Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

η Ελλάς στην Αποκάλυψη του Ιωάννη

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η Μεγάλη Γυναίκα της Αποκάλυψης-12ον κεφάλαιο
είναι η ΕΛΛΑΔΑ (Σωφία Αθηνά)
ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ –τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, – ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ.

ΓΥΝΗ: η ελλάδα-αθηνά (δίας-κρήτη)
ΗΛΙΟΣ: ο απόλλων (ήλιος-ρόδος)
ΣΕΛΗΝΗ: η άρτεμις (σελήνη-πάτμος)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑ =το Δωδεκάθεον

ΓΥΝΗ: η ελλάδα- η Πνευματική Σωφία (η Παρθένος του Πνεύματος)
ΗΛΙΟΣ: ο χριστός (Λόγος)
ΣΕΛΗΝΗ: ο παράκλητος (Πνεύμα)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΩΔΕΚΑ = ο ουρανός-12 τάγματα(5+7)
 
γυνή=Γ
ήλιος=Η
σελήνη=Σ
 ΓΗΣ= της γης
δώδεκα αστέρων στέφανος=ΔΑΣ=η δάδα (πυρ-φως)
ηλιος-σελήνη=ουρανός-ο ουράνιος θόλος-προστασία της γης
γης δας= η δάδα της γης=ο πυρσός που φωτίζει τον άνθρωπο σε περιόδους σκότους όπως με φυσικό τρόπο κάνει ο ήλιος την ημέρα και η σελήνη την νύκτα .

η ελλάδα=χώρα του πνεύματος
η γυνή= η σωφία του πνεύματος

ο Δίας=ο ΟΥΡΑΝΟΣ_πατήρ θεών και ανθρώπων=η ΑΛΗΘΕΙΑ
ο Απόλλων= το φως_αρμονία του κόσμου=η ΑΓΑΠΗ
η Αθηνά= το πύρ_σωφία του κόσμου=η ΣΩΦΙΑ
η Σελήνη= η φυσική-διανοητική σοφία_ μήτηρ-συνοδός-βοηθός του ανθρώπου
οι 12 Αστέρες= όλες οι αρετές_ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ-ΗΘΙΚΕΣ αξίες του καλού.

Η ΕΥΡΩΠΗ= ο μινώταυρος
Η ΑΜΕΡΙΚΗ= ο Τυφώνας-Εχιδνα (γονείς της λερναίας ύδρας)

Ο ΑΡΡΕΝΑΣ-τέκνον της γυνής-ελλάδας- ο θεάνθρωπος ήρωας Ηρακλής= η Γ' του θεού Διαθήκη-αλήθεια-αγάπη-σωφία (το παρακλητικό-χριστικό πνεύμα-λόγος και νόμος)
Ο ΔΡΑΚΩΝ= η λερναία ύδρα (και όλα τα τέρατα που σκότωσε ο ηρακλής) 
Ο ΑΕΤΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ-2 πτέρυγες= ο Δικέφαλος Αετός=η αγάπη-ΣΩΦΙΑ του ουρανού δηλαδή ο αιώνιος σύζυγος της μεγάλης γυνής .

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ=το έκπτωτον αρνητικό-καταστροφικό πνεύμα του κακού και οι άνθρωποι υπηρέτες του-ο άσωτος υιός-πνεύμα (που σήμερα λαμβάνει-έλαβε μορφή-εικόνα-πραγματικότητα οικουμενική αφού όλες οι κοινωνίες-λαοί-έθνοι έχουν πλανηθεί και ως εξ αυτού υπηρετούν το αντι-θέλημα του κακού (πόλεμοι-διαχωρισμοί-αντιθέσεις-συμφέροντα-υλισμός-αθεϊα κλπ) αντί του θελήματος του θεού που είναι η εν παντί ενότητα των ανθρώπων μέσα απο την γνώση-βίωση-τήρηση-έκφραση της αγάπης-σωφίας του θεού).

Ο ΜΙΧΑΗΛ= ο άρχων αρχάγγελος του πενταδικού αρχαγγελικού πνεύματος που εδρεύει στον ουρανό και είναι βοηθός-συμπαραστάτης στο έργο των τέκνων της γης (η σοφία σε σχέση με τον Γαβριήλ που εκπροσωπεί την όψη της αγάπης) . 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ= εκφράζονται-αναλογίζονται μέσα απο τον Λεωνίδα και τον Εφιάλτη, τον Σωκράτη και τούς κατήγορους του , τον  καλόγερο Σαμουήλ και τον Πήλιο Γούση, τον Καποδίστρια και τους δολοφόνους του, τον Βενιζέλο και τους Βασιλόφρονες κλπ.

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ= είναι ίδια-όμοια και σήμερα για κάθε έλληνα-ελληνίδα καθώς οι χαμερ ικανοί (και ο εβραίος όφις) και οι ευρω πέοι ευρίσκονται προ των πυλών και τειχών (όχι πλέον της χώρας) της ίδιας της ύπαρξης των ελλήνων και της συνέχισης της φυλής-πατρίδος-θρησκείας-ιερών και οσίων της ελληνικής φυλής (που δυστυχώς οι αριστεροί στην ιδεολογία τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: