Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Η Αιώνια Θυσία του Πάσχα

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
οοοοο
μάρκ: ΙΔ-43 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπεσταλμένοι παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων· ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς.ιωάν: ΙΗ-3 ὁ οὖν ᾿Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4 ᾿Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ' αὐτόν, ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς· τίνα ζητεῖτε; 5 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ· ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ' αὐτῶν.....12 ῾Η οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων συνέλαβον τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτόν, 13 καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς ῎Ανναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 14 ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.ιωάν: ΙΘ-14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 16 τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇ.
ματθ: ΚΖ-Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον· Βαραββᾶν. 22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω. 23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω

ΕΒΡΑΙΟΙ-ΙΟΥΔΑΙΟΙ και ΡΩΜΑΙΟΙ = ΟΙ ΣΤΑΥΡΩΤΕΣ

χιλίαρχος
ΡΩΜΑΙΟΙ
Ι
Ι
     εβραίοι-ΛΑΟΣ-όχλος--------ιούδας-------ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-βουλευτές
Ι
Ι
ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙ
αρχιερείς 

λαός-όχλος=εβραίοι=ύλη
αρχιερείς-θρησκεία-φαρισαίοι=ψυχή
γραμματείς-βουλευτές-κρατικοί υπάλληλοι=διάνοια
ρωμαίοι=εξουσιαστές-κράτος-δικαιοσύνη-βασιλέας καίσαρας=πνεύμα
ιούδας ισκαριώτης=μαθητής του ιησού=προδότης=εγώ

ο λαός=φοβόταν τους φαρισαίους μήπως όσοι δεν υποτάσσονται τους καταστήσουν απο-συνάγωγους= ασυνείδητος=αγόμενος και φερόμενος (ως συνήθως)
οι αρχιερείς= γεμάτοι μίσος γιατί φοβόντουσαν ότι η νέα διδασκαλία-αλήθεια του ιησού θα τους καθιστούσε χαμένους έναντι του λαού-οπαδών τους
οι γραμματείς φοβόντουσαν τους φαρισαίους διότι αυτοί επηρρέαζαν τον λαό ο οποίος τους εξέλεγε αλλά και τους ρωμαίους κατακτητές οι οποίοι τους διόριζαν και βέβαια τους πλήρωναν
οι ρωμαίοι φοβόντουσαν κάποια εξέγερση του λαού ο οποίος επηρρεαζόταν απο τους φαρισαίους και δεν ήθελαν φασαρίες και ταραχές οπότε τηρούσαν τις ισορροπίες αν και ήταν αδιάφοροι με τα θέματα τα θρησκευτικά ή της απονομής δικαιοσύνης των ιουδαίων (οι οποίοι αν και διοικούσαν τον εβραϊκό λαό δεν τους θεωρούσαν ρωμαίους πολίτες).
ο ιούδας ισκαριώτης (περι του οποίου πολλά αναληθή έχουν λεχθεί) ήταν ο μοιραίος άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τον διδάσκαλο του-την αλήθεια εκφράζοντας και υπηρετώντας τα σχέδια του πνεύματος του κακου-σατανά (ιωά:ΙΓ-21 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.... καὶ ἐμβάψας τὸ ψωμίον δίδωσιν ᾿Ιούδᾳ Σίμωνος ᾿Ισκαριώτῃ. 27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς).

ο Ιούδας απότι φαίνεται άφησε τον εαυτό του πολύ εκτεθημένο στην διάνοια-λογική του αντί στην πίστη-αγάπη προς τον διδάσκαλο του, με αποτέλεσμα το κακό-ο σατανάς βρήκε παράθυρο και μπήκε μέσα του, στο πνεύμα-εγώ του (ως αντι-χάρις δηλαδή ως επιπρόσθετο κακό στο ήδη υπάρχον μέσα του πνεύμα του κακού. όπως ο θεός δίνει επιπρόσθετη χάρη στους αγαπώντες τον, ομοίως-παρομοίως και το πνεύμα του κακού "ευνοεί" τους οπαδούς του δηλαδή όσους ενεργούν έργα κακού- εχθρικά προς την αλήθεια- αγάπη- σοφία του θεού και χάριν του ανθρώπου- ανθρωπότητας (= αδικίες- βία-σμούς -εκμετάλλευση ανθρώπων- παραπλάνηση ανθρώπων- εγωϊσμούς- υποκρισίες- ψέυδη- κακότητες- μίση-ελαττώματα- πάθη-έντονη επιθυμία χρημάτων- ατομικό συμφέρον- ευδαιμονική ζωή- αυτοπροβολή, αδιαφορία για τον πλησίον-συνάνθρωπο κλπ).

ο ιούδας αποτι φαίνεται ήξερε πολύ καλά τον νόμο του μωϋσέως ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΑ και όχι βιωματικά, ήξερε το γράμμα του νόμου (και των διδαχών των ιερέων του νόμου- όπως και ο παύλος ο απόστολος) αλλά δεν προσέγγισε ποτέ το πνεύμα του νομού που χρειάζεται η προσέγγιση αυτή, ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ, έτσι όταν πχ ο ιησούς έλεγε " ιωαν: ΣΤ-31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 35 εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε".

ο ιούδας ήταν μέσα σε αυτούς στους οποίους : 60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61 εἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63 τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 64 ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿Ιησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ ἔλεγε· διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου. 66 ᾿Εκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν.

67 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα· μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ρήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις· 69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 71 ἔλεγε δὲ τὸν ᾿Ιούδαν Σίμωνος ᾿Ισκαριώτην· οὗτος γὰρ ἔμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι, εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα.


αυτά ακριβώς τα λόγια έκαναν τον ιούδα να πάρει την οριστική του απόφαση για την προδοσία καθώς κατα πρώτον "κατάλαβε" ότι ο ιησούς ήξερε τις προθέσεις του και τις διανοητικές αμφιβολίες του (διανοητικό σκότος-θολούρα) και ότι μέσα του ενεργούσε ο ίδιος ο διάβολος και κατα δεύτερον άκουσε την ομολογία του πέτρου περι του χριστού"σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος" και αυτό τον τάραξε πολύ καθώς αυτός δεν ζούσε-δεν βίωνε κάτι τέτοιο, τουναντίον αμφέβαλλε και απιστούσε-αρνείτο (ο ιούδας δεν μπόρεσε να δεχθεί ότι ο ιησούς ήταν "ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ" του Μωϋσή-που έλαβε απο τα χέρια του θεού τον νόμο αλλά και υπήρξε ο ελευθερωτής της φυλής του απο τους Αιγυπτίους ούτε δέχθηκε ποτέ ότι ο θεός ήταν πατέρας του ιησού-έτσι αποκαλούσε ο ιησούς τον θεό και συνεπώς ότι ο ιησούς ήταν ΚΑΙ θεός). Εάν μάλιστα προσθέσει κανείς και την φιλοχρηματία του (αυτός ήταν ο ταμείας της ομάδας) και δεδομένου ότι το προσφιλέστερο μέσο νίκης του σατανά είναι το χρήμα ο χρηματισμός που πάντοτε καταλήγει στην προδοσία, μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι πλέον ο ιούδας είχε γίνει ΥΠΟΧΕΙΡΕΙΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (που όταν έφτασε η ώρα "εισήλθεν εις αυτόν ο σατανάς"-καταλήφθηκε απο τον σατανά= πνεύμα κακού). Σκεφθείτε ακόμη ότι αυτό που "παιζόταν" ήταν η προσπάθεια του σατανά να ρίξει σε πτωση πνευματική τον ιησού και να ακυρώσει το έργο του χριστού-θεού λόγου. (αυτό δεν προσπάθησε και ανεπιτυχώς στον 40ήμερο πειρασμό στην έρημο ;) ο ιούδας, λοιπόν, υπήρξε ένα τραγικό και μοιραίο ον και γιατί "εισήλθε σε αυτόν ο σατανάς" και γιατί πρόδωσε τον χριστό για το χρήμα αλλά και γιατί αυτοκτόνησε δηλαδή υπάκουσε πλήρως στο καταστροφικό έργο του σατανά, και τώρα που ο σατανάς δεν τον χρειαζόταν τον "αυτοκτόνησε" (όπως τον 20ο αιώνα έγινε και με τον χίτλερ και την ναζιστική γερμανία).

(σημ: τα περί ενσυνείδητου έργου-εντολής του θεού προς τον ιούδα για να προδώσει τον διδάσκαλο του και έτσι να οδηγηθεί στην σταύρωση-ανάσταση, είναι θεωρίες και αποκρυφίστικες πατάτες!. άλλος ο άνθρωπος και άλλο το πνεύμα του θεού μέσα του, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέγει-αποφασίζει-ενεργεί-πράττει θεληματικά γιαυτό και έχει ευθύνη για τις πράξεις του έναντι του νόμου. Τέλος, ο θεός ουδέποτε ενεργεί βίαια προκειμένου να κάνει το καλόν διότι σε αντίθετη περίπτωση ο θεός είναι και καλός και κακός ! οπότε και για το κακό θα ίσχυε το όμοιο-ίδιο, πράγμα αδιανόητο και αναληθές).

δεν είναι λοιπόν μόνο οι εβραίοι υπεύθυνοι για την δολοφονία του ιησού αλλά εξίσου υπεύθυνοι είναι οι ρωμαίοι δηλαδή όλοι οι σημερινοί ευρωπαίοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι-εμείς όλοι (και κυρίως οι έλληνες) που υποτίθεται πιστεύουμε στον χριστό δεν έχουμε την ίδια ακριβώς ευθύνη-έναντι του νόμου της αγάπης όταν αρνούμαστε την αγάπη και αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο μας. 

ιωαν: ΙΘ-19 ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.20 τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον ῾Εβραϊστί, ῾Ελληνιστί, Ρωμαϊστί.

τι αρνήθηκαν οι εβραίοι ;
αρνήθηκαν την ΠΙΣΤΗ (αποδοχή-εντολή) προς τον θεό της ανθρωπότητας. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ_ΠΕΡΙΟΔΟ_ΔΙΑΘΗΚΗ_ΑΛΗΘΕΙΑ.

τι αρνήθηκαν οι ρωμαίοι ;
αρνήθηκαν την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ_ΠΕΡΙΟΔΟ_ΔΙΑΘΗΚΗ_ΑΛΗΘΕΙΑ. 

τι παρέλαβαν οι έλληνες την εποχή του χριστού ;
παρέλαβαν τον χριστό και την εντολή της Β' διαθήκης : ΑΓΑΠΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ αλλά και τον Μωσαϊκό Νόμο την Α' διαθήκη (λόγω της έκπτωσης των εβραίων) του οποίου οι 10 εντολές συνοψίζονται : "ΣΕΒΟΥ-ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΥ" αλλά και τώρα παρέλαβαν την Γ' διαθήκη : εν αγάπη "ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ" και εν πνευματική σωφία " ΥΠΑΓΩΓΗ ΝΟΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ". ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΡΙΤΗ ΕΠΟΧΗ_ΠΕΡΙΟΔΟ_ΔΙΑΘΗΚΗ_ΑΛΗΘΕΙΑ (να οδηγήσουν-ποιμάνουν την ανθρωπότητα να γνωρίσει-βιώσει τις τρείς του θεού διαθήκες) .

αυτό θα είναι ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΑΝΘΡΩΠΩΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΓΗ και γιαυτό είναι προσκεκλιμένοι όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διακρίσεις ή εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις.  

ΠΑΣΧΑ=σημαίνει ΠΕΡΑΣΜΑ
απο την αθεϊα-αμφιβολία στην Π-ΙΣΤΗ-στον θεό(πίστις)
απο την αδιαφορία-ψυχρότητα στην Α-ΓΑΠΗ-στον συνάνθρωπο(αλληλεγγύη)
απο την ασωτεία-ανοησία στην Σ-ΟΦΙΑ-στην καθημερινή ζωή(φρούρηση)
απο την άρνηση της σταυρικής θυσίας στην Χ-ΑΡΗ θεού(αποδοχή-σταύρωση)
απο την αναλήθεια-ψεύδος στην Α-ΛΗΘΕΙΑ(έργο-υπηρεσία αληθείας)

ΘΥΣΙΑ=ΣΤΑΥΡΩΣΗ=ΠΑΣΧΑ
Θ-έση: Θέλημα Θεού
Υ-ΠΟΜΟΝΗ-υπηρεσία
Σ-ΙΩΠΗ-συνέργεια
Ι-ΕΡΩΣΥΝΗ-ιησού
Α-ΓΑΠΗ-αλληλεγγύη 

ΘΥΣΙΑ είναι να βρίσκεται ο άνθρωπος
σε ευθεία πορεία σε ΓΕΦΥΡΑ-ΚΛΙΜΑΚΑ: ΠΑΣΧΑ (+) 
στην θετική θέση του θελήματος του θεού
το οποίο να θέλει να υπηρετήσει με υπομονή
σε σιωπή (ιχθύος) να συνεργάζεται-συνεργεί το θέλημα του θεού
σε ιερωσύνη κατα την τάξη του ΙΗσού χριστού-λόγου
σε αγάπη-αλληλεγγύη των ανθρώπων-συνανθρώπων του

ΓΕΦΥΡΑ= ΕΥΘΕΙΑ-οριζοντίως (πορεύομαι- οδός)
ΚΛΙΜΑΞ= ΕΥΘΕΙΑ-καθέτως (ανέρχομαι- αλήθεια)
ΣΤΑΥΡΟΣ= 2 ΕΥΘΕΙΕΣ-χιαστί-σταυρικά= οριζοντίως και καθέτως (σταύρωση-ανάσταση- νίκη επι του θανάτου- εσταυρωμένη ζωή-το ΚΕΝΤΡΟΝ του σταυρού=ΣΗΜΕΙΟΝ)= ΘΥΣΙΑ-ΠΑΣΧΑ= I.C.X.C.

Ι
-----Ο-----
Ι
ΘΥΣΙΑ= γίνεται Α_Υ_Θ_Ι_Σ δηλαδή άμεσα και αυθορμήτως

ΠΑΣΧΑ= γίνεται ΠΑΣ (πας=κάθε άνθρωπος) Χ + Α= ενούμενα σχηματίζουν τον ΠΕΝΤΑΝΘΡΩΠΟ-5Α δηλαδή : ΑΓΙΟΣ-ΑΓΑΘΟΣ-ΑΓΝΟΣ=στο πνεύμα και ΑΓΑΠΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ=ψυχή-ύλη (της διανοίας-νου υπαγωμένης στο πνεύμα) .ΠΑΣ-κάθε άνθρωπος Τέλειος Ηθικά-Πνευματικά είναι ένας ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΟΣ-ακτινοβόλος ΑΣΤΕΡΑΣ.
ο αστήρ ο πρωϊνός-ο ιησούς χριστός 

οι ΑΥΤΟ_ΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΟΙ
Τ Τ Τ
κεχρισμένοι ΧΡιστού-ΠΑΡακλήτου
(Μεμυημένοι-Μύστες)
Ι
Ι
     ανθρωπότητα ΧΡιστού-ΧΡιστός-βασιλείς σοφίας-πνεύματος
Ι
Ι
ιερείς-ιέρειες ΧΡιστού-ΠΑΡακλήτου
(ναός θεού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: