟΣ
η Ράβδος-ρομφαία(ρώπαλο)=ρώμος-ρώμη=ισχύς-ΠΝΕΥΜΑ

ΡΑΒΔΟΣ ΣΙΔΗΡΑ= αποκ.Β'-26 Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, 28 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.

ο σίδηρος συμβολικά εκφράζει το σκληρό-άκαμπτο, την σωφία και την πνευματική δύναμη- ισχύ, όπου μπορεί να συντρίβει τα τεχνάσματα-πονηρίες-κακίες-δόλους-πειρασμούς του κακού και να εκ-μηδενίζει την εχθρική-αντιδραστική δύναμη του.

ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ΕΝ ΡΑΒΔΩ ΣΙΔΗΡΑ=

ΕΝ=ένα=Α=1= η μονάς-το εν=ο θεός-αγάπη-σωφία

Ρ_ΑΒ_ΔΩ= θα σας δώ-σω απο την ΑΒ=α-ω το Ρ= 17=153= το υδροχοϊκό πνεύμα του παρακλήτου, της Γ' διαθήκης-εποχής-ΑΛΗΘΕΙΑΣ, το Αγιον πνεύμα, η αγία τριάς .

ΣΙΔ-ΗΡΑ= ΔΙΑΣ-ΗΡΑ= ο πατέρας-μητέρα των Θεών-Ανθρώπων.
 


η σιδηρά ράβδος είναι το ΠΝΕΥΜΑ (άω=πνέω) του Διπόλου Δίας-Ηρα δηλαδή οι ουράνιοι Γεννήτορες, το Πνευμα του ΛΟΓΟΥ- ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ= χριστός- παράκλητος .

ΕΛΛΑΣ= 5+11+11+1+18=46

ελλάς=46 (το πνεύμα του ουρανού)
θεός=46 (το πνεύμα του έωνος)
δώρα=46 (το πνεύμα-7 αστέρες του κόσμου-γης)

ΕΛ=5-11=115
παράκλητος=115
Λ=11
ΑΣ=1-18=118
χριστός= 118
1-αγάπη + σωφία-1
 Λ 
 11 
Δ
115       118
παράκλητος     +         χριστός
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: