Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

ο Δεύτερος Παράκλητος- 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-αναφορές :

ΙΩΑ:ΙΔ-15 ᾿Εὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε, 16 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό· ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. ( Η-8ον κεφάλαιο αποκάλυψης-οι 4 (εκ των 7) σαλπιγκτές άγγελοι)

ΙΩΑ:ΙΔ-25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων· 26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. (Θ κεφάλαιο αποκάλυψης- οι 5ος και 6ος (εκ των 7) σαλπιγκτές άγγελοι)

ΙΩΑ:ΙΕ-26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς μετ' ἐμοῦ ἐστε.( 10ον κεφάλαιο αποκάλυψης= ο ισχυρός άγγελος)

ΙΩΑ: ΙΣΤ-7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς· 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα μου ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με. (11ον κεφάλαιο αποκάλυψης= οι 2 μάρτυρες του θεού).


ΙΩΑ:-ΙΣΤ-13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.(12ον κεφάλαιο αποκάλυψης= η μεγάλη γυνή)
Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ :
 1. ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα 
 2. καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν
 3. ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
 4. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον
 5. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,... ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
 6. καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν
 7. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει.
 1. Δ-ιδάξει=7 γρ
 2. Υ-πομνήσει=9 γρ
 3. Μ-αρτυρήσει=10 γρ
 4. Ε-λέγξει=7 γρ
 5. Ο-δηγήσει=8 γρ
 6. Α-ναγγελεί=9 γρ
 7. Δ-οξάσει=7 γρ
τα 7 ρήματα-λόγοι για το έργο του παρακλήτου, σύνολο=57 γράμματα

7=τα 7 πνεύματα του θεού (νόμος)

τα 5 αρχαγγελικά και 7 αγγελικά τάγματα στην γη=12=έργο οικουμενικό

Δ_Υ_Μ_Ε_Ο_Α_Δ= ΕΥ-ΔΟΜΑ + Δ

έυδομα-έβδομα= 7-εβδομάς κύκλων
Δ= Δώρα-δυνάμεις (ως Δ=τρίγωνο=πνεύμα και ως Δ-έλτα=4 = + = σταυρός=κόσμος-άνθρωπος-γη-ύλη).
πνευματικα:
ΔΙΔΑΞΕΙ=ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΑΡΧΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΣΕΙ=ΜΝΗΜΩΝ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ=ΜΑΡΤΥΡΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΛΕΓΞΕΙ=ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΚΡΙΤΗΣ
ΟΔΗΓΗΣΕΙ=ΟΔΗΓΟΣ-ΠΟΙΜΗΝ
ΑΝΑΓΓΕΛΕΙ=ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΔΟΞΑΣΕΙ=ΕΚΛΕΚΤΟΣ-ΜΕΣΣΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ 

ΕΥΔΟΜΑ_Δ= 7 Δ-υνάμεις--Δώρα (Υ_Σ_Τ_Ε_Ρ_Ο_Ν)
ΥΛΙΚΑ-ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ

 1. Ε=εγκράτεια(ψυχή)(συνδέει τον υλονοητικό με τον ψυχοπνευματικό ανθρωπο)
 2. Υ=υπομονή (ύλη)
 3. Δ=διάκριση-διαχωρισμός(καλού και κακού)(διάνοια)
 4. Ο=οφειλή τοις πάσι (διάνοια
 5. Μ=μάθηση (γνώση καλού και κακού)-μίμηση καλού)(ύλη)
 6. Α=αρίθμηση (αστρονομία-αστρολογία-αριθμών σοφία)( διάνοια)
 7. Δ =δίκη-δικαιοσύνη (ύλη) (συμμετρία)

παράκλητος=(αποδίδει βάσει των 24 γραμμάτων)= 115

11=11ος=υδροχόος (πόδες)
5=5ος= λέων (αντίποδας)
5=Ε
11=Λ
ΕΛ= σημαίνει θεός-θείον-ήλιος-ηλιακον-εκλεκτόν(ΛΕ-ων)
5+11=16= γράμμα Π= το γράμμα του Πνεύματος (Π_ύλη Πνεύματος)
16=1+6=7=Η= το γράμμα της Ηθικής (ιησούς χριστός=ο ι-σ-χ-υ-ρ-ό-ς ι-σ-τ-ό-ς Η)

ΕΛ_Π_Η ( Η ΕΛΠ-ίΣ) (ΙησούΣ- ΙσιΣ)
ΕΛ=ο θείος-ερχόμενος-ο εκλεκτός (εκλεκτός λαός)
Π= Πνεύμα-Παράκλητος
Η=Ηλίας-(ηλί ηλί...διψώ)

σημ: ο Ηλίας ως πνεύμα δεν είναι εβραίος-έλληνας-ευρωπαίος κλπ αλλά είναι ο ουράνιος άρχων του ουράνου-η πνευματική σωφία (προβολή του θεού-αγίου πνεύματος) (πχ. ο απόλλων, η αθηνά κλπ αντιστοιχούν στο πνεύμα αυτό-Ηλιος/Σελήνη).

ΕΛ_λάς---ΕΛ_ευθερία--ΕΛ_πίς (έλιος-ηέλιος-αέλιος-ήλιος κλπ)

ΕΛΛΑΣ =σέλα-ς-σέλα-να και ελ=θεός-θείος-έλιος (ελλοί-σελλοί-σεληνόης-ελλοπίς) (δες: ο Λύχνος: http://olixnos.blogspot.gr/2011/08/blog-post_06.html)
http://hellenismos.ysee.gr/html/ipeiros/ipeiros.gif
η τρίτη εποχή-διαθήκη ανήκει στον Υδροχόο-11 (και τον Λέοντα-5)

5= ο αριθμός του ανθρώπου=Ε
11= η αγάπη-1 + σοφία-1 το διπολικό ΕΝ του θεου=Λ (11=Λ=2 ευθείες εκπορεύονται απο το ίδιο ανώτερο κέντρο= 2 σκέλη)

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ : (Σοφία Θεού-Πνευματική ΟΥΡάνια Σωφία-σοφία αυτοπνευματούμενου ανθρώπου)
 1. ἐκεῖνος ὑμᾶς Διδάξει πάντα 
 2. καὶ Υπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν
 3. ἐκεῖνος Μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
 4. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος Ελέγξει τὸν κόσμον
 5. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,... Οδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
 6. καὶ τὰ ἐρχόμενα Αναγγελεῖ ὑμῖν
 7. ἐκεῖνος ἐμὲ Δοξάσει.
 1. Δ-ώρα (διδάξει)
 2. Υ-δροχόου (υπομνήσει)
 3. Μ-ύησις (μαρτυρήσει-την αλήθεια)
 4. Ε-λληνος (ελέγξει)
 5. Ο-υρανού (οδηγήσει)
 6. Α-νθρωπότητα (αναγγελεί)
 7. Δ-ωρεάν (δοξάσει) (Διαθήκη=Δωρεάν Διάθεση Δυνάμεων)
 1. ΔιΔάξει=46 ελλάς=46 ηλίας=46 θεός=46 δώρα=46* 
 2. Υπομνήσει=115 παράκλητος*= 115
 3. Μαρτυρήσει=125 ο κύκλος εδέμ*=125 (επτάκυκλος*=125)
 4. ΕΛέγξει=52 ο ων= 52
 5. Οδηγήσει=68 αρνίον= 68 ( ο Λ-έων=68)
 6. Αναγγελεί=51 (η τρίτη Εύα)
 7. Δοξάσει=66 (η τρίτη ανθρωπότης)
*ΕΔΕΜ= το πνεύμα του θεού αλλά και το πνεύμα του καλού στον άνθρωπο. ανατολικά της εδέμ υπάρχει και ο παράδεισος εντός του οποίου υπάρχουν τα δυο δένδρα: της ζωής-καλόν και της γνώσεως-του κακού και καλού. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΔΕΜ είναι η πηγή εκπόρευσης του κύκλου που συμπεριλαμβάνει την ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (αποκατάσταση της τάξεως)
*Επτάκυκλος= (Ε_Υ_Δ_Ο_Μ_Α_Δ= Υ_Σ_Τ_Ε_Ρ_Ο_Ν=7 Δ-υνάμεις--Δώρα--πνεύματα του θεού = οι 7 άγγελοι των εκκλησιών--οι 7 λαμπάδες κλπ.είναι τα 7 πνεύματα-δημιουργοί που ο θεός χρησιμοποιεί για την δημιουργικότητα του στον κόσμο (7 γίγαντες) .
*ο παράκλητος=ο υδροχόος (με αντίποδα τον Λέοντα)
*αριθμοί=απο τον 1 έως τον 9=αρετές=δώρα-δυνάμεις (ο 1 αναλύεται σε 1=1 και ο 9 αναλύεται σε=45 και το σύνολο= 1+45= 46= Δώρα) .
Ο ΕπτάΚύκλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: