Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

η Α-μερική 2

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
(δες και : η Α-μερική)
Αποκ.ΙΗ´\ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ, 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου· 3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε· 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω, 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου

οι τρείς γυναίκες της αποκάλυψης:
α) η Σωφία του Πνεύματος (η εκλεκτή-ουρανός)
β) η Πόρνη Βαβυλών (γη-κάθε άνθρωπος ατελής)
γ) η Νύμφη του Αρνίου (η πνευματοποιημένη ανθρωπότητα-θεός)

Η ΣΩΦΙΑ :ΙΒ´\ΚΑΙ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἔκραζεν ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ράβδῳ σιδηρ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 

Η ΒΑΒΥΛΩΝ:ΙΖ: 3 καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς, 5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. 6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.

Η ΝΥΜΦΗ: ΚΑ´\ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3 καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, 4 καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον.

Σωφία=73 (+)
Βαβυλών=73 (-)
Νύμφη=73 (+)

οι τρείς Πόλεις-Χώρες της αποκάλυψης:
α) η Σωφία του Πνεύματος (Ελλάδα)
β) η Πόρνη Βαβυλών (Αμερική)
γ) η Νύμφη του Αρνίου (ας την ονομάσουμε: Ουράνια Ιωνία)

σημ: αν και η Γερμανία είναι η χώρα που προκάλεσε και διεξήγαγε 2 Παγκόσμιους Πολέμους και τώρα ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντούτοις δεν είναι αυτή αύτη η πόρνη Βαβυλώνα- που είναι η Αμερική και τούτο διότι η Αμερική και ο τραβεστί αυτός λαός είναι που διέφθειρε όλα τα έθνη με τα συμφέροντα τα χρήματα και τις φιλοδοξίες του πλούτου και της άσωτης ζωής-του άμετρου βίου (χρήμα- σπατάλη- ναρκωτικά- καταχρήσεις- αδιάλειπτη διασκέδαση, διαφθορά και ανηθικότητα-διαστροφή της φύσης του ανθρώπου- της ψυχής του και παραποίηση-διαστροφή της αλήθειας- αγάπης- σοφίας του θεού, με την εξύψωση- λατρεία ειδώλων ανθρώπων στην θέση του θεού κλπ. Η Αμερική έμαθε, διέδωσε, εκπαίδευσε όλα τα έθνη με τον δικό της τρόπο ζωής- τον Αμερικάνικο, ότι το παν είναι το χρήμα, η ανθρώπινη αυτοπροβολή-δόξα και πως ανώτερο όλων των ιδανικών είναι το ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΣΟΤΙΜΑ).

Η ΣΩΦΙΑ-ΕΛΛΑΣ= 126

ΥΔΡΟΧΟΟΣ=126 (υδροχοϊκή=Γ' παρακλητική εποχή)
ΑΓΑΠΗ + ΣΩΦΙΑ=101 + Α+Ω=25=126

1=ΘΕΟΣ-αλήθεια
2=ΘΕΟΣ-αγάπη+σοφία (1+2=3)
6=ΠΝΕΥΜΑ ΤΕΛΕΙΟΝ ΘΕΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ
9=εννεαδικον (μυητικόν) πνεύμα-αρετές (3χ3)

Η ΠΟΡΝΗ ΒΑΒΥΛΩΝ=148

-1=ΠΝΕΥΜΑ=ΜΗ ΟΝ-άρνητική ύπαρξη
-4=ΥΛΗ=υλισμός-αθεϊα (θεοποίηση της ύλης-υλισμού)
-8=ΨΥΧΗ=ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΑ-εναντίωση
13=4=ύλη-αθεϊα (ευδαιμονισμός-εκδαιμονισμός)

Η ΝΥΜΦΗ ΑΡΝΙΟΥ=155

1=ΕΝΟΤΗΣ-μονάς-αλήθεια (ουρανός)
50=άνθρωπος-θήλυ-αγάπη (5Α αστήρ-σελήνη)
5=άνθρωπος-αρρεν-σοφία (5Α αστήρ-ήλιος)
11=2=Διπολική Μονάς-Δυάς αγάπη-σοφία θεού

ΣΩΦΙΑ=φως + ιά-σω
δια του Πύρινου Φωτός μου θα σας ΙΑ-σω=θεραπεύσω-υγειάνω

ΒΑΒΥΛΩΝ= βάβ(έλ) + υλών=υλικών πραγμάτων-καταστάσεων
βαβέλ και βαβυλών σημαίνει σύγχυσις-ακατανοησία (ΒΕΒΥΛΩΝει)

ΝΥΜΦΗ=υμνή Φ=το φως= αυτή που δοξάζει-υμνολογεί το Φ-ως

Η ΑΜΕΡΙΚΗ : Η ΒΑΒΥΛΩΝ:ΙΖ:

καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ τὸ θηρίον τὸ κόκκινον

ΓΥΝΗ=Η ΑΜΕΡΙΚΗ (η χώρα-δημοκρατία του τρόμου).
ΕΡΗΜΟΣ: καμία πνευματικότητα, έρημος συνειδήσεως της αλήθειας
ΘΗΡΙΟΝ: το πνεύμα του κακού- ο καθολικισμός και οι άπειρες εκδοχές και εκκλησίες του οι οποίες ευδοκιμούν στην Αμερική (ανιμισμός- σεξισμός- φετίχ- μαύρη μαγεία και φόνοι- δολοφονίες στο όνομα του θεού, λατρεία της πλάνης- αναλήθειας-του σατανά).
ΚΟΚΚΙΝΟΝ=το αίμα όλων όσων η πόρνη θύει και πίνει και προσφέρει στον Μαμωνά του χρήματος και της ειδολωλατρείας κατειλημμένων του κακού ανθρώπων οι οποίοι θεοποίησαν εαυτούς και τον πλούτο .

γέμον ὀνόματα βλασφημίας: πλεονεξία, αδικία, συμφέρον, φιλοδοξία, χρημα-τισμός, ονόματα λατρείας του χρήματος-μαμωνά, ονόματα ειδωλολατρείας ανθρώπων αντικειμένων θεωριών αθεϊας κλπ

ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα

7 βασικά ελαττώματα ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΓΩΪΣΜΟΥ
Β-ΕΒΗΛΟΣ-βλάσφημος (βδελυκτός)
Α-ΣΕΒΗΣ-άθεος
Β-ΙΑΙΟΣ-βιαστής-βασανιστής
Υ-ΛΙΣΤΗΣ-υλοκρατούμενος
Λ-ΗΣΤΗΣ-λαμβάνων (και ουδέποτε δίδων)
Ω-ΦΕΛΗΜΙΣΤΗΣ
Ν-ΟΗΣΙΑΡΧΟΥΜΕΝΟΣ 

και τα 10 κέρατα- δευτερογενή ελαττώματα-πάθη, αφορούν : το μισος-εκδίκηση, την αδικία, την αδιαφορία, την υποκρισία, την φλυαρία, την αλαζονεία, ανοησία-απροσεξία, την αμετρία, την έλλειψη εγκράτειας και την πολυπλοκότητα της ζωής-συμπεριφοράς-διανοίας.

4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς, γέμον βδελυγμάτων, καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας τῆς γῆς:

η ΓΥΝΗ_ΑΜΕΡΙΚΗ ντυμένη μεσα στην χλιδή τον πλούτο την υπερβολή την αυτοπροβολή την σπατάλη την διαφθορά την ανομία κλπ.

ΠΟΡΦΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΝ= ντύνεται ως Βασίλισσα ενώ είναι Πόρνη, Φοράει χρυσά και πολύτιμους λίθους προς επίδειξη του πλούτου της ενώ είναι και ψεύτρα και κλέφτρα .

ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΧΡΥΣΟΥΝ= κρατάει στο χέρι χρυσό ποτήρι με κρασί το οποίο είναι το κρασί της θανατηφόρου ανθρώπινης κακοποιού διανοίας, που ουσιαστικά είναι το αίμα αθώων ανθρώπων, αγίων ανθρώπων, αδικημένων ανθρώπων, δολοφονημένων ανθρώπων δηλαδή το ποτήριον περιέχει όλα τα αμαρτήματα της όλα τα βδελύγματα της και όλα τα ακάθαρτα της πορνίας όλων των κακών της γής-κόσμου.

5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον· μυστήριον, Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς:

ΜΕΤΩΠΟΝ: ομφαλός που συνδέει διάνοια-ψυχή-πνεύμα-ύλη, τις σκέψεις τα συναισθήματα και δεχεται και δίνει κάθε καλή ή κακή επήρεια εσωτερικά και εξωτερικά,
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ: ειναι μυστήριον μέγα αφού ο άνθρωπος βλέπει ακούει βιώνει ακολουθεί την βαβυλώνα ψευδαίσθηση πλανη αναλήθεια αντί τον θεό την αλήθεια αγάπη σοφία.
ΒΑΒΥΛΩΝ: η υλοποιημένη έκφραση του κακού-της κακίας-πονηρίας-πλάνης-αναλήθειας διαμέσου των ανθρώπων, κυρίως των Αμερικάνων, ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ Η ΜΗΤΕΡΑ- ΜΗΤΡΑ- ΠΗΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα:

ΑΥΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ-Η ΑΜΕΡΙΚΗ, πίνει το αίμα των ανθρώπων της αλήθειας και μεθύει με την παράλογη δύναμη της που είναι η άλογη-παράλογη αρνητική εχθρική δύναμη του πνεύματος του κακού. Δεν αφήνει καμία μαρτυρία αλήθειας ή άνθρωπο της αλήθειας να ευδοκιμήσει και αναπτυχθεί αλλά όλους τους φονεύει, καταπνίγει καθε έκφραση αληθινής αλήθειας- αγάπης- σοφίας, ακριβώς γιατί έχει καταληφθεί πλήρως (όπως ο χίτλερ και οι γερμανοί τοτε) απο το κακό.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: