Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

ο Δεύτερος Παράκλητος- 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-αναφορές :

ΙΩΑ:ΙΔ-15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. ( Η-8ον κεφάλαιο αποκάλυψης-οι 4 (εκ των 7) σαλπιγκτές άγγελοι)

ΙΩΑ:ΙΔ-25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. (Θ κεφάλαιο αποκάλυψης- οι 5ος και 6ος (εκ των 7) σαλπιγκτές άγγελοι)

ΙΩΑ:ΙΕ-26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε.( 10ον κεφάλαιο αποκάλυψης= ο ισχυρός άγγελος)

ΙΩΑ: ΙΣΤ-7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με. (11ον κεφάλαιο αποκάλυψης= οι 2 μάρτυρες του θεού).


ΙΩΑ:-ΙΣΤ-13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.(12ον κεφάλαιο αποκάλυψης= η μεγάλη γυνή)
Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ :
 1. ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα 
 2. καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν
 3. ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
 4. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον
 5. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,... ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
 6. καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν
 7. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει.
 1. Δ-ιδάξει=7 γρ
 2. Υ-πομνήσει=9 γρ
 3. Μ-αρτυρήσει=10 γρ
 4. Ε-λέγξει=7 γρ
 5. Ο-δηγήσει=8 γρ
 6. Α-ναγγελεί=9 γρ
 7. Δ-οξάσει=7 γρ
τα 7 ρήματα-λόγοι για το έργο του παρακλήτου, σύνολο=57 γράμματα

7=τα 7 πνεύματα του θεού (νόμος)

τα 5 αρχαγγελικά και 7 αγγελικά τάγματα στην γη=12=έργο οικουμενικό

Δ_Υ_Μ_Ε_Ο_Α_Δ= ΕΥ-ΔΟΜΑ + Δ

έυδομα-έβδομα= 7-εβδομάς κύκλων
Δ= Δώρα-δυνάμεις (ως Δ=τρίγωνο=πνεύμα και ως Δ-έλτα=4 = + = σταυρός=κόσμος-άνθρωπος-γη-ύλη).
πνευματικα:
ΔΙΔΑΞΕΙ=ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΑΡΧΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΣΕΙ=ΜΝΗΜΩΝ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ=ΜΑΡΤΥΡΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΓΞΕΙ=ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ
ΟΔΗΓΗΣΕΙ=ΟΔΗΓΟΣ-ΠΟΙΜΗΝ
ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ=ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΔΟΞΑΣΕΙ=ΕΚΛΕΚΤΟΣ-ΜΕΣΣΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ 

ΕΥΔΟΜΑ_Δ= 7 Δ-υνάμεις--Δώρα (Υ_Σ_Τ_Ε_Ρ_Ο_Ν)
ΥΛΙΚΑ-ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ

 1. Ε=εγκράτεια(ψυχή)(συνδέει τον υλονοητικό με τον ψυχοπνευματικό ανθρωπο)
 2. Υ=υπομονή (ύλη)
 3. Δ=διάκριση-διαχωρισμός(καλού και κακού)(διάνοια)
 4. Ο=οφειλή τοις πάσι (διάνοια
 5. Μ=μάθηση (γνώση καλού και κακού)-μίμηση καλού)(ύλη)
 6. Α=αρίθμηση (αστρονομία-αστρολογία-αριθμών σοφία)( διάνοια)
 7. Δ =δίκη-δικαιοσύνη (ύλη) (συμμετρία)

παράκλητος=(αποδίδει βάσει των 24 γραμμάτων)= 115

11=11ος=υδροχόος (πόδες)
5=5ος= λέων (αντίποδας)
5=Ε
11=Λ
ΕΛ= σημαίνει θεός-θείον-ήλιος-ηλιακον-εκλεκτόν(ΛΕ-ων)
5+11=16= γράμμα Π= το γράμμα του Πνεύματος (Π_ύλη Πνεύματος)
16=1+6=7=Η= το γράμμα της Ηθικής (ιησούς χριστός=ο ι-σ-χ-υ-ρ-ό-ς ι-σ-τ-ό-ς Η)

ΕΛ_Π_Η ( Η ΕΛΠ-ίΣ) (ΙησούΣ- ΙσιΣ)
ΕΛ=ο θείος-ερχόμενος-ο εκλεκτός (εκλεκτός λαός)
Π= Πνεύμα-Παράκλητος
Η=Ηλίας-(ηλί ηλί...διψώ)

σημ: ο Ηλίας ως πνεύμα δεν είναι εβραίος-έλληνας-ευρωπαίος κλπ αλλά είναι ο ουράνιος άρχων του ουράνου-η πνευματική σωφία (προβολή του θεού-αγίου πνεύματος) (πχ. ο απόλλων, η αθηνά κλπ αντιστοιχούν στο πνεύμα αυτό-Ηλιος/Σελήνη).

ΕΛ_λάς---ΕΛ_ευθερία--ΕΛ_πίς (έλιος-ηέλιος-αέλιος-ήλιος κλπ)

ΕΛΛΑΣ =σέλα-ς-σέλα-να και ελ=θεός-θείος-έλιος (ελλοί-σελλοί-σεληνόης-ελλοπίς) (δες: ο Λύχνος: http://olixnos.blogspot.gr/2011/08/blog-post_06.html)
http://hellenismos.ysee.gr/html/ipeiros/ipeiros.gif
η τρίτη εποχή-διαθήκη ανήκει στον Υδροχόο-11 (και τον Λέοντα-5)

5= ο αριθμός του ανθρώπου=Ε
11= η αγάπη-1 + σοφία-1 το διπολικό ΕΝ του θεου=Λ (11=Λ=2 ευθείες εκπορεύονται απο το ίδιο ανώτερο κέντρο= 2 σκέλη)

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ : (Σοφία Θεού-Πνευματική ΟΥΡάνια Σωφία-σοφία αυτοπνευματούμενου ανθρώπου)
 1. ἐκεῖνος ὑμᾶς Διδάξει πάντα 
 2. καὶ Υπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν
 3. ἐκεῖνος Μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
 4. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος Ελέγξει τὸν κόσμον
 5. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,... Οδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
 6. καὶ τὰ ἐρχόμενα Αναγγελεῖ ὑμῖν
 7. ἐκεῖνος ἐμὲ Δοξάσει.
 1. Δ-ώρα (διδάξει)
 2. Υ-δροχόου (υπομνήσει)
 3. Μ-ύησις (μαρτυρήσει-την αλήθεια)
 4. Ε-λληνος (ελέγξει)
 5. Ο-υρανού (οδηγήσει)
 6. Α-νθρωπότητα (αναγγελεί)
 7. Δ-ωρεάν (δοξάσει) (Διαθήκη=Δωρεάν Διάθεση Δυνάμεων)
 1. ΔιΔάξει=46 ελλάς=46 ηλίας=46 θεός=46 δώρα=46* 
 2. Υπομνήσει=115 παράκλητος*= 115
 3. Μαρτυρήσει=125 ο κύκλος εδέμ*=125 (επτάκυκλος*=125)
 4. ΕΛέγξει=52 ο ων= 52
 5. Οδηγήσει=68 αρνίον= 68 ( ο Λ-έων=68)
 6. Αναγγελεί=51 (η τρίτη Εύα)
 7. Δοξάσει=66 (η τρίτη ανθρωπότης)
*ΕΔΕΜ= το πνεύμα του θεού αλλά και το πνεύμα του καλού στον άνθρωπο. ανατολικά της εδέμ υπάρχει και ο παράδεισος εντός του οποίου υπάρχουν τα δυο δένδρα: της ζωής-καλόν και της γνώσεως-του κακού και καλού. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΔΕΜ είναι η πηγή εκπόρευσης του κύκλου που συμπεριλαμβάνει την ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (αποκατάσταση της τάξεως)
*Επτάκυκλος= (Ε_Υ_Δ_Ο_Μ_Α_Δ= Υ_Σ_Τ_Ε_Ρ_Ο_Ν=7 Δ-υνάμεις--Δώρα--πνεύματα του θεού = οι 7 άγγελοι των εκκλησιών--οι 7 λαμπάδες κλπ.είναι τα 7 πνεύματα-δημιουργοί που ο θεός χρησιμοποιεί για την δημιουργικότητα του στον κόσμο (7 γίγαντες) .
*ο παράκλητος=ο υδροχόος (με αντίποδα τον Λέοντα)
*αριθμοί=απο τον 1 έως τον 9=αρετές=δώρα-δυνάμεις (ο 1 αναλύεται σε 1=1 και ο 9 αναλύεται σε=45 και το σύνολο= 1+45= 46= Δώρα) .
Ο ΕπτάΚύκλος

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ο Δεύτερος Παράκλητος

αναπαράσταση της ακρόπολης των αθηνών
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

1Ιωάν. 2:1-2 τεκνια μου ταυτα γραφω υμιν ινα μη αμαρτητε και εαν τις αμαρτη παρακλητον εχομεν προς τον πατερα ιησουν χριστον δικαιον. και αυτος ιλασμος εστι περι των αμαρτιων ημων ου περι των ημετερων δε μονον αλλα και περι ολου του κοσμου.

Ιωάν. 14:15-26 εαν αγαπατε με τας εντολας τας εμας τηρησατε. και εγω ερωτησω τον πατερα και αλλον παρακλητον δωσει υμιν ινα μενη μεθ υμων εις τον αιωνα. το πνευμα της αληθειας ο ο κοσμος ου δυναται λαβειν οτι ου θεωρει αυτο ουδε γινωσκει αυτο υμεις δε γινωσκετε αυτο οτι παρ υμιν μενει και εν υμιν εσται. ουκ αφησω υμας ορφανους ερχομαι προς υμας. ετι μικρον και ο κοσμος με ουκ ετι θεωρει υμεις δε θεωρειτε με οτι εγω ζω και υμεις ζησεσθε. εν εκεινη τη ημερα γνωσεσθε υμεις οτι εγω εν τω πατρι μου και υμεις εν εμοι καγω εν υμιν. ο εχων τας εντολας μου και τηρων αυτας εκεινος εστιν ο αγαπων με ο δε αγαπων με αγαπηθησεται υπο του πατρος μου και εγω αγαπησω αυτον και εμφανισω αυτω εμαυτον. λεγει αυτω ιουδας ουχ ο ισκαριωτης κυριε τι γεγονεν οτι ημιν μελλεις εμφανιζειν σεαυτον και ουχι τω κοσμω; . απεκριθη ο ιησους και ειπεν αυτω εαν τις αγαπα με τον λογον μου τηρησει και ο πατηρ μου αγαπησει αυτον και προς αυτον ελευσομεθα και μονην παρ αυτω ποιησομεν. ο μη αγαπων με τους λογους μου ου τηρει και ο λογος ον ακουετε ουκ εστιν εμος αλλα του πεμψαντος με πατρος. ταυτα λελαληκα υμιν παρ υμιν μενων. ο δε παρακλητος το πνευμα το αγιον ο πεμψει ο πατηρ εν τω ονοματι μου εκεινος υμας διδαξει παντα και υπομνησει υμας παντα α ειπον υμιν.

ο χριστός-ο λόγος-η αγάπη θεού (ΟΝ)= ο Α' Παράκλητος
ο παράκλητος-το άγιον πνεύμα (της αληθείας)-η σοφία θεού= ο Β' Παράκλητος

τι σημαίνει Παράκλητος ;


Παράκλητος= παρα-καλέω-ώ= αυτός που παρακαλεί-παρηγορεί, είναι ο μέγας παρήγορος, ο παρηγορητής, αυτός που καλείται να έλθη (καλέω-ώ) για να δώσει παρηγορίαν (στήριξη, βοήθεια, προστασία, κάλυψη αναγκών, ευλογία, λύση, δύναμη, σοφία, αλήθεια, δικαιοσύνη, ελευθερία, κλπ) .

ο χριστός=ο κεχρισμένος την Χάρη του λόγου(αγάπη) και την αλήθεια του αγίου πνεύματος (σοφία) κατεντολήν του θεού πατρός (αλήθεια) .

ΧΡ_ιστός= ο ιστός (πλέγμα ηλιακό) ΧΡ (σύμ-πλεγμα)=
Χ=σταυρός-χιασμός
Ρ=ρόδον (ρήμα=λόγος)
το εσταυρωμένο ρόδο-αλήθεια
Χ=σταυρός
Ρ=εσταυρωμένος-Ρώς=βασιλιάς
ο εσταυρωμένος ΘΕάνθρωπος-Ρα

Χ=χριστός=λόγος
Ρ=ράβδος=ιησούς 

Ρ=ράστος=ο ελεύθερος άνθρωπος
Ρ=ρέων-ρήματα θεού=ρέει-διαχέει λόγους θεού 
Ρ=ρωμαλαίος (ρώμη-σώμα-διάνοια)
(ΗΡΑκλής ρόπαλαιοφόρος-ΡΑφαΗλ ρομφαιοφόρος)

Χ=ο σταυρός =η δισυνθετότητα καλού-κακού
Χ= ο δισύνθετος κόσμος-άνθρωπος
Χ= ο ιστός-νόμος-αράχνη του κόσμου 

ΧΡ-ιστος : είναι ο ιστός της ΗΘΙΚΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ηθικής τάξεως) δηλαδή ο ιστός της αγάπης-του καλού-της αρετής, ο οποίος απο την μια πλευρά διδάσκει-μας γνωρίζει την δισυνθετότητα του ανθρώπου και του κόσμου στον οποίο ζει ο άνθρωπος-λέγοντας του : ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (το παν στον κόσμο και τον άνθρωπο είναι δυαδικό καλού-κακού) και απο την άλλη πλευρά προτρέπει-μας παροτρυνει να ζήσουμε βωματικά την αγάπη, λέγοντας σε όλους τους ανθρώπους: ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ (αγάπη-αλληλεγγύη-συγχώρεση-εγκράτεια-παροχή βοήθειας κλπ).

ιησούς χριστός= ο ι-σ-χ-υ-ρ-ό-ς  ι-σ-τ-ό-ς Η (ο ηλιακός ιστός-πλέγμα των νόμων του κόσμου-ανθρώπου με επίκεντρο και πηγή εκπόρευσης τον ήλιο)

ΑΝΘΡΩΠΟΣ-απο την μία πλευρά -το κακό (άγνοια-πλάνη-κακία-αναλήθεια κλπ)
ΑΝΘΡΩΠΟΣ-απο την άλλη πλευρά -το καλό (ορθή γνώση-σοφία-αγάπη-αλήθεια)

ΙΗΣΟΥΣ=ο τέλειος υιός του ανθρώπου-η ράβδος ποιμάνσεως=Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ=ο τέλειος υιός του θεού-ο καλός ποιμένας των προβάτων=Η ΑΛΗΘΕΙΑ

https://antexoume.files.wordpress.com/2013/06/holy-spirit.jpg?w=300&h=255
η αγία περιστερά-εικόνα του αγίου πνεύματος
ΠαΡά_κλητος=(αναδιατάσσεται) Κ-α-λ-ό-ς Π-α-τ-ή-ρ=
ο καλός (και αγαθός) πατέρας (πατήρ-θεός) .

ο ιησούς χριστός ονομάζει τον θεό με δυο ονόματα:

ΠΑΤΗΡ_ΠΝΕΥΜΑ (και μία ιδιότητα: ΓΕΩΡΓόΣ) :
Ιωάν. 14:28 ηκουσατε οτι εγω ειπον υμιν υπαγω και ερχομαι προς υμας ει ηγαπατε με εχαρητε αν οτι ειπον πορευομαι προς τον πατερα οτι ο πατηρ μου μειζων μου εστι . Ιωάν. 4:24 πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν

πνεύμα ο θεός-πατήρ
το πνεύμα της αληθείας-το άγιον πνεύμα

ο καλός πατήρ είναι ο παράκλητος επειδή:
α) ως πνεύμα είναι όμοιος με τον πατέρα-πνεύμα ο θεός
β) ως πατήρ είναι πατήρ όλων των πνευμάτων-αφού είναι ο θεός"άγιον πνεύμα"
γ) ως καλός είναι η αγάπη ως πνεύμα είναι η σοφία και ως πατήρ είναι η αλήθεια-ο θεός πατήρ: συνολικά ο παράκλητος είναι η ενιαία προβολή του πατρός του υιού και του αγίου πνεύματος (κλιμακούμενος-ιεραρχικά σε όλη την τριπλή δημιουργία) .

http://resume.bible.free.fr/pentecote,mexique.jpg
η θεοτόκος-συνεχιστής του έργου του χριστού
κατά την ημέρα της πεντηκοστής-αγίου πνεύματος
ο χριστός= ο Α' ΠαΡάκλητος=η αγάπη (ΧΡ)
ο παράκλητος ο Β' ΠαΡάκλητος=η σοφία (σύμπλεγμα ΠΡ - ΠατήΡ)

ΠΝΕΥΜΑ-ΠΥΡ=ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-παρθένος

ΠΝΕΥΜΑ=δημιουργός πνοή ζωής αιωνία

ΠΥΡ=αγνή πύρινη πνευματική φλόγα εξαγιάζουσα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ=η χάρις του πνευματικού χρίσματος-των εκλεκτών, ο θησαυρός των αγίων πνευματικών δώρων.


ποιός είναι ο Β' ΠαΡάκλητος ;
είναι αυτός που μέσα απο την ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΦΙΑ-ΣΩΦΙΑ ΤΟΥ θα μας γνωρίσει την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ: (και γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς) .

Α' ΑΛΗΘΕΙΑ-ΝΟΜΟΣ: 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΣ)
Β' ΑΛΗΘΕΙΑ-ΝΟΜΟΣ: 
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΣ ΑΓΑΠΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ)
Γ' ΑΛΗΘΕΙΑ-ΝΟΜΟΣ:
Η ΕΝ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΝΟΤΗΣ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ)

ο Β' ΠαΡάκλητος δεν είναι ένας άνθρωπος -δεν παρουσιάζεται ή δρα ως ένα πρόσωπο κατα το υπόδειγμα-παράδειγμα του ιησού χριστού, αλλά ως ΘΕΟΣ ΠΝΕΥΜΑ-ΑΛΗΘΕΙΑΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ στους εκλεκτούς του απεσταλμένους-εντεταλμένους αλλά και σε κάθε ανθρώπινον ον ανεξαιρέτως, αφού ως υδροχόος-πνευμα διαχέει-ται παντού στην γη νάματα-ρεύματα αληθείας-αγάπης-σωφίας (πνευματοποιεί-τελειοποιεί-θεώνει).

ΠΑΤΗΡ=ΛΟΓΟΣ+ΠΝΕΥΜΑ=ΜΟΝΑΣ_ΔΥΑΣ_ΤΡΙΑΣ (1_2_3)
ΛΟΓΟΣ=ΔΥΑΣ
ΠΝΕΥΜΑ=ΤΡΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΑ-ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
ΠΝΕΥΜΑ= 1-ΙΣΧΥΣ + 2-ΘΕΛΗΣΙΣ + 3-ΦΑΝΤΑΣΙΑ
ΠΝΕΥΜΑ=ΙΣΧΥΣ=ΑΛΗΘΕΙΑ +  ΘΕΛΗΣΙΣ=ΑΓΑΠΗ + ΦΑΝΤΑΣΙΑ= ΣΟΦΙΑ

ΠαΡάκλητος-ΠΡοσευχή (θεόν)
είναι η προσευχή ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας με το πνεύμα της αληθείας

ΠαΡάκλητος-ΠΡοσοχή (κακόν)
είναι η προσοχή-παρατηρητικότητα (σύνεση-νουνέχεια) ο κατεξοχήν τρόπος φρούρησης-φύλαξης του εαυτού απο τις επιθέσεις (δόλος, πλάνη, πονηρόν, πειρασμός κλπ)

ΠαΡάκλητος ΠαΡοχή (άνθρωπον)
είναι η παροχή (των πάντων προς πάντας) ο κατεξοχήν τρόπος διάδοσης-διάθεσης της θείας χάριτος-αγαθών-αρετών-δώρων

ΠαΡάκλητος-ΠαΡθένος (=παρθενών παρθένων)
η παρθένος είναι το κατεξοχήν θεάρεστο δοχείο του χριστού-παρακλήτου 

ΠαΡάκλητος-ΠαΡάδεισος
ο παράδεισος είναι αυτό τούτο το ανθρώπινο πνεύμα-του καλού και το άγιον πνεύμα-δηλαδή ο παράκλητος (η θεία Σωφία) .

ο ΠαΡάκλητος ως το Πνεύμα της Αληθείας και το άγιον Πνεύμα :
(ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ= ο κ-α-λ-ό-ς π-α-τ-ή-ρ)
ΠΑΤΗΡ=
πατηρ-θεός= ΑΓΙΟΣ=αλήθεια
λόγος-χριστός=ΑΓΑΘΟΣ=αγάπη
πνεύμα-παράκλητος=ΑΓΝΟΣ=σοφία (και σωφία-ουράνια).

συνεπώς ο Παράκλητος είναι η σοφία θεού-το ΑΓΝΟ πνεύμα του αλλά και εκφράζει το ΑΓΙΟΝ του πατρός και την αλήθεια του (το άγιον πνεύμα=πατήρ), την ίδια ώρα που είναι αυτός που ΧΡΙΕΙ με την ΧΑΡΗ και την ΑΛΗΘΕΙΑ τον χριστό-ΛΟΓΟ ο οποίος είναι ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ και η ΑΓΆΠΗ θεού .

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΟΤΗΣ 
(απρόσωπη-ιεραρχημένη-ενότης)
1=1_2_3
2=1_2_3
3=1_2_3

ο Παράκλητος είναι αυτό που είπε ο χριστός για τον θεό:«Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν».

θεος=πνεύμα (άγιον πνεύμα-της αληθείας)
προσκυνούντες=άνθρωποι
τρόπος προσκύνησης ανθρώπων (λατρείας-δόξας) =εν πνεύματι και αληθεία .
τι λέγει ο παράκλητος σε όλους τους ανθρώπους σήμερα:
α) να τηρείτε τον Ηθικό νόμο της Δικαιοσύνης (μωσαϊκός νόμος)
β) να αγαπάτε αλλήλους (και τους εχθρούς υμών)(χριστική αγάπη)
γ) να προσεύχεσθε-υπάγεσθε (διανοητικά) προς τον θεό/να προσέχετε το κακόν-πονηρον/να παρέχετε πάντα-τα δώρα σας προς πάντας-τους συνανθρώπους σας.(παρακλητική αλήθεια)

το καλόν= ελευθερώνει-ανυψώνει-ενώνει
το κακόν=δεσμεύει-καταπίπτει-διαιρεί

το καλόν=δίδει-παρέχει-χαρίζει δωρεάν
το κακόν =αρπάζει-ληστεύει-εκμεταλλεύεται με την βία

το κακόν= είναι δόλιον-πονηρόν-πειραστικόν
το καλόν= είναι άδολον-ειλικρινές-απείραστον

το καλόν=υπομένει-σιωπά-ταπεινοφρονεί
το κακον=βιάζει-φλυαρεί-εγωστροφεί

το καλον=αγαπά-εγκρατεί-συγχωρεί
το κακον=φθονεί-πορνεύει-εκδικείται

το καλον=φυλάγει-ται-φρουρεί-ται-νουνεχεί
το κακον=δια-σκορπά-ασωτεύει-ανοητεύει κλπ κλπ.

Εάν εγώ ως άνθρωπος (ατομικά) ξεγελάω τους συνανθρώπους μου (επειδή είμαι πονηρός ή έχω δύναμη-εξουσία) και τους εκμεταλλεύομαι είτε γιατί ευρίσκονται σε ανάγκη είτε γιατί ασκώ-χρησιμοποιώ βία ή απειλή, τότε, αυτό και μόνο με καθιστά παραβάτη τόσο του νόμου της δικαιοσύνης όσο και της ηθικής-αγάπης με αποτέλεσμα να αποκόπτομαι πνευματικά τόσο απο την αλήθεια-τον θεό όσο και απο την δυνατότητα πνευματικής ζωής και της μετα θάνατον σωτηρίας της ψυχής-ζωής-πνεύματος-εγώ μου. 

είναι γιαυτό που σήμερα ΤΟ ΚΑΚΟ "ΧΑΡΙΣΕ ΔΥΟ ΔΩΡΑ" ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ :
α) την ΑΘΕΪΑ (αγνωστικισμός) ή ΕΓΩΪΣΜΟ (ιδιοτέλεια-αυτοπροβολή)
β) τον ΥΛΙΣΜΟ (τεχνικό πολιτισμό) ή ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟ (συμφέρον-ατομισμός)

και κατάφερε α) να τους-μας αποκόψει απο τον θεό-την αλήθεια (αγάπη-σοφία του) και β) να τους-μας αποκόψει απο τον άνθρωπο-συνάνθρωπο και την φύση (που τους οφείλουμε την αλήθεια-αγάπη-σωφία μας οι οποίες εκφράζονται με την παροχή των ζείδωρων δώρων της επιστήμης-τεχνολογίας, της γνώσεως-πολιτισμού κλπ) .

και έρχεται-ήρθε ο ερχόμενος παράκλητος και μας παρέχει δύο δώρα : την αγάπη-σοφία του θεού, τα οποία δώρα ενεργοποιούνται μέσα απο την αληθινή ΠΙΣΤΗ στον θεό (πίστις-προσευχή-πνευματική πόρευση) και την ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ (απάρνηση του ιδιοτελούς εγωϊκού εαυτού-απλότητα- εργασία για το καλό όλων).

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Ελληνική Πολιτεία-3

Ηλιος ο βασιλιάς των στοιχείων του κόσμου
[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]

ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 
Ἡ Ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς

Καθαρότατον ἥλιο ἐπρομηνοῦσε
τῆς αὐγῆς τὸ δροσάτο ὕστερο ἀστέρι,
σύγνεφο, καταχνιά, δὲν ἀπερνοῦσε
τ' οὐρανοῦ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ μέρη•
καὶ ἀπὸ κεῖ κινημένο αργοφυσοῦσε
τόσο γλυκὸ στὸ πρόσωπο τ' ἀέρι,
ποὺ λὲς καὶ λέει μὲς στῆς καρδιᾶς τὰ φύλλα
«Γλυκειὰ ἡ ζωὴ κι ὁ θάνατος μαυρίλα».
ΑΠΟ ΤΟ Γ' ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

Μητέρα, μεγαλόψυχη στὸν πόνο καὶ στὴ δόξα,

κι ἂν στὸ κρυφὸ μυστήριο ζοῦν πάντα τὰ παιδιά σου

μὲ λογισμὸ καὶ μ' ὄνειρο, τί χάρ' ἔχουν τὰ μάτια,

τὰ μάτια τοῦτα, νὰ σ' ἰδοῦν μὲς στὸ πανέρμο δάσος,

ποῦ ξάφνου σου τριγύρισε τ' ἀθάνατα ποδάρια

(κοίτα) μὲ φύλλα τῆς Λαμπρῆς, μὲ φύλλα τοῦ Βαϊῶνε!

Τὸ θεϊκό σου πάτημα δὲν ἄκουσα, δὲν εἶδα•

ἀτάραχη σὰν οὐρανὸς μ' ὅλα τὰ κάλλη πόχει,

ποῦ μέρη τόσα φαίνονται καὶ μέρη 'ναι κρυμμένα!

Ἀλλά, Θεά, δὲν ἠμπορῶ ν' ἀκούσω τὴ φωνή σου,

κι εὐθὺς ἐγὼ τ' ἑλληνικοῦ κόσμου νὰ τὴ χαρίσω;

Δόξα 'χ' ἡ μαύρη πέτρα του καὶ τὸ ξερὸ χορτάρι.
 
http://www.army.gr/files/Image/EMBLHMA_KETES.jpg 
ο αριθμητής αρχιμήδης 

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Ελληνική Πολιτεία-2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται] 
ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Ψήφος της Aθηνάς (απο τα αποκηρυγμένα)Ότε το δίκαιον λύσεως αμοιρεί,
ότε η κρίσις των ανθρώπων απορεί
και ανωτέρας αρωγής και φώτων χρήζει,
οι δικασταί σιγώσιν ασθενείς, μικροί,
κ’ η ευσπλαγχνία των Θεών αποφασίζει.

Εις τους δημότας Aθηνών είπ’ η Παλλάς·
«Το δικαστήριόν σας ίδρυσα. Ελλάς
ή άλλη πόλις ενδοξότερον ποτέ
δεν θέλει αποκτήσει. Άνδρες δικασταί,
φανείτ’ αντάξιοι αυτού. Aνοίκεια
πάθη απαρνηθείτε. Επιείκεια
το δίκαιον να συνοδεύη. Aυστηρά
αν ην’ η κρίσις σας, ας ήναι καθαρά
επίσης — ως αδάμας άσπιλος, αγνή.
Το έργον σας εις τ’ αγαθά και ευγενή
να ήναι οδηγία, και διοίκησις
σώφρων. Ουδέποτε μωρά εκδίκησις.»

Aπήντησαν εν συγκινήσει οι αστοί·
«Ω δέσποινα, ο νους ημών αδυνατεί
ευγνωμοσύνης φόρον ν’ εύρη επαρκή
εις την λαμπράν ευεργεσίαν.»

                                        Η γλαυκή
τους οφθαλμούς θεά απήντησε· «Θνητοί,
το Θείον εξ υμών μισθόν δεν απαιτεί.
Ενάρετοι και αμερόληπτοι εστέ·
τούτο μ’ αρκεί. Εξ άλλου, άνδρες δικασταί,
ψήφου μιας εφύλαξα δικαίωμα.»

Είπον οι δικασταί· «Εις το στερέωμα
το αστερόεν ζώσα, παρ’ ημίν, Θεά,
ενταύθα πώς ψηφίσεις;»

                                «Μη σας ανιά
η απορία αύτη. Εγκρατής ειμί
εν τω ψηφίζειν. Aλλ’ αν ευρεθή στιγμή
καθ’ ην διαιρεθήτ’ εις δύο σώματα,
οι μεν υπέρ, οι δε κατά, τα δώματα
χωρίς ν’ αφίσω τ’ ουρανού, υμείς αυτοί
την ψήφον μου θα χρησιμεύετε. Aστοί,
εις τον κατηγορούμενον επιθυμώ
πάντοτε να χαρίζηται. Εν τω θυμώ
της Aθηνάς σας η συγχώρησις οικεί
μεγάλη, ατερμάτιστος, προγονική,
ένστικτον εκ της Μήτιδος, η κορωνίς
σοφίας υπερτάτης εν τοις ουρανοίς.» 

 Από τα Αποκηρυγμένα, Ίκαρος 1983
( http://www.kavafis.gr/index.asp)