Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

η Ελλάς στην Αποκάλυψη του Ιωάννη-3

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
η Μεγάλη Γυναίκα της Αποκάλυψης-12ον κεφάλαιο
είναι η ΕΛΛΑΔΑ (Σωφία Αθηνά)

ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ –τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῷ ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, – ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν· ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄρρενα. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ.
5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ·
 • και=K
 • έτεκεν=E
 • υιόν=Υ
 • άρρενα=Α
 • ος=Ο
 • μέλλει=Μ
 • ποιμαίνειν=Π
 • πάντα=Π
 • τα=Τ
 • έθνη=Ε
 • εν=Ε
 • ράβδω=Ρ
 • σιδηρά=Σ
Κ+Ε+Υ+Α+Ο+Μ+Π+Π+Τ+Ε+Ε+Ρ+Σ=159
10+5+20+1+15+12+16+16+19+5+5+17+18=159
1  6  7
8
3  4  9
1=Α 5=Ε 9=Ι 
( α + ε + ι = 15 = Ο)
ΑΕΙ=αιωνίως-παντοτινά-Ο ΑΡΡΕΝΑΣ
(ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ)
Εργον
1=Ο ΘΕΟΣ-η αιωνία ιδέα-μονάς
5=Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-η εικόνα της μονάδος
9=Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ=η μορφή του θεού-ανθρώπου
Ράβδος
Α=1=ΙΣΧΥΣ-αλήθεια (ο πατήρ-αίτιον)
Ε-5=ΘΕΛΗΣΗ-αγάπη (ο λόγος-βεβαίωση)
Ι=9=ΦΑΝΤΑΣΙΑ-σοφία (το πνεύμα-η μύηση)
Ποιμήν
Α= ΑΛΗΘΕΙΑ(παράκλητος άγιον πνεύμα)=1
Ε= ΕΛΛΑΣ(ποιμήν της ανθρωπότητος)=5
Ι= ΙΕΡΟΝ(παρθενών-οικουμενικός ναός θεού)=9 
Εκλεκτός
Α= Αρρενας=παράκλητος
Ε= Ελλάς=ανθρωπότητα-κόσμος-γη-γυνή
Ι= Ιησούς=χριστός
Επάνοδος-ολοκλήρωση του έργου
( α + ε + ι = 15 = ο= ΑΕΙ Ο)
(5=1+2+3+4+5=15 ή Ε=Ο)
(5=Ε=άνθρωπος και Ο=ολοκλήρωση-κλείσιμο του Κύκλου της Επανόδου του έργου του ανθρώπου= 5+5+5=15 στους τρείς κόσμους του παντός (Υ_Ψ_Π)
Ο-μικρον=
Κύκλος= 360°
12χ30=ζωδιακός κύκλος=12 μηνες=1 ετος 
(1-Χριστός-αμνός-Αρνίον και 12 μαθητές-πρόβατα-αρνία)
κύκλος=τελειότητα-πληρότητα-ολότητα-ομοιότητα
(---Ο-ν/Ο-δός-Ο-ξος/Ο-φις-Ο-μοίωσις/O ων-Ο-λοκλήρωσις/Ο---)

17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ.

ο δράκων-ποιεί πόλεμον : μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς=της Εύας και οι άνθρωποι αυτοί χαρακτηρίζονται απο το ότι : τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ.= οι ακόλουθοι-ακολουθούντες τις εντολές του ιησού χριστού= "αγαπάτε αλλήλους και τους εχθρούς ημών"

Ο ΔΡΑΚΩΝ=84= -84= -4 + -8= -12
-4=ύλη= υλισμός-αθεϊα=ασωτεία
-8=ψυχή=ευδαιμονία-ευτυχία-τυχη=ψευδαισθήσεις-δυσαρμονία
-12=πνεύμα= παγκοσμιοποίηση=εξομοίωση όλων των ανθρώπων με τις ίδιες συνήθειες-νοοτροπία-ζειν-επιθυμειν-συμπεριφέρεσθαι κλπ

ΜΥΗΣΙΣ=84= +8 + +4 = + 12
η μύησις στην αλήθεια=
+4=στην ύλη= ισορροπία=μέτρον-συμμετρία
+8=στην ψυχή=αρμονία=γαλήνη-αρμονία-ειρήνη
+12=στο πνεύμα=ενότης-οικουμενοποίηση-ομοιότητα με την αλήθεια

ΠΟΛΕΜΟΣ=92= -92 = -11
-9= μύηση στο κακό-ΑΥΤΟ-παραπλάνηση-εξαπάτηση-ψεύδος
-2=(αρνητική δυάς) δια-χωρισμός απο τους άλλους-εγωϊσμός
-11=αντιαγάπη-αντισοφία=καταστροφή-πόλεμος συμφερόντων

ΑΓΑΠΗ+ΣΟΦΙΑ=28+64=92 = +9 + +2= +11
+9=μύηση στην αλήθεια=δημιουργικότητα καλού-σοφία
+2=(δημιουργική δυάς)=διπολικότητα-ένωση αγάπης-σοφίας
+11=συνδημιουργία αγάπης-σωφίας, ειρήνη-κοινωνία

σύνοψη: ο πόλεμος θα μαίνεται ατομικά και συλλογικά σε άνθρώπους-άτομα και την ανθρωπότητα σαν σύνολο, όσο η ανθρώπινη ψυχή-ζωή είναι ΚΕΝΗ απο τον θεό και "ΓΕΜΑΤΗ" απο ακαθαρσίες-κακίες-πονηρίες-αδικίες-άνομες επιθυμίες-βία και κάθε κακότητα και μίσος-ασυγχωρησία-ακράτεια-εχθρότητα του κακού το οποίο ως δράκων-φίδια-λερναία ύδρα κατοικεί μέσα μας, βασιλεύει μέσα μας, κυβερνά το εγώ-είναι-ον-πνεύμα μας-εμάς τους ιδίους ώς ανθρώπινες υπάρξεις-προσωπικότητες-οντότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: