Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

ο Δεύτερος Παράκλητος- 3

 [το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται].
Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ :
 1. ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα 
 2. καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν
 3. ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ
 4. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον
 5. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος,... ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
 6. καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν
 7. ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει.
 1. Ε-κ-ε-ί-ν-ο-ς=Ε_Ι_Κ_Ο_Ν_Ε_Σ
 2. Εκείνος=Ε_Ι_Κ_Ο_Ν_Ε_Σ
 3. Εκείνος=Ε_Ι_Κ_Ο_Ν_Ε_Σ
 4. Εκείνος=Ε_Ι_Κ_Ο_Ν_Ε_Σ
 5. Εκείνος=Ε_Ι_Κ_Ο_Ν_Ε_Σ
1) ΕΙΚΟΝΕΣ=ο ΠαΡάκλητος θα εκφρασθεί μέσα απο τις ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ οι οποίες είναι η προβολή-εκφράσεις-εκδηλώσεις του:
α=ΙΔΕΑ=ΠΝΕΥΜΑ-θεός
β=ΕΙΚΟΝΑ=ΠΝΕΥΜΑ-αιθήρ-ουρανός*
γ=ΑΓΑΛΜΑ-υλικές ΜΟΡΦΕΣ=γη
*σημ: ΟΥΡΑΝΟΣ-συμπεριλαμβάνει: 1-ιησούς χριστός και 2 γεννήτορες (χ3) και 12+12 αγγελικά και αρχαγγελικά τάγματα με την μόνιμη παρουσία στην γη των 7 αγγελικών ταγμάτων.

αποκαλ:Α-19 (εντέλλει ο ιησούς χριστός) γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα· 20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. αποκλ:Ι-3 καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ (ο ισχυρός άγγελος= ο παράκλητος) ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἔμελλον γράφειν·


2) ΕΙΣ=ο ένας (εκείνος-ο παράκλητος είναι ο είς-ένας και μοναδικός-θεός-πνεύμα)
3) ΟΝ=το ον (το υπάρχον ον-πνεύμα-ζωή)
4) ΕΝ=το εν (το εν-το δυαδικό εν η αγάπη-σοφία θεού)
5) ΙΟΝΕΣ-ίωνες (οι ουράνιοι γεννήτορες εκφράσεις του αγίου πνεύματος, όπως οι δωριείς είναι εκφράσεις του αγίου λόγου...κλπ)

είς=ο θεός-μονάς
ον=το τριαδικόν ον-ο θεός ή το ον= ο λόγος θεού
εν=το δυαδικον εν-η αγάπη-σοφία θεού
ίονες-ίωνες=πνεύμα ίων=ουρανός κλπ

εικόνες=
ε=έων=ο υπάρχων θεός
ι=ίων=το (δυαδικον) πνεύμα
κ=κόσμος-γη
ο=ουρανός-δίπολον πνεύμα
ν=νέα τρίτη ιερουσαλήμ-τρίτος ναός(τρίτη διαθήκη)
ε=έλλην-ες
ς=σωφία...

σημ: η "γλώσσα" του ουρανού είναι ελληνική αφού οικουμενικά, είναι ο λαός-λόγος-του λόγου και της σοφίας αφού είναι και ο λαός και της φιλο-σοφίας-επιστήμης (εν αρχή ην ο λόγος...και θεός ην ο λόγος).

1η εποχή-διαθήκη=νόμος
2η εποχή-διαθήκη=αγάπη
3η εποχή-διαθήκη=(εν αγάπη) σοφία-σωφία*

* σημ: "ο ΠαΡάκλητος-άγιον πνεύμα" είναι αυτή τούτη η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ-το πνεύμα-αλήθεια της τρίτης διαθήκης και συνεπώς ο γνωρίζων-βιώνων-εκφράζων αυτο-πνευματούμενος άνθρωπος την τρίτη διαθήκη, είναι-γίνεται "παράκλητος-πνεύμα αληθείας".

Αποκάλ:-ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ·

η Γυνή είναι η μεγάλη γυναίκα του ουρανού (και όπως η Μαρία Παρθένος όταν γέννησε τον υιό και λόγο του θεού και του ανθρώπου έτσι και) η Σωφία του ουρανού η οποία είναι ο φορέας της Γ' Διαθήκης-Αλήθειας (Γ'=α+β+γ διαθήκες).

ο άρρενας είναι η σοφία θεού-το πνεύμα της Γ' διαθήκης-ο παράκλητος-πυρ-πνεύμα (και όπως ακριβώς υπήρξε ο χριστός ως άνθρωπος-πρόσωπο-προσωπικότητα,) αυτός ο άρρενας είναι απρόσωπο οικουμενικό πνεύμα σωφίας-αλήθειας, είναι αυτή αύτη η τρίτη διαθήκη-το άγιον πνεύμα, ο οποίος σκοπόν έχει να ποιμάνει πάντα τα έθνη με σιδηρά =ισχυρά ράβδο= πνεύμα θεού (όπως ο ιησούς χριστός-με τον οποίον ο άρρενας=πνεύμα άγιον-σοφίας συναποτελούν το δυαδικον εν εν του θεού).

αρρ-ενας =ο ένας
ΑΡρεΝΑΣ =άρνας (αρνίον)
αρΡΕνΑΣ=Ρέας (ο άρνας που γέννησε η Ρέα=Δίας)


σημ: "ο άρρενας" δεν (θα) εκφράζει απλώς και μόνον την Σοφία-Σωφία του θεού τον παράκλητο ως πνεύμα άγιον, αλλά (θα) εκφράζει το τριαδικόν εν-την τριαδική αλήθεια: τον Μωσαϊκό 10λογο νόμο, την Χριστική Διπολική αλήθεια της αγάπης του λόγου: αγαπάτε αλλήλους-και τους εχθρούς υμών, και την Δωδεκαδική παρακλητική σοφία του αγίου πνεύματος: υπαγωγή νοός πνεύματι εν σωφία και παροχή πάντων προς πάντας εν αγάπη θεού-ανθρώπου, και αυτό διότι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας-και άγιον πνεύμα (θα) εκφράζει την ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ η οποία είναι ΤΡΙΠΛΗ α+β+γ=Γ-άμμα ή Ω-μέγα διαθήκη

εικόνες=75=12=3 (α=1 ω=24)(ο πατήρ=75) (ο ήλιος=75) "οι εικόνες" του παρακλήτου είναι εικόνες και του ήλιου=λόγος θεού και του ίδιου του πατρός θεού.
7=άγγελοι (7 πνεύματα αποστελλόμενα στην γη)
5=αρχάγγελοι(κάβειροι-κουρήτες)
---------
12=τάγματα

Ματθ: κστ-52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται. 53 ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείουςδώδεκα λεγεῶνας ἀγγέλων; 54 πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτω δεῖ γενέσθαι;  


12=3 γεννήτορες αρχηγοί (λευκή-μαύρη-κίτρινη φυλή)

εικόνες=εκείνος=
7 γράμματα=νόμος-κύριος του κόσμου και του ΟΥΡΑΝΟΥ
4 φωνήεντα=γη-κόσμος-ύλη
3 σύμφωνα -ουρανός-πνεύμα

εκείνος=εικόνες=360 (α=1 ω=800)
ομικρον=360 (Ο)
ο κύκλος=έχει 360 μοίρες
ο ζωδιακός=12 ζώδια= έχει 360 μοιρες (12χ30)
"ΕΚΕΙΝΟΣ" είναι αυτός που έχει στην εξουσία του ολόκληρο τον ζωδιακό κύκλο των 12 μαθητών-αρετών, είναι-θα είναι δηλαδή ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ και αυτός είναι-θα είναι το πνεύμα της αληθείας, το άγιον πνεύμα, Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ.
 ο ζωδιακός κύκλος
οι 5 ολυμπιακοί κύκλοι=5χ360=1800 (α´=1000 ω=800 α´ω=1800)
α=1
ω=800
-------------
παρακλητος=810
περιστερά= 801
εθνόσημο της κυπριακής δημοκρατίας
(περιστερά-το ιερόν πτηνον της θεάς αφροδίτης)
παράκλητος=πνεύμα-πύρ=τριάς-3
παράκλητος-άγιον πνεύμα-ΘΕΟΣ
παράκλητος-ουράνιον πνεύμα-ΘΕΟΙ
παράκλητος-ανθρώπινον πνεύμα-ΘΕΟΥΜΕΝΟΙ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
Αμήν.


ιωάννη: ΙΘ-5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον, 6 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἴδε ὁ ἄνθρωπος.....14 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη· καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. 

«Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου,
ελθέτω η Βασιλεία σου,
γενηθήτω το θέλημά σου
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αμήν».

χριστός-ο θεός λόγος
χριστός-ο ουράνιος (άρχων) χριστός
χριστός-ο άνθρωπος βασιλεύς

παράκλητος=115 +3 =118
χριστός=118
----------------------
115+118=233
2=το δυαδικον εν του θεού(αγάπη-χριστός και σοφία-παράκλητος)
3+3=ο χριστός-3 + ο παράκλητος-3=
6-εξάς η ένωση των δύο ιερών τριγώνων
η σφραγίς της τελειότητος-των εκλεκτών
το εξάγραμμο ιερό πνευματικό ρόδο 
118 =10=1 (=Α)
115=7 (=Η)
------------
17=Ρ (οδον) και ΑΗΡ=σοφία-σωφία και ΗΡΑ(-Δίας)=Υδροχόος (ο οποίος θα ξεχωρίσει την ήρα-άχυρα απο το στάρι-σιτάρι και θα άρη-αναιρέσει τον άρη=θεό του πόλεμου απο τον κόσμο-γη και τον άνθρωπο(ο οποίος σχετίζεται με τον ΑΗΡ-ΗΡΑ=διάνοια-δισυνθετότητα- άρσις δισυνθετότητας=πολέμου κλπ).

το Ρ_όδον δείχνει την ΟΔΟΝ του Ρ το οποίον αναλύεται σε Ρ=1-17=153= η τρίτη διαθήκη-αλήθεια η οποία είναι τριπλή_τριαδική=α+β+γ=Γ ή Ω-τελευταια διαθήκη-εποχή.
1=πατήρ-θεός
5=λόγος-θεάνθρωπος(ιησούς-χριστός)
3=πνεύμα-δημιουργία

1=Α' διαθήκη(νόμος)
5=Β' διαθήκη-Ε-υαγγέλια(αγάπη)
3=Γ' διαθήκη(σοφία)

17 ή Ρ=εκφράζει(το στοιχείον-γράμμα αυτό) το πνεύμα

Ρ-άβδος του ποιμένος
Ρ-άστος άνθρωπος (ελεύθερος άνθρωπος)
Ρ-ήτωρ=ο λέγων ρήματα-λόγους αληθείας
Ρ-ώμος=ο ρωμαλαίος στην διάνοια και το σώμα
Ρ-ομφαία= η αρχαγγελική πύρινη μάχαιρα
Ρ-όπαλον= η ηράκλειος ράβδος κατατρόπωσης των τεράτων
Ρ -έοντα ύδατα-ρεύματα-νάματα ιαματικά(Ραφαήλ).

Β-Γ-Δ-Ζ-Θ-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Π-Ρ
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

το Ρ=αντιστοιχεί στην 17η σειρά αλλά ως σύμφωνο κατέχει την 12η σειρά δηλαδή σφραγίζεται και απο την οικουμενικότητα-συμπαντικότητα-αποστολικότητα της εντολής-αποστολής του, γιαυτό και είναι το κατεξοχήν γράμμα των (Τάρ-Ρώς=) νικητών βασιλέων των εχόντων καταγωγή απο τον (ανατέλλοντα) Ηλιο (του βυζαντίου ! ).

ο Ρ ή 17ος αριθμός στα Ταρώ αντιστοιχεί στη ΓΗ 

17ο=γη=ο άνθρωπος-δισύνθετον πνεύμα-ον
18ο=σελήνη=ο παράκλητος-πνεύμα
19ο=ήλιος= ο χριστός-λόγος

και οι τρείς αυτές κάρτες-λάμες (αρκάνια) πλαισιώνονται απο την 16η και την 20η οι οποίες εικονίζουν-αποκαλύπτουν:

16η=η πτώση (λόγω κατα-κεραύνωσης εκ του θεού-ουρανού) όλων των κατεστημένων πύργων του κακού (πύργοι:υλισμού-αθεϊας-οικονομικής ευμάρειας-εθνικισμού-ρατσισμού-κλπ)
20η=η κρίση (των νεκρών έχει ήδη συντελεσθεί) των ζώντων-του συνόλου των ανθρώπων- της ανθρωπότητας του κακού (και δεν αναφέρεται στην δεύτερη παρουσία χριστού με την έννοια της συντέλειας του κόσμου, αλλά στην κρίση αυτού τούτου του κοσμικού κακού, μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα που θα έχει αυτό επιφέρει).

σημ: ο κόσμος είναι δημιούργημα του θεού, και ο άνθρωπος είναι προωρισμένος να ολοκληρώσει το έργο της αποστολής του στην γη, παρόλες τις αποτυχίες-ήττες που έχει υποστεί μέχρι τωρα, συνεπώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας-μέχρι τέλους.

παΡάκλητος=το 3ο κατα σειράν γράμμα είναι το Ρ
πύΡ=το 3ο κατα σειράν γράμμα είναι το Ρ
3=τρίγωνο=πνεύμα

παΡθένος=η παρθένος το όχημα του αγίου πνεύματος
παΡάδεισος=το περιβόλι του ουρανού-πνεύματος
χΡιστός=το 2ο κατα σειράν γράμμα(προηγήθηκε του παρακλήτου)
χριστός=φως-τήΡ και αστήΡ (ήλιος) .

ΠΑΡΑ-ΚΛΗΤΟΣ= 1-7-17
ΠΑ=16 +1=17=Ρ=8
Ρ=17=8
Α=1
ΚΛΗΤΟΣ =10+11+7+19+15+18=80=8
1=Α
888=ιησούς

παρά-κλητός=πλησίον του(παρά)κλητού(είναι το Α-ο ιησούς)
παρά=πλησίον-δίπλα(εγγύς)
κλητός=ο ερχόμενος-καλεσμένος=ο παράκλητος 
Α_Ω= Α_ο χριστός και Ω_ο παράκλητος
Α_Ω=το ΕΝ= 12+12 =24 (ΑΒ=Α-Ω)
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12=το Α
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24=το Ω

1=Α
12=Μ
13=Ν
24=Ω 
ΑΜΝΩ= "ίδε ο αμνός του θεού"=ο ιησούς χριστός= ο σωτήρ(ιησούς) ο κεχρισμένος το άγιον πνεύμα(χριστός)=ο θεός της ανθρωπότητος μας-του σύμπαντος κόσμου(τριπλή δημιουργία).

Π=ΠΝΕΥΜΑ-ΠΟΙΜΗΝ (ΠΑΤΗΡ)
Α=ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
Ρ=ΡΑΒΔΟΣ ΣΙΔΗΡΑ-ΠΟΙΜΑΝΣΕΩΣ
Α=ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ
Κ=ΚΟΣΜΟΥ.
Λ=ΛΟΓΟΣ
Η=ΗΘΙΚΗΣ
Τ=ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
Ο=(όλων των)ΟΝΤΩΝ.
Σ=ΣΩΤΗΡ
Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-είναι το πνεύμα της αληθείας είναι ο ποιμένας (που κρατάει την) με την  σιδηρά ράβδο ποιμάνσεως της ανθρωπότητος και του κόσμου, είναι ο λόγος της ηθικής και πνευματικής τελειότητος όλων των όντων, είναι ο σωτήρ (όλων).(σημ: το πνεύμα το άγιον είναι η ίδια η ράβδος ποιμάνσεως του θεού αλλά και η ράβδος του λόγου-ο χριστός !!)

ο=15
παράκλητος=115
το=34
πνεύμα=67
της=44
αληθείας=60
----------------
335=11 =Λ (=λογος και 11ος= ο Υδροχόος=πνεύμα)

24=Ω=παράκλητος
1-24=300
η αγάπη=35 =χριστός=Α
-----------------
300+35=335

Α_Ω=Ε_Ν

Δεν υπάρχουν σχόλια: