Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

η Α-μερική 3

[το Παρελθόν είναι ένα πηγάδι που μπορεί ο κάθε άνθρωπος στο Παρόν να ποτίζει τον κήπο του, ώστε αυτός Μελλοντικά να ανθίζει και να μυροβολεί-Ερώ και ΑΙρω τον εμαυτού σταυρόν εν ταύταις ταις δυσιν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται]
Η ΑΜΕΡΙΚΗ-η πόρνη Βαβυλώνα:
ΑΠΟΚ:ΙΗ-4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε· 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω, 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος Θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν. 9 καὶ κλαύσουσιν αὐτὴν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου.......... 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος.......19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων· οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

Αμερική=7γρ= -7
Αμερική=61=7=-7

Βαβυλών=7 γρ= -7
Βαβυλών=73=10=1= -1

-7=ανταπόδοση κακού
+7=ανταπόδοση καλού

-3= αρνητκό πνεύμα κακού
+3=θετικό πνεύμα καλού

-1=μη ον, (μειον) αρνητική ύπαρξη
+1=το ον, θετική ύπαρξη (συν-ολική)

γιατί η Αμερική λαμβάνει το μείον= -  ;
γιατί η Αμερική ταυτίζεται με την πόρνη βαβυλώνα ;

μα απο τι άλλο εκτός απο τα έργα της !

ποια είναι τα έργα της;

ας δούμε την Αμερική μέσα απο τους 4 κόσμους της Σοφίας :
υλη=ΕΠΙΣΤΗΜΗ
διάνοια=ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ψυχή=ΘΡΗΣΚΕΙΑ
πνεύμα=ΜΥΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

Επιστημονικά η Αμερική λόγω του πλούτου και της δύναμης-εξουσίας που έχει, μαζεύει- συγκεντρώνει όλους τους επιστήμονες του κόσμου (γιατρούς, χημικούς, φυσικούς, πυρηνικούς φυσικούς, μαθηματικούς, ηλεκτρονικούς κλπ.) τους οποίους χρησιμοποιεί προς όφελος της,(και γενικά μαζεύει όλη την υπάρχουσα χρήσιμη γνώση- πληροφορία- ιδέα κλπ) κερδοσκοπώντας και αυξάνοντας την δύναμη επιρροής της έναντι των υπολοίπων εθνών και εκβιάζοντας-απειλώντας όλα τα έθνη με πόλεμο ασθένειες υποδούλωση κλπ εαν δεν υποταχθούν και δεν εξ-υπηρετούν αυτή και τους σκοπούς-στόχους της, που είναι ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. 

Φιλοσοφικά η Αμερική φροντίζει να μαζεύει όλους τους διανοητές-διανοούμενους-σοφούς, συγραφείς, καλλιτέχνες, φιλοσόφους κλπ. τους οποίους χρυσοπληρώνει με σκοπό να συγράφουν- ομιλούν- προωθούν- διαφημίζουν προς τά έξω (προς τα άλλα έθνη- λαούς) ότι το κράτος αυτό, με την δημοκρατία αυτή, είναι η χώρα αυτή και μόνη, των λεγόμενων ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους-πολίτες και ιδιαιτέρως καλούνται άνθρωποι απο άλλες χώρες οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προσόντα, δήθεν προς απόκτηση πλούτου και της ανάδειξης τους ως ιδιαίτερων προσωπικοτήτων, συγραφέων, ηθοποιων, καλλιτέχνών, επιστημόνων, κλπ. εαν φυσικά όλοι αυτοί προσφέρουν τα προσόντα και υπηρεσίες τους προς το κράτος αυτό την Αμερική (το σύστημα αυτό φυσικά λειτουργεί πολύ καλά καθώς απομυζά απολες τις τρίτες χώρες κάθε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι ικανό και ταλαντούχο σε όλους τους τομείς της επιστήμης των τεχνών κλπ.

Θρησκευτικά η Αμερική είναι η χώρα της ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ αν και το βασικό θρήσκευμα είναι χριστιανοί (προτεστάντες, ρωμαιοκαθολικοί, ευαγγελικοί και άπειρες χριστιανικές εκκλησίες κλπ) σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90% . Συνεπώς είναι μια χριστιανική χώρα η οποία δήθεν υπηρετεί το βασικό αξίωμα- εντολή του χριστού: "αγαπάτε αλλήλους" και την ίδια στιγμή δείχνει απόλυτο σεβασμό στην θρησκεία- πίστη- ιδεολογία- πεποιθήσεις κλπ όλων των αμερικανών πολιτών. Μέσω όμως αυτής της "συνειδητής θρησκευτικής πολιτικής" του δήθεν χριστιανισμού και της δήθεν ανεξιθρησκείας, εξαπατά τόσο τους Αμερικανούς όσο και τα υπόλοιπα έθνη και τούτο διότι είναι βιωματικά και γνωστικά αντιληπτο και κατανοητό σε Αμερικανούς και μη ότι ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Η-Π-Α) ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και όχι η αγάπη και αλληλεγγύη προς όλους τους πολίτες ή άλλους ανθρώπους, είναι η δήθεν προστασία των Αμερικανών πολιτών και όχι η ισότητα-δικαιοσύνη και αδελφοσύνη και ελευθερία όλων. (σημ: εαν ήταν του χριστού θα είχαν υπέρτατο νόμο την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ και εαν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τα σύμβολα εμβλήματα σημαία νόμισμα τους θα παρατηρήσει 3 πραγματα-εικόνες: α) όλα τα συνθήματα τους είναι θετικά αλλά ουδέποτε τα τηρούν και συνεπώς είναι ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΑ β) όλα τα σχήματα και εικόνες απεικονίζουν τον ΙΟΥΔΑΪΣΜΟ και τα σύμβολα του και όχι τον χριστιανισμό και τα σύμβολα του, συνεπώς πάλι ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ αφού η μειοψηφία της Αμερικής, οι εβραίοι, το 1% προβάλλουν την υποτιθέμενη θρησκεία τους σε ένα χριστιανικό κράτος ! και γ) η όλη υπόλοιπη συμβολική τους αποκαλύπτει και την πραγματική τους ιδεολογία αφού δια μέσου αυτής προβάλλονται τα όπλα και η δύναμη επικράτησης-κυριαρχίας και η απόκρυφη γνώση την οποία αυτοί ως εκλεκτοί και μονον έχουν και κατέχουν και δύνανται να χρησιμοποιούν δήθεν προς το καλό όλων, κυριολεκτικά η όλη παράσταση τους αποκαλύπτει ένα διαχρονικό ΚΡΑΤΟΣ- ΧΙΤΛΕΡ) .

μυητικά-εσωτερικά (πνευματικά) η Αμερική αποκαλύπτεται απο την εξωτερική της εμφάνιση και δημιουργικότητα- που είναι η εικόνα της αφανούς εσωτερικότητας τους, ως ένα κράτος-έθνος-λαός(ποιός λαός;) κατειλημμένων του κακού ανθρώπων, είναι η χώρα των ανθρώπων- ειδώλων (που τους παράγει το ιουδαϊκό σύστημα που διοικεί ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ) όταν ο νόμος του θεού λέγει :"ου ποιήσεις σεαυτω είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν τω ουρανω άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς, ότι εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου...", είναι η χώρα με τους περισσότερους εκατομυριούχους (ποια ισότητα- δικαιοσύνη ή αγάπη αλληλεγγύη να λειτουργήσει εδώ) είναι η ισχυρότερη χώρα σε δύναμη πολεμικών όπλων και καταστροφικών μέσων-υλικών-επιστημομικών και τεχνολογικών μέσων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αφανισμό ανθρώπων-λαών, και ήδη χρησιμοποιούνται αφανώς και παρανόμως, είναι η χώρα με την μεγαλείτερη επιρροή σε όλα τα έθνη και ο υπαριθμον ένα φόβος και τρόμος και τρομοκράτης των εθνών καθώς διαθέτει παντού πολεμικές βάσεις, ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, ρυθμίζει όποτε θέλει την τύχη-μοίρα όλων των λαών και γενικά η Αμερική κατήντησε απο τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και μετά ο νέος Δυνάστης- Τύραννος- Χίτλερ της ανθρωπότητος . ο Αμερικάνικος λαός ! (ποιός λαός ; ) είναι οι απόγονοι μεταναστών, κατάδικων, τυχοδιωκτών, χρυσοθήρων, απαταιώνων και δουλεμπόρων και αδίσκακτων εβραίων εμπόρων, είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δολοφόνησαν πριν το τέλος του 19ου αιώνα 100 και πλεον εκατομμύρια ινδιάνων και ποιο πριν απο αυτούς οι εγκλέζοι και οι ισπανοί (άγκλοι γάλλοι πορτογάλλοι και ρωμαίοι), είναι ακριβώς φωτοτυπία των τούρκων εγκλέζων και γερμανών και ποιο πριν των ρωμαίων στους οποίους ένας τίτλος ταιριάζει "ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" όπως και οι εβραίοι, το πάλαι ποτέ αυτό έδοξο γένος του ισραήλ, είναι "ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ-ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ" οι οποίοι ως μόνο θεό έχουν τον ΜΑΜΜΩΝΑ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ-ΣΥΜΦΕΡΟΝ-ΠΡΟΒΟΛΗ (της φυλής τους και μονον). Η πνευματική κατάσταση ενός λαού διοράται- βλέπεται- συλλαμβάνεται μονον πνευματικά και απο έναν πνευματικό άνθρωπο, γίνεται όμως αντιληπτή και απο την εξωτερικότητα απο ανθρώπους αγνούς άδολους δίκαιους και εν γένει καλούς, όταν αυτοί δεν παρασύρονται απο τον υλικο-διανοητικό ποταμό της παραπλάνησης και και των ψεύτικων εικόνων της ευμάρειας του πλούτου και του δήθεν τεχνικού πολιτισμού. 

(ιωαν: Γ-5 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 6 τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι. 7μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. 8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ' οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Πνεύματος). 

για την Αμερική και τους (εβραιο-)Αμερικανούς (δυστυχώς σήμερα για όλη την Ευρώπη και τους περισσότερους ανθρώπους στον Κόσμο) ισχύει : ιωάν: Γ- 19 αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. 20 πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ· 21 ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

η Αμερική (όπως διεθνώς είναι γνωστή και λέγεται) είναι οι Η-Π-Α δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (επικράτησε το τρίτο απο τα συνθετικά της) και είναι πράγματι καταπληκτικό ότι τα αρχικά συνθετικά του ονόματος τους αποτελούν μια ΑΥΤΟ-ΕΚΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (ενω θα μπορούσε να είναι καλού αν έκαναν άλλες επιλογές οι κυβερνώντες και ο λαός στο σύνολο του).

ΗΠΑ=7+16+1=24=Ω= τέλος
τέλος καλό=πέρας του ενός κύκλου=Ω και έναρξη ενός άλλου=Α
τέλος κακό=Ω=ολοκληρωτική καταστροφή-θάνατος-κλείσιμο οριστικά του κύκλου αυτού και ποτέ επανάληψη του.

Η=τα αρχικά της Ηθικής=κατάσταση της αγάπης
Π=τα αρχικά του Πνεύματος=κατάσταση της σοφίας
Α=τα αρχικά της Αλήθειας=εκφράζει την αγάπη+σοφία οι οποίες εκδηλώνουν- δημιουργούν στον άνθρωπο τις καταστάσεις της Ηθικής Τελειώσεως και Πνευματικής Τελειώσεως.

ανταυτού οι Η_Π_Α και το έθνος αυτό (ποιός λαός;) επέλεξαν να εκφράζουν και εκδηλώνουν και δημιουργούν:

Η=ΗΔΟΝΗ_ΗΔΟΝΙΚΗ-ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Π=ΠΛΑΝΗ_ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Α=ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ_ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

η ηδονική-ευΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ζωή αρνείται την αγάπη θεού και οδηγεί στην βία-αδικία και εν τέλει στον εκΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟ αφού ο ευδαιμονισμός ισούται με τον ΥΛΗσμό και την ΑΘΕΪΑ.

η πλάνη-παραπλάνηση αρνείται την σοφία θεού και την ορθή γνώση και οδηγεί στην λάθος γνώση δηλαδή την αγνωσία ή στον φανατισμό, την ταραχή και εν τέλει στον τρομο-φόβο και την λάθος ζωή, την αμετανόητη ζωή-συμπεριφορά.

η αναλήθεια- αντίθεση προς την αλήθεια αρνείται-εναντιώνεται προς την αλήθεια (που είναι η πίστις και λατρεία του θεού, η αγάπη-αλληλεγγύη προς όλους τους ανθρώπους και η κατα θεόν σοφία και γνώση και εξυπηρέτηση του έργου και του σκοπού της δημιουργίας και του θεού) και οδηγεί στην άγνοια της αλήθειας και ως εξ αυτής στην άσωτη-άσκοπη-άκοπη ζωή ή την τρομοκρατία και δολοφονία και φαρμακεία των υπολοίπων ανθρώπων .

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ και το σύνολο των ΗΠΑ, ενός πλασματικού έθνους, στην υπηρεσία του κακού και του Μαμμωνά, το οποίον οσονούπω θα εκλείψει όπως εξέλειπαν όλες οι αυτοκρατορίες του κακού πριν απο αυτήν-εξαιρουμένης της βυζαντινής η οποία καταστράφηκε απο την ρώμη και το βατικανό σε συνέργεια με όλη την τότε ευρώπη και τους βαλκανικούς λαούς, οι οποίοι ήθελαν συμμετοχή στην διαδοχή της βυζαντινής κληρονομιάς: ΑΠΟΚ.ΙΖ-9 ῟Ωδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτά εἰσιν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν, 10 καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἐστιν, ὁ ἄλλος οὔπω ἦλθε, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. (1ρωμαίοι- 2βυζαντινοί- 3άραβες- 4τούρκοι-5εγκλέζοι και 6αμερικάνοι και εν τέλει 7κινέζοι).

Δεν υπάρχουν σχόλια: